PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ WEWNĘTRZNYCH PROTEZ PIERSI

 

Białystok, dnia 14.05.2019 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o unieważnieniu postępowania, tj: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) Pzp unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia (nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu).

 


 

Białystok, dnia 07.05.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), informuje, że w dniu 19.04.2019 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.

ZAPYTANIA:

1. Dotyczy Załącznika nr 2 – Formularz cenowy pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie oferty na ekspandery anatomiczne w zakresie rozmiarowym 200-800 ml ? Pozostałe wymagania bez zmian.

WYJAŚNIENIA:

(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Ad 1. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

 


Białystok, dnia 11.04.2019 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na dostawę wewnętrznych protez piersi

nr referencyjny DZP-PN/6/2019

Identyfikator postępowania: e916dd6b-e8fa-4567-9c8f-f4a4a51f9af6

Ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169685-2019:TEXT:PL:HTML

Pliki do pobrania:

1 - Ogłoszenie o zamówieniu (2019/S 072-169685)

2 - SIWZ

3 - Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

4 - Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

5 - Załącznik nr 3 – Wzór oświadczeń

6 - Załącznik nr 4 – Wzór umowy

7 - Klucz publiczny