EFS kolor 2018
FE POWER poziom pl 1 rgb
BCO logo mini
Białystok, dnia 01.04.2020 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o unieważnieniu postępowania w Zadaniu 2 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
Zamawiający błędnie zastosował w SIWZ kryterium oceny oferty w zakresie określonym w pkt XIII SIWZ Dotyczy Części 2 – ZADANIE 2 Ad 2 tj. kryterium „Test”, wymagając (zgodnie ze zmienionym w dniu 04.03.2020 r. pkt. VI.1.c SIWZ) złożenia wraz z ofertą wydruku aktualnego testu PassMark Performance w Average CPU Mark, ze strony: https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html. Przy czym, Zamawiający wymagał aby test był przeprowadzony nie wcześniej niż przed dniem 27.02.2020 r. tj. dniem ogłoszenia postępowania. Po szczegółowej analizie wprowadzonych wymagań Zamawiający uznał, że zastosowane kryterium narusza ogólną zasadę prawa zamówień publicznych wyrażoną w art. 7 ust. 1 Pzp tj. obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, ponieważ określone w SIWZ ww. kryterium nie zapewnia możliwości porównania złożonych ofert na podstawie jednoznacznych przesłanek. Różnice w uzyskanych przez Wykonawców wynikach przeprowadzonych testów wydajnościowych procesora mogą się różnić w zależności od daty przeprowadzonego testu, niezależnie od zaoferowanych parametrów jakościowych oferowanego produktu. Ustalenie możliwości dołączenia wraz z ofertą wydruków testu z różnych dat ich przeprowadzenia obarczone jest tym samym wadą – wyniki testów przeprowadzonych w różnych datach nie są i nie powinny być ze sobą porównywalne (nie zapewniają obiektywnej porównywalności) – mogą przedstawiać różne rezultaty uzyskane w odniesieniu do tego samego produktu. Powyższe oznacza również naruszenie zasady art. 91 ust. 2d Pzp, zgodnie z którą, kryteria oceny oferty powinny być określone przez zamawiającego w sposób jednoznaczny i zrozumiały umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawionych przez wykonawców. Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający postanowił o unieważnieniu postępowania w Zadaniu 2.

 


BCO logo mini
Białystok, dnia 30.03.2020 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w Zadaniu 1 na podstawie art. 91 Pzp.
 
Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Termin
wykonania
zamówienia
1
TH IT Solutions Sp. z o.o.
Kamieniec 102, 28-230 Połaniec.
56,56
40,00
96,56
 
3
Komputer 3000 Sp. z o.o.
ul. Moniuszki 12, 21-500 Biała Podlaska
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
4
NTT Technology Sp. z o.o.
ul. Trakt Brzeski 89, Zakręt
05-077 Warszawa-Wesoła
57,64
40,00
97,64
 
6
Syntis Sp. z o.o.
ul. Szosa Baranowicka 75, 15-523 Grabówka
42,82
40,00
82,82
 
 
Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Termin wykonania zamówienia 40%


Białystok, dnia 10.03.2020 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:
a) do dnia 10.03.2020 r. do godz. 11:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 
Oferta nr 1:
TH IT Solutions Sp. z o.o., Kamieniec 102, 28-230 Połaniec
Zadanie 1:
Cena brutto 30.366,24 zł
Termin dostawy: w ciągu 7 dni,
Gwarancja na okres 12 miesięcy
Oferta nr 2:
Media-Pol Paweł Szymczuk, ul. Motycka 11, 03-566 Warszawa
Zadanie 2:
Cena brutto 792.158,13 zł
Gwarancja na okres 36 miesięcy - komputery mobilne
Gwarancja na okres 36 miesięcy - urządzenia wielofunkcyjne
Oferta nr 3:
Komputer 3000 Sp. z o.o., ul. Moniuszki 12, 21-500 Biała Podlaska
Zadanie 1:
Cena brutto 28.627,02 zł
Termin dostawy: w ciągu 7 dni
Gwarancja na okres 12 miesięcy
Oferta nr 4:
NTT Technology Sp. z o.o., ul. Trakt Brzeski 89, Zakręt, 05-077 Warszawa-Wesoła
Zadanie 1:
Cena brutto 29.800,44 zł
Termin dostawy: w ciągu 7 dni
Gwarancja na okres 12 miesięcy
Oferta nr 5:
F.H.U. Horyzont Krzysztof Lech, ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice
Zadanie 2:
Cena brutto 761.616,00 zł
Gwarancja na okres 36 miesięcy - komputery mobilne
Gwarancja na okres 36 miesięcy - urządzenia wielofunkcyjne
Oferta nr 6:
Syntis Sp. z o.o., ul. Szosa Baranowicka 75, 15-523 Grabówka
Zadanie 1:
Cena brutto 40.115,22 zł
Termin dostawy: w ciągu 7 dni
Gwarancja na okres 12 miesięcy
Zadanie 2:
Cena brutto 711.186,00 zł
Gwarancja na okres 36 miesięcy - komputery mobilne
Gwarancja na okres 36 miesięcy - urządzenia wielofunkcyjne
Oferta nr 7:
Centrum Informatyki ZETO S.A., ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok
Zadanie 2:
Cena brutto 713.914,14 zł
Gwarancja na okres 36 miesięcy - komputery mobilne
Gwarancja na okres 36 miesięcy - urządzenia wielofunkcyjne
 
b) Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Zadanie 1: 43.050,00 zł brutto; Zadanie 2: 782.181,00 zł brutto.
c) na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji podanych powyżej. Zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej:
 

 
Białystok, dnia 06.03.2020 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) zmienia treść wyjaśnień udzielonych w dniu 04.03.2020 r. w zakresie zapytania nr 4:

ZAPYTANIE:
4. Dot. SOPZ (Zadanie 2); poz. I. Komputery mobilne – 159 szt.: Zamawiający specyfikuje: Pkt. 17. BIOS (…) 3) Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji, (…) procesorze, a w szczególności min. i max. osiągana prędkość (…) 5) Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku twardym.(…): Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów mobilnych wyposażonych w BIOS z możliwością, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, odczytania z BIOS informacji o prędkości nominalnej procesora, w miejsce powyżej wymaganej informacji o min. i max. osiąganej prędkości procesora.
Według wiedzy Wykonawcy z punktu widzenia użytkownika końcowego informacja o min. i max. osiąganej przez procesor prędkości nie jest istotna. Procesor automatycznie dostosowuje swoją prędkość w zależności od potrzeby systemu operacyjnego  i zainstalowanego biurowego oprogramowania użytkowego. Istotna jest prędkość nominalna procesora, która decyduje o wydajności całego komputera mobilnego, ponadto jest to prędkość którą kieruje się użytkownik (nie prędkość min. i max.) oceniając czy dany procesor spełnia jego wymagania.

WYJAŚNIENIA:
(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Ad 4.
Jest: Zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów mobilnych wyposażonych w BIOS z możliwością, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, odczytania z BIOS informacji o min. i max. osiąganej prędkości procesora.
Powinno być: Zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów mobilnych wyposażonych w BIOS z możliwością, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, odczytania z BIOS informacji o prędkości nominalnej procesora w miejsce wymaganej informacji o min. i max. osiąganej prędkości procesora.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.


Białystok, dnia 04.03.2020 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu na dzień 10.03.2020 r. godz. 11:00. Otwarcie ofert – 10.03.2020 r. godz. 11:30.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a Pzp zmienia:
1. treść ogłoszenia o zamówieniu w pkt. IV.6.2):
Zamiast:
Data: 2020-03-06, godzina: 11:00,
Powinno być:
Data: 2020-03-10, godzina: 11:00,
2. treść ogłoszenia o zamówieniu w pkt. III.7) dodając ppkt 3:
3. Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą wydruk aktualnego testu PassMark Performance w Average CPU Mark, ze strony: https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html. Test nie może być przeprowadzony wcześniej niż przed dniem 27.02.2020 r. tj. dniem ogłoszenia postępowania.
W związku z przedłużeniem terminu składania ofert oraz zmianą treści ogłoszenia, Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie internetowej:
3. treść SIWZ w pkt. VI ppkt. 1c:
Zamiast: Wydruk testu PassMark Performance w Average CPU Mark, ze strony: https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html .
Powinno być: Wydruk aktualnego testu PassMark Performance w Average CPU Mark, ze strony: https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html. Test nie może być przeprowadzony wcześniej niż przed dniem 27.02.2020 r. tj. dniem ogłoszenia postępowania.
4. treść SIWZ w pkt. XI ppkt. 2:
Zamiast: Termin składania ofert – nie później niż w dniu 06.03.2020 r. do godz. 11:00.
Powinno być: Termin składania ofert – nie później niż w dniu 10.03.2020 r. do godz. 11:00.
Jednocześnie Zamawiającym informuje, że w dniach 02-04.03.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.

ZAPYTANIA:
1. Dot. SOPZ (Zadanie 2); I. Komputery mobilne - 159 szt. Oprogramowanie dodatkowe, 23: Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczoną czasowo licencją - prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby to było oprogramowania producenta komputera?
2. Dot. SOPZ (Zadanie 2); III. Urządzenia wielofunkcyjne - 158 szt.: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzeń wielofunkcyjnych fabrycznie nowych, nigdy nie używanych, objętych gwarancją producenta na wymagany okres, wyprodukowanych w roku 2018?
3. Dot. Zadania 2: Zamawiający określa w Zadaniu 2 wymaganą wydajność procesora na 7700 punktów w Average CPU Mark. Jednocześnie, żąda dołączenia do oferty wydruku wyników testu PassMark Performance w Average CPU Mark, ze strony https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html dla oferowanego procesora. Osiągane wyniki wydajności we wskazanym teście są jednym z kryteriów oceny ofert. Ponieważ wyniki te różnią się w zależności od dnia publikacji, prosimy o podanie, wg stanu na jaki dzień mają być te wyniki załączone. Ewentualnie, prosimy o załączenie do dokumentacji postępowania wyników testów na wybrany przez Zamawiającego dzień, wówczas Wykonawca w ofercie wskaże zaoferowany procesor, a Zamawiający przyjmie właściwy wynik bez konieczności załączania wydruku.
4. Dot. SOPZ (Zadanie 2); poz. I. Komputery mobilne – 159 szt.: Zamawiający specyfikuje: Pkt. 17. BIOS (…) 3) Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji, (…) procesorze, a w szczególności min. i max. osiągana prędkość (…) 5) Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku twardym.(…): Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów mobilnych wyposażonych w BIOS z możliwością, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, odczytania z BIOS informacji o prędkości nominalnej procesora, w miejsce powyżej wymaganej informacji o min. i max. osiąganej prędkości procesora.
Według wiedzy Wykonawcy z punktu widzenia użytkownika końcowego informacja o min. i max. osiąganej przez procesor prędkości nie jest istotna. Procesor automatycznie dostosowuje swoją prędkość w zależności od potrzeby systemu operacyjnego  i zainstalowanego biurowego oprogramowania użytkowego. Istotna jest prędkość nominalna procesora, która decyduje o wydajności całego komputera mobilnego, ponadto jest to prędkość którą kieruje się użytkownik (nie prędkość min. i max.) oceniając czy dany procesor spełnia jego wymagania.
5. Dot. SOPZ (Zadanie 2); poz. I. Komputery mobilne – 159 szt.: Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie komputerów mobilnych największego producenta komputerów na świecie wyposażonych w BIOS, który nie posiada funkcjonalności włączenia/wyłączenia automatycznego tworzenia recovery na dysku twardym, przy czym komputer jest wyposażony w technologię, która samoczynnie/automatycznie robi kopię BIOS do własnej podręcznej zaszyfrowanej i odseparowanej pamięci. Rozwiązanie to jest na stałe zintegrowane w komputerze, jest nieusuwalne ale można je włączyć i wyłączyć z poziomu BIOS. Z punktu widzenia użytkownika końcowego  jest to wyższy poziom bezpieczeństwa niż zrobienie kopii BIOS na dysk twardy, gdyż w przypadku uszkodzenia dysku twardego lub np. zaszyfrowania go przez wirusa użytkownik straci dostęp do kopii/recovery BIOS.
6. Dot. SOPZ (Zadanie 2) Poz. I. Komputery mobilne – 159 szt. (…) Oprogramowanie dodatkowe 23. Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie umożliwiające: (…)
2) możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji:
a) o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji,
b) dacie wydania ostatniej aktualizacji,
c) priorytecie aktualizacji,
d) zgodność z systemami operacyjnymi,
e) jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja,
f) wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu a do punktu e(….)
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów mobilnych wyposażonych w dodatkowe programowanie producenta z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie, które nie udostępnia informacji o „wszystkich poprzednich aktualizacjach z informacjami jak powyżej od punktu a do punktu e”, (wymóg 23.2.f) jakie były dla danego sterownika, aplikacji, BIOS’u. Informacje o wszystkich poprzednich aktualizacjach jakie były dla tego sterownika, aplikacji, BIOS’u można uzyskać na dedykowanej ze sterownikami i oprogramowaniem, stronie producenta komputera, gdzie wybierając sterownik który nas interesuje w jego opisie są wykazane kolejne wersje jakie były dostępne i co wnosiły.
7. Dot. SOPZ (Zadanie 2) Poz. I. Komputery mobilne – 159 szt. (…) Oprogramowanie dodatkowe 23. Prosimy o potwierdzenie czy specyfikując …” sprawdzenia …każdej aplikacji…”, bezpośrednio na stronie producenta Zamawiający ma na uwadze aplikacje producenta komputera zainstalowane na danym urządzeniu?
8. Dot. Zadania 2 - Komputery mobilne – 159 szt.:
Parametry techniczne
5. Pamięć RAM: min. 8 GB DDR4 2400 MHz, możliwość rozbudowy do min 16 GB, min. 2 sloty na pamięci w tym min. jeden wolny.
Czy zamawiający dopuści urządzenie, posiadające jeden moduł pamięci wlutowany do płyty głównej urządzenia oraz dodatkowy wolny slot na pamięci przeznaczony na jej rozbudowę, dający możliwość rozbudowy do min 16 GB?
9. Dot. Zadania 2 - Komputery mobilne – 159 szt.:
Bezpieczeństwo
20. Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Próba usunięcia układu powoduje uszkodzenie płyty głównej. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej.
Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne moduł TPM na stałe zintegrowany z chipsetem płyty głównej?
Z punktu widzenia bezpieczeństwa, proponowane rozwiązanie spełnia wymagania Zamawiającego, a z ostrożności należy je uznać jako równoważne i nie wpływające w jakikolwiek na obniżenie poziomu bezpieczeństwa.
Dodatkowo sam Producent systemu operacyjnego - Microsoft Windows 10 (wymagany przez Zamawiającego), zgodnie z opisem udostępnionym przez Microsoft, wskazuje proponowane przez nas rozwiązanie firmy INTEL, jako jedno z zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa (źródło: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/ information-protection/tpm/tpm-recommendations).
10. Dot. Zadania 2 - Komputery mobilne – 159 szt.:
Parametry techniczne
2) Pełna obsługa za pomocą klawiatury i urządzenia wskazującego (wmontowanego na stałe) oraz samego urządzenia wskazującego.
Czy zamawiający dopuści komputer posiadający pełną obsługę BIOS za pomocą klawiatury. W związku z ograniczoną dostępnością sprzętu spowodowaną panującą pandemią, prosimy o dopuszczenie produktu dostępnego i spełniającego praktycznie wszystkie istotne wymagania Zamawiającego.
11. Dot. Zadania 2 - Komputery mobilne – 159 szt.:
Prosimy uprzejmie o dopuszczenie poniżej wyartykułowanych zmian, gdyż pierwotne wymagania ograniczają konkurencję, co przy obecnych uwarunkowaniach rynkowych może spowodować, że jedynie Wykonawca posiadający sprzęt przed składaniem ofert będzie w stanie zaoferować sprzęt spełniający wymagania, w skrajnym przypadku na rynku nie będzie dostępnego sprzętu i Zamawiający będzie zmuszony unieważnić postępowanie. Przy kolejnym postepowaniu sytuacja (dostępność sprzętu) ulegnie znacznemu pogorszeniu. Proponowane zmiany zapewniają pełną funkcjonalność oferowanego komputera, tym samym prosimy o wyrażenie zgody na poniższe zmiany:
Parametry techniczne
3) Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji, oraz posiadać: datę produkcji komputera (data produkcji nieusuwalna) (dopuszcza się zamieszczenie informacji na obudowie komputera), o kontrolerze audio, procesorze, a w szczególności min. i max. osiągana prędkość (dopuszcza się wskazanie wartości nominalnej procesora), pamięci RAM z informacją o taktowaniu i obsadzeniu w slotach (dopuszcza się żeby niniejsza informacja widoczna była z poziomu systemu diagnostycznego spełniającego wymagania siwz).
12. Dot. Zadania 2 - Komputery mobilne – 159 szt.:
Wnosimy o zmianę zapisów w następujący sposób:
Warunki gwarancyjne, wsparcie techniczne.
25.  Dedykowany portal techniczny producenta lub wykonawcy, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów.
Informujemy, iż od wielu lat dysponujemy takim portalem i z powodzeniem obsługujemy za jego pośrednictwem podmioty, do których dostarczyliśmy tysiące sztuk komputerów.
13. Dot. Zadania 2 - Komputery mobilne – 159 szt. 11. Kamera internetowa: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie notebooka bez mechanicznej przysłony kamery? Ewentualnie, czy Zamawiający dopuści dołożenie akcesoryjnej przysłony przez Wykonawcę?
14. Dot. Zadania 2 - Komputery mobilne – 159 szt.
Zamawiający specyfikuje: (….)
Warunki gwarancyjne, wsparcie techniczne.
25. Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów.
26. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego) (….)
Według wiedzy Wykonawcy portale techniczne producentów służą do zgłaszania awarii, a nie samodzielnego zamawiania zamiennych komponentów przez użytkowników końcowych. Części zamienne mogą zamawiać tylko certyfikowani partnerzy serwisowi, ewentualnie Klienci, którzy również mają określony status i certyfikację. Części serwisowe i komponenty są  zamawiane przez wykwalifikowanych serwisantów po dokładnej weryfikacji usterki, w celu jej usunięcia w możliwie najkrótszym czasie. Intencją producenta jest nie „zarzucanie Klienta” częściami serwisowymi, które nie są mu potrzebne, lecz tymi, które są niezbędne do naprawy.
Wobec powyższego czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów mobilnych wiodącego światowego producenta, który dysponuje dedykowanym portalem technicznym umożliwiającym Zamawiającemu zgłaszanie awarii, ale bez możliwości  samodzielnego zamawiania zamiennych komponentów.
15. Dot. Zadania 2 - Komputery mobilne – 159 szt.
Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu „…na jednej witrynie internetowej…” na rzecz możliwości sprawdzenia danych o urządzeniu takich jak: automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego przez różne dedykowane narzędzia oferowane przez producenta sprzętu komputerowego zgodnie z przewidzianym przez producenta ich zastosowaniem, przy czym czy jednocześnie Zamawiający zgodzi się na rezygnację z wymogu sprawdzenia daty produkcji komputera. Według wiedzy Wykonawcy z punktu widzenia użytkownika istotna jest data startu i końca gwarancji a nie data produkcji komputera.

WYJAŚNIENIA:
(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Ad 1. Zamawiający wymaga, aby to było oprogramowanie producenta komputera.
Ad 2. Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzeń wielofunkcyjnych fabrycznie nowych, nigdy nie używanych, objętych gwarancją producenta na wymagany okres, wyprodukowanych w 2018 roku.
Ad 3. Patrz powyżej pkt 3 - zmiana ogłoszenia i pkt 4 – zmiana SIWZ.
Ad 4. Zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów mobilnych wyposażonych w BIOS z możliwością, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, odczytania z BIOS informacji o min. i max. osiąganej prędkości procesora.
Ad 5. Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie komputerów mobilnych, które nie posiadają funkcjonalności włączenia/wyłączenia automatycznego tworzenia recovery na dysku twardym, a posiadają technologię która samoczynnie/automatycznie przeprowadzi kopię BIOS do własnej podręcznej zaszyfrowanej i odseparowanej pamięci, o ile rozwiązanie to jest na stałe zintegrowane w komputerze i jest nieusuwalne ale za to można je włączyć lub wyłączyć z poziomu BIOS.
Ad 6. Zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów mobilnych wyposażonych w dodatkowe oprogramowanie producenta z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie, które nie udostępnia informacji o „wszystkich poprzednich aktualizacjach z informacjami jak powyżej od punktu a do punktu e” (23.2.f) jakie były dla danego sterownika, aplikacji, BIOS’u, o ile jest możliwe otrzymanie powyższych informacji z dedykowanej strony producenta komputera ze sterownikami i oprogramowaniem sprzętowym.
Ad 7. Zamawiający specyfikując „sprawdzania …każdej aplikacji…”, bezpośrednio na stronie producenta ma na uwadze aplikacje producenta komputera zainstalowane lub niezainstalowane ale mogące lub wymagane aby zostały zainstalowane na danym urządzeniu.
Ad 8. Zamawiający nie dopuszcza urządzeń, w których pamięć jest wlutowana na stałe do płyty głównej urządzenia.
Ad 9. Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne moduł TMP na stałe zintegrowany z chipsetem płyty głównej.
Ad 10. Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Na rynku jest wiele producentów urządzeń przenośnych posiadających obsługę BIOS za pomocą klawiatury oraz urządzenia wskazującego.
Ad 11. Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Wymagane informacje mogą dodatkowo, ale nie jedynie, znajdować się na obudowie komputera.
Ad 12. Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Dopuszczalny jest jedynie portal techniczny producenta sprzętu.
Ad 13. Zamawiający dopuści zaoferowanego notebooka bez mechanicznej przysłony kamery o ile Wykonawca dostarczy w równej ilości akcesoria umożliwiające zamontowanie przysłony na obudowie, które nie będzie ograniczało zamknięcie laptopa.
Ad 14. Zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów mobilnych  producenta, który dysponuje dedykowanym portalem technicznym umożliwiającym Zamawiającemu zgłaszanie awarii, bez możliwości samodzielnego zamawiania zamiennych komponentów.
Ad 15. Zamawiający dopuści możliwość sprawdzenia na większej liczbie witryn internetowych niż jedna, pod warunkiem, że witryny te nadal będą prowadzone przez producenta urządzenia. Zamawiający dopuszcza do wymogu sprawdzenia niepełną datę produkcji komputera, ważny jest rok produkcji.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.


EFS kolor 2018 

FE POWER poziom pl 1 rgb

 BCO logo mini

Białystok, dnia 27.02.2020 r.
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
nr referencyjny DZP.261.6.2020
 
Pliki do pobrania:
2 - SIWZ