BCO logo mini

Białystok, dnia 12.08.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Termin

jednostkowej

dostawy

1

Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A.

ul. Jana Kazimierza 16

01-248 Warszawa.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Termin jednostkowej dostawy 40%

 


BCO logo mini

Białystok, dnia 09.08.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje:

  1. do dnia 09.08.2019 r. do godz. 11:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1:

Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A.; ul. Jana Kazimierza 16; 01-248 Warszawa

Cena brutto: 352.730,70 zł

Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.

  1. Zamawiający podał kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 355.000,00 zł

BCO logo mini

Białystok, dnia 30.07.2019 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na dostawę zestawów do podawania kontrastów

nr referencyjny DZP-PN/20/2019

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c68f895d-0a3c-4c4f-979d-db53d60d07e2

 

Pliki do pobrania:

1 - Ogłoszenie o zamówieniu (578749-N-2019)

2 - SIWZ

3 - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

4 - Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

5 - Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia dot. art. 25a ust. 1 Pzp

6 - Załącznik nr 4 - Wzór oświadczeń

7 - Załącznik nr 5 - Wzór umowy