POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE NA PODSTAWIE ART. 138O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - "ŚWIADCZENIE USŁUGI REHABILITACJI SPOŁECZNEJ"

Białystok, dnia 24.05.2019 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej Zamawiającym), zgodnie z pkt. 13 Rozdziału 14 Ogłoszenia o zamówieniu, informuję, że prowadzone przez Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usługi rehabilitacji społecznej” (nr referencyjny DZP-US/9/2019) z uwzględnieniem nakazu art. 138o ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”, tj. w sposób zapewniający zachowanie zasady przejrzystości, obiektywizmu i niedyskryminacji oraz w oparciu o postanowienia OoZ we wszystkich 3 częściach (Pakietach) zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie

W toku postępowania ustalono, iż mogło dojść do naruszenia zasady niedyskryminacji i równego traktowania potencjalnych oferentów. Przed ogłoszeniem postępowania Zamawiający prowadził serię szkoleń, w których uczestniczyły m.in. podmioty, które złożyły ofertę w unieważnionym postępowaniu. Jeden z członków komisji po otwarciu ofert złożył oświadczenie, iż w trakcie takiego spotkania nastąpiło przypadkowe ujawnienie wartości przygotowywanego zamówienia na „Świadczenie usługi rehabilitacji społecznej”. Jednocześnie informacja nie została podana do powszechnej wiadomości na stronie internetowej Zamawiającego. Zatem w niniejszym postępowaniu doszło do naruszenia zasady niedyskryminacji potencjalnych oferentów, którzy nie brali udziału w prowadzonym przez Zamawiającego szkoleniu, a potencjalnie mogli złożyć ofertę na przedmiot zamówienia.

Zamawiający może powołać się na art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp wówczas, gdy będzie mógł wykazać (udowodnić), iż nie jest w stanie działając zgodnie z prawem dokonać konwalidacji zaistniałej wady. Samo usunięcie wady może bowiem nastąpić w dowolny sposób byleby nie był on sprzeczny ze wskazaną ustawą, a w szczególności nie prowadził do wypaczenia wyniku postępowania. Zamawiający w niniejszym postępowaniu zobowiązany był je przeprowadzić w sposób zapewniający zachowanie zasady przejrzystości, obiektywizmu i niedyskryminacji. Ujawniona okoliczność nie pozwala na jej konwalidację przez zamawiającego w sytuacji kiedy upłynął termin składania ofert i musi skutkować unieważnieniem postępowania.


Białystok, dnia 15.05.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:

a) do dnia 15.05.2019 r. do godz. 11:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1:

Stowarzyszenie Eurydyki, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok

Część (Pakiet) 3 – 50 000,00 zł

Oferta nr 2:

Stowarzyszenie do Walki z Rakiem, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok

Część (Pakiet) 1 – 50 000,00 zł

Oferta nr 3:

Fundacja X, ul. Stołeczna 4/2lok. 2, 15-879 Białystok

Część (Pakiet) 2 – 50 000,00 zł

b) Zamawiający podał kwoty brutto, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Część (Pakiet) 1 – 50.000,00 zł; Część (Pakiet) 2 – 50.000,00 zł; Część (Pakiet) 3 – 50.000,00 zł


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986), aktów wykonawczych do ww. ustawy oraz w oparciu o postanowienia ogłoszenia.

„Świadczenie usługi rehabilitacji społecznej

o wartości zamówienia poniżej 750 000 euro

Treść ogłoszenia – Patrz pliki do pobrania

Pliki do pobrania:

1 - Ogłoszenie

2 - Załącznik 1 do OoZ Opis przedmiotu zamówienia

3 - Załącznik 2 do OoZ Istotne postanowienia umowy

4 - Załącznik nr 1 do istotnych postanowień umowy (ppdo)

5 - Załącznik 3 do OoZ Wzór formularza ofertowego

6 - Załącznik 4 do OoZ Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

7 - Załącznik 5 do OoZ Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia

8 - Załącznik 6 do OoZ Oświadczenie grupa kapitałowa