EFRR

Tytuł projektu: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Białostockiego Centrum Onkologii”

Okres realizacji: 01.08.2017 – 31.07.2019

Cel Projektu: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym. Wzrost oszczędności energii w budynku i redukcja emisji CO2. Podniesienie jakości infrastruktury publicznej dzięki zwiększeniu komfortu termicznego w obiekcie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka Niskoemisyjna, Działania 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne

Wartość projektu: 892.877,00 zł
Wartość dofinansowania: 579.570,55 zł
w tym z funduszy Unii Europejskiej: 579.570,55 zł