BCO logo mini
Białystok, dnia 08.01.2020 r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.  

Nr

oferty

WYKONAWCA

Przyznane punkty w kryterium:

Wybór

Cena

Godziny

przywozu

dostarczonego

asortymentu

Sposób

pakowania

czystego

asortymentu

Termin

dostarczenia

naprawionego

asortymentu

Razem

1

HTS BAXTER Sp. z o.o.

ul. Bernardyńska 7

16-080 Tykocin

60,00

20,00

10,00

10,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami:
Cena – 60%
Godziny przywozu dostarczonego asortymentu – 20%
Sposób pakowania czystego asortymentu – 10%
Termin dostarczenia naprawionego asortymentu – 10%

Białystok, dnia 03.01.2020 r.

Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:
a) do dnia 03.01.2020 r. do godz. 11:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1:
HTS BAXTER Sp. z o.o., ul. Bernardyńska 7, 16-080 Tykocin
Cena: 1.132.230,00 zł

b) zamawiający podał kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.033.280,38 zł.
 


Białystok, dnia 31.12.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp zmienia treść SIWZ, tj. udostępnia Załącznik nr 5.2 Zmieniony do SIWZ. Udostępniony załącznik zastępuje Załącznik nr 5.2 do SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 30.12.2019 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.
ZAPYTANIA:
1. Zgodnie z § 2 ust. 1 i 6 wzoru Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych stanowiącej załącznik nr 5.2 do SIWZ, Administrator powierza Przetwarzającemu dane osobowe pacjentów BCO, dane osobowe pracowników BCO, dane osobowe współpracowników oraz dane osobowe kontrahentów BCO. Zgodnie z art. 28 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27.04.2016r. zakres danych osobowych objętych realizacją umowy głównej powinien być czytelny i właściwie doprecyzowany. Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia – stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ - w niniejszym postępowaniu Wykonawca w ramach umowy głównej będzie przetwarzał jedynie dane osobowe pracowników Zamawiającego, zaś prawidłowy zakres danych to: imię i nazwisko pracownika, rozmiar odzieży, miejsce pracy rozumiane jako jednostka organizacyjna, dane pracodawcy. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż zakres danych osobowych wskazany w § 2 ust. 1 i 6 wzoru Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych jest nadmiarowy i nieadekwatny do zakresu danych osobowych, który może być przetwarzany w ramach realizacji umowy głównej. W związku z tym wnioskujemy o doprecyzowanie zapisów § 2 ust. 1 i 6 poprzez prawidłowe określenie kategorii osób oraz zakresu danych osobowych, tak aby były adekwatne do przedmiotu umowy głównej.
2. Kary określone w §11 wzoru umowy usługi są rażąco wysokie. Ustalona wysokość kar umownych jest nieproporcjonalna do wysokości rzeczywistej szkody, jaką może ponieść Zamawiający. Zapisy dotyczące ukarania Wykonawcy są nieadekwatne do ewentualnych uchybień, poprzez co zachodzi rażąca dysproporcja między wysokością kary, a zaistniałą szkodą. Zgodnie z art. 483 § 1 K.c., w umowie można zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Istota kary umownej polega na tym, iż zastępuje ona odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Zwracamy szczególną uwagę na fakt, iż instytucję kary umownej osłabia zapis art. 484 §2 K.c., który stanowi, że podmiot zobowiązany do zapłaty kary umownej może żądać jej zmniejszenia w przypadkach, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części lub gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Należy przyjąć, że kara umowna jest rażąco wygórowana w przypadku, gdy szkoda jest znikoma, a kara bardzo wysoka, skutkiem czego zachodzi między nimi rażąca dysproporcja. Z taką sytuacją mamy z pewnością do czynienia w przedmiotowej sytuacji. Ustalona wysokość kar umownych jest nieproporcjonalna do wysokości rzeczywistej szkody, jaką może ponieść Zamawiający. Wnioskujemy zatem o obniżenie wysokości kar umownych i dostosowanie ich wysokości do powszechnie spotykanych zapisów w postępowaniach prowadzonych przez inne szpitale, w następujący sposób:
a) Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w §11 ust. 1 lit. a) wzoru umowy wyrażenie: „Strony ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi oraz w przypadku opóźnienia w wykonaniu usługi Zleceniodawca ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 5% wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej usługi za każdy dzień od dnia, w którym usługa powinna być wykonana do dnia jej należytego wykonania” zostało zastąpione wyrażeniem: „Strony ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi oraz w przypadku opóźnienia w wykonaniu usługi Zleceniodawca ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 1% wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej usługi za każdy dzień od dnia, w którym usługa powinna być wykonana do dnia jej należytego wykonania”?
b) Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w §11 ust. 3 wzoru umowy wyrażenie: „W przypadku, gdy Zleceniodawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zleceniobiorca lub gdy Zleceniobiorca odstąpi od umowy bez winy Zleceniodawcy, Zleceniodawca może naliczyć karę umowną w wysokości 5% szacunkowej wartości zamówienia dla okresu 36 miesięcy, obliczonej na podstawie ilości prania z ostatnich 3 miesięcy przed wypowiedzeniem umowy” zostało zastąpione wyrażeniem: „W przypadku, gdy Zleceniodawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zleceniobiorca lub gdy Zleceniobiorca odstąpi od umowy bez winy Zleceniodawcy, Zleceniodawca może naliczyć karę umowną w wysokości 5% wartości brutto pozostałej do zrealizowania części zamówienia”?
c) Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w §11 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie: „W razie powtarzających się przypadków nienależytego wykonania usługi oraz w przypadku opóźnień, Zleceniodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym i obciążyć Zleceniobiorcę kosztami jak w ust. 4” zostało zastąpione wyrażeniem: „W razie powtarzających się przypadków nienależytego wykonania usługi oraz w przypadku opóźnień, Zleceniodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym i obciążyć Zleceniobiorcę kosztami jak w ust. 4, po uprzednim wezwaniu Zleceniobiorcy do należytego i terminowego wykonywania usługi”?
 
WYJAŚNIENIA:
(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Ad 1. Patrz powyższe zmiany treści SIWZ dotyczące Załącznika nr 5.2 do SIWZ.
Ad 2a. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 2b. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 2c. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.


BCO logo mini

Białystok, dnia 24.12.2019 r.  

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
na świadczenie usługi prania 
nr referencyjny DZP.261.8.2019   
 
Pliki do pobrania: 
2 - SIWZ