BCO logo mini 

Białystok, dnia 16.10.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Ocena techniczna

Gwarancja

Stacja planowania leczenia

1

Elekta Sp. z o.o.

ul. Inflancka 4C bud D, 00-189 Warszawa

60,00

20,00

20,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60%, Ocena techniczna 20% i Gwarancja 20%

 


 

Białystok, dnia 08.10.2019 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:
 a) do dnia 08.10.2019 r. do godz. 11:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 

Oferta nr 1:

Elekta Sp. z o.o., ul. Inflancka 4C bud D, 00-189 Warszawa

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Cena brutto: 498.123,00 zł

 
b) Zamawiający podał kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 500.000,00 zł
  

 BCO logo mini

Białystok, dnia 30.09.2019 r.
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę stacji planowania leczenia
nr referencyjny DZP-PN/23/2019
 
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
  
Pliki do pobrania:
2 - SIWZ