Skład Zarządu Stowarzyszenia do Walki z Rakiem:

Przewodnicząca Zarządu - dr n. med. Beata Maćkowiak-Matejczyk
Zastępca Przewodniczącego – dr n. med. Joanna Topczewska
Zastępca Przewodniczącego – Dorota Dąbrowska-Łukasiak
Skarbnik - Martyna Milewska
Sekretarz - Małgorzata Rymarska
Członek Zarządu - lek. Dorota Kazberuk
Członek Zarządu - dr n. med. Rafał Kisielewski
Członek Zarządu - Piotr Kobylski

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca - Katarzyna Samusik
Izabela Miakinin
lek. Anna Szmigiel-Trzcińska

Stowarzyszenie do Walki z Rakiem z siedzibą  w Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym ul. Ogrodowa 12; 15–027 Białystok
NIP: 542-20-84-861
Regon: 050209876
Nr KRS: 0000087810
Nr konta: 
PKO Bank Polski S.A.
46 1020 1332 0000 1702 0191 0215
Telefony: 85 6646824
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

STATUT STOWARZYSZENIA DO WALKI Z RAKIEM

1. Stowarzyszenie do Walki z Rakiem  zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest organizacją pożytku publicznego i działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  ( Dz. U. Nr 96, poz. 813 z  późniejszymi zmianami ).
2.1. Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo podlaskie.
2.2.  Siedzibą Stowarzyszenia jest m. Białystok.

Cele Stowarzyszenia

3. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie pracy służb medycznych w dążeniach do stworzenia warunków wszechstronnego leczenia i rehabilitacji chorych cierpiących na choroby nowotworowe.
4. Cele swoje Stowarzyszenie realizuje przez:
1/ Współpracę z lekarzami i pielęgniarkami w rozwijaniu form specjalistycznej pomocy medycznej w celu poprawy warunków i możliwości leczenia.
2/ Współpracę z  placówkami Stacji Krwiodawstwa oraz propagowanie idei  krwiodawstwa rodzinnego i honorowego w środowisku.
3/ Współpracę z  placówkami szkolnictwa oraz zakładami pracy celem profilaktyki i informacji o możliwościach leczenia choroby nowotworowej.
4/ Inicjowanie i stałe propagowanie idei pomocy materialnej i finansowej  wśród  osób fizycznych, firm, instytucji oraz zakładów pracy na rzecz chorych.
5/ Sporządzanie i rozpowszechnianie – dla rodzin chorych – informacji o chorobie, leczeniu oraz zapobieganiu skutkom ubocznym stosowanego leczenia.
6/ Współdziałanie oraz wymiana doświadczeń z podobnymi Stowarzyszeniami w  kraju i za granicą.
7/ Prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem na realizację celów Stowarzyszenia.
8/ Objęcie patronatem organizacji działających na terenie Białostockiego Ośrodka Onkologicznego, pracujących na rzecz pacjentów onkologicznych  w tym: Klubu „Amazonek”.

Członkowie Stowarzyszenia

5.1. Członkami Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna , która zadeklaruje swoje przystąpienie do Stowarzyszenia i jest gotowa brać udział w realizacji jego celów.
5.2. Przynależność członka do Stowarzyszenia ustaje  w razie:
- dobrowolnego wystąpienia,
- skreślenia z  listy członków w wypadku, gdy członek nie bierze udziału w żadnej z form pracy Stowarzyszenia lub nie opłaca składek.
5.3. Przyjmowanie oraz skreślanie z listy członków Stowarzyszenia należy do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.
5.4. Od decyzji stwierdzającej ustanie członkostwa przysługuje członkowi prawo do odwołania się do Zarządu Stowarzyszenia  w terminie 14 dni od jej podjęcia.”
6.1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia.
6.2. Uczestniczyć w zebraniach zgodnie z postanowieniami Statutu.
6.3. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia dla dobra chorych.
7. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należą:
- brać czynny udział w realizacji  zadań Stowarzyszenia,
- stosować się do postanowień Statutu i uchwał podjętych przez  władze Stowarzyszenia,
- opłacać składki członkowskie.

Struktura organizacyjna

8. Władzami Stowarzyszenia są:
- walne zebranie członków,
- Zarząd Stowarzyszenia,
- Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
9. Do kompetencji  walnego zebrania członków Stowarzyszenia należy:
- uchwalenie planu działania,
- rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
- podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję  Rewizyjną i członków Stowarzyszenia,
- wybór Zarządu i  Komisji Rewizyjnej,
- uchwalanie zmian statutu.
10.1. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze  zwoływane jest co 4 lata, a sprawozdawcze  1 raz w roku.
10.2. Termin walnego zebrania musi być podany przez Zarząd, co najmniej na  tydzień  przed zebraniem.
10.3. W walnym zebraniu mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
10.4. Warunkiem ważności uchwał Stowarzyszenia jest ich podjęcie przez 2/3  ilości głosów , w obecności co najmniej połowy ilości członków Stowarzyszenia.
10.5. W przypadku braku quorum  ogłasza się drugi termin walnego zebrania , na którym uchwały są podejmowane zwykłą większością osób, bez względu na ilość osób obecnych na walnym zebraniu.
11.1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z  5 – 9  członków.
11.2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
11.3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
12. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należą:
- reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
- kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
- wykonywanie uchwał walnego zebrania,
- przyjmowanie i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia,
- podejmowanie decyzji w sprawach finansowych Stowarzyszenia.
13.1. Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swego grona przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia, jego dwóch zastępców, skarbnika i sekretarza Zarządu Stowarzyszenia.
13.2. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał lub częściej w miarę potrzeby.
14.1. Komisja rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia i składa się z 3 osób : przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, sekretarza Komisji  Rewizyjnej i członka.
14.2. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia, składa sprawozdania na  walnym zebraniu i wnioskuje o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
14.3. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie Stowarzyszenia .
14.4. Członkowie  Komisji Rewizyjnej:
- nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,
- nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Fundusze i majątek Stowarzyszenia

15. Na fundusz i majątek Stowarzyszenia składają się :
- składki członkowskie,
- darowizny rzeczowe i pieniężne,
- wpływy z własnej działalności gospodarczej.
16.1. Umowy, zobowiązania, pełnomocnictwa i inne akty, w tym związane z  zaciąganiem zobowiązań majątkowych podpisują w  imieniu Stowarzyszenia  dwaj członkowie Zarządu Stowarzyszenia.
16.2. Zabrania się:
- udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
- przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
- wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
- zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.
17.1. Projekt zmian Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały walnego zebrania podjętej większością 2/3 liczby głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
17.2. W razie podjęcia przez walne zebranie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, walne zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną, która sporządza protokół ze swoich czynności.

Ujednolicony tekst Statutu uchwalonego dnia 10 marca 1992 roku z późn. zm.
Białystok, dnia 7 marca 2011 r.