logo_poziom_POL.png

„Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi w województwie lubelskim i podlaskim” nr POWR.05.01.00-00-0033/20

Okres realizacji projektu: 01.01.2021r. do 30.11.2023r.

Wartość projektu: 1 034 098,75 PLN

Wartość dofinansowania: 1 034 098,75 PLN

Głównym celem Projektu jest zmniejszenie w okresie jego realizacji, o 10% ryzyka wystąpienia obrzęku limfatycznego u kobiet po leczeniu raka piersi poprzez edukację i rehabilitację oraz poprawę lub podtrzymanie wydolności fizycznej i psychicznej u kobiet w wieku aktywności zawodowej z województwa lubelskiego i podlaskiego.

Wsparciem w zakresie projektu „Profilaktyki obrzęku limfatycznego województwie lubelskim i podlaskim” planuje się objąć 442 kobiety aktywne zawodowo z rozpoznanym rakiem piersi zakwalifikowanych do leczenia chirurgicznego na obszarze województwa lubelskiego i podlaskiego, także z wielochorobowością, w trakcie i po zakończeniu chemioterapii, z powikłaniami leczenia chirurgicznego uzupełniającego.

O możliwości zakwalifikowania pacjentki do programu będzie decydował lekarz chirurg onkolog bądź fizjoterapeuta po konsultacji z chirurgiem onkologiem.

Każda pacjentka zakwalifikowana do udziału w projekcie otrzyma następujące formy wsparcia:

  • Indywidulane wizyty fizjoterapeutyczne,
  • Grupowe zajęcia ruchowe,
  • Indywidualne porady psychologiczne,
  • Grupowe warsztaty psychologiczne,
  • Indywidualne porady dietetyczne

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu w ramach Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V, Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne.

 

 

 

 Materiał promocyjny dotyczący scieżki pacjentki w programie:

https://www.youtube.com/watch?v=DzPh3gF9ORU

 

FE_POWER_poziom_pl-1_rgb.png