BCO logo mini

Białystok, dnia 27.11.2019 r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.
 

Nr

oferty

Wykonawcy

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Termin wykonania zamówienia

Zadanie 1 (Część 1) - Ureterorenoskop.

3

Medim Sp. z o.o.

ul. Puławska 45B

05-500 Piaseczno

60,00

00,00

60,00

oferta

najkorzystniejsza

Zadanie 3 (Część 3) - Sonda do nieizotopowej detekcji węzłów chłonnych wartowniczych.

1

Sysmex Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 176

02-486 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Zadanie 5 (Część 5) - Narzędzia chirurgiczne i trokary.

2

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

 
Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami:
Cena 60% i Termin wykonania zamówienia 40%

BCO logo mini 

Białystok, dnia 22.11.2019 r. 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp. 

Nr

oferty

Wykonawcy

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Termin wykonania zamówienia

Zadanie 2 (Część 2) - Aparat do badań urodynamicznych

6

Solve Medical Sp. z o.o.

ul. W. Lewandowskiego 6/46

15-124 Białystok

60,00

00,00

60,00

oferta

najkorzystniejsza

Zadanie 4 (Część 4) - Napęd do chirurgii urazowej i ortopedii z wyposażeniem

5

Johnson &Johnson Poland Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24

02-135 Warszawa

60,00

00,00

60,00

oferta

najkorzystniejsza

Zadanie 6 (Część 6) - Urządzenia

4

Getinge Polska Sp. z o.o.

ul. Osmańska 14

02-823 Warszawa

60,00

00,00

60,00

oferta

najkorzystniejsza

  
Uzasadnienie wyboru 
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami:
Cena 60% i Termin wykonania zamówienia 40% 

 


Białystok, dnia 15.11.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:

a) do dnia 15.11.2019 r. do godz. 11:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1:

Sysmex Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 176

02-486 Warszawa

ZADANIE 3 (Sonda do nieizotopowej detekcji węzłów chłonnych wartowniczych):

Cena brutto: 126.360,00 zł

Deklaracja skrócenia terminu wykonania zamówienia: Skrócenie terminu o 3 dni

Oferta nr 2:

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

ZADANIE 5 (Narzędzia chirurgiczne i trokary):

Cena brutto: 60.696,00 zł

Deklaracja skrócenia terminu wykonania zamówienia: Skrócenie terminu o 3 dni

Oferta nr 3:

Medim Sp. z o.o.

ul. Puławska 45B

05-500 Piaseczno

ZADANIE 1 (Ureterorenoskop):

Cena brutto: 34.287,98 zł

Deklaracja skrócenia terminu wykonania zamówienia: Brak skrócenia terminu

Oferta nr 4:

Getinge Polska Sp. z o.o.

ul. Osmańska 14

02-823 Warszawa

ZADANIE 6 (Urządzenia):

Cena brutto: 41.914,80 zł

Deklaracja skrócenia terminu wykonania zamówienia: Brak skrócenia terminu

Oferta nr 5:

Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24

02-135 Warszawa

ZADANIE 4 (Napęd do chirurgii urazowej i ortopedii z wyposażeniem):

Cena brutto: 75.936,10 zł

Deklaracja skrócenia terminu wykonania zamówienia: Brak skrócenia terminu

Oferta nr 6:

Solve Medical Sp. z o.o.

ul. W. Lewandowskiego 6/46

15-124 Białystok

ZADANIE 2 (Aparat do badań urodynamicznych):

Cena brutto: 62.640,00 zł

Deklaracja skrócenia terminu wykonania zamówienia: Brak skrócenia terminu

b) Zamawiający podał kwoty brutto, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Zadanie 1 – 25.944,00 zł, Zadanie 2 – 62.640,00 zł, Zadanie 3 – 126.360,00 zł

Zadanie 4 – 76.172,00 zł, Zadanie 5 – 61.870,00 zł, Zadanie 6 – 41.915,00 zł


Białystok, dnia 13.11.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że w dniach 08.11.2019 r. i 13.11.2019 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, zawierające zapytania.

ZAPYTANIA:

1. Dotyczy Zadania 1: Ureterorenoskop pkt. 2.2: Czy Zamawiający dopuści ureterorenoskop o kącie patrzenia 6⁰, końcówce dystalnej 8 Fr, odcinku dystalnym 9,5 Fr, odcinku proksymalnym 12 Fr, długości roboczej 43 cm, kanale roboczym 6 Fr?

2. Dotyczy Zadania 1: Ureterorenoskop pkt. 2.3: Czy Zamawiający dopuści URS, w którego zestawie są: łącznik bez kraników, ponieważ oferowany ureterorenoskop ma kraniki zintegrowane w płaszczu, uszczelki do łącznika (10 szt.) oraz kosz do sterylizacji?

3. Dotyczy Zadania 1: Ureterorenoskop pkt. 2.3: Czy w celu lepszego umycia i dekontaminacji kraniki mają być rozbieralne?

4. Dotyczy Zadania 1: Ureterorenoskop pkt. 2.3: Czy Zamawiający wymaga aby zestaw URS posiadał wkład pomagający we wprowadzaniu włókien lasera przez uszczelki?

5. Dotyczy Zadania 1 Ureterorenoskop pkt. 2.4: Czy Zamawiający dopuści kleszcze chwytające, do fragmentów kamieni, rozmiar kleszczy 5 Fr i długość 60 cm?

6. Dotyczy Zadania 1: Ureterorenoskop pkt. 2.5: Czy Zamawiający dopuści kleszcze chwytające, do dużych kamieni, rozmiar kleszczy 5 Fr i długość 60 cm?

7. Dotyczy Zadania 1: Ureterorenoskop pkt. 2.6: Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne, rozmiar kleszczy 5 Fr i długość 60 cm?

8. Dotyczy Zadania 1: Ureterorenoskop pkt. 2.6: Czy Zamawiający potwierdza, że oferowany ureterorenoskop ma być kompatybilny ze światłowodem i źródłem światła firmy Karl Storz, które są na wyposażeniu szpitala bez żadnych łączników i przejściówek?

9. Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz konieczność sprowadzenia towaru z magazynu który znajduje się poza granicami kraju Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy do 6 tygodni?

10. Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 5.1 SIWZ §5: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dodanie zapisu §5 ust.10: „Do dnia zapłaty za przedmiot umowy określony w §2, pozostaje on własnością Wykonawcy”.

11. Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 5.1 SIWZ §7 ust. 2 i ust. 4: Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu przez dodanie: „za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.

12. Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 5.1 SIWZ §10 ust. 3: Prosimy o dodanie zwrotu „jeśli dotyczy”. W zakresie Zadania nr 3 nie dochodzi do powierzenia przetwarzania danych osobowych.

13. Dotyczy Zadania 2: Aparat do badań urodynamicznych: Czy w zadaniu 2 Zamawiający wymaga dostawy jedynie samego aparatu i instalacji oprogramowania na komputerze Zamawiającego, czy też w ofercie powinien się znaleźć komputer i/lub drukarka?

WYJAŚNIENIA:

(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Ad 1. Zamawiający dopuszcza.

Ad 2. Zamawiający dopuszcza.

Ad 3. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 4. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 5. Zamawiający dopuszcza.

Ad 6. Zamawiający dopuszcza.

Ad 7. Zamawiający dopuszcza.

Ad 8. Zamawiający potwierdza, że oferowany ureterorenoskop ma być kompatybilny ze światłowodem i źródłem światła firmy Karl Storz, które są na wyposażeniu szpitala. Zamawiający dopuszcza łączniki i przejściówki do połączenia.

Ad 9. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 10. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 11. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 12. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 13. Zadanie 2 to sam aparat do badań urodynamicznych bez komputera. Zamawiający dysponuje komputerem.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.


 
Białystok, dnia 08.11.2019 r.
 
1. Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 i art. 12a ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu na dzień 15.11.2019 r. godz. 11:00. Otwarcie ofert – 15.11.2019 r. godz. 11:30. 
2. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 07.11.2019 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, zawierający zapytania. 
ZAPYTANIA: 
Dotyczy zadania 4: Napęd do chirurgii urazowej i ortopedii z wyposażeniem – 1 komplet 
1. W zadaniu 4 w pozycji 2, w podpunktach od 2.1 do 2.7 Zamawiający opisał przedmiot zamówienia „Napęd do chirurgii urazowej i ortopedii z wyposażeniem - 1 komplet”. W opisie tym brakuje Ładowarki Uniwersalnej jako niezbędnego wyposażenia napędu, która służy do ładowania akumulatorów (baterii) litowo-jonowych. Bez tego urządzenia trudno sobie wyobrazić pracę napędu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do przedmiotu zamówienia kolejnej pozycji: Ładowarka uniwersalna?   
2. W zadaniu 4 w pozycji 2, w podpunktach od 2.8 do 2.12. Zamawiający umieścił pozycje nie stanowiące wyposażenia napędu do chirurgii urazowej i ortopedii:   

2.8.

Płyta do operacji barku karbonowa – pasująca do stołów operacyjnych posiadanych przez Zamawiającego, tj. Alfa Star i Alfa Max firmy Maquet

1 szt.

2.9.

Wózek do transportu płyty plecowej

1 szt.

2.10.

Podgłówek typu hełm

1 szt.

2.11.

Zapora boczna do operacji barku

1 szt.

2.12.

Stolik do operacji ręki

1 szt.

    
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tych pozycji z Zadania 4?
 
WYJAŚNIENIA: 
(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych) 
Ad 1 i 2. Zamawiający wyłącza z Zadania 4 (Napęd do chirurgii urazowej i ortopedii z wyposażeniem) pozycje opisane w pkt od 2.8 do 2.12 Załącznika nr 2.4 do SIWZ i tworzy z nich Zadanie 6 (Urządzenia) opisane w Załączniku nr 2.6 do SIWZ (Patrz pliki do pobrania). 
Zamawiający w Załączniku nr 2.4 do SIWZ: 
a) skreśla punkty od 2.8 do 2.12, 
b) dodaje pkt 2.8 o nowym brzmieniu: 

2.8

Ładowarka uniwersalna do akumulatorów opisanych w pkt 2.2

1 szt.

 
3. Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp: 
a) w pkt III.3 SIWZ dodaje pkt 6) w brzmieniu: 
„6) Zadanie 6: Urządzenia.” 
b) zmienia zapis pkt III.4 SIWZ 
zamiast: 
„Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w Załącznikach nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5 do SIWZ (łącznie zwanymi dalej Załącznikami nr 2.1-2.5 do SIWZ).” 
powinno być: 
„Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w Załącznikach nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 2.6 do SIWZ (łącznie zwanymi dalej Załącznikami nr 2.1-2.6 do SIWZ).” 
c) zmienia zapisy w pkt III.7 i 8 SIWZ: 
zamiast: 
„w Załącznikach nr 2.1-2.5 do SIWZ” 
powinno być: 
„w Załącznikach nr 2.1-2.6 do SIWZ” 
d) zmienia zapisy w pkt X.B.2.a): 
zamiast: 
„wypełniony Załącznik nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 do SIWZ” 
powinno być: 
„wypełniony Załącznik nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 do SIWZ” 
e) zmienia zapis w pkt XI.2. SIWZ: 
zamiast: 
„14.11.2019 r. do godz. 11:00” 
powinno być: 
„15.11.2019 r. do godz. 11:00” 
f) w pkt XX SIWZ dodaje pkt 11) w brzmieniu: 
„11) Załącznik nr 2.6     – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zadanie 6” 
g) w § 2 ust. 2 wzoru umowy (Załącznik nr 5.1 do SIWZ) dodaje tiret szóste w brzmieniu: 
„- Zadania 6*:……………………………………………” 
h) zmienia zapisy w Załączniku nr 1 do SIWZ: 
- w pkt 1: 
zamiast: 
oferujemy realizację zamówienia opisanego w Załącznikach nr 2.1-2.5 tj.:” 
powinno być: 
oferujemy realizację zamówienia opisanego w Załącznikach nr 2.1-2.6 tj.:” 
- w pkt 1 dodaje się pkt 6) w brzmieniu: 
„6)* ZADANIE 6 (Urządzenia) – w cenie brutto: ...................................... zł,
 
(w tym VAT: stawka .................. %, wartość ........................................... zł),” 
- w pkt 2 dodaje się pkt 6) w brzmieniu: 
„6) ZADANIE 6 (Urządzenia)
  

Termin deklarowany

(*niepotrzebne skreślić)

Ocena punktowa

brak skrócenia terminu*

0 pkt

o 3 dni*

2 pkt

o 5 dni*

4 pkt

 
W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający zamieszcza Załączniki: nr 1 zmieniony, nr 2.4 zmieniony i nr 2.6 do SIWZ. Załączniki nr 1 zmieniony i nr 2.4 zmieniony do SIWZ zastępują odpowiednio Załączniki nr 1 i nr 2.4 do SIWZ
 
Pliki do pobrania: 
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.
 
W związku z powyższymi zmianami oraz przedłużeniem terminu składania ofert, Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie internetowej: 
 
 

 BCO logo mini
Białystok, dnia 06.11.2019 r.   
PRZETARG NIEOGRANICZONY 
na dostawę urządzeń medycznych 
nr referencyjny DZP.261.4.2019
   
Pliki do pobrania: 
2 - SIWZ