W Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku funkcjonuje Zespół Etyczny ds. rozwiązywania problemów etycznych. Zadaniem Zespołu Etycznego jest pomoc w rozwiązywaniu problemów etycznych występujących w Centrum, dotyczących zarówno Pacjentów i ich rodzin, jak i osób zatrudnionych.

Skład Zespołu Etycznego ds. rozwiązywania problemów etycznych BCO:

 1. Lek. med. Piotr Skalij - przewodniczący - tel. 85 66 46 722
 2. Dr n. med. Iwona Nesterowicz - zastępca
 3. Lek. med. Grzegorz Płoński
 4. Mgr psychologii Małgorzata Rymarska
 5. Ks. mgr teologii Wojciech Niemotko
 6. Ks. mgr teologii Anatol Fiedoruk
 7. Mgr Małgorzata Wróblewska
 8. Mgr prawa Małgorzata Oliferuk-Zaborska

Zadania:

 1. Nadzór nad przestrzeganiem Kodeksu Etyki obowiązującego w szpitalu.
 2. Pomoc pracownikom szpitala, pacjentom i ich rodzinom w rozwiązywaniu problemów natury etycznej.
 3. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg natury etycznej oraz dążenie do rozwiązania problemów związanych ze skargami.
 4. Współudział w rozpatrywaniu skarg i wniosków pacjentów, rodzin pacjentów i pracowników.
 5. Nadzór nad przestrzeganiem przez personel szpitala praw pacjentów, w tym pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, nieprzytomnych, w stanach terminalnych,
 6. Współudział w ocenie zdarzeń niepożądanych związanych z opieką nad pacjentem i we wdrażaniu mechanizmów zapobiegania zdarzeniom niepożądanym. 
 7. Współudział w wypracowaniu zasad stosowania uporczywej terapii,
 8. Inicjowanie tematyki szkoleń z zakresu etyki, bioetyki, odpowiedzialności zawodowej personelu medycznego, praw pacjenta i innych zagadnień związanych z etyką oraz nadzór nad ich realizacją.