BCO logo mini
Białystok, dnia 17.10.2019 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.
 

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryterium

Cena

Razem

Część nr 2, Grupa A2: Ribociclibum .

2

Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j.

mgr Janina Gierłowska-Andrzej Gierłowski

ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

 
Uzasadnienie wyboru
 
Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: Cena 100%
 
 

 
 
BCO logo mini 
Białystok, dnia 15.10.2019 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.
 

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryterium

Cena

Razem

Część nr 1, Grupa A1: Palbociclibum.

1

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

 
Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: Cena 100%

 

 


 

BCO logo mini

Białystok, dnia 09.10.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:

 a) do dnia 09.10.2019 r. do godz. 9:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1:

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.,

ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa.

Grupa A1 – 6.897.804,00 zł

Oferta nr 2:

Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j. mgr Janina Gierłowska-Andrzej Gierłowski,

ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock

Grupa A2 – 6.357.660,00 zł

 

 b) Zamawiający podał kwoty brutto, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Część nr

Nazwa

Kwota przeznaczenia (zł)

1

Grupa A1

12 434 988,00

2

Grupa A2

14 900 760,00

 


Białystok, dnia 03.10.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że w dniu 01.10.2019 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.

ZAPYTANIA:

  1. Dotyczy §2 ust. 4 wzoru umowy: Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek okresu ważności zamówionych towarów nie krótszy niż połowa okresu ważności deklarowanego przez producenta? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §2 ust.4 wzoru umowy następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."
  2. Dotyczy §2 ust. 5 wzoru umowy: Prosimy o dodanie zdania drugiego w brzmieniu: "Ewentualny zwrot możliwy będzie w terminie 7 dni roboczych od daty dostawy przedmiotu umowy do Zamawiającego."
  3. Dotyczy §3 ust. 9 wzoru umowy: Prosimy o dopisanie: "(...), chyba że inne okoliczności uzasadniają wystawienie większej ilości faktur (np. odrębne faktury dla środków kontrolowanych i dla produktów przewożonych w niskiej temperaturze).
  4. Dotyczy zapisu §3 ust. 13 i 14 wzoru umowy: Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?
  5. Dotyczy §5 ust. 13 wzoru umowy: Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy zapisu niezgodnego z art. 552 kodeksu cywilnego, ograniczającego prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień płatności za dostarczone towary.
  6. Dotyczy §6 ust. 10 zdanie pierwsze wzoru umowy: Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 kodeksu cywilnego: "(...) z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
  7. Do treści §7 ust. 1 lit. b) i §7 ust. 2 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru/niezrealizowanie w terminie reklamacji poprzez zapis o karze w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości brutto nie dostarczonego w terminie przedmiotu zamówienia, a nie od całego zamówienia?

WYJAŚNIENIA:

(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Ad 1. do Ad 7.: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.


BCO logo mini

Białystok, dnia 27.09.2019 r.
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę produktów farmaceutycznych
nr referencyjny DZP-PN/22/2019
Identyfikator postępowania: 34952b6b-4c21-4102-99bd-d0a4fa36bfae
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w witrynie TED: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:453980-2019:TEXT:PL:HTML
 
Pliki do pobrania:
2 - SIWZ