Skład Zarządu Stowarzyszenia do Walki z Rakiem:

Przewodniczący Zarządu - Piotr Skalij
Zastępca Przewodniczącego – Anna Skrzeczyńska
Zastępca Przewodniczącego – Beata Truskolawska
Skarbnik - Dorota Zabielska
Sekretarz - Katarzyna Paździor
Członek Zarządu - Piotr Kobylski

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca - Katarzyna Samusik
Izabela Miakinin
Anna Szmigiel-Trzcińska

Stowarzyszenie do Walki z Rakiem z siedzibą  w Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym ul. Ogrodowa 12; 15–027 Białystok
NIP: 542-20-84-861
Regon: 050209876
Nr KRS: 0000087810
Nr konta: 
PKO Bank Polski S.A.
46 1020 1332 0000 1702 0191 0215
Telefony: 85 6646754
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

STATUT STOWARZYSZENIA DO WALKI Z RAKIEM

1. Stowarzyszenie do Walki z Rakiem  zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest organizacją pożytku publicznego i działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 813 z późniejszymi zmianami).

2.1. Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo podlaskie.

2.2. Siedzibą Stowarzyszenia jest m. Białystok.

Cele Stowarzyszenia

3. Celem Stowarzyszenia jest ochrona i promocja zdrowia w tym działalności leczniczej, w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567), ze szczególnym uwzględnieniem wspierania pracy służb medycznych w dążeniach do stworzenia warunków wszechstronnego leczenia i rehabilitacji chorych cierpiących na choroby nowotworowe a także podejmowanie działań, w tym promocyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567) zapobiegających zachorowaniu na choroby, w szczególności choroby nowotworowe.

4. Cele swoje Stowarzyszenie realizuje przez:

4.1. Współpracę z lekarzami, pielęgniarkami i pozostałą kadrą specjalistyczną Białostockiego Centrum Onkologii (psycholog, dietetyk, pracownik socjalny, itp.) w rozwijaniu form specjalistycznej pomocy medycznej w celu poprawy warunków i możliwości leczenia.
4.2. Współpracę z  placówkami Stacji Krwiodawstwa oraz propagowanie idei krwiodawstwa rodzinnego i honorowego w środowisku.

4.3. Współpracę z  placówkami szkolnictwa, zakładami pracy oraz innymi organizacjami, celem profilaktyki i informacji o możliwościach leczenia choroby nowotworowej, w tym w zakresie działań promocyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567).

4.4. Inicjowanie i stałe propagowanie idei pomocy materialnej i finansowej wśród osób fizycznych, firm, instytucji oraz zakładów pracy na rzecz chorych.
4.5. Sporządzanie i rozpowszechnianie – dla rodzin chorych – informacji o chorobie, leczeniu oraz zapobieganiu skutkom ubocznym stosowanego leczenia.

4.6. Współdziałanie oraz wymiana doświadczeń z podobnymi Stowarzyszeniami w kraju i za granicą.

4.7. Prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Stowarzyszenia w szczególności poprzez:

  • Pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowaną - 86.90.E
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane, - 85.59.B,
  • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej – 96.04.Z,
  • Działalność wspomagająca edukację - 85.60.Z.

4.8 Objęcie patronatem organizacji działających na terenie Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, pracujących na rzecz pacjentów onkologicznych w tym: Klubu „Amazonek”.

4. 9. Uczestnictwo w projektach finansowanych ze środków publicznych, służących realizacji celów opisanych w ust. 3 Statutu.

4.10. Współpraca przy realizacji wszelkich działań i programów profilaktycznych prowadzonych przez Białostockie Centrum Onkologii, w tym również wsparcie finansowe tych działań, zgodnie z celami Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia

5.1. Członkami Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która zadeklaruje swoje przystąpienie do Stowarzyszenia i jest gotowa brać udział w realizacji jego celów.
5.2. Przynależność członka do Stowarzyszenia ustaje w razie:
- dobrowolnego wystąpienia,
- skreślenia z listy członków w wypadku, gdy członek nie bierze udziału w żadnej z form pracy Stowarzyszenia lub nie opłaca składek.
5.3. Przyjmowanie oraz skreślanie z listy członków Stowarzyszenia należy do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.
5.4. Od decyzji stwierdzającej ustanie członkostwa przysługuje członkowi prawo do odwołania się do Zarządu Stowarzyszenia  w terminie 14 dni od jej podjęcia.”
6.1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia.
6.2. Uczestniczyć w zebraniach zgodnie z postanowieniami Statutu.
6.3. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia dla dobra chorych.
7. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należą:
- brać czynny udział w realizacji  zadań Stowarzyszenia,
- stosować się do postanowień Statutu i uchwał podjętych przez  władze Stowarzyszenia,
- opłacać składki członkowskie.

Struktura organizacyjna

8. Władzami Stowarzyszenia są:
- walne zebranie członków,
- Zarząd Stowarzyszenia,
- Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
9. Do kompetencji walnego zebrania członków Stowarzyszenia należy:
- uchwalenie planu działania,
- rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
- podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków Stowarzyszenia,
- wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
- uchwalanie zmian statutu.
10.1. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest co 4 lata, a sprawozdawcze  1 raz w roku.
10.2. Termin walnego zebrania musi być podany przez Zarząd, co najmniej na tydzień przed zebraniem.
10.3. W walnym zebraniu mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
10.4. Warunkiem ważności uchwał walnego zebrania członków stowarzyszenia, jest ich podjęcie większością 2/3 liczby głosów.
10.5. W przypadku braku quorum  ogłasza się drugi termin walnego zebrania , na którym uchwały są podejmowane zwykłą większością osób, bez względu na ilość osób obecnych na walnym zebraniu.

10.6 Walne zebranie może zostać przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przeprowadzenie walnego zebrania za pomocą środków komunikacji elektronicznej powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

11.1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z  5 – 9  członków.
11.2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
11.3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
12. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należą:
- reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
- kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
- wykonywanie uchwał walnego zebrania,
- przyjmowanie i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia,
- podejmowanie decyzji w sprawach finansowych Stowarzyszenia.
13.1. Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swego grona przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia, jego dwóch zastępców, skarbnika i sekretarza Zarządu Stowarzyszenia.
13.2. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał lub częściej w miarę potrzeby.
14.1. Komisja rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia i składa się z 3 osób: przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, sekretarza Komisji  Rewizyjnej i członka.
14.2. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia, składa sprawozdania na  walnym zebraniu i wnioskuje o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
14.3. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie Stowarzyszenia.
14.4. Członkowie  Komisji Rewizyjnej:
- nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,
- nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Fundusze i majątek Stowarzyszenia

15. Na fundusz i majątek Stowarzyszenia składają się :
- składki członkowskie,
- darowizny rzeczowe i pieniężne,
- wpływy z własnej działalności gospodarczej.
16.1. Umowy, zobowiązania, pełnomocnictwa i inne akty, w tym związane z  zaciąganiem zobowiązań majątkowych podpisują w  imieniu Stowarzyszenia  dwaj członkowie Zarządu Stowarzyszenia.
16.2. Zabrania się:
- udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
- przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
- wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
- zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.
17.1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały walnego zebrania podjętej większością 2/3 liczby głosów.
17.2. W razie podjęcia przez walne zebranie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, walne zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną, która sporządza protokół ze swoich czynności.