BCO logo mini
Białystok, dnia 26.06.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Termin
jednostkowej
dostawy
Parametry
1
Biocartis NV
Generaal de Wittelaan 11 B3
2800 Mechelen, Belgium
60,00
30,00
10,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
 
Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami:
Cena 60%, Termin jednostkowej dostawy 30% i Parametry 10%


Białystok, dnia 10.06.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:

 1. do dnia 10.06.2019 r. do godz. 11:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

  Oferta nr 1:
  BIOCARTIS NV, Generaal de Wittelaan 11 B3, 2800 MECHELEN, Belgium
  Termin jednostkowej dostawy : w ciągu 3 dni roboczych

  Cena brutto: –    274.511,95 zł 2. Zamawiający podał kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
  Brutto: 275.496,90 zł

Białystok, dnia 06.06.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść SIWZ w Załączniku nr 6.1, w § 9:

1) w ust. 2:

Zamiast:

 1. zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana ta następują z mocy prawa, obowiązuje od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów i nie wymaga formy aneksu,
 2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Dostawcę,
 3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Dostawcę.

Powinno być:

 1. zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana ta następuje z mocy prawa, obowiązuje od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów i nie wymaga formy aneksu,
 2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Dostawcę,
 3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Dostawcę,
 4. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Dostawcę.

2) w ust. 3:

Zamiast:
Dostawca w przypadkach określonych w pkt. 3 b) i c) zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Odbiorcy o proponowanej zmianie cen z uzasadnieniem przyczyn i zakresu zmiany. Zmieniona cena będzie mogła obowiązywać od następnego miesiąca, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Odbiorcy.

Powinno być:
Dostawca, w przypadkach określonych w ust. 2 b), c) i d), zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Odbiorcy o proponowanej zmianie cen z uzasadnieniem przyczyn i zakresu zmiany. Zmieniona cena będzie mogła obowiązywać od następnego miesiąca, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Odbiorcy.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

 


BCO logo mini

Białystok, dnia 31.05.2019 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę odczynników i dzierżawę aparatu diagnostycznego
nr referencyjny DZP-PN/10/2019

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b3d82984-d329-4c23-8ee7-e5824d575dc8

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/f97f1d78-467f-4b96-b216-e6c0ac1593f9

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (554559-N-2019)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (540108242-N-2019)

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia dot. art. 25a ust. 1 Pzp

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczeń

Załącznik nr 6.1 - Wzór umowy dostawy

Załącznik nr 6.2 - Wzór umowy dzierżawy

Załącznik nr 6.3 - Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych