Procedura składania i rozpatrywania skarg i wniosków w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

I. Skargi i wnioski można kierować telefonicznie lub mailowo do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta BCO:

lek. Piotr Skalij: tel. 85 66 46 722, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
lub
przesłać na adres: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok

II.  Procedura składania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie bądź ustnie do protokołu.
 2. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie.
 3. W protokole umieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko, adres osoby zgłaszającej oraz zwięzły opis treści sprawy.
 4. Skargi i wnioski pisemne wpływają do sekretariatu Dyrektora Centrum, gdzie podlegają rejestracji w Rejestrze skarg i wniosków, po czym zostają odpowiednio przekazane Dyrektorowi Centrum.
 5. Dyrektor Centrum kieruje sprawę do wyjaśnienia przez odpowiedniego merytorycznie pracownika.
 6. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 7. Skarga lub wniosek mogą być składane w imieniu własnym lub innej osoby za jej pisemną zgodą.
 8. Zgłoszone skargi i wnioski powinny być rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia lub wpłynięcia wniosku lub skargi. Rozpatrzenie skargi lub wniosku powinno być poprzedzone analizą wszystkich okoliczności sprawy.
 9. W przypadku nie załatwienia skargi lub wniosku w terminie, o którym mowa w pkt.8, należy zawiadomić skarżącego lub wnioskodawcę o przyczynach nie załatwienia skargi lub wniosku w tym terminie, oraz wskazać nowy termin do załatwienia skargi lub wniosku.
 10. Wnoszącego skargę lub wniosek należy zawiadomić pisemnie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku.
 11. W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, w odpowiedzi na skargę może być podtrzymane poprzednie stanowisko.