EFRR kolor 2018

BCO logo mini

Białystok, dnia 14.08.2019 r.

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

 

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Gwarancja

Część nr 1, Zadanie 1.

1

Danlab Danuta Katryńska

ul. Handlowa 6a, 15-399 Białystok.

29,38

40,00

69,38

4

Tawo Tadeusz Flieger

ul. Grochowska 12, 60-277 Poznań.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

 Uzasadnienie wyboru

 Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Gwarancja 40%


 

 

  EFRR kolor 2018

BCO logo mini

Białystok, dnia 30.07.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Gwarancja

Parametry

Zadanie 3 (Część 3)

3

Syntis Sp. z o.o.

ul. Ciołkowskiego 11 /1

15-523 Grabówka

60,00

30,00

10,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

 Uzasadnienie wyboru

 Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60%, Gwarancja 30% i Parametry 10%

 

 


EFRR kolor 2018

BCO logo mini

Białystok, dnia 29.07.2019 r. 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Gwarancja

Parametry

Zadanie 4 (Część 4)

2

Skamex Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52

93-121 Łódź

60,00

30,00

10,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60%, Gwarancja 30% i Parametry 10%

 

 


EFRR kolor 2018

BCO logo mini

Białystok, dnia 25.07.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Gwarancja

Zadanie 2 (Część 2)

1

DanLab Danuta Katryńska

ul. Handlowa 6a, 15-399 Białystok

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60%, Gwarancja 40%

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Gwarancja

Parametry

Zadanie 5 (Część 5)

1

DanLab Danuta Katryńska

ul. Handlowa 6a, 15-399 Białystok

60,00

00,00

10,00

70,00

oferta

najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60%, Gwarancja 30% i Parametry 10%

 

Białystok, dnia 03.07.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:
a) do dnia 03.07.2019 r. do godz. 09:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1:
Danlab Danuta Katryńska, ul. Handlowa 6a, 15-399 Białystok.
Okres gwarancji:
a) dotyczy Zadania 1: 36 miesięcy,
b) dotyczy Zadania 2: 36 miesięcy,
c) dotyczy Zadania 5: 24 miesiące.
Zadanie 1 – 623.490,58 zł,
Zadanie 2 – 171.391,89 zł,
Zadanie 5 – 464.036,19 zł.
Oferta nr 2:
Skamex Sp. z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
Okres gwarancji:
a) dotyczy Zadania 4: 24 miesiące.
Zadanie 4 – 1.269.910,31 zł.
Oferta nr 3:
Syntis Sp. z o.o., ul. Ciołkowskiego 11 /1, 15-523 Grabówka.
Okres gwarancji:
a) dotyczy Zadania 3: 36 miesięcy.
Zadanie 3 – 145.689,81 zł.
Oferta nr 4:
Tawo Tadeusz Flieger, ul. Grochowska 12, 60-277 Poznań.
Okres gwarancji:
a) dotyczy Zadania 1: 36 miesięcy.
Zadanie 1 – 305.286,00 zł.

b) Zamawiający podał kwoty brutto, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Zadanie 1 – 207.467,08 zł
Zadanie 2 – 134.710,00 zł
Zadanie 3 – 149.814,00 zł
Zadanie 4 – 1.271.205,00 zł
Zadanie 5 – 733.244,67 zł

c) na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji podanych powyżej. Zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej:

  


 

Białystok, dnia 02.07.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść SIWZ w pkt XI.3 SIWZ:
Zamiast:
Termin otwarcia ofert – w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 11:30.
Powinno być:
Termin i miejsce otwarcia ofert – w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 11:30, w Dziale Zamówień Publicznych BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.
 

 Białystok, dnia 21.06.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii informuje, że w związku z publikacją zmiany ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na podstawie art. 11 ust. 7d ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszcza na stronie internetowej ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Plik do pobrania: Sprostowanie – Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (2019/S 117-286980)


Białystok, dnia 18.06.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 i art. 12a ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu na dzień 03.07.2019 r. godz. 09:00. Otwarcie ofert – 03.07.2019 r. godz. 11:30.

Ponadto Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp zmienia treść SIWZ:

1. w pkt V.1.2).c) SIWZ:
Zamiast:
„Dotyczy Zadania 4:
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

 • co najmniej 2 zamówienia obejmujące swoim zakresem dostawę wyposażenia pracowni cytostatyków, o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł (brutto) każda.

albo

 • co najmniej 2 zamówienia obejmujące swoim zakresem dostawę komór laminarnych wraz z systemem do obsługi tych komór, o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł (brutto) każda.”

Powinno być:
„Dotyczy Zadania 4:
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zamówienia obejmujące swoim zakresem dostawę wyposażenia apteki szpitalnej i/lub wyposażenia w komory laminarne i/lub wyposażenia pracowni cytostatyków (pracowni leków cytostatycznych) i/lub systemu do obsługi komór laminarnych, o wartości łącznej nie mniejszej niż 600.000,00 zł (brutto).”
W związku z powyższą zmianą oraz przedłużeniem terminu składania ofert, Zamawiający przekazał zmianę ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. w pkt VII.B.7. SIWZ:
Zamiast: (…) o którym mowa w pkt 3 (…)
Powinno być: (…) o którym mowa w pkt 6 (…)

3. w Załączniku nr 5.2 do SIWZ:

 1. w komparycji umowy:
  Zamiast: DZP-PN/2/2019
  Powinno być: DZP-PN/8/2019
 2. w pkt 1. komparycji umowy:
  Zamiast: (…) umowę nr ...../DZP-PN/8/2019 na dzierżawę zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego i analizatorów (zwaną dalej „Umową Główną”).
  Powinno być: (…) umowę nr ...../DZP-PN/8/2019 na zakup i montaż sprzętu i wyposażenia na potrzeby pracowni leków cytostatycznych i apteki (zwaną dalej „Umową Główną”).
 3. w § 2 ust. 1:
  Zamiast: (…) a Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania tych danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją Umowy Głównej, w tym dla celów przeprowadzenia dostawy odczynników i materiałów oraz dzierżawy zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego i analizatorów.
  Powinno być: (…) a Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania tych danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją Umowy Głównej, w tym dla celów przeprowadzenia zakupu i montaż sprzętu i wyposażenia na potrzeby pracowni leków cytostatycznych i apteki.
 4. w § 2 ust. 5:
  Zamiast: Administrator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia czynności kontrolnych w celu dokonania oceny spełnienia przez Przetwarzającego opisanych w niniejszym paragrafie obowiązków w zakresie przetwarzania i ochrony powierzonych danych osobowych.
  Powinno być: Administrator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia czynności kontrolnych w celu dokonania oceny spełnienia przez Przetwarzającego opisanych w niniejszym paragrafie obowiązków w zakresie przetwarzania i ochrony powierzonych danych osobowych. Zawiadomienie Przetwarzającego o kontroli nastąpi z 5-dniowym wyprzedzeniem, kontrola przeprowadzona zostanie w godzinach pracy Przetwarzającego, przez upoważnionych pracowników Administratora i na jego koszt.
 5. w § 2 ust. 6:
  Zamiast: Dozwolony zakres przetwarzania danych przez Przetwarzającego stanowią indywidualne dane kontrahentów, pracowników i pacjentów BCO (imię i nazwisko pracownika, nazwa stanowiska pracy, PESEL, adres, data urodzenia).
  Powinno być: Dozwolony zakres przetwarzania danych przez Przetwarzającego stanowią indywidualne dane kontrahentów, pracowników i pacjentów BCO (imię i nazwisko pracownika, nazwa stanowiska pracy, PESEL, adres, data urodzenia oraz wszystkie inne wskazane w treści załączników z opisem przedmiotu zamówienia, tj. w Załącznikach nr 3.3 lub 3.4 do SIWZ).

W związku z powyższymi zmianami w Załączniku nr 5.2 do SIWZ, Zamawiający zamieszcza Załącznik nr 5.2 Zmieniony do SIWZ. Zamieszczony załącznik uwzględnia zmiany, o których mowa powyżej, oraz zastępuje Załącznik nr 5.2 do SIWZ.

Plik do pobrania: Załącznik nr 5.2 Zmieniony – Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych

4. w Załączniku nr 3.5 do SIWZ, w pkt XIV, dodaje pkt 23:
„23. Możliwość podpięcia rejestratorów (czujników) różnicy ciśnień do stacji bazowej (systemu) celem kontroli nadciśnienia w pracowni leków cytostatycznych.”

5. w Załączniku nr 3.4 do SIWZ:

 1. w pkt II.31:
  Zamiast: Drukowanie na kasetach
  Powinno być: Drukowanie na kasetach w technice laserowej.
 2. w pkt I.6.4):
  Zamiast: Ochrona blokowania czystego powietrza w otworze powietrza wtórnego.
  Powinno być: Ochrona blokowania czystego powietrza w otworze powietrza wlotowego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniach 03, 05 i 06.06.2019 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA (w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych):

UWAGA: Ilekroć w wyjaśnieniach na zapytania Zamawiający używa określenia „dopuszcza”, należy przez to rozumieć dopuszczenie parametru opisanego w zapytaniu oraz pozostawienie wymogów odnośnie pozostałych parametrów. Wykonawca wypełniając albo składając wraz z ofertą załączniki zobowiązany jest do naniesienia na ww. załącznikach dopuszczonych oferowanych parametrów.

Zapytanie 1:
Dot. Zadania 5, poz. ll: Czy Zamawiający dopuści lodówkę o szerokości wewnętrznej 517 mm ?
Wyjaśnienie 1:
Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.

Zapytanie 2:
Dot. Zadania 5, poz. ll: W związku z tym, że model, którego parametry zostały ujęte w SWIZ posiada drzwi szklane i półki w ilości 5 sztuk zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie lodówki z szklanymi drzwiami i pólkami W ilości 5 sztuk?
Wyjaśnienie 2:
Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.

Zapytanie 3:
Dot. Zadania 5, poz. II: Czy Zamawiający dopuści lodówkę o pojemności 361 litrów brutto , wymiarach zewnętrznych: 597/615/1840 mm oraz wewnętrznych: 440/435/1635 mm, z zakresem temperatury +3 do +16 °C oraz możliwością zainstalowania 5 sztuk pólek ?-reszta parametrów bez zmian.
Wyjaśnienie 3:
Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.

Zapytanie 4:
Dot. Zadania 5, poz. III: Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o pojemności 636 litrów i wymiarach zewnętrznych 1980×750x765 mm oraz wymiarach wewnętrznych 1615x625x550 mm ?
Wyjaśnienie 4:
Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.

Zapytanie 5:
Dot. Zadania 5, poz. IV: Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o pojemności 636 litrów i zużyciu energii 2,2 kWh/dobę przy temperaturach otoczenia +20°C i nastawie +5°C, a przy większych temperaturach otoczenia i niższych nastawach większe zużycie?
Wyjaśnienie 5:
Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Zapytanie 6:
Dot. Zadania 5, poz. V: Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o pojemności 1400 litrów i wymiarach zewnętrznych 2123x1384x814 mm?
Wyjaśnienie 6:
Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian. Zamawiający nie dopuszcza ze względu na brak sprecyzowanego „większego zużycia” energii co może przewyższać zaprojektowane zabezpieczenia Zamawiającego. Proszę wziąć pod uwagę, że dopuszczona wysokość 2123mm (zgodnie z SIWZ 198cm +/-5% jest to nawet więcej) nie zapewni transportu w pionie, w windzie Zamawiającego o wysokości 200cm (wysokość produktu ok. 200cm + wysokość palety z kilkanaście cm).

Zapytanie 7:    
Dot. Zadania 5, poz. XII: W związku z tym, że parametry wymagane wskazują na suszarkę szwajcarskiego producenta, którą w Polsce oferuje tylko jeden wyłączny dystrybutor wnioskujemy o wyłączenie tego produktu z pakietu w celu umożliwienia zachowania warunków uczciwej konkurencji i możliwości złożenia oferty więcej niż jednemu Oferentowi.
Wyjaśnienie 7:
Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Zapytanie 8:
Dot. Zadania 5, poz. XII: W nawiązaniu do zapytania nr 7 oraz fakt, że wymiary zewnętrzne nie mogą być mniejsze od wymiarów wewnętrznych urządzenia zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie suszarki o parametrach:

 1. Pojemność minimalna 40 litrów (parametr podlegający ocenie na Załączniku nr 1 do SIWZ, w kryterium Parametry).
 2. Zakres temperatury do min +200°C.
 3. Jednorodność temperatury w całym zakresie temperaturowym nie gorsza niż ±1°C.
 4. Stabilność temperatury w 100°C nie gorsza niż ±0,3°C.
 5. Materiał komory to stal nierdzewna.
 6. Wymiary wewnętrzne (wys. x szer. x gł.) 430x400x320 mm ± 5%.
 7. Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gl.) 910×620x560 mm ± 5%.
 8. Maksymalna ładowność półek 20-25 kg.
 9. Kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD.
 10. Klasa bezpieczeństwa 3.1.
 11. Wymuszony obieg powietrza.
 12. Możliwość zaprogramowania nie mniej niż 99 programów po 99 kroków (ustawialny gradient temperatury, temperatura, czas); licznik czasu rzeczywistego.
 13. Interfejs USB, Ethernet.
 14. Zasilanie 230 V.

Wyjaśnienie 8:
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania (urządzenia/suszarki). Ze względu na to, iż jest to wyposażenie pracowni leków cytostatycznych, Zamawiający zwraca również szczególną uwagę na klasę bezpieczeństwa, mówiącą o bezpieczeństwie prób i użytkownika. Podobnie istotna jest stabilność i jednorodność temperatury w zadanym przez Zamawiającego zakresie.

Zapytanie 9:
Dot. Zadania 5, poz. XIV: Czy Zmawiający dopuści przesyłanie danych pomiędzy rejestratorami /czujnikami a stacją bazową za pomocą transmisji radiowej w paśmie 868Mhz? Jest to transmisja pozwalająca na przesyłanie danych na znacznie większe odległości niż Bluetooth czy też WiFi i jest mniej podatna na zakłócenia/interferencje.
Wyjaśnienie 9:
Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian. Komunikacja po Bluetooth i Wifi w celu komunikacji z urządzeniami przenośnymi.

Zapytanie 10:
Dot. Zadania 5, poz. XIV: Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy dla temperatury -20 do +60st.C?
Wyjaśnienie 10:
Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian. Górny zakres temperatury jest za niski.

Zapytanie 11:
Dot. Załącznika nr 5.1 do SIWZ, Wzór umowy dostawy §1 „Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego…”: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku składania ofert częściowych Zamawiający doda zapis, której części przytoczonego projektu dotyczy niniejsza Umowa.
Wyjaśnienie 11:
Tak numer zadania zostanie doprecyzowany w treści § 2 ust. 1.

Zapytanie 12:
Dot. Załącznika nr 5.1 do SIWZ, Wzór umowy dostawy §2 „Strony ustalają termin wykonania umowy (tj. dostarczenia, instalacji i oddania przedmiotu zamówienia do eksploatacji) w terminie do ………. (zgodnie z SIWZ). Z uwagi na trwające prace budowlane dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.”: Zważywszy na fakt, że Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć terminu zawarcia Umowy, termin wykonania zamówienia zgodnie z SIWZ może wynosić mniej niż 3 miesiące. Ze względu na złożoność projektu (dostawy sprzętu, wdrożenia oprogramowania oraz przeprowadzenia szkoleń) prosimy o zmianę zapisu SIWZ w zakresie terminu realizacji Umowy na następujące brzmienie: „ w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy”. Pozostawienie zapisu w obecnej formie powoduje wysokie ryzyko związane z zawarciem niniejszej Umowy, wynikających między innymi ze wskazanych w §7 kar umownych.
Wyjaśnienie 12:
Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian. Zamawiający podał w treści SIWZ zapisy dotyczące wykonania zamówienia (patrz pkt IV 1 i 2 SIWZ).

Zapytanie 13:
Dot. Załącznika nr 5.1 do SIWZ, Wzór umowy dostawy §4 ust. 5 „Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji jakości, osoby trzecie wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wyłącznie wada przedmiotu umowy, Dostawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawieniem szkody.”: Okoliczność wyłączenia odpowiedzialności licencjodawcy za skutki działania lub zaniechania działania oprogramowania są standardem branżowym na rynku IT od momentu wprowadzenia systemu Windows. Wykonawcy zawsze zrzekają się odpowiedzialności w tym zakresie lub reglamentują ją poprzez ograniczenie całkowitej odpowiedzialności umownej obejmującej dostawę oprogramowania. Mając na uwadze powyższe prosimy o potwierdzenie, że postanowienie to nie dotyczy szkód wywołanych przez działanie lub wadliwe działanie Oprogramowania.
Wyjaśnienie 13:
Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Zapytanie 14:
Dot. Załącznika nr 5.1, Wzór umowy dostawy §7 ust. 5 „Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych.”: Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował dokument pn. "Analizę dobrych praktyk w zakresie realizacji umów IT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów informatycznych 7 Osi POIG”, rekomendując szerokie stosowanie jej w procedurach towarzyszących wydatkowaniu środków publicznych. Jedną z istotniejszych rekomendacji, jest wprowadzanie zapisów, zgodnie z którymi:
- „Standardem w umowach dotyczących systemów informatycznych jest ograniczenie odpowiedzialności kontraktowej stron do określonej wysokości, określanej kwotowo lub do wartości umowy”.
- „(…)standardowo w umowach IT, odpowiedzialność stron jest ograniczana do szkody rzeczywistej. Jest to podyktowane potrzebą wyeliminowania sytuacji, w której strona będzie odpowiadała za trudne do skwantyfikowania utracone korzyści drugiej strony.” Mając na uwadze powyższe prosimy o zawarcie w umowie następującego limitu odpowiedzialności, którego wprowadzenie zniesie konieczność doliczania w ofertach Wykonawców kosztów ryzyka biznesowego, wynikającego chociażby z czynników niezależnych od Wykonawcy (np. irracjonalne terminy wejścia w życie zmian wynikających z aktów prawnych w tym rozporządzeń NFZ):
„7. Odpowiedzialność WYKONAWCY za szkody poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO ograniczona jest do rzeczywistych strat i nie obejmuje utraconych korzyści ZAMAWIAJĄCEGO.
8. Całkowita wzajemna odpowiedzialność odszkodowawcza Stron, ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia, wypłaconego WYKONAWCY na podstawie Umowy”
Wyjaśnienie 14:
Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Zapytanie 15:
Dot. Załącznika nr 5.1, Wzór umowy dostawy §7 ust. 2 „W przypadku, gdy Dostawca opóźni się z terminem wykonania umowy, o którym mowa w § 2 Odbiorcy przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,5 % wartości ceny umownej brutto za każdy dzień opóźnienia.” oraz ust. 4 „Za opóźnienie w usunięciu wad lub awarii stwierdzonych w okresie gwarancji, Odbiorca naliczy karę umowną w wysokości 0,1 % ceny umownej, za każdy dzień opóźnienia.”: Ponieważ przyczyny opóźnień mogą być różne, w tym niezależne od Wykonawcy, prosimy o zmianę wyrażenia „opóźnienie” na „zwłokę” lub „opóźnienie z winy Wykonawcy”.
Wyjaśnienie 15:
Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Zapytanie 16:
Dot. Załącznika nr 3.4., OPZ (Zadanie 4), III Warunki gwarancji i serwisu pkt 7 „Czas reakcji serwisu w dni robocze na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do usunięcia wszelkich usterek) – do max 48 godzin (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) – parametr deklarowany na Załączniku nr 1 do SIWZ.”: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści, aby czas reakcji serwisu w dni robocze na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji odbywał się zdalnie.
Wyjaśnienie 16:
Zamawiający dopuszcza dostęp zdalny jako reakcję serwisu dla urządzeń, które posiadają taką możliwość (zdalnej diagnostyki). Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Zapytanie 17:
Dot. Załącznika nr 3.4., OPZ (Zadanie 4), III Warunki gwarancji i serwisu pkt 9 „Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 10 dni. W przypadku dłuższej naprawy gwarancyjnej zapewnienie urządzenia zastępczego do 10 dni od zgłoszenia (parametr deklarowany na Załączniku nr 1 do SIWZ).”: Prosimy o potwierdzenie, że powyższe terminy dotyczą dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Wyjaśnienie 17:
Zamawiający potwierdza, że ma na myśli 10 dni roboczych.

Zapytanie 18:
Dot. Pytanie 8.    Załącznik nr 3.4., OPZ (Zadanie 4), I Komora laminarna do pracy z cytostatykami pkt 13 ppkt 3) b) „Jakość wykonania zgodna z normami systemu zarządzania jakością ISO 13485 (lub równoważną) i 9001 (lub równoważną) dotyczącej wyrobów medycznych, oznaczenie CE oraz potwierdzenie spełniania dyrektywy 93/42 (lub równoważnej).” oraz pkt 13 ppkt 10 a) „Oprogramowanie do Pracowni Cytostatyków w I klasie medycznej dotyczącej licencji lekarskiej-zleceniowej służącej do planowania terapii pacjenta i zlecania terapii”: Zgodnie z DYREKTYWĄ 2007/47/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 września 2007 r. zmieniającą dyrektywę Rady 90/385/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania, dyrektywę Rady 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych oraz dyrektywę 98/8/WE dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych pkt 6 Oprogramowanie ogólnego zastosowanie używane w zakładach opieki zdrowotnej nie jest wyrobem medycznym. Jeżeli taki wymóg miałoby oprogramowanie realizować żaden system HIS nie mógłby na rynku funkcjonować z eksploatowanym przez Zamawiającego AMMS włącznie. Ponadto wg naszej najlepszej wiedzy istnieje tylko jeden potencjalny produkt w EU spełniający ów wymóg. Tym samym wymóg bezzasadnie wprowadza istotne ograniczenie kręgu potencjalnych wykonawców mogących przedłożyć w postepowaniu ofertę, co stanowi emblematyczny przykład naruszenia Art. 29 ust. 2 i Art. 7 ust 1. Mając na uwadze powyższe prosimy o zniesienie wymogu rejestracji oprogramowania, jako wyrobu medycznego.
Wyjaśnienie 18:
Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Zapytanie 19:
Dot. Załącznika nr 3.4., OPZ (Zadanie 4), I Komora laminarna do pracy z cytostatykami pkt 13 ppkt 12) a) „Oprogramowanie do pracowni cytostatyków – licencja apteczna-produkcyjna służąca do produkcji leków cytostatycznych spełniająca warunki GMP (lub równoważne) – potwierdzone certyfikatem.”: Analogicznie jak powyżej Zamawiający wprowadza zapis istotnie reglamentujący dostęp do zamówienia potencjalnym wykonawcom a nie mający żadnego praktycznego zastosowania w przypadku produkcji leków cytotoksycznych. Jeżeli posiadanie certyfikatu miałoby dla Zamawiającego podnosić walory nabywanego systemu winien on punktować tego rodzaju walory w kryteriach oceny. Mając na uwadze powyższe prosimy o zniesienie wymogu posiadania przez oprogramowania certyfikatu GMP lub równoważnego.
Wyjaśnienie 19:
Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Zapytanie 20:
Dot. Załącznika nr 3.4., OPZ (Zadanie 4), I Komora laminarna do pracy z cytostatykami pkt 13 ppkt 15) a) i b) „Wymiana danych z systemem ADT poprzez zdarzenia HL7, zgodnie ze standardem (hl7.org), w szczególności:…”: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zagwarantuje współpracę stron trzecich (Asseco Poland lub jego partnera) oraz że Wykonawca nie musi doliczać do oferty żadnych kosztów ich aktywności związanej z realizacją integracji i jej serwisem.
Wyjaśnienie 20:
Zamawiający posiada umowę na integrację systemu HIS z systemem do produkcji cytostatyków po protokole HL7. Natomiast Wykonawca musi zapewnić integrację swoich urządzeń i maszyn ze szpitalnym systemem HIS. Szpital może dostarczyć dokumentację dotycząca interfejsu integracyjnego.

Zapytanie 21:
Dot. Załącznika nr 5.2. Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych, §2 ust. 1 „…Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania tych danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją Umowy Głównej, w tym dla celów przeprowadzenia dostawy odczynników i materiałów oraz dzierżawy zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego i analizatorów.”: Czy Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu Umowy oczekuje dostawy systemu do produkcji leków cytotoksycznych, czy też jego dzierżawy?
Wyjaśnienie 21:
Patrz powyższe zmiany treści SIWZ dotyczące Załącznika nr 5.2 do SIWZ – pkt 3 c).

Zapytanie 22:
Dot. Załącznika nr 5.2. Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych, §2 ust. 5 „Administrator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia czynności kontrolnych w celu dokonania oceny spełnienia przez Przetwarzającego opisanych w niniejszym paragrafie obowiązków w zakresie przetwarzania i ochrony powierzonych danych osobowych.”: Prosimy o potwierdzenie, że ewentualna kontrola oceny spełnienia przez Przetwarzającego obowiązków wynikających z Umowy powierzenia, zostanie przeprowadzona po wysłaniu do Wykonawcy zawiadomienia o kontroli z min. 5 dniowym wyprzedzeniem oraz przeprowadzona zostanie w godzinach pracy Wykonawcy tj . od 8:00 do 15:00, nie będzie powodować utrudnień w bieżącej pracy Wykonawcy, a ewentualne jej koszty całkowicie spoczywają na Zamawiającym. Ze względu na fakt, iż Wykonawca świadczy usługi dla kilkudziesięciu podmiotów, a jego działalność w dużym zakresie objęta jest tajemnicą przedsiębiorstwa, prosimy także o potwierdzenie, że jako audytor nie zostanie wyznaczony podmiot prowadzący, bezpośrednio lub pośrednio, działalność konkurencyjną względem Wykonawcy. W przypadku zgody Zamawiającego, prosimy o dodanie odpowiednich zapisów do umowy powierzenia.
Wyjaśnienie 22:
Ewentualne kontrole przeprowadzane będą przez upoważnionych do tego pracowników Administratora z 5 dniowym wcześniejszym zawiadomieniem Procesora w godzinach pracy czyli od 8:00 do 15:00. Koszty kontroli spoczywać będą na Administratorze.

Zapytanie 23:
Dot. Załącznika nr 5.2. Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych, §2 ust. 6. „Dozwolony zakres przetwarzania danych przez Przetwarzającego stanowią indywidualne dane kontrahentów, pracowników i pacjentów BCO (imię i nazwisko pracownika, nazwa stanowiska pracy, PESEL, adres, data urodzenia).”: Ponieważ opisany w w/w punkcie zakres danych jest węższy aniżeli zakres danych przetwarzanych w systemie (które Zamawiający określił w zał .3.4. OPZ dla cz. 4), a niemożliwe jest przy świadczeniu usług serwisowych selekcjonowanie danych wyświetlanych, prosimy o ujednolicenie zapisów.
Wyjaśnienie 23:
Patrz powyższe zmiany treści SIWZ dotyczące Załącznika nr 5.2 do SIWZ – pkt 3 e).

Zapytanie 24:
Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o wskazanie w SIWZ, jakich oczekuje dokumentów od podwykonawców do złożenia oferty.
Wyjaśnienie 24:
Podwykonawcy powinni złożyć dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, t.j. ze zm.)

Zapytanie 25:
Dot. Zadania nr 4, poz. II, pkt. 30: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga drukowania na kasetkach na drukarce w technologii laserowej?
Wyjaśnienie 25:
Zamawiający w SIWZ opisał drukowanie na kasetkach na drukarce w technologii laserowej (min. zgodnie z wymaganiami w pkt. 37 - rozdzielczości wydruku min. 250 dpi). Zamawiający zmienia treść SIWZ – Patrz powyższe zmiany treści SIWZ dotyczące Załącznika nr 3.4 do SIWZ (Zadanie 4) – pkt 5.a).

Zapytanie 26:
Dot. Zadania nr 4, poz. II, pkt. 33: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drukarki posiadającej możliwość wyboru typu kasetek do druku poprzez wybranie i umieszczenie w drukarce odpowiedniego chopera.
Wyjaśnienie 26:
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zapytanie 27:
Dot. Zadania nr 4, poz. II, pkt. 37: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drukarki o rozdzielczości 200 dpi.
Wyjaśnienie 27:
Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Zapytanie 28:
Dot. Zadania nr 4, poz. II, pkt. 39: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymóg dotyczy druku na standardowych kasetkach dedykowanych do danego zadruku – zgodnego z oferowaną drukarką – możliwość nadruku na kasetkach od różnych dostawców.
Wyjaśnienie 28:
Zamawiający podał wymóg w pkt. 39 „Druk na standardowych kasetkach od różnych dostawców” i w związku z powyższym wymaga możliwości wydruku na kasetkach standardowych od różnych dostawców (min. możliwość zakupu tańszych zamienników).

Zapytanie 29:
Dot. Zadania nr 4, pkt. III Warunki gwarancji i serwisu, pkt. 7: Prosimy Zamawiającego o zmianę czasu reakcji serwisu w dni robocze na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do usunięcia wszelkich usterek) z 48 godz. na 3 dni (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
Wyjaśnienie 29:
Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Zapytanie 30:
Dot. Zadania nr 4, pkt. III Warunki gwarancji i serwisu, pkt. 9: Prosimy Zamawiającego o zmianę maksymalnego czasu naprawy uszkodzenie w okresie gwarancyjnym z 10 dni na 14 dni. W przypadku dłuższej naprawy gwarancyjnej zapewnienie urządzenia zastępczego z 10 dni na 14 dni od zgłoszenie.
Wyjaśnienie 30:
Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Zapytanie 31:
Dot. pakietu 5 pozycja 12: Ze względu na to, że parametry wymaganej suszarki wskazują na urządzenie dystrybuowane na terenie Polski przez jedynego wyłącznego Przedstawiciela i utrudniony jest dostęp do ofert szerszej ilości Dostawców zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie suszarki o poniższych parametrach:
1.    Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, ani niepotestowe.
2.    Rok produkcji: nie wcześniej niz 2018
3.    Pojemność minimalna 40 litrów
4.    Minimalny zakres temperatury do +200°C.
5.    Jednorodność temperatury w 105°C nie gorsza niż ±2,0°C.
6.    Stabilność temperatury w 105°C nie gorsza niż ±0,1°C.
7.    Materiał komory to stal nierdzewna.
8.    Wymiary wewnętrzne (wys. x szer. x gł.) 850x590x620 mm ± 5%.
9.    Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) 530x400x360 mm ± 5%.
10.    Maksymalna ładowność półek min. 25 kg.
11.    Kolorowy, dotykowy wyświetlaczem „7” cali
12.    Klasa bezpieczeństwa 3.3 lub 3.1
13.    Wymuszony obieg powietrza.
14.    Możliwość zaprogramowania nie mniej niż 10 programów (ustawialny gradient temperatury, temperatura, czas); licznik czasu rzeczywistego.
15.    Interfejs USB, RS 485.
16.    Zasilanie 230 V.
Wyjaśnienie 31:
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania (urządzenia / suszarki), gdyż Zamawiającemu zależy na możliwości zaprogramowania dużej ilości dedykowanych programów do różnych czynności. Zaproponowana ilość programów jest niewystarczająca. Ze względu na to, iż jest to wyposażenie pracowni leków cytostatycznych Zamawiający zwraca również uwagę na klasę bezpieczeństwa, mówiącą o bezpieczeństwie prób i użytkownika. Podobnie istotna jest stabilność i jednorodność temperatury w zadanym przez Zamawiającego zakresie.

Zapytanie 32:
Dot. Załącznik nr 3.4, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Zadanie 4), pkt I.3.3): Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w pkt. I.3.3) oczekuje, iż zlecanie i produkcja leków cytostatycznych oraz zarządzanie procesem terapii lekami cytostatycznymi będzie odbywać się w systemie do tego przeznaczonym i będącym przedmiotem niniejszego postępowania (oprogramowanie [system] do pracowni leków cytostatyków metodą grawimetryczną i wolumetryczną) i zostanie poprawnie odwzorowane w posiadanym przez Zamawiającego systemie AMMS zgodnie z opisanym modelem integracji.
Wyjaśnienie 32:
Zamawiający określił w SIWZ, że zlecanie i produkcja leków cytostatycznych oraz zarządzanie procesem terapii lekami cytostatycznymi będzie odbywać się w systemie do tego przeznaczonym i będącym przedmiotem niniejszego postępowania (oprogramowanie [system] do pracowni leków cytostatyków metodą grawimetryczną i wolumetryczną) i zostanie poprawnie odwzorowane w posiadanym przez Zamawiającego systemie AMMS zgodnie z opisanym modelem integracji i takiego systemu oczekuje.

Zapytanie 33:
Dot. Załącznik nr 3.4, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Zadanie 4), pkt I.4.1): Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komory na podstawie innej niż C-kształtna? Kształt podstawy nie ma wpływu na parametry funkcjonalne urządzenia, a stawiany w kolejnym punkcie opisu wymóg możliwości wyboru wysokości ustawienia blatu roboczego z technicznego punktu widzenia uniemożliwia zastosowanie podstawy C-kształtnej.
Wyjaśnienie 33:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie podstawy innej niż C-kształtna.

Zapytanie 34:
Dot. Załącznik nr 3.4, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Zadanie 4), pkt I.4.6b): Z uwagi na to, iż Zamawiający wymaga, aby blat roboczy był podzielony na segmenty, ale nie określa maksymalnego wymiaru pojedynczego segmentu, prosimy o doprecyzowanie tego parametru, co jest istotne z uwagi na wymóg możliwości dezynfekcji w autoklawie.
Wyjaśnienie 34:
Zamawiający podaje wymiary pojedynczego segmentu to maksymalnie: 330x500mm.

Zapytanie 35:
Dot. Załącznik nr 3.4, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Zadanie 4), pkt I.6.4): Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska i w pkt. 4 Zamawiający miał na myśli zwrot powietrze wlotowe zamiast powietrza wtórnego.
Wyjaśnienie 35:
Tak, nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający zmienia treść SIWZ – Patrz powyższe zmiany treści SIWZ dotyczące Załącznika nr 3.4 do SIWZ (Zadanie 4) – pkt 5.b).

Zapytanie 36:
Dot. Załącznik nr 3.4, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Zadanie 4), pkt I.8.6): W pozycji 8.6 Zamawiający wymaga aby komora była wyposażona w komplet gniazd komputerowych obejmujący min. RS232 i USB. Interfejs RS232 był zwyczajowo stosowany do podłączenia wagi, ale w obecnie produkowanych wagach stosuje się - w miejsce interfejsu RS232 - uniwersalny interfejs USB. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści zaoferowanie komory z dwoma niezależnymi interfejsami USB (1 x strona lewa, 1 x strona prawa)?
Wyjaśnienie 36:
Tak dopuszcza USB zamiast RS232. Jednocześnie Zamawiający wymaga co najmniej ilość gniazd w liczbie minimum 4 (np. 2 gniazda USB po prawej i 2 gniazda USB po lewej stronie) – łącznie min. 4 gniazda USB (do podłączenia np. wagi, klawiatury, czytnika itp.).

Zapytanie 37:
Dot. Załącznik nr 3.4, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Zadanie 4), pkt I.8.7): W pozycji 8.7 Zamawiający wymaga, aby moc oświetlenia w przestrzeni roboczej była nie mniejsza niż 1200 lx, ale nie precyzuje rodzaju oświetlenia (jarzeniowe czy ledowe). Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komory o wysokowydajnym i energooszczędnym oświetleniu ledowym, z możliwością regulacji mocy oświetlenia przez Użytkownika w zakresie 0-1100 lx? Możliwość regulacji mocy oświetlenia jest istotna z uwagi na światłoczułość wybranych cytostatyków.
Wyjaśnienie 37:
Tak, dopuszcza 1100lux. Ze względu na energooszczędność i możliwość zapewnienia odpowiedniej barwy światła Zamawiający preferuje oświetlenie typu LED (bez punktacji).

Zapytanie 38:
Dot. Załącznik nr 3.4, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Zadanie 4), pkt II.38.: Czy Zamawiający oczekuje zastosowania technologii laserowej do drukowania na kasetkach?
Wyjaśnienie 38:
Zamawiający zmienia treść SIWZ – Patrz powyższe zmiany treści SIWZ dotyczące Załącznika nr 3.4 do SIWZ (Zadanie 4) – pkt 5.a).

Zapytanie 39:
Dot. Załącznik nr 3.4, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Zadanie 4), pkt I.13.2)e): Czy Zamawiający dopuści klawiaturę z połączeniem PS-2 w miejsce połączenia USB – długość kabla nie mniej niż 100 cm.
Wyjaśnienie 39:
Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Zapytanie 40:
Dot. Załącznik nr 3.4, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Zadanie 4), pkt I.10.6-7): Czy zamawiający dopuści wagę o wymiarze szalki fi 90 mm i czasie stabilizacji poniżej 4 s?
Wyjaśnienie 40:
Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Zapytanie 41:
Dot. Załącznik nr 3.4, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Zadanie 4), pkt I.10.9): Czy Zamawiający dopuści panel dotykowy z pokrywą ochronną klasy IP65?
Wyjaśnienie 41:
Tak, dopuszcza. Przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Zapytanie 42:
Dot. Załącznik nr 1, 2. Parametry oceniane, b) Dotyczy Zadania 4, Lp. 8: Prosimy zmawiającego o wyjaśnienie, czy nie nastąpiła omyłka pisarska w kolumnie Zasady punktacji. Zamawiający przyznaje 10 punktów za ilość klawiszy ≥ 50, natomiast wymiary klawiatur powyżej 50 klawiszy są znacznie większe od wymaganych, a przede wszystkim klawiatura o większych wymiarach ogranicza miejsce do pracy w komorze niezbędne do produkcji cytostatyków.
Wyjaśnienie 42:
Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Zapytanie 43:
Dot. Załącznik nr 3.4, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Zadanie 4), pkt III. Warunki gwarancji i serwisu, pkt. 2: Ze względu na pracę w trudnych warunkach prosimy Zamawiającego o zmianę wymaganego okresu gwarancji dla wagi elektronicznej, drukarki oraz czytników kodów kreskowych (skanera) na 12 mc-y co pozwoli złożyć bardziej konkurencyjną ofertę cenową.
Wyjaśnienie 43:
Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Zapytanie 44:
Dot. Załącznik nr 3.4, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Zadanie 4), pkt III. Warunki gwarancji i serwisu, pkt. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę czasu reakcji serwisu w okresie gwarancji z 48 godz. na 72 godziny (dotyczy dni roboczych)?
Wyjaśnienie 44:
Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Zapytanie 45:
Dot. Załącznik nr 3.4, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Zadanie 4), pkt III. Warunki gwarancji i serwisu, pkt. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę maksymalnego czasu naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym z 10 dni na 14 dni roboczych i wydłużenie okresu zapewnienia urządzenia zastępczego z 10 dni na 14 dni roboczych w przypadku dłuższej naprawy gwarancyjnej?
Wyjaśnienie 45:
Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Zapytanie 46:
Dot. zapisów SIWZ, V. Warunki udziału w postępowaniu, c) zdolności ekonomicznej lub finansowej, Dotyczy Zadania 4: W związku z faktem, iż w większości przypadków wyposażenie pracowni cytostatyków obejmuje 1 lub 2 komory laminarne, których wartość jest niższa od wymaganej kwoty 300 tys. brutto za pojedyncze zamówienie, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie, aby Wykonawca wykazał, ze zrealizował dostawy wyposażenia pracowni cytostatyków o łącznej wartości nie mniejszej niż 600 tys. zł brutto bez określania minimalnej wartości pojedynczych zamówień.
Wyjaśnienie 46:
Zamawiający zmienia treść SIWZ – Patrz powyższe zmiany treści SIWZ – pkt 1.

Zapytanie 47:
Czy Zamawiający dopuści wysokość biurek w przedziale 700-750 mm we wszystkich pozycjach gdzie nie ma wskazanej wysokości biurek? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
Wyjaśnienie 47:
Tak, dopuszcza.

Zapytanie 48:
Czy Zamawiający dopuści wysokość blatów roboczych w przedziale 850-900 mm we wszystkich pozycjach gdzie nie ma wskazanych wysokości blatów roboczych? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
Wyjaśnienie 48:
Tak, dopuszcza.

Zapytanie 49:
Czy Zamawiający dopuści wykonanie kontenerków (szafki przejezdne) z trzema szufladami we wszystkich pozycjach gdzie nie ma podanej ilości szuflad? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
Wyjaśnienie 49:
Tak, dopuszcza.

Zapytanie 50:
Czy Zamawiający dopuści wykonanie blatu roboczego i kuchennego wykonanych z dwóch płyt obustronnie laminowanych 2 x 18 mm połączonych lub 1 x 36 mm i zabezpieczonych szerokim obrzeżem na wszystkich krawędziach odcinanych, czyli dookoła, zamiast blatu roboczego HPL 38 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
Wyjaśnienie 50:
Tak, dopuszcza.

Zapytanie 51:
Czy Zamawiający dopuści we wszystkich pozycjach gdzie nie ma wskazanych wymiarów szafek i szuflad pod blatami albo biurkami, dostosowanie przez Wykonawcę wymiarów do najbardziej ergonomicznych dla Użytkownika? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
Wyjaśnienie 51:
Tak, dopuszcza.

Zapytanie 52:
Czy Zamawiający dopuści aby miejsce na drukarkę w biurkach było wykonane w formie podestu połączonego z podestem na monitor? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
Wyjaśnienie 52:
Tak, dopuszcza.

Zapytanie 53:
Czy Zamawiający dopuści w przypadku zbyt małej szerokości biurka wykonanie szafki/kontenerka w ilości 1 sztuka oraz podest pod komputer połączony z jedną szufladką pod blatem zamiast dwóch szafek jak w opisie biurek dwuszafkowych? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
Wyjaśnienie 53:
Tak, dopuszcza.

Zapytanie 54:
Czy Zamawiający wymaga wykonanie mebli z płyty obustronnie laminowanej w wykończeniu drewnopodobnym i kolorem innym niż standardowy (t.j. szary/biały)? Wybranie płyty drewnopodobnej wpłynie na estetykę wnętrza i umożliwi dostosowanie mebli do istniejących. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
Wyjaśnienie 54:
Zamawiający opisał wykonanie mebli z płyty obustronnie laminowanej w wykończeniu drewnopodobnym i kolorem do wyboru – do uzgodnienia na etapie realizacji i takiego materiału wymaga. Zamawiający ma na myśli dużo szerszą paletę kolorów (do uzgodnienia na etapie realizacji) niż tylko kolor szary/biały.

Zapytanie 55:
Dot. Zadanie 1, Poz. 1 - Załącznik nr 2 (Formularza cenowego): W nazwie blatu umieszczono wysokość wynoszącą 5 cm. (prawdopodobnie popełniono omyłkę pisarską). Proszę o doprecyzowanie wysokości blatu roboczego.
Wyjaśnienie 55:
Tak, to omyłka pisarska przepisana z projektu technologicznego. Precyzujemy wysokość blatów 850-900mm (Wykonawca przygotowując ofertę powinien dokonać odpowiedniej modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 2 do SIWZ, zawierającą doprecyzowane parametry).

Zapytanie 56:
Dot. Zadanie 1, Poz. 1 - Załącznik nr 2 (Formularza cenowego): Czy Zamawiający dopuści blat o wysokości 700-750 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
Wyjaśnienie 56:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o proponowanych parametrach wraz z odpowiednią modyfikacją opisu przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 2 do SIWZ, zawierającą proponowane parametry).

Zapytanie 57:
Dot. Zadanie 1, Poz. 1 - Załącznik nr 2 (Formularza cenowego): Czy Zamawiający dopuści blat roboczy o wysokości w przedziale 850-900 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
Wyjaśnienie 57:
Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Zapytanie 58:
Dot. Zadanie 1, Poz. 2. - Załącznik nr 2 (Formularza cenowego): Proszę o doprecyzowanie, w którym miejscu ma być umieszczona kserokopiarka. W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 3.1 do SIWZ) umieszczona jest w regale, natomiast na rzucie – pod oknem niezależnie od mebli.
Wyjaśnienie 58:
Kserokopiarka ma się znajdować w regale nr 4.

Zapytanie 59:
Dot. Zadanie 1, Poz. 3. - Załącznik nr 2 (Formularza cenowego): Czy Zamawiający dopuści wykonanie regału o głębokości 600 mm tak jak jest to opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 3.1 do SIWZ)? W załączniku nr 2 (Formularzu cenowym) podana jest głębokość regału 400 mm. W przypadku wykonania regału o głębokości 600 mm nie będzie potrzeby wysuwania dodatkowo półki na drukarkę. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
Wyjaśnienie 59:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o proponowanych parametrach wraz z odpowiednią modyfikacją opisu przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 2 do SIWZ, zawierającą proponowane parametry).

Zapytanie 60:
Dot. Zadanie 1, Poz. 3. - Załącznik nr 2 (Formularza cenowego): Czy Zamawiający dopuści wykonanie biurka kierownika bez półek zintegrowanych z blatem do wysokości 200 cm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
Wyjaśnienie 60:
Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Zapytanie 61:
Dot. Zadania 1, Poz. 10 - Załącznik nr 2 (Formularza cenowego): Czy Zamawiający dopuści listwy przyścienne wykonane ze styropianu? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
Wyjaśnienie 61:
Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Zapytanie 62:
Dot. Zadania 1, Poz. 22 - Załącznik nr 2 (Formularza cenowego): Proszę o doprecyzowanie przez Zamawiającego długości regałów. Ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3.1 do SIWZ) wynika, iż długość regałów ma wynosić 4400 mm, a z rzutu Apteki wnioskować można, iż jest jeszcze jeden regał o numerze 79 po drugiej stronie pomieszczenia i ma ok. 100 cm długości. Proszę o wskazanie jaka jest końcowa długość regałów?
Wyjaśnienie 62:
Długość regałów ma wynikać z rzutu Apteki.

Zapytanie 63:
Dot. Zadania 1, Poz. 23 - Załącznik nr 2 (Formularza cenowego): Proszę o doprecyzowanie przez Zamawiającego wyposażenia biurka. Czy biurko ma być wykonane bez szafek (tak jak jest to opisane w załączniku nr 2 (Formularza cenowego) czy ma posiadać szuflady w wyjezdnej szafce z podestem na komputer (tak jak jest to opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3.1 do SIWZ)?
Wyjaśnienie 63:
Zamawiający potwierdza, że wykonanie ma być zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, jeżeli pozwala na to ergonomia.

Zapytanie 64:
Dot. Zadania 1, Poz. 24 i 25 - Załącznik nr 2 (Formularza cenowego): Proszę o doprecyzowanie przez Zamawiającego rodzaju materiału wykonania podestów. Czy Zamawiający dopuści wykonanie podestów z płyty laminowanej 2x18 mm lub 1x36, na nóżkach stalowych malowanych proszkowo o przekroju 30 x 30 mm z możliwością regulacji ok. 150 mm wysokości? Czy Zamawiający dopuści końcową wysokość podestów z tolerancją +/-20 mm?
Wyjaśnienie 64:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o proponowanych parametrach wraz z odpowiednią modyfikacją opisu przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 2 do SIWZ, zawierającą proponowane parametry).

Zapytanie 65:
Dot. Zadania 1, Poz. 29 - Załącznik nr 2 (Formularza cenowego): Czy Zamawiający dopuści wysokość podestów wynoszącą 200 mm? Jeśli nie proszę o wyjaśnienie.
Wyjaśnienie 65:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o proponowanych parametrach wraz z odpowiednią modyfikacją opisu przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 2 do SIWZ, zawierającą proponowane parametry).

Zapytanie 66:
Dot. Zadania 1, Poz. 32 - Załącznik nr 2 (Formularza cenowego): Proszę o doprecyzowanie przez Zamawiającego, które trzy segmenty mają być zamykane w całości drzwiczkami na całej wysokości na zamek?
Wyjaśnienie 66:
Trzy środkowe segmenty, na wprost okna.

Zapytanie 67:
Dot. Zadania 1, Poz. 35, 36, 49, 51 - Załącznik nr 2 (Formularza cenowego):Czy Zamawiający dopuści wykonanie blatu roboczego wykonanego z żywicy fenolowej? Taki materiał charakteryzuję się odpornością chemiczną na kwasy i zasady, odpornością mechaniczną, a także odpornością na wilgoć. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
Wyjaśnienie 67:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o proponowanych parametrach wraz z odpowiednią modyfikacją opisu przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 2 do SIWZ, zawierającą proponowane parametry).

Zapytanie 68:
Dot. Zadania 1, Poz. 38 - Załącznik nr 2 (Formularza cenowego): Proszę o doprecyzowanie przez Zamawiającego całkowitej szerokość i głębokość regałów. Czy Zamawiający dopuści wykonanie regałów o wymiarach ok. 4000 x 500 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
Wyjaśnienie 68:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o proponowanych parametrach wraz z odpowiednią modyfikacją opisu przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 2 do SIWZ, zawierającą proponowane parametry). Są to regały nr 80 z projektu w pom. 2/26.

Zapytanie 69:
Dot. Zadania 1, Poz. 41 - Załącznik nr 2 (Formularza cenowego): Czy w pomieszczeniu administracyjnym biurka powinny posiadać miejsce na drukarkę? Czy Zamawiający wymaga dostarczenia w biurkach podestu na drukarkę?
Wyjaśnienie 69:
Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Zapytanie 70:
Dot. Zadania 1, Poz. 47 - Załącznik nr 2 (Formularza cenowego): Proszę o doprecyzowanie przez Zamawiającego wymiarów blatu. Czy Zamawiający dopuści blat o wysokość 850-900 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
Wyjaśnienie 70:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o proponowanych parametrach wraz z odpowiednią modyfikacją opisu przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 2 do SIWZ, zawierającą proponowane parametry).

Zapytanie 71:
Dot. Zadania 1, Poz. 48 - Załącznik nr 2 (Formularza cenowego): Czy Zamawiający dopuści głębokości blatu równą 600 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
Wyjaśnienie 71:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o proponowanych parametrach wraz z odpowiednią modyfikacją opisu przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 2 do SIWZ, zawierającą proponowane parametry).

Zapytanie 72:
Dot. Zadania 1, Poz. 49 - Załącznik nr 2 (Formularza cenowego): Proszę o wskazanie przez Zamawiającego lokalizacji blatu o długości 700 mm (w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 3.1 do SIWZ w kolumnie „typ z projektu technicznego” są podane wymiary długości trzech blatów z czego tylko dwa są wyrysowane na rzucie). Proszę o wskazanie umiejscowienia blatu oraz informacje czy mają być pod nim ulokowane szafki.
Wyjaśnienie 72:
Zamawiający informuje, iż wymiar 70 oznacza głębokość blatu 70cm. Opisane są dwa blaty o wymiarach 260x70cm i 200x70cm o wysokości 85cm – blaty nr 25 z projektu. Opis szafek jak w pkt. 49 Załącznika nr 3.1. Umiejscowienie szafek pod dłuższym blatem przy okienku podawczym.

Zapytanie 73:
Dot. Zadania 2, Poz. 55 - Załącznik nr 2 (Formularza cenowego): Czy Zamawiający dopuści biurko o głębokości 800 mm? Zmiana głębokości biurka umożliwi stworzenie podestu na monitor razem z miejscem na drukarkę. Zwiększenie głębokości polepszy komfort pracy Użytkownika. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
Wyjaśnienie 73:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o proponowanych parametrach wraz z odpowiednią modyfikacją opisu przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 2 do SIWZ, zawierającą proponowane parametry).

Zapytanie 74:
Dot. Zadania 2, Poz. 55 - Załącznik nr 2 (Formularza cenowego): Czy Zamawiający dopuści (biorąc pod uwagę wymaganą szerokość biurka) aby biurko dwuszafkowe wyposażone było w jedną szafkę przejezdną, a drugą w formie szuflady połączonej z podestem na komputer? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
Wyjaśnienie 74:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o proponowanych parametrach wraz z odpowiednią modyfikacją opisu przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 2 do SIWZ, zawierającą proponowane parametry).

Zapytanie 75:
Dot. Zadania 2, Poz. 59 i 65 - Załącznik nr 2 (Formularza cenowego): Czy Zamawiający dopuści chowanie wkładów do stołu poza stołem (biorąc pod uwagę wymaganą długość stołu)? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
Wyjaśnienie 75:
Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian. Brak dodatkowego miejsca na takie rozwiązanie.

Zapytanie 76:
Dot. Zadania 2, Poz. 59 i 65 - Załącznik nr 2 (Formularza cenowego): Czy Zamawiający dopuści wymiary stołu z tolerancją +/- 200 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
Wyjaśnienie 76:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o proponowanych parametrach wraz z odpowiednią modyfikacją opisu przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 2 do SIWZ, zawierającą proponowane parametry).

Zapytanie 77:
Dot. Zadania 2, Krzesło konferencyjne: Czy Zamawiający dopuści krzesło konferencyjne o głębokości 425 mm oraz szerokości 545 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
Wyjaśnienie 77:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o proponowanych parametrach wraz z odpowiednią modyfikacją opisu przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 2 do SIWZ, zawierającą proponowane parametry).

Zapytanie 78:
Dot. Zadania 2, Krzesło laboratoryjne ESD do pomieszczeń sterylnych: Czy Zamawiający dopuści krzesło ESD do pomieszczeń sterylnych bez możliwości doboru różnorodnej kolorystyki na etapie realizacji? Z informacji zaczerpniętych od producenta krzeseł wynika, iż tapicerki krzesła występują jedynie w dwóch kolorach: czarnym i szarym. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
Wyjaśnienie 78:
Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wymaga krzeseł ESD w szerokiej gamie kolorystycznej (min. 5 kolorów do wyboru).

Zapytanie 79:
Dot. Zadania 5, II. Lodówka – 1 szt. Wyposażenie nr 30 wg projektu.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lodówki z zakresem temperatur od +3 stopni Celsjusza do +16 stopni Celsjusza?
Wyjaśnienie 79:
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Zapytanie 80:
Dot. Zadania 5, II. Lodówka – 1 szt. Wyposażenie nr 30 wg projektu.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lodówki z drzwiami przeszklonymi – 1 sztuka?
Wyjaśnienie 80:
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Zapytanie 81:
Dot. Zadania 5, II. Lodówka – 1 szt. Wyposażenie nr 30 wg projektu.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lodówki z automatycznym odszranianiem, bez możliwości wyłączenia?
Wyjaśnienie 81:
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Zapytanie 82:
Dot. Zadania 5, II. Lodówka – 1 szt. Wyposażenie nr 30 wg projektu.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lodówki bez oświetlenia wewnętrznego?
Wyjaśnienie 82:
Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Zapytanie 83:
Dot. Zadania 5, II. Lodówka – 1 szt. Wyposażenie nr 30 wg projektu.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lodówki o wymiarach wewnętrznych (wys. x szer. x głębokość) 1635 x 440 x 435 mm, jednocześnie spełniającą wymagania Zamawiającego dotyczące wymiarów zewnętrznych?
Wyjaśnienie 83:
Tak, dopuszcza.

Zapytanie 84:
Dot. Zadania 5, V. Chłodziarka farmaceutyczna do cytostatyków – 2szt. Wyposażenie nr 94 i 95 wg projektu: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki farmaceutycznej o pojemności 1300L spełniającej wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia?
Wyjaśnienie 84:
Tak, dopuszcza.

Zapytanie 85:
Dot. Zadania 5, XII. Suszarka laboratoryjna – 2szt. Wyposażenie nr 20 wg projektu: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie suszarki laboratoryjnej o wymiarach wewnętrznych (wys. x szer. x głębokość) 370 x 340 x 330 mm spełniającej wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia?
Wyjaśnienie 85:
Tak, dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Zapytanie 86:
Dot. Zadania 5, XIV. Termometry i higrometry – 14szt. Wyposażenie nr 15 wg projektu: Czy Zamawiający może sprecyzować ile wymaga czujników mierzących samą temperaturę, a ile czujników mierzących temperaturę i wilgotność? Pozwoli to na zaoferowanie konfiguracji atrakcyjnej cenowo. Czy Zamawiający może określić ile czujników będzie umieszczonych w zamrażarkach niskotemperaturowych (poniżej -30 stopni Celsjusza)? Pozwoli to na zaoferowanie konfiguracji atrakcyjnej cenowo.
Wyjaśnienie 86:
Zamawiający zweryfikował ilość chłodziarek już posiadanych i zakupywanych w ramach postepowania przetargowego. Związku z powyższym Zamawiający wymaga 18 czujników mierzących temperaturę i wilgotność w chłodziarkach (18 czujników mierzących jednocześnie temperaturę i wilgotność) oraz 1 czujnik umieszczony w zamrażarkach niskotemperaturowych (poniżej -30 stopni Celsjusza).

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

 


 EFRR kolor 2017

 BCO logo mini

Białystok, dnia 21.05.2019 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zakup i montaż sprzętu i wyposażenia na potrzeby pracowni leków cytostatycznych i apteki
nr referencyjny DZP-PN/8/2019

Identyfikator postępowania: 88e04249-b20f-4111-837e-c938414f4fe4
Ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233846-2019:TEXT:PL:HTML

 Pliki do pobrania:

1 - Ogłoszenie o zamówieniu (2019/S 097-233846)

2 - SIWZ

3 - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

4 - Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

5 - Załącznik nr 3.1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Zadanie 1)

6 - Załącznik nr 3.2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Zadanie 2)

7 - Załącznik nr 3.3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Zadanie 3)

8 - Załącznik nr 3.4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Zadanie 4)

9 - Załącznik nr 3.5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Zadanie 5)

10 - Załącznik nr 4 - Wzór oświadczeń

11 - Załącznik nr 5.1 - Wzór umowy dostawy

12 - Załącznik nr 5.2 - Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych

13 - Załącznik nr 6.1 - Wykaz dostaw (Zadanie 1)

14 - Załącznik nr 6.2 - Wykaz dostaw (Zadanie 2)

15 - Załącznik nr 6.3 - Wykaz dostaw (Zadanie 3)

16 - Załącznik nr 6.4 - Wykaz dostaw (Zadanie 4)

17 - Załącznik nr 6.5 - Wykaz dostaw (Zadanie 5)

18 - Załącznik nr 7 - Rzut Apteki

19 - Załącznik nr 8 - Opis integracji z obecnie używanym systemem HIS

20 - Załącznik nr 9 - Komunikaty HL7 w AMMS InfoMedica

21 - Klucz publiczny