PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ PRODUKTU FARMACEUTYCZNEGO (TRASTUZUMABUM)

Białystok, dnia 15.03.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryterium

Cena

Razem

1

Amgen Sp. z o.o.

ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

2

Salus International sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

94,42

94,42

 

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: Cena 100%


Białystok, dnia 04.03.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:

a) do dnia 04.03.2019 r. do godz. 10:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1:

Amgen Sp. z o.o., ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa

Termin realizacji jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.

3.595.104,00 zł

Oferta nr 2:

Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

Termin realizacji jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.

3.807.660,80 zł

b) Zamawiający podał kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

4.104.000,00 zł

c) na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji podanych powyżej.

Zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej (patrz Pliki do pobrania poz. nr 8).


Białystok, dnia 18.02.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu na dzień 04.03.2019 r. godz. 10:00. Otwarcie ofert – 04.03.2019 r. godz. 10:30.

Zamawiający:

  1. zmienia zapisy SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp:

a) w pkt XI.2.

Zamiast: (…) 22.02.2019 r. do godz. 11:00.

Powinno być: (…) 04.03.2019 r. do godz. 10:00.

b) w pkt XI.3.

Zamiast: (…) o godz. 11:30.

Powinno być: (…) o godz. 10:30.

c) w pkt X.B.2.

Zamiast: Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych pdf, .doc, .docx, .xls., .xlsx, .rtf, .xps, .odt, .ods i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Powinno być: Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych pdf, .doc, .docx, .xls., .xlsx, .rtf, .xps, .odt, .ods i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.

d) w pkt X.B.7.b)

Zamiast: wypełniony Załącznik nr 2 do SIWZ, z uwzględnieniem informacji podanych w Instrukcji do tego załącznika.

Powinno być: wypełniony Załącznik nr 2 do SIWZ, z uwzględnieniem informacji podanych w Instrukcji do tego załącznika, np. w formacie danych .xls, .xlsx, .ods.

2. zmienia treść ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego:

a) miejsce, w którym znajduje się zmieniana data: IV.2.2).

Zamiast: Data: 22/02/2019, Czas lokalny: 11:00.

Powinno być: Data: 04/03/2019, Czas lokalny: 10:00.

b) miejsce, w którym znajduje się zmieniana data: IV.2.7).

Zamiast: Data: 22/02/2019, Czas lokalny: 11:30.

Powinno być: Data: 04/03/2019, Czas lokalny: 10:30.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


Białystok, dnia 12.02.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmienia treść Załącznika nr 4 do SIWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający zamieszcza Załącznik nr 4 zmieniony do SIWZ (patrz Pliki do pobrania poz. nr 7). Zamieszczony Załącznik uwzględnia zmiany wprowadzone przez Zamawiającego oraz zastępuje odpowiedni Załącznik nr 4 do SIWZ.


Białystok, dnia 11.02.2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na dostawę produktu farmaceutycznego (Trastuzumabum)

nr referencyjny DZP-PN/3/2019

identyfikator postępowania: 5d516992-fb78-4dc1-ba25-bc3869fe6a8a

Ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:64417-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Produkty farmaceutyczne.

2019/S 029-064417, Ogłoszenie o zamówieniu, Dostawy.

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy:

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,

ul. Ogrodowa 12, Białystok, 15-027, Polska, Kod NUTS: PL841,

Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych,

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Tel.: +48 856646708, Faks: +48 857435913,

Adresy internetowe: Główny adres: www.onkologia.bialystok.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja: Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem (URL): www.onkologia.bialystok.pl .

Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem: Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, Białystok, 15-027, Polska, Kod NUTS: PL841,

Osoba do kontaktów:

Adam Piszczatowski, Andrzej Klimczuk, Krzysztof Gut, Elżbieta Boguska, Magdalena Dziamecka

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Tel.: +48 856646708, Faks: +48 857435913,

Adresy internetowe: Główny adres: www.onkologia.bialystok.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej: Podmiot prawa publicznego.

I.5) Główny przedmiot działalności: Zdrowie.

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa: Przetarg nieograniczony na dostawę produktu farmaceutycznego (Trastuzumabum); Numer referencyjny: DZP-PN/3/2019.

II.1.2) Główny kod CPV: 33600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu farmaceutycznego o standardach jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach:

To zamówienie podzielone jest na części: nie.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV: 33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług: Kod NUTS: PL841. Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu farmaceutycznego o standardach jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Oferowany przedmiot zamówienia, powinien znajdować się w części B lub C „Wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych”, obowiązującego na dzień składania ofert Obwieszczenia Ministra Zdrowia, w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, wydanego na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12.5.2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1844, t.j. ze zm.). Część B – „Leki dostępne w ramach programu lekowego”, część C – „Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym”.

Oferowany produkt leczniczy, ujęty w przedmiocie zamówienia, musi być dopuszczony do obrotu na zasadach określonych w art. 3 lub 4 ust. 1 i 2 lub art. 4a ustawy z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2211, t.j. ze zm.), zwanej dalej ustawą Prawo farmaceutyczne.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia:

Kryteria określone poniżej:

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Okres w miesiącach:

24 miesiące

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych: Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

II.2.11) Informacje o opcjach: Opcje: tak

Opis opcji: Dopuszcza się możliwość zwiększenia do 30 % dostaw przedmiotu zamówienia w przypadkach zwiększonego zapotrzebowania.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp, spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że jest uprawniony do dostarczania produktów leczniczych Zamawiającemu, zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczenia Wykonawcy, że w przypadku oferowania przedmiotu zamówienia będącego produktem leczniczym, posiada zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2211, t.j. ze zm.)i dostarczy na każde żądanie Zamawiającego jeden z wymienionych dokumentów:

a) zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub wydruk z Rejestru Hurtowni Farmaceutycznych potwierdzający posiadanie zezwolenia,

b) zezwolenie na wytwarzanie oferowanych produktów leczniczych,

c) pozwolenie na dopuszczenie do obrotu oferowanych produktów leczniczych.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy: Warunki realizacji umowy zostały opisane w Załączniku nr 4 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury: Procedura otwarta

Procedura przyspieszona

Uzasadnienie:

W związku z Zarządzeniem nr 7/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22.1.2019 r., w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, które obowiązuje od 1.1.2019 r. i wprowadza nową wycenę substancji czynnej trastuzumabum tj.9,00 PLN za 1 mg do zastosowania przy korzystnej wycenie świadczeń, Zamawiający (BCO), postanowił przeprowadzić postępowanie w procedurze przyśpieszonej celem jak najszybszego zakupu produktu leczniczego zawierającego substancję czynną trastuzumabum w jak najniższej cenie za 1 mg, co z kolei pozwoli BCO na korzystną wycenę świadczeń proponowaną przez płatnika (NFZ). Uzyskanie niższej ceny pozwoli na zaopatrzenie większej populacji pacjentów leczonych w ramach programu lekowego raka piersi.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA):

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie.

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 22/02/2019, Czas lokalny: 11:00.

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski.

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 22/02/2019, Czas lokalny: 11:30.

Miejsce: Dział Zamówień Publicznych BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia:

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych: Stosowane będą płatności elektroniczne.

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 40 000,00 PLN.

2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp nie podlegają wykluczeniu.

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

a) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23)Pzp,

b) wobec których zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp.

4. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt23) Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli oświadczenie, o którym mowa powyżej jest wymagane, Zamawiający udostępni wzór oświadczenia, na stronie internetowej Zamawiającego wraz z informacjami, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) Pzp,

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp,

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

e) dokumentów dotyczących innych podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu (w tym zobowiązanie, innych podmiotów, o których mowa w pkt V.4 SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji tych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 2Pzp),

f) oświadczeń Wykonawcy (poza wymienionymi w pkt c) i d) zawartych w Załączniku nr 3 do SIWZ,

7. Wymagane dokumenty zostały szczegółowo opisane w SIWZ.

8. Termin jednostkowej dostawy nie może być dłuższy niż: 1 dzień roboczy od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

9. Termin związania ofertą, o którym mowa w Sekcji IV.2.6): Okres w dniach (od ustalonej daty składania ofert):60 (zgodnie z art. 85 ust. 1 Pzp).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza,

ul. Postępu 17a, Warszawa, 02-676, Polska,

Tel.: +48 224587801, Faks: +48 224587800, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza,

ul. Postępu 17 A, Warszawa, 02-676, Polska,

Tel.: +48 224587801, Faks: +48 224587800, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 07/02/2019

Pliki do pobrania:

1 - SIWZ

2 - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3 - Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

4 - Załącznik nr 3 - Oświadczenia

5 - Załącznik nr 4 - Wzór umowy

6 - Klucz publiczny

7 - Załącznik nr 4 zmieniony - Wzór umowy

8 - Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej