BCO logo mini

Białystok, dnia 12.09.2019 r.

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

 

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Dzienny wsad surowcowy

1

ISS HS  Sp. z o.o.

ul. Cybernetyki 10

02-677 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

 

 Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60%, Dzienny wsad surowcowy 40%

 


Białystok, dnia 08.08.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:

a) do dnia 08.08.2019 r. do godz. 9:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

Oferta nr 1:

ISS HS  Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa

2.083.350,00 zł

b) Zamawiający podał kwoty brutto, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  1.670.000,00 zł.


Białystok, dnia 01.08.2019 r.

I. Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) zmienia treść SIWZ:

a) w Załączniku nr 2 (Opis przedmiotu zamówienia), w pkt. I wykreśla zdanie: „Dopuszcza się możliwość zwiększenia ilości wózków w przypadku utworzenia nowego oddziału w szpitalu Zamawiającego.”

b) w Załączniku nr 2 (Opis przedmiotu zamówienia), w pkt. I.15) wykreśla zdania:

„Wózki bemarowe o maksymalnym wymiarze 1000x700x1000 mm z rozsuwanym dwuczęściowym blatem z barierką, przeznaczone do przewożenia, porcjowania, wydawania oraz utrzymywania temperatury gorących potraw w pojemnikach funkcjonalnych GN wkładanych do zbiorników bemara.”

„Pojemniki muszą być ogrzewane za pośrednictwem pary wodnej wytwarzanej z wody znajdującej się w każdym zbiorniku. Instalacja spustowa umiejscowiona musi być na wysokości minimum 50 cm co umożliwi spust wody z komór i utrzymanie wózków bemarowych w czystości.”

c) w Załączniku nr 2 (Opis przedmiotu zamówienia), w pkt. I.16) zmienia zapisy:

Zamiast: Wykonawca ponosi odpowiedzialność za udostępnione wózki typu bemar, pokrywa koszty naprawy, konserwacji, zapewnia urządzenia zastępcze w przypadku awarii wózków z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający otrzyma nowe wózki lub wózki używane z nowymi kołami na gwarancji to będzie ponosił koszty napraw usterek niepodlegających naprawom w ramach gwarancji producenta oraz po upływie okresu gwarancji producenta. Jeżeli otrzyma wózki używane, koszty napraw ponosić będzie Wykonawca, z wyjątkiem napraw uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania wózków

Powinno być: Wykonawca ponosi odpowiedzialność za udostępnione wózki typu bemar, pokrywa koszty naprawy, konserwacji, zapewnia urządzenia zastępcze w przypadku awarii wózków z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego. Zamawiający pokrywa koszty  napraw uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania wózków.

d) w Załączniku nr 6 (Wzór umowy), w § 2 ust. 2 wykreśla zdanie: „Dopuszcza się możliwość zwiększenia ilości wózków w przypadku utworzenia nowych oddziałów w szpitalu Zleceniodawcy.”

e) w Załączniku nr 6 (Wzór umowy), w § 3 ust. 3 zmienia zapisy:

Zamiast: Wartość, o której mowa w ust. 2 rozliczona będzie w okresach miesięcznych po uwzględnieniu faktycznej liczby wydanych posiłków tj. liczby śniadań, liczby śniadań I, liczby śniadań II, liczby obiadów, liczby podwieczorków, liczby kolacji, liczby kolacji I, liczby kolacji II i liczby obiadów w diecie niepełnej w danym miesiącu.

Powinno być: Wartość, o której mowa w ust. 2 rozliczona będzie w okresach miesięcznych po uwzględnieniu faktycznej liczby wydanych posiłków tj. liczby śniadań, liczby obiadów, liczby kolacji w danym miesiącu.

II. Jednocześnie Białostockie Centrum Onkologii informuje, że w dniu 16.07.2019 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.

ZAPYTANIA:

 1. W związku z oczekiwanym przez Zamawiającego wsadem na poziomie 7,65 zł brutto prosimy o podanie czy w związku z 24 miesięcznym okresem umowy wysokość wsadu będzie waloryzowana?
 2. Prosimy o wyjaśnienie jak Wykonawca powinien rozumieć kwestie zapisu w załączniku nr 1 w pkt 1B, gdzie cena brutto podana przez Wykonawcę ma być ceną w okresie 24 miesięcy, skoro ustawa pzp determinuje, że cena musi być waloryzowana w projektach dłuższych niż 12 miesięcy?
 3. W związku z koniecznością dostarczenia wózków przez Wykonawcę prosimy o potwierdzenie, że wózki mogą być używane, ale sprawne technicznie?
 4. Czy wózku dostarczone przez Wykonawcę po zakończeniu umowy będą własnością Wykonawcy czy Zamawiającego?
 5. Czy kuchenki oddziałowe są przystosowane do mycia i dezynfekcji wózków i posiadają odpływy do spuszczania wody służącej do podgrzewania potraw?
 6. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku kartek odpływowych w kuchenek Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć nowe wózki bemarowe dopasowane do warunków technicznych u Zamawiającego, a Zamawiający jest świadomy, że koszty usługi będą wyższe a tym samym cena osobodnia również?
 7. Czy Zamawiający przeznaczy na czas transportu jedną windę do transportu posiłków i w tym czasie inne jednostki nie będą korzystały z niej?
 8. W przypadku braku możliwości wydzielenia na czas transportu windy czy Zamawiający dopuszcza, aby posiłki były dostarczane do jednego wspólnego miejsca, gdzie przedstawiciele Zamawiającego będą odbierali je od pracownika Wykonawcy? Takie rozwiązanie spowoduje, skrócenie „drogi transportowej” a tym samym posiłki wcześniej trafią do pacjentów we właściwej temperaturze?
 9. W związku z zapisami w Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt. 16 chcemy poinformować Zamawiającego, że żaden producent wózków nie udziela wybiórczej gwarancji na elementy a szczególnie na te, które zużywają się np. koła co za tym idzie Wykonawca nie będzie mógł udzielić gwarancji na koła. Prosimy o przeformułowanie tego zapisu, tak aby Wykonawca mógł sprostać wymaganiom Zamawiającego.
 10. W nawiązaniu do pkt. 16 z Opisu Przedmiotu Zamówienia cyt. ”Wykonawca ponosi odpowiedzialność za udostępnione wózki typu bemar, pokrywa koszty naprawy, konserwacji, zapewnia urządzenia zastępcze w przypadku awarii wózków z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający otrzyma nowe wózki lub wózki używane z nowymi kołami na gwarancji to będzie ponosił koszty napraw usterek niepodlegających naprawom w ramach gwarancji producenta oraz po upływie okresu gwarancji producenta. Jeżeli otrzyma wózki używane, koszty napraw ponosić będzie Wykonawca, z wyjątkiem napraw uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania wózków” prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie ponosił koszty napraw i konserwacji wózków używanych czy nie? Powyższe zdania wykluczają się wzajemnie. Brak jednoznacznego zapisu powoduje, że Wykonawca musi policzyć koszty wszystkich napraw.
 11. Ze względu na znaczący koszt mający wpływ na cenę osobodnia prosimy o informację ile wózków bemarowych więcej ponad 10 sztuk powinien uwzględnić Wykonawca w kalkulacji ceny osobodnia, aby w przypadku dodatkowego oddziału mógł dostarczyć Zamawiającemu taki wózek? Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty (SIWZ par XII – Opis Sposobu Obliczenia Ceny - pkt 5) związane z realizacją usługi przez okres umowy i dlatego prosimy o precyzyjną odpowiedź.
 12. Czy odbiór pojemników z odpadami pokonsumpcyjnymi w terminie 40-60 minut liczonych od czasu ich dostawy ma nastąpić również jeśli posiłki będą jeszcze nie wydane?
 13. W nawiązaniu do pytania nr 12 prosimy o informację co z reszkami posiłków, które w ww. terminie nie zostały wydane pacjentom?
 14. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma odbierać odpady pokonsumpcyjne 3 razy dziennie?
 15. W związku z zapisami w Zał. Nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 21 prosimy o modyfikację formularza ofertowego , tak aby uwzględniał diety niepełne, opisane w ww. punkcie. W przeciwnym wypadku cena osobodnia nie będzie uwzględniać wszystkich kosztów opisanych w SIWZ par. XII – Opis Sposobu Obliczenia Ceny - pkt 5.
 16. W związku z zapisami w Zał. Nr 2 - – Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 24 prosimy o rozwinięcie jakie zadania w ramach współpracy Zamawiający miał na myśli?
 17. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku nadmiernych oczekiwań dietetyka Zamawiającego nieudokumentowanych żadnymi przepisami Wykonawca będzie mógł bez żadnych konsekwencji zastosować produkty alternatywne z zachowaniem podanego w ofercie wysokości wsadu?
 18. Czy poza dietami wymagającymi dodatkowych posiłków poza trzema głównymi (śniadanie, obiad, kolacja) Wykonawca będzie dostarczał jakieś inne posiłki lub produkty? Jeśli tak to prosimy o modyfikację formularza ofertowego w tym zakresie, aby był zgodny z zapisami w SIWZ par. XII – Opis Sposobu Obliczenia Ceny - pkt 5.
 19. W związku z faktem, że Wykonawca może być odpowiedzialny tylko za swoje czyny i ponosić za nie konsekwencje prosimy o uwzględnienie, tego w zał. Nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia IV – Kontrola wykonania usługi przez Zamawiającego pkt. 3, gdzie Wykonawca nie może odpowiadać za np. opóźnienia nie ze swojej winy np. wypadek samochody?
 20. W związku z zapisami w umowie w par. 4 ust 3 prosimy o wskazanie w formularz ofertowym wszystkich wymienionych w zapisach umowy pozycji, skoro rozliczenie ma następować na postawie poszczególnych pozycji?
 21. Jak w dietach niepełnych rozliczane będą kolacje? Prosimy o uwzględnienie tego w formularzu ofertowym.
 22. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby wszyscy pracownicy Wykonawcy świadczący usługę na rzecz Zamawiającego byli zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę?
 23. W związku z zapisami z umowy par 10 ust. 1 cyt. ”Zleceniodawca wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę Zleceniobiorcy, w trakcie świadczenia usługi będącej przedmiotem umowy, osób wykonujących wskazane czynności: przygotowanie posiłków, porcjowanie i pakowanie do pojemników, dostarczanie (pakowanie pojemników na wózki typu bemar, transport), odbiór opróżnionych pojemników, mycie i czyszczenie pojemników odbiór i utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych, naprawa i konserwacja wózków typu bemar, ustalanie jadłospisów, czynności związane z kontrolą jakości w zakresie opisanym w pkt II. Załącznika nr 2 do SIWZ (Załącznika nr 1 do umowy - Patrz § 2 ust. 3).” Prosimy o wyjaśnienie jak Zamawiający zaliczy np. jednoosobową firmę serwisową zajmującą się naprawami i konserwacjami wózków bemarowych?
 24. W związku z zapisami w umowie par 11 ust. 4 pkt a prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie jako „element”?
 25. Zwracamy się z prośba o obniżenie kar, o których mowa w umowie w par. 11 ust 4 a, b, c do poziomu odpowiednio: a) W punkcie a do 1%, b) W punkcie b do 2%, c) W punkcie c do 5%. Prośbę naszą motywujemy faktem, że usługa żywienia jest bardzo nisko marżową usługą i oparta na pracy osób, które mogą czasem popełniać błędy. Nałożenie kary na firmę może skutkować regresem kary na danego pracownika funkcyjnego i obniżenie jego podrobów. Taka zaś sytuacja może spowodować zwiększenie poziomu rotacji a to w konsekwencji na poziom świadczenia usługi. Dlatego pozostawienie zapisu w takim zapisie spowoduje, że Wykonawca na etapie kalkulacji ceny będzie musiał wliczyć takie koszty do ceny osobodnia. Dziękujemy za zrozumienie.
 1. W związku z zapisami w umowie prosimy o dopuszczenie w oświadczeniu z par. 10 ust 3 wskazania numeru pracownika zamiast imienia i nazwiska.
 2. Wnosimy o rezygnację z warunku umowy o pracę w stosunku do podwykonawców. Wykonawca nie jest w stanie ponosić odpowiedzialności za rodzaj w zakresie zawierania umów
 3. W związku z zapisami w umowie w par. 11 ust 4 pkt c prosimy o podanie kryteriów jakie będą oceniane przez Zamawiającego i które posłużą do oceny i na podstawie której ma zostać nałożona na Wykonawcę kara?
 4. Czy zdaniem Zamawiającego czas 30 minut jako czas po którym Zamawiający ma prawdo do zlecenia zamówienia zastępczego jest czasem odpowiednim na przygotowanie i dostarczenie posiłków w oczekiwanych przez Zleceniodawcę diecie?
 5. Czy np. w ramach zastępstw Zamawiający wyraża zgodę na zatrudnię pracowników w ramach innych umów niż o pracę?
 6. Czy Zamawiający będzie oczekiwał od Wykonawcy dostawy dodatków np. kisiel, mleko lub czysty bulion dla wszystkich pacjentów? A jeśli tak, to prosimy o uwzględnienie tych dodatków w formularzu ofertowym?
 7. Czy Wykonawca ma dostarczyć nowe termoporty i nowe pojemniki GN i dostarczyć je wraz z datą rozpoczęcia usługi?
 8. Prosimy o potwierdzanie, że Zamawiający jest świadomy, że koszt zakupu nowych wózków bemarowych, zgodnych z opisem zawartych w SIWZ wyniesie ok. 0,56 zł netto w cenie osobodnia.

WYJAŚNIENIA:

(w oparciu o art. 38 Pzp)

Ad 1. Zasady i warunki zmian umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego określają zapisy Wzoru umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ).

Ad 2. Wykonawca oblicza cenę w ofercie przetargowej zgodnie z zasadami określonymi w pkt. XII SIWZ. Zasady i warunki zmian umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego (w tym zmiany ceny) określają zapisy Wzoru umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ).

Ad 3. Zamawiający potwierdza, że wózki bemarowe mogą być używane ale sprawne technicznie.

Ad 4. Wózki bemarowe stanowią własność Wykonawcy w trakcie realizacji umowy i po jej zakończeniu.

Ad 5. Zamawiający zmienił zapisy SIWZ dotyczące wózków bemarowych – patrz pkt. I. Mycie, dezynfekcja wózków bemarowych i podgrzewanie potraw pozostaje w gestii Zamawiającego.

Ad 6. W związku ze zmianą zapisów SIWZ dotyczących wózków – patrz pkt. I oraz w związku z wyjaśnieniem – patrz pkt Ad 3 - Zamawiający nie wymaga dostarczenia nowych wózków bemarowych.

Ad 7. W godzinach dostaw posiłków zgodnie z harmonogramem dostaw posiłków określonym w pkt I.9) w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ), wyznaczona jest jedna winda do dystrybucji posiłków.

Ad 8. Zamawiający nie dopuszcza.

Ad 9. Zamawiający zmienił zapisy SIWZ dotyczące wózków bemarowych – patrz pkt. I.

Ad 10. Zamawiający zmienił zapisy SIWZ dotyczące wózków bemarowych – patrz pkt. I.

Ad 11. Zamawiający zmienił zapisy SIWZ dotyczące wózków bemarowych – patrz pkt. I.

Ad 12. Zgodnie z pkt I.18) Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ).

Ad 13. Zgodnie z pkt I.18) Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ).

Ad 14. Zamawiający nie potwierdza, że Wykonawca ma odbierać odpady pokonsumpcyjne 3 razy dziennie - patrz pkt I.18) Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ).

Ad 15. Sposób rozliczenia posiłków określonych w pkt. I.21) Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) został wskazany w § 3 ust. 3 Wzoru umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ). Zamawiający zmienił zapisy ww. paragrafu - patrz pkt. I e). W Formularzu ofertowym w pkt. 1.A. (Załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający wymaga wskazania dziennej stawki żywienia jednego pacjenta również w zakresie wartości brutto poszczególnych posiłków tj. śniadania, obiadu i kolacji.

Ad 16. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 17. Dietetyk dba o prawidłową realizację ustalonego jadłospisu.

Ad 18. Wykonawca nie będzie dostarczał innych posiłków lub produktów.

Ad 19. Zgodnie z pkt IV.3) Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ).

Ad 20. W opinii Zamawiającego w zapytaniu błędnie wskazano § 4 pkt 3 zamiast § 3 pkt 3. Zamawiający zmienił zapisy wzoru umowy – patrz pkt I.

Ad 21. Patrz wyjaśnienia Ad 15.

Ad 22. Zgodnie z § 10 Wzoru umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ).

Ad 23. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych równoważnych rejestrów. Zamawiający informuje, że powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą). Zgodnie z pkt. V.6 SIWZ Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, firm podwykonawców oraz wartości lub procentowej części zamówienia jaka zostanie powierzona, na lub według Załącznika nr 3 do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z § 10 ust. 5 wzoru umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ), w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Zleceniobiorcę lub Podwykonawcę Zleceniobiorcy, Zleceniodawca może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Ad 24. Zamawiający pod pojęciem „element” rozumie część usługi.

Ad 25. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 26. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 27. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Patrz wyjaśnienia pkt Ad 23.

Ad 28. Zgodnie z § 11 ust. 1.

Ad 29. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Wykonanie zlecenia zastępczego leży w gestii Zamawiającego.

Ad 30. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad 31. Zamawiający nie oczekuje dostawy wymienionych dodatków.

Ad 32. Zamawiający nie wymaga nowych termoportów i pojemników GN. Zapewnienie bezpiecznego pod każdym względem transportu posiłków leży po stronie Wykonawcy, zgodnie z pkt I.12) i I.13) Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ).

Ad 33. Nie dotyczy. Zamawiający zmienił zapisy SIWZ dotyczące wózków bemarowych – patrz pkt. I. 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający zamieszcza Załącznik nr 2 zmieniony do SIWZ. Zamieszczony załącznik uwzględnia zmiany określone w pkt. I a) b) i c) oraz zastępuje Załącznik nr 2 do SIWZ.

Plik do pobrania: Załącznik nr 2 zmieniony do SIWZBCO logo mini
Białystok, dnia 09.07.2019 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na świadczenie usług w zakresie sporządzania i dostawy całodziennych posiłków szpitalnych oraz odbioru odpadów pokonsumpcyjnych
nr referencyjny DZP-PN/15/2019

Identyfikator postępowania: e553d954-3e73-40e7-94ce-a3acdd49d3e8
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:319327-2019:TEXT:PL:HTML

Pliki do pobrania:
2 - SIWZ