BCO logo mini

Białystok, dnia 26.09.2019 r.

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

 

Nr

oferty

Wykonawcy

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Doświadczenie

osób

wyznaczonych do

opracowania

dokumentacji

projektowej

2

Industria Project Sp. z o.o.

ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk

20,82

50,00

70,82

3

ModernEko Wojciech Świerczyński

ul. Pietrusińskiego 12 lok. 9, 42-207 Częstochowa

29,55

50,00

79,55

4

GPVT Pracownia Architektoniczna s.c.

T. Białoszewski, G. Pacer

ul. Pamiątkowa 2/37, 61-512 Poznań

50,00

50,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

5

Konsorcjum:

ARH+Architekt Andrzej Rydzewski,

ul. Zachodnia 14A m 47, 15-345 Białystok oraz

Studio „A” Pracownia Projektowa

mgr inż. arch. Jan Krzysztof Hahn

ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok

15,01

50,00

65,01

6

LubCom Sp. z o.o.,

ul. Powojowa 3, 20-442 Lublin

8,20

24,00

32,20

7

Atelier ZETTA Zenon Zabagło,

ul. Pratulińska 10/2, 03-511 Warszawa

Oddział: ul. Suraska 2/11, 15-422 Białystok

28,96

50,00

78,96

 Uzasadnienie wyboru

 Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami:

 Cena 50% i Doświadczenie osób wyznaczonych do opracowania dokumentacji projektowej 50%

 


Białystok, dnia 23.09.2019 r. 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 09.09.2019 r. (w celu powtórzenia czynności badania oferty najkorzystniejszej).


 

BCO logo mini

 Białystok, dnia 09.09.2019 r.

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

 

Nr

oferty

Wykonawcy

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Doświadczenie

osób

wyznaczonych do

opracowania

dokumentacji

projektowej

2

Industria Project Sp. z o.o.

ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk

20,82

50,00

70,82

3

ModernEko Wojciech Świerczyński

ul. Pietrusińskiego 12 lok. 9, 42-207 Częstochowa

29,55

50,00

79,55

4

GPVT Pracownia Architektoniczna s.c.

T. Białoszewski, G. Pacer

ul. Pamiątkowa 2/37, 61-512 Poznań

50,00

50,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

5

Konsorcjum:

ARH+Architekt Andrzej Rydzewski,

ul. Zachodnia 14A m 47, 15-345 Białystok

oraz

Studio „A” Pracownia Projektowa

mgr inż. arch. Jan Krzysztof Hahn

ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok

15,01

50,00

65,01

6

LubCom Sp. z o.o.,

ul. Powojowa 3, 20-442 Lublin

8,20

24,00

32,20

7

Atelier ZETTA Zenon Zabagło,

ul. Pratulińska 10/2, 03-511 Warszawa

Oddział: ul. Suraska 2/11, 15-422 Białystok

28,96

50,00

78,96

 

 Uzasadnienie wyboru

 Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami:

 Cena 50% i Doświadczenie osób wyznaczonych do opracowania dokumentacji projektowej 50%


 

Białystok, dnia 20.08.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:

a) do dnia 20.08.2019 r. do godz. 10:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1: wycofana

Oferta nr 2:

Industria Project Sp. z o.o.,

ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk

Cena brutto: 1.113.712,11 zł

Oferta nr 3:

ModernEko Wojciech Świerczyński,

ul. Pietrusińskiego 12 lok. 9, 42-207 Częstochowa

Cena brutto:784.740,00 zł

Oferta nr 4:

GPVT Pracownia Architektoniczna s.c. T. Białoszewski, G. Pacer,

ul. Pamiątkowa 2/37, 61-512 Poznań

Cena brutto: 463.710,00 zł

Oferta nr 5:

Konsorcjum:

ARH+Architekt Andrzej Rydzewski,

ul. Zachodnia 14A m 47, 15-345 Białystok oraz

Studio „A” Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Jan Krzysztof Hahn

ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok

Cena brutto: 1.544.876,20 zł

Oferta nr 6:

LubCom Sp. z o.o., ul. Powojowa 3, 20-442 Lublin

Cena brutto: 2.829.000,00 zł

Oferta nr 7:

Atelier ZETTA Zenon Zabagło,

ul. Pratulińska 10/2, 03-511 Warszawa

Oddział: ul. Suraska 2/11, 15-422 Białystok

Cena brutto: 800.730,00 zł

 

b) Zamawiający podał kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 800.000,00 zł

 c) na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji podanych powyżej. Zamawiający informuje, że wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

 


Białystok, dnia 08.08.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), działając w oparciu o art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza na stronie internetowej: wyjaśnienia dotyczące wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ), które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 24, 26 i 29.07.2019 r., zmiany treści SIWZ oraz informację o przedłużeniu terminu składania ofert.

Pliki do pobrania:

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert.

SIWZ (bez załączników) v. 08.08.2019.

Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) v. 08.08.2019.

Wzór umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) v. 08.08.2019.

W związku ze zmianami treści SIWZ i przedłużeniem terminu składania ofert, Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie internetowej.

Plik do pobrania: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 


Białystok, dnia 31.07.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu na dzień 13.08.2019 r. godz. 11:00. Otwarcie ofert – 13.08.2019 r. godz. 11:30.

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert, Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie internetowej:
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

 


 

 BCO logo mini

Białystok, dnia 23.07.2019 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wykonanie kompletnej dokumentacji rozbiórkowej i wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej pod budowę budynku przeznaczonego na Breast Cancer Unit

nr referencyjny DZP-PN/5/2019

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b65bd79f-9be5-4a76-b928-cfd5d1a4161f

 

Pliki do pobrania:

1 - Ogłoszenie o zamówieniu (576847-N-2019)

2 - SIWZ i Załączniki nr 1, 3-7

3 - Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

4 - Załącznik nr 8 - Wzór umowy

5 - Załącznik nr 9a - Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna

6 - Załącznik nr 9b - Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna