RODO - Klauzule informacyjne

RODO - Klauzule informacyjne

Pacjenci

Klauzula informacyjna dla pacjentów Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok.
 2. W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w celu świadczenia usług zdrowotnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  2. w celu profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej i leczenia, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
  3. w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. c RODO,
  4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora - na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  5. w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie usprawiedliwionego interesu administratora,
  6. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w celach związanych ze świadczeniem usług opieki zdrowotnej i zarządzaniem usługami opieki zdrowotnej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a gdy zgoda dotyczy szczególnej kategorii danych - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
  1. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, niezbędne jest podanie takich danych jak:
  2. nazwisko i imię (imiona) pacjenta,
  3. datę urodzenia pacjenta,
  4. oznaczenie płci pacjenta,
  5. adres miejsca zamieszkania pacjenta,
  6. numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  7. w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.
  8. W przypadku pozyskania pozostałych danych odbywa się to na podstawie zgody – podanie danych jest wówczas dobrowolne.
 5. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych może być niemożność podjęcia przez administratora działań polegających na świadczeniu usług zdrowotnych.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, administrator udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również:
  1. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
  2. organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom w ochronie zdrowia, a także Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli
  3. podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia,
  4. upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą,
  5. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią zadań określonych w art. 31n ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  6. Agencji Badań Medycznych w zakresie określonym ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych,
  7. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
  8. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
  9. organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
  10. podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
  11. zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,
  12. komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji,
  13. osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia,
  14. wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w zakresie prowadzonego postępowania,
  15. spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  16. osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia,
  17. członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań,
  18. dokumentacja medyczna podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, instytutów badawczych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych i innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych uczestniczących w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny jest udostępniana tym osobom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych.
  19. dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
  20. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
   1. kancelariom prawnym w sytuacji ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w zakresie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
   2. podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
   3. innym podmiotom uprawnionym do tego z mocy odrębnych przepisów prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług zdrowotnych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
  1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
  3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
  4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
   1. 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
   2. 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie - w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie
  5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia drugiego roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
  6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przechowywane do momentu jej cofnięcia.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Cofnięcie to nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO – osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Pacjenci pilotażowi

Klauzula informacyjna dla pacjentów objętych pilotażem onkologicznym

Zgodnie z art. 13 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, pacjentów objętych pilotażem onkologicznym, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej (Dz. U. 2018, poz. 2423 z późn. zm.)dodatkowo informujemy :

 1. Administratorem danych osobowych jest Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok;
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji celów zdrowotnych tj. profilaktyka zdrowotna, udzielanie świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych), w tym prowadzenie dokumentacji medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego – na podstawie art.9 ust. 2 lit. h, i, b RODO, a gdy przetwarzanie danych odbywa się za zgodą pacjenta – na podstawie art.9 ust.2 lit. a RODO.
 3. Podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy odrębnych przepisów prawa. Podanie danych dodatkowych (np. nr tel., email) na podstawie udzielonej zgody jest dobrowolne i przysługuje mi możliwość jej modyfikacji albo wycofania w każdym czasie.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą : Narodowy Fundusz Zdrowia, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku jako Współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny, Ośrodki współpracujące I i II stopnia, w tym Szpital Wojewódzki im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne.

Pracownicy

 

Klauzula Informacyjna RODO dla pracowników Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przekazujemy następujące informacje:

1.     Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok

2.     Czy wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

Tak.  Zawsze można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych i realizacji Pani/Pana praw za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Pani Monika Żukowska-Dudek.

3.     Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz jaka jest ku temu podstawa prawna?

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zatrudnienie Pani/Pana w Białostockim Centrum Onkologii  - w tym zapewnienie bezpieczeństwa i organizacji pracy, realizacja obowiązków z zakresu medycyny pracy, pomoc socjalna, zapewnienie pakietów socjalnych, organizacja wyjazdów służbowych oraz realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe zestawienie celów przetwarzania danych:

Cel przetwarzania Podstawa prawna
Zatrudnienie Pani/Pana w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok - w tym zapewnienie bezpieczeństwa i organizacji pracy, realizacji obowiązków z zakresu medycyny pracy, pomocy socjalnej, zapewnienie pakietów socjalnych, organizacji wyjazdów służbowych. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.), w szczególności art. 22 z ind. 1 w związku z art. 94 pkt 9a i 9b, ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1778 t.j.) w szczególności art. 1, 6 oraz 6a, ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. , poz. 108 t.j.) Dział III - Wynagrodzenia; ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1778 t.j.) - art. 1, 6 oraz 6a ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.), w szczególności art. 22 z ind. 1 w związku z art. 94 pkt 9a i 9b, ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1778 t.j.) w szczególności art. 1, 6 oraz 6a, ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. , poz. 108 t.j.) Dział III - Wynagrodzenia; ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1778 t.j.) - art. 1, 6 oraz 6a
Realizacja naszych obowiązków w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Art. 9 ust. 2 lit. b) RODO.
Realizacja naszego obowiązku do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego. Art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.
Realizacja naszego prawa do dochodzenia  i zabezpieczenia roszczeń, a tym samym przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu – jest to nasz prawnie uzasadniony interes. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Realizacja naszego prawa do prowadzenia rejestru wejść i wyjść a tym samym kontroli   oraz nadzoru nad obecnością osób w budynku administratora; a tym samym przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu – jest to nasz prawnie uzasadniony interes. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Realizacja naszego prawa do zabezpieczenia mienia i osób oraz wewnętrznej identyfikacji pracowników w ramach monitoringu wizyjnego, a tym samym przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu – jest to nasz prawnie uzasadniony interes. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Na podstawie Pani/Pana zgody – wykorzystanie Pani/Pana imienia i nazwiska oraz przekazanie Pani/Pana danych ubezpieczycielom  w celu zawarcia i wykonania umowy o ubezpieczenie grupowe pracowników. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO
Na podstawie Pani/Pana zgody – do dostarczenia Pani/Panu środków ochrony indywidualnej, odzieży lub obuwia roboczego. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

4.     Komu mogą być udostępniane Pani/Pana dane?

Jako podmiot profesjonalny dbamy o poufność Pani/Pana danych. Z uwagi jednak na konieczność zapewnienia nam jako pracodawcy odpowiedniej organizacji w zakresie infrastruktury informatycznej czy też w związku z bieżącymi sprawami dotyczącymi naszej działalności oraz w związku z realizacją Pani/Pana  praw jako naszego pracownika - Pani/Pana dane osobowe możemy udostępnić następującym kategoriom odbiorców:

 1. dostawcom usług zaopatrujących nas w rozwiązania informatyczne polegające na rozwijaniu i utrzymaniu systemów informatycznych oraz serwisów internetowych, oraz
 2. podmiotom umożliwiającym nam organizacyjno–techniczne wywiązywanie się z zawartej umowy – są nimi:
  1. operatorzy pocztowi, za pośrednictwem których będziemy doręczać Ci korespondencję,
  2. firmy kurierskie, za pośrednictwem których będziemy doręczać Ci przesyłki,
  3. kancelarie prawne, w sytuacji gdy będzie wymagał tego nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zabezpieczeniu lub dochodzeniu roszczeń,
  4. podmioty lecznicze – medycyna pracy,
  5. banki za pośrednictwem, których dokonujemy wypłaty należnych Ci należności,
  6. ubezpieczyciele, z którymi zawieramy umowy o ubezpieczenie grupowe pracowników,
 3. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.     Czy Pani/Pana  dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Pani/Pana  danych osobowych nie przekazujemy poza obszar Unii Europejskiej.

6.     Przez jaki czas przechowywane są Pani/Pana  dane osobowe?

Pani/Pana  dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, zgodnie z art. 51u ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t. j.), art. 125a ust. 4  ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1383).

W przypadku zapisu z monitoringu  Pani/Pana dane przechowywane będą w okresie do nadpisania, nie dłużej niż 3 miesiące (zgodnie z art. 222 § 3 KP), a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Zapisy z rejestru wejść i wyjść  przechowywane będą w okresie do 5lat.

W przypadkach przetwarzania Pani/Pana  danych na podstawie zgód do momentu odwołania przekazanej zgody.

7.     Jakie ma Pani/Pan prawa?

Ma Pani/Pan  prawo:

 • do dostępu do Pani/Pana  danych;
 • do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych;
 • do usunięcia Pani/Pana danych, jeżeli uważa Pani/Pan, że nie ma podstaw do tego abyśmy je przetwarzali;
 • do ograniczenia przetwarzania danych:
  • poprzez przetwarzanie Pani/Pana danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli uważa Pani/Pan, że mamy nieprawidłowe dane dotyczące Pani/Pana lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub
  • jeżeli nie chce Pani/Pan, byśmy je usunęli, gdyż Pani/Pana dane potrzebne są Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Pani/Pana roszczeń, lub
  • na czas wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, wówczas zaprzestaniemy je przetwarzać, chyba że wykażemy, iż w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • do przenoszenia danych poprzez otrzymanie od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „csv”) Pani/Pana danych, które nam zostały dostarczone na podstawie umowy, nadto może Pani/Pan zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że dane przetwarzamy niezgodnie z prawem i w tym zakresie może Pani/Pan złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

W celu skorzystania z praw określonych powyżej należy skontaktować się z nami lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. przypominamy, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień, może zajść potrzeba Pani/Pana identyfikacji.

8.     Czy podanie danych osobowych jest Pani/Pana obowiązkiem?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z faktu zawarcia umowy o pracę, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

9.     Czy występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie?

Nie, nie występuje.

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą informacją.

Rekrutacja

 

Klauzula informacyjna do rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok;
 2. w podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzegania zasad ochrony danych.
  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji:
  - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
  kwietnia 2016 r. oraz art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
  niezbędne jest podanie takich danych jak:
  a) imię (imiona) i nazwisko;
  b) datę urodzenia;
  c) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
  d) wykształcenie;
  e) kwalifikacje zawodowe;
  f) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  - Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa pod pkt 3 lit d)-f), gdy jest to
  niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.
  - Pracodawca żąda podania innych danych osobowych niż określone powyżej, gdy jest to niezbędne
  do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (na podstawie
  Art. 6 ust. 1 lit. c RODO ),
  - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, za Pani/Pana zgodą, możemy przetwarzać inne dane osobowe,
  niż wymienione powyżej, za wyjątkiem danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa (
  chyba, że do wykonywania danej pracy przepisy prawa nakładają na pracodawcę obowiązek żądania
  podania takich danych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO );
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz okres przedawnienia roszczeń;
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że dane przetwarzamy niezgodnie z prawem i w tym zakresie może Pani/Pan złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 9. nie występuje u nas zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Darczyńcy

Klauzula informacyjna dla darczyńców Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok;
 2. w podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w celu zawarcia i wykonania umowy darowizny na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym obowiązków rachunkowych, podatkowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 4. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące z administratorem na podstawie stosownych umów, organ założycielski BCO;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo – podatkowej, przez okres wynikający z art. 70 § 1 w zw. z art. 86 § 1 Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r., t. j. przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, wówczas administrator przestanie je przetwarzać, chyba że wykaże, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń administratora;
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa,
 9. podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.
 10. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, nie będą profilowane.

Monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna monitoringu wizyjnego Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego na terenie Szpitala jest Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres wskazany w pkt 1.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, a także w celu obserwacji, gdy jest to konieczne w procesie leczenia (dot. to miejsc udzielania świadczeń medycznych).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia nagrania. Termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji, gdy administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Termin ten ulega wydłużeniu także w przypadku, gdy nagrania z monitoringu zostaną dołączone do dokumentacji medycznej pacjenta – przez okres przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: Przepis prawa – art. 6 ust. 1 lit c i art. 9 ust. 2 lit a i b RODO w zw. z art. 23a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej; przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią - art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych; - wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 9. Przebywanie na terenie BCO lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie objętym monitoringiem, jest jednoznaczne z wiedzą i akceptacją o zbieraniu danych przez monitoring.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.