BCO logo mini

Białystok, dnia 11.09.2019 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej Zamawiającym), zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o unieważnieniu postępowania w części 5 zamówienia tj. w Grupie B3 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) Pzp. W tej grupie cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.:

 

 

Wykonawca

Cena

najkorzystniejszej oferty

lub oferta z najniższą ceną

Kwota, którą Zamawiający

zamierzał przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia

Część nr 5, Grupa B3:

Schülke Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa.

38.418,34

31.036,60 zł

 


BCO logo mini 

Białystok, dnia 13.08.2019 r.

 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w Grupie B6, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) Pzp. W tej grupie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

  


 

Białystok, dnia 23.07.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Termin

jednostkowej

dostawy

Część nr 3, Grupa B1: Preparat chlorowy do mycia i dezynfekcji.

1

Bialmed Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Kazimierzowska 46/48/35 , 02-546 Warszawa

26,40

40,00

66,40

3

MEDILAB Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o.

ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok

36,67

40,00

76,67

4

Biachem Sp. z o.o.

Sowlany, ul. Alejkowa 29 lok. B9, 15-582 Białystok

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 4, Grupa B2: Preparat do mycia i dezynfekcji dużych, zmywalnych powierzchni; Preparat do dezynfekcji  małych

                                i trudno dostępnych  powierzchni; Preparat do higienicznej  i chirurgicznej dezynfekcji rąk.

1

Bialmed Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Kazimierzowska 46/48/35 , 02-546 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

3

MEDILAB Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o.

ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok

30,91

40,00

70,91

4

Biachem Sp. z o.o.

Sowlany, ul. Alejkowa 29 lok. B9, 15-582 Białystok

46,70

40,00

86,70

5

Schülke Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa

41,24

40,00

81,24

 

Część nr 7, Grupa B5: Płyn myjąco-konserwujący; Preparat do mycia i płukania basenów szpitalnych.

1

Bialmed Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Kazimierzowska 46/48/35 , 02-546 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Termin jednostkowej dostawy 40%


 

Białystok, dnia 03.07.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY i UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej:

1)  o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryterium

Cena

Razem

Część nr 1, Grupa A1: OSIMERTINIBUM.

1

AstraZeneca AB

 151 85 SÖDERTÄLJE, Sweden

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 2, Grupa A2: OLAPARIBUM.

1

AstraZeneca AB

 151 85 SÖDERTÄLJE, Sweden

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: Cena 100%

2)  o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w Grupach B4 i B7, na podstawie art. 93 ust. 1

     pkt 1) Pzp. W tych grupach nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


Białystok, dnia 25.06.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:

a) do dnia 25.06.2019 r. do godz. 9:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1:

Bialmed Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

Termin jednostkowej dostawy:

a)    dotyczy grup z Załączników nr 2B: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa B1    –      60.696,00 zł

Grupa B2    –    161.331,30 zł

Grupa B3    –      25.354,40 zł

Grupa B5    –      12.303,50 zł

Oferta nr 2:

Astra Zeneca UK Limited,

1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge, CB2 0AA, Wlk. Brytania.

Termin jednostkowej dostawy:

a)    Zgodnie z SIWZ (nie wymagano deklaracji terminu na formularzu ofertowym)

Grupa A1    –    141.466,50 zł

Grupa A2    – 3.016.000,00 zł

Oferta nr 3:

MEDILAB FIRMA WYTWÓRCZO-USŁUGOWA Sp. z o.o., ul. Niedżwiedzia 60, 15-531 Białystok.

Termin jednostkowej dostawy:

a)    dotyczy grup z Załączników nr 2B: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa B1    –      43.701,12 zł

Grupa B2    –    313.152,04 zł

Grupa B6    –        4.340,00 zł

Oferta nr 4:

Biachem Sp. z o.o., Sowlany, Alejkowa 21 lok. B9, 15-582 Białystok.

Termin jednostkowej dostawy:

a)    dotyczy grup z Załączników nr 2B: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa B1    –      26.706,24 zł

Grupa B2    –    207.271,22 zł

Grupa B3    –      18.639,72 zł

Oferta nr 5:

Schülke Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa.

Termin jednostkowej dostawy:

a)    dotyczy grup z Załączników nr 2B: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa B2    –    234.744,26 zł

Grupa B3    –      38.418,34 zł

b) Zamawiający podał kwoty brutto, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Część

nr

Nazwa

Kwota przeznaczenia (zł)

Część

nr

Nazwa

Kwota przeznaczenia (zł)

Część

nr

Nazwa

Kwota przeznaczenia (zł)

1

Grupa A1

141.466,50

4

Grupa B2

165.358,26

7

Grupa B5

13.214,60

2

Grupa A2

3.556.950,40

5

Grupa B3

31.036,60

8

Grupa B6

7.506,00

3

Grupa B1

44.960,00

6

Grupa B4

285.456,96

9

Grupa B7

17.388,00

c) na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji podanych powyżej.


Zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej (patrz Pliki do pobrania).

Pliki do pobrania:

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 


Białystok, dnia 19.06.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii informuje, że w dniach 13, 14 i 17.06.2019 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.

ZAPYTANIA:

 1. Dotyczy Grupy B2: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z Grupy B2 pozycji: Preparat do dezynfekcji małych powierzchni oraz preparat do dezynfekcji rąk, i utworzenie z nich oddzielnego zadania. Wydzielenie ww. pozycji z pewnością wpłynie na możliwość złożenia w postepowaniu większej liczby konkrencyjnych ofert.
 2. Dotyczy Grupy B3, poz.2.: Prosimy o dopuszczenie do oceny sporobójczego preparatu do mycia i dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni. Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych (m.in. sond USG). Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV, HCV, HBV, Rotawirus, Herpeswirus, Norowirus) w warunkach brudnych w czasie 5 minut i Aspergillus niger oraz S (Clostridium difficile) w czas działania: 15 min. Opakowanie: 1 l.
 3. Dotyczy Grupy B3, nr poz.5.: Prosimy o dopuszczenie do oceny preparat do dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni wrażliwych na alkohol, gotowy do użycia, dozowanie w postaci pianki, bez zawartości aldehydów, działający wobec B, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Papova, Rota), F (C. albicans), Tbc w czasie do 5 min, w opakowaniu 750ml przy odpowiednim przeliczeniu opakowań względem zapotrzebowania Zamawiającego.
 4. Dotyczy Grupy B1, poz.1.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu chlorowego w tabletkach, zawierającego również kwas adypinowy, o lekko kwaśnym Ph 4-6, skutecznego wobec B, Tbc (Mycoabacterium terrae), F (Candida albicans, Aspergillus niger), V (Polio, Adeno, Noro) - dezynfekcja powierzchni i przedmiotów mocno zanieczyszczonych substancją organiczną w czasie 15 minut (1.000 ppm, tj. 1 tabl / 1,5L wody), oraz Clostridium difficile zgodnie z normą EN 13704 (warunki brudne - obciążenie albuminą wołową) w czasie 10 minut (10.000 ppm tj. 10 tab / 1,5L wody). Opakowania a 300 szt. tabletek. Produkt można stosować do powierzchni, które mają kontakt z żywnością. Produkt biobójczy.
 5. Dotyczy Grupy B3, poz.5.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia bezalkoholowego preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, nie zawierającego alkoholi i z związku z tym szczególnie bezpiecznego w stosowaniu przy dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, opartego o mieszaninę rożnych czwartorzędowych związków amoniowych, o spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1min, prątki gruźlicy w czasie do 15min, w opakowaniach 1L ze spryskiwaczem spieniającym? Wyrób medyczny.
 6. Dotyczy Grupy B3, poz.5.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia bezalkoholowego preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego na bazie czwartorzędowych związków amoniowych i biguanidu o spektrum działania: B, F(C. albicans), Tbc – 1 min, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) - 5 min, w opakowaniach a 500ml z rozpylaczem- końcówka spieniająca, po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?
 7. Dotyczy Grupy B6, poz.13.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do neutralizacji, zmiękczania i płukania kaczek, basenów itp., zawierającego kwasy organiczne, stabilizatory twardości i związki chroniące przed korozją, dozowanie 1-3ml/l, o pH koncentratu ok. 1,3 o szerokiej tolerancji materiałowej m. in. wobec stali szlachetnej, aluminium i tworzywami sztucznymi, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w płynie, w opakowaniach a 5kg? Czy do wyliczeń przyjąć 1L = 1kg?
 8. Dotyczy Grupy B6, poz.14.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do maszynowego mycia narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych, instrumentów MIC, sztywnych endoskopów, osprzętu stosowanego w anestezjologii, butów używanych na salach operacyjnych, butelek niemowlęcych, kontenerów ze stali szlachetnej oraz pojemników na narzędzia, o pH koncentratu ok. 14 i roztworu roboczego ok. 11, dozowanie 3-5g/l, zawierającego fosfoniany, ług potasowy, krzemiany (ochrona przed korozją), zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w płynie, w opakowaniach a 5kg ? Czy do wyliczeń przyjąć 1L = 1kg?
 9. Dotyczy Grupy 7, poz.15.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do neutralizacji, zmiękczania i płukania kaczek, basenów itp., zawierającego kwasy organiczne, stabilizatory twardości i związki chroniące przed korozją, dozowanie 1-3ml/l, o pH koncentratu ok. 1,3 o szerokiej tolerancji materiałowej m. in. wobec stali szlachetnej, aluminium i tworzywami sztucznymi, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w płynie, w opakowaniach a 5kg? Czy do wyliczeń przyjąć 1L = 1kg?
 10. Dotyczy Grupy B1: Czy zamawiający dopuści preparat w opakowaniu po 200 tabletek, z możliwością przeliczenia ilości zapotrzebowania?
 11. Dotyczy Grupy B2: Czy zamawiający w poz. 1 dopuści preparat skuteczny wobec B, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Herpes, Corona) w czasie do 15 min, z możliwością rozszerzenia spektrum o prątki w czasie 30 min.?
 12. Dotyczy Grupy B2: Czy zamawiający w poz. 2 dopuści preparat skuteczny wobec B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Herpes, Corona, wirus grypy, Adeno,) w czasie do 30 sek., z możliwością rozszerzenia spektrum o Noro?
 13. Dotyczy Grupy B4: Czy zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny preparat o spektrum działania B, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota) w czasie 5 minut, z możliwością rozszerzenia spektrum o tbc w czasie 15 min.?
 14. Dotyczy Grupy B4: Czy zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny preparat o spektrum działania B, F, Tbc, V (Polio i Adeno), S w czasie 15 minut, konfekcjonowany w opakowania o pojemności 1l po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?
 15. Dotyczy Grupy B4: Czy zamawiający w poz. 3 dopuści do oceny preparat o spektrum działania B, F, Tbc, V, S w czasie 15 minut, konfekcjonowany w opakowania o pojemności 1kg po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Preparat spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

 

WYJAŚNIENIA:

(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Ad 1. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 2. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 3. Zamawiający dopuszcza rozszerzenie spektrum działania i przeliczenie wielkości opakowań, pozostałe zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.

Ad 4. Zamawiający dopuszcza.

Ad 5. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 6. Zamawiający dopuszcza rozszerzenie spektrum działania i przeliczenie wielkości opakowań, pozostałe zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.

Ad 7. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 8. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 9. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 10. Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.

Ad 11. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

Ad 12. Zamawiający dopuszcza rozszerzenie spektrum działania, pozostałe zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.

Ad 13. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 14. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 15. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


BCO logo mini

Białystok, dnia 10.06.2019 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę produktów farmaceutycznych i środków dezynfekcyjnych
nr referencyjny DZP-PN/12/2019

Identyfikator postępowania: ebc60c12-f719-4d7f-9b51-370e35d116e8
Ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:267688-2019:TEXT:PL:HTML

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu (2019/S 110-267688)
SIWZ
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2A - Formularz cenowy
Załącznik nr 2B - Formularz cenowy
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia
Załącznik nr 4 - Wzór umowy
Klucz publiczny