FE POWER

Okres realizacji projektu: 01-09-2019 do 30-08-2021

Głównym celem Projektu jest zwiększenie, poprzez działania edukacyjne, świadomości grupy docelowej na temat zapobiegania nowotworom skóry i metod samobadania znamion. Z uwagi na niską świadomość społeczeństwa oraz fakt, że nowotwory złośliwe należą do najliczniejszej grupy nowotworów złośliwych u ludzi rasy białej (od kilkunastu lat zajmują 5-te miejsce na liście największych problemów onkologicznych) działania informacyjno-edukacyjne ukierunkowane są na poprawę profilaktyki oraz umiejętność samobadania zmian skórnych. Efektem podejmowanych działań będzie również przedłużenie życia mieszkańców województwa podlaskiego i lubelskiego.

Wsparciem w zakresie Projektu „Profilaktyki nowotworów skóry w Polsce Wschodniej” planuje się objąć 2880 osób aktywnych zawodowo w wieku 15-65 lub starszych, jeżeli nadal pozostają osobami aktywnymi zawodowo lub osobami uczącymi się, z województwa podlaskiego lub lubelskiego lub przebywających tymczasowo na terenie województwa podlaskiego lub lubelskiego, np. w charakterze turysty. Planuje się objąć 1920 osób badaniami przesiewowymi dermatoskopem oraz wideodermatoskopem.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu w ramach Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V, Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne.

Wartość projektu: 1 002 887,50 PLN
Wartość dofinansowania: 1 002 887,50 PLN

Regulamin projektu