BCO logo mini
Białystok, dnia 06.03.2020 r.

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wbrew zapisowi pkt 1.12 Załącznika nr 2 do SIWZ, Zamawiający nie może zapewnić dostępu do bazy danych oprogramowania aplikacyjnego HIS AMMS zainstalowanego w jednostce organizacyjnej Zamawiającego. Zgodnie z zawartą umową, posiadaczem autorskich praw majątkowych do oprogramowania aplikacyjnego HIS AMMS jest Asseco Poland S.A.; ul. Olchowa 14; 35-322 Rzeszów. W celu uzyskania dostępu do ww. bazy danych niezbędne jest pozyskanie stosownej licencji, o którą Wykonawca powinien się zwrócić do Asseco Poland S.A.


Białystok, dnia 26.02.2020 r.

Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:
a) do dnia 26.02.2020 r. do godz. 11:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1:
E-Trust Sp. z o.o., ul. Sowińskiego 53C/15, 01-105 Warszawa
Cena brutto 396.060,00 zł
Oferta nr 2:
Vavatech Sp. z o.o., ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa
Cena brutto 221.400,00 zł
Oferta nr 3:
Invest It Sp. z o.o., ul. Malborska 3/4.1, 03-286 Warszawa
Cena brutto 301.350,00 zł
Oferta nr 4:
PPUH MedLAN Wojciech Mytnik, ul. Jarzębinowa 14A/13, 15-793 Białystok
Cena brutto 427.437,30 zł
Oferta nr 5:
PTM Soft Przemysław Tomecki, ul. Kasztanowa 78 Więckowice, 32-082 Bolechowice
Cena brutto 73.800,00 zł
Oferta nr 6:
Centrum Informatyki „ZETO” S.A., ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok
Cena brutto 393.600,00 zł
Oferta nr 7:
Transition Technologies S.A., ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa
Cena brutto 562.110,00 zł

b) Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 450.000,00 zł brutto.
c) na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji podanych powyżej. Zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej:

Białystok, dnia 20.02.2020 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu na dzień 26.02.2020 r. godz. 11:00. Otwarcie ofert – 26.02.2020 r. godz. 11:30.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a Pzp zmienia:
1) treść ogłoszenia o zamówieniu w pkt. IV.6.2):
Zamiast:
Data: 2020-02-25, godzina: 11:00,
Powinno być:
Data: 2020-02-26, godzina: 11:00,
2) treść ogłoszenia o zamówieniu w pkt. IV.1.3):
Zamiast:
Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia w zakresie, o którym mowa we wzorze umowy (Załącznik nr 5.1 do SIWZ): Zamawiający przewiduje wypłacenie w formie zaliczki dwóch rat płatności tj. pierwsza rata do dnia 30.07.2020 r. w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, druga rata do dnia 30.11.2020 r. w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy.
Powinno być:
Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia w zakresie, o którym mowa w § 10 ust. 6 wzoru umowy (Załącznik nr 5.1 Zmieniony do SIWZ). W przypadku określonym w art. 151a ust. 6 Pzp, Zamawiający zażąda wniesienia zabezpieczenia zaliczki na zasadach określonych we wzorze umowy.
W związku z przedłużeniem terminu składania ofert oraz zmianą treści ogłoszenia, Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie internetowej:
3) treść SIWZ w pkt. XI ppkt. 2:
Zamiast: Termin składania ofert – nie później niż w dniu 25.02.2020 r. do godz. 11:00.
Powinno być: Termin składania ofert – nie później niż w dniu 26.02.2020 r. do godz. 11:00.
4) treść SIWZ w pkt. XII pdkt. 2 poprzez dopisanie zdania: Cenę oferty należy obliczyć poprzez zsumowanie pozycji wymienionych w tabeli w pkt 1 formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SIWZ).
5) treść Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy:
6) treść Załącznika nr 5.1 do SIWZ – Wzór umowy usługi
7) treść Załącznika nr 5.2 do SIWZ – Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Udostępnione Załączniki nr 1 Zmieniony, nr 5.1 Zmieniony oraz nr 5.2 Zmieniony zastępują odpowiednio Załączniki nr 1, nr 5.1. i nr 5.2.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.


BCO logo mini
Białystok, dnia 18.02.2020 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na platformę informatyczną na potrzeby realizacji zadań w ramach programu pilotażu onkologicznego
nr referencyjny DZP.261.5.2020

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Pliki do pobrania:
2 – SIWZ