BCO logo mini

Białystok, dnia 26.08.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Termin dostawy

Gwarancja

Zadanie 3 (Część 3)

2

Towarzystwo Handlowe

ALPLAST Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin

60,00

20,00

20,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

3

Syntis Sp. z o.o.

ul. Ciołkowskiego 11/1,

15-523 Grabówka

56,64

20,00

20,00

96,64

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60%, Termin dostawy 20% i Gwarancja 20%

  BCO logo mini

Białystok, dnia 23.08.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Termin dostawy

Gwarancja

Zadanie 1 (Część 1)

1

CEZAR

Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.

ul. Wolności 8 lok.4, 26-600 Radom

43,14

20,00

20,00

83,14

3

Syntis Sp. z o.o.

ul. Ciołkowskiego 11/1,

15-523 Grabówka

60,00

20,00

20,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Zadanie 2 (Część 2)

3

Syntis Sp. z o.o.

ul. Ciołkowskiego 11/1,

15-523 Grabówka

60,00

20,00

20,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60%, Termin dostawy 20% i Gwarancja 20%

 

 


Białystok, dnia 14.08.2019 r.
Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:
a) do dnia 14.08.2019 r. do godz. 10:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 

Oferta nr 1:

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolności 8 lok.4, 26-600 Radom

Termin dostawy:

a) dotyczy Zadania 1: w ciągu 14 dni

Okres gwarancji:

a) dotyczy Zadania 1: 36 miesięcy

Zadanie 1 –     256.485,75 zł

Oferta nr 2:

Towarzystwo Handlowe ALPLAST Sp. z o.o. Sp. k., ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin

Termin dostawy:

a) dotyczy Zadania 3: w ciągu 14 dni

Okres gwarancji:

a) dotyczy Zadania 3: 36 miesięcy

Zadanie 3 –        8.383,39 zł

Oferta nr 3:

SYNTIS Sp. z o.o., ul. Ciołkowskiego 11/1, 15-523 Grabówka

Termin dostawy:

a) dotyczy Zadania 1: w ciągu 14 dni

b) dotyczy Zadania 2: w ciągu 14 dni

c) dotyczy Zadania 3: w ciągu 14 dni

Okres gwarancji:

a) dotyczy Zadania 1: 36 miesięcy

b) dotyczy Zadania 2: 36 miesięcy

c) dotyczy Zadania 3: 36 miesięcy

Zadanie 1 –     178.303,95 zł

Zadanie 2 –       19.035,48 zł

Zadanie 3 –         8.880,60 zł

b) Zamawiający podał kwoty brutto, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
 Zadanie 1 – 166.097,39 zł, Zadanie 2 – 15.996,61 zł, Zadanie 3 – 7.906,00 zł.
c) na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji podanych powyżej. Zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej:
 
Białystok, dnia 09.08.2019 r.
Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu na dzień 14.08.2019 r. godz. 10:00. Otwarcie ofert – 14.08.2019 r. godz. 10:30.
 Zamawiający zmienia zapisy:
 a) w pkt XI.2 SIWZ:
Zamiast: (…) 12.08.2019 r. do godz. 11:00.
 Powinno być: (…) 14.08.2019 r. do godz. 10:00.
 b) w pkt XI.6 SIWZ:
 Zamiast: (…) o godz. 11:30 (…)
 Powinno być: (…) o godz. 10:30 (…)
W związku z przedłużeniem terminu składania ofert, Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie internetowej.
 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniach 06-08.08.2019 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.
 
ZAPYTANIA:
 
1. We wzorze umowy paragraf 2 pkt.3 Zamawiający zawarł zapis
 
,,Zakresem przedmiotu i warunków umowy objęte są w szczególności następujące czynności Dostawcy:
 
a) dostawa przedmiotu umowy (zwanego dalej również sprzętem lub urządzeniami),
 
b) (jeżeli dotyczy) konfiguracja i uruchomienie sprzętu w środowisku Odbiorcy,
 
c) przeprowadzenie instruktażu personelu z obsługi sprzętu.’’
 
W związku  z powyższym zapisem prosimy o sprecyzowanie, które podpunkty tego zapisu dotyczą zadania 3. Nadmienić należy iż konfiguracja i uruchomienie sprzętu w części 3 znacząco podniesie koszty wykonania zamówienia.
 
2. Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania biurowego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?
 
3. Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?
 
4. Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?
 
5. Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego / dostarczonego oprogramowania?
 
6. Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?
 
7. Dotyczy Zadania 2, pkt I. 10. Zał. nr 3.2 do SIWZ: Obsługa papieru – pojemność maksymalna: co najmniej 2600 arkuszy z wykorzystaniem dodatkowych opcjonalnych podajników – czy Zamawiający zaakceptuje drukarkę posiadającą podajnik na 150 arkuszy oraz dodatkowy podajnik z priorytetem poboru na 10 arkuszy?
 
8. Dotyczy Zadania 2, pkt II. 10. Zał. nr 3.2 do SIWZ: Obsługa papieru – pojemność maksymalna: co najmniej 2600 arkuszy z wykorzystaniem dodatkowych opcjonalnych podajników – czy Zamawiający zaakceptuje drukarkę posiadającą podajnik na 250 arkuszy oraz dodatkowy podajnik z priorytetem poboru na 10 arkuszy?
 
9. Dotyczy Zadania 2, pkt III.16. Zał. nr 3.2 do SIWZ Interfejsy – gniazdo karty SD – czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie nie posiadające gniazda karty SD ale posiadające gniazdo USB?
 
10. Dotyczy Zadania 2, pkt III.20. Zał. nr 3.2 do SIWZ Gramatura papieru 60-220 g/m2 - czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie obsługujące gramaturę papieru 60-200 g/m2
 
11. Dotyczy Zadania 2, pkt III.29. Zał. nr 3.2 do SIWZ Technologia druku: rozdzielność bębna i tonera - czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie posiadające bęben zintegrowany z tonerem?
 
12. Dotyczy Zadania 2, pkt III.32. Zał. nr 3.2 do SIWZ Waga: maksimum 19kg - czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o wadze maksymalnej nie przekraczającej 22kg?
 
13. Pytanie nr 1. W Załączniku nr 3.2 do SIWZ , SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZADANIE 2), pozycja I. Drukarka - 8 szt., Zamawiający specyfikuje: Pojemność maksymalna: co najmniej 2600 arkuszy z wykorzystaniem dodatkowych opcjonalnych podajników. Wg wiedzy Wykonawcy klasa drukarek, którą Zamawiający wyspecyfikował nie ma opcji doposażenia w dodatkowy opcjonalny podajnik. Czy Zamawiający dopuści zatem drukarkę o pojemności maksymalnej 160 arkuszy (podajnik standardowy 150 arkuszy+podajnik z priorytetem poboru 10 arkuszy).
 
14. Pytanie nr 2. W Załączniku nr 3.2 do SIWZ , SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZADANIE 2), pozycja II. Drukarka - 8 szt., Zamawiający specyfikuje: Pojemność maksymalna." co najmniej 2600 arkuszy z wykorzystaniem dodatkowych opcjonalnych podajników, wg wiedzy Wykonawcy klasa drukarek, którą Zamawiający wyspecyfikował nie ma opcji doposażenia w dodatkowy opcjonalny podajnik. Czy Zamawiający dopuści zatem drukarkę o pojemności maksymalnej 260 arkuszy (podajnik standardowy 250 arkuszy+podajnik z priorytetem poboru 10 arkuszy)
 
WYJAŚNIENIA:
 
(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)
 
UWAGA: Ilekroć w wyjaśnieniach na zapytania Zamawiający używa określenia „dopuszcza” odnośnie do oferowanych parametrów, należy przez to rozumieć dopuszczenie parametru opisanego w zapytaniu oraz pozostawienie wymogów odnośnie pozostałych parametrów. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o zaoferowaniu dopuszczonych parametrów (np. na Załączniku nr 2 do SIWZ).
 
Ad 1. Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 zmienia treść § 2 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:
 
„Zakresem przedmiotu i warunków umowy objęte są w szczególności następujące czynności Dostawcy:
 
a) dostawa przedmiotu umowy (zwanego dalej również sprzętem lub urządzeniami),
 
b) (jeżeli dotyczy) konfiguracja i uruchomienie sprzętu w środowisku Odbiorcy,
 
c) (jeżeli dotyczy) przeprowadzenie instruktażu personelu z obsługi oprogramowania (systemu operacyjnego i pakietu biurowego).”
 
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że:
 
a) Zadania 1 dotyczą zapisy § 2 ust. 3 pkt a) oraz b) i c) jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w pkt I.15 i 16, II.14 oraz III.20 i 21 Załącznika nr 3.1 do SIWZ.
 
b) Zadania 2 i 3 dotyczą zapisy § 2 ust. 3 pkt a).
 
Ad 2. Tak, Zamawiający wymaga
 
Ad 3. Zamawiający nie wymaga zainstalowania sytemu operacyjnego/pakietu biurowego przez producenta komputerów. W przypadku niezainstalowania sytemu operacyjnego/pakietu biurowego przez producenta komputerów obowiązek ten spoczywa na Wykonawcy zgodnie z zapisami SIWZ. Wraz z dostarczanym sprzętem Wykonawca przekaże Zamawiającemu klucze licencyjne.
 
Ad 4. Tak, Zamawiający wymaga.
 
Ad 5. Tak, Zamawiający przewiduje taką możliwość.
 
Ad 6. Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.
 
Ad 7. Tak, Zamawiający dopuszcza.
 
Ad 8. Tak, Zamawiający dopuszcza.
 
Ad 9. Tak, Zamawiający dopuszcza.
 
Ad 10. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
 
Ad 11. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
 
Ad 12. Tak, Zamawiający dopuszcza.
 
Ad 13. Tak, Zamawiający dopuszcza.
 
Ad 14. Tak, Zamawiający dopuszcza.
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
 

BCO logo mini

Białystok, dnia 05.08.2019 r.
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę sprzętu komputerowego
nr referencyjny DZP-PN/18/2019
 
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
 
Pliki do pobrania:
2 - SIWZ