BCO logo mini
Białystok, dnia 07.04.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Parametry techniczne
1
PPUH MedLAN Wojciech Mytnik
ul. Jarzębinowa 14A/13, 15-793 Białystok
59,83
40,00
99,83
 
2
Transition Technologies S.A.
ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Parametry techniczne 40%


BCO logo mini

Białystok, dnia 03.04.2020 r.

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej Zamawiającym), udostępnia informacje na stronie internetowej o unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 25.03.2020 r.

Przyczyna unieważnienia postępowania przytoczona w decyzji z dnia 25.03.2020 r. tj. utrata dofinansowania przeznaczonego na realizację niniejszego zamówienia publicznego, nie została potwierdzona formalnym stanowiskiem organu założycielskiego tj. Zarządu Województwa Podlaskiego (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego), do którego Zamawiający zwrócił się z wnioskiem o przyznanie środków w wysokości 450.000,00 zł stanowiących zasadniczą część kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ogólnikowa i ostatecznie niepotwierdzona informacja o odmowie przyznania dotacji w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie ogłoszenia stanu epidemii na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, została błędnie zinterpretowana przez Zamawiającego w odniesieniu do usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania.

BCO logo mini

Białystok, dnia 25.03.2020 r.

 

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o:

1. unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 23.03.2020 r. Wykonawcy Transition Technologies S.A. ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa

2. unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a Pzp.

Zamawiający informuje, że utracił dofinansowanie przeznaczone na realizację niniejszego zamówienia publicznego. W związku z powyższym, na mocy art. 93 ust. 1a Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie.

Przy realizacji zamówień publicznych uprawnienie Zamawiającego do unieważnienia postępowania zawiera art. 93 ust. 1a Pzp, zgodnie z którym Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu (patrz pkt. IV.6.4 ogłoszenia o zamówieniu 522688-N-2020). W związku z utratą zewnętrznego dofinansowania w kwocie 450 000 zł, Zamawiający nie posiada środków na realizację zamówienia i zgodnie z obowiązującą Zamawiającego dyscypliną finansów publicznych nie może powierzyć realizacji zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza..

Zamawiający z uwagi na nieplanowany wzrost kosztów z tytułu zwalczania epidemii koronowirusa oraz przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się zakażeń wewnątrz placówki wśród pacjentów oraz pracowników będzie realizował zadanie we własnym zakresie oraz czasie.

 

 
 
BCO logo mini
Białystok, dnia 23.03.2020 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.
 
Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Parametry techniczne
1
PPUH MedLAN Wojciech Mytnik
ul. Jarzębinowa 14A/13, 15-793 Białystok
59,83
40,00
99,83
 
2
Transition Technologies S.A.
ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
 
Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Parametry techniczne 40%

Białystok, dnia 19.03.2020 r.

Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:
a) do dnia 19.03.2020 r. do godz. 11:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1:
PPUH MedLAN Wojciech Mytnik, ul. Jarzębinowa 14A/13, 15-793 Białystok
Cena brutto 446.490,00 zł
Oferta nr 2:
Transition Technologies S.A., ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa
Cena brutto 445.260,00 zł

b) Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 470.000,00 zł brutto.
c) na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji podanych powyżej. Zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej:

Białystok, dnia 17.03.2020 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że w dniu 13.03.2020 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.
 
ZAPYTANIA:
1. Zapytanie dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, tj. OPZ:
Zamawiający napisał we wstępie do dokumentu, że udostępni maszynę wirtualną w celu zainstalowania oprogramowania. Jakie parametry tej maszyny przewiduje Zamawiający do tego postępowania?
2. Zapytanie dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, tj. OPZ, pkt. 1.12:
Zamawiający wymaga integracji z systemem AMMS, ale jednocześnie nie zapewnia dostępu do bazy danych i wprowadza dodatkowo zapis mówiący o tym, że: “Niedopuszczalne jest zaoferowanie integracji polegającej całkowicie lub w części na ręcznym przepisywaniu/kopiowaniu danych między systemami. Przepływ danych musi następować w sposób automatyczny”. Jako potencjalny wykonawca dysponujemy rozwiązaniem umożliwiającym automatyczne pobieranie danych z bazy danych systemu AMMS i innych źródeł, a z doświadczenia (zrealizowane i działające w ten sposób wdrożenia w innych szpitalach w Polsce) wiemy, że rozwiązanie poprzez bezpośredni dostęp do bazy danych jest najbardziej optymalnym podejściem umożliwiającym uzyskanie kompletu informacji z bazy danych HIS. Wykorzystanie protokołów wymiany danych jakie może udostępnić Asseco, ograniczy zakres pobieranych informacji i może uniemożliwić wyliczenie mierników pilotażowych z uwagi na ciągłe zmiany w wytycznych dla mierników, a co za tym idzie, zmiany zakresu niezbędnych do pozyskania informacji. Jeżeli Zamawiający jest pewny, że dokumentacja dotycząca integracji i wymiany danych z systemem AMMS umożliwia pobranie wszystkich niezbędnych informacji, to oczekujemy przekazania kompletnej dokumentacji do zapoznania się z nią i zweryfikowania czy zrealizowanie przedmiotu zamówienia jest w ogóle możliwe.
Ponadto skoro Zamawiający nie zapewnia dostępu do bazy danych, ale jednocześnie wymaga integracji poprzez interfejs, który dostarczyć może tylko firma Asseco, to Zamawiający powinien taki interfejs zakupić i przekazać do wykorzystania przez Wykonawcę.
Wnosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie zapisów w kwestii przepisywania/kopiowania danych, przekazania stosownej dokumentacji dotyczącej interfejsu integracji oraz o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni licencję na interfejs integracyjny z oprogramowaniem AMMS firmy Asseco.
3. Zapytanie dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, tj. OPZ, pkt. 1.12:
Zamawiający pisze: „W celu redukcji kosztów Wykonawca może wykorzystać istniejący interfejs integracji innego systemu medycznego z HIS funkcjonujący w BCO, jeżeli jest producentem tego systemu (lub osobą uprawnioną do jego licencjonowania i/lub modyfikacji) i nie będzie to naruszało praw producenta HIS i osób trzecich.”
Prosimy o wyjaśnienie co dokładnie Zamawiający ma na myśli i co chcę poprzez taki zapis przekazać, ponieważ naszym zdaniem oznacza to, że taką integrację może wykonać jedynie dostawca HIS (Asseco) lub producent systemu który już jest dla BCO dostawcą innego rozwiązania, co jest rażącym ograniczeniem konkurencji.
4. Zapytanie dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, tj. OPZ, pkt. 1.13:
Zamawiający wymaga integracji z systemem LIS PatARCH, ale jednocześnie nie zapewnia dostępu do bazy danych. Ponadto Zamawiający pisze, że “W celu redukcji kosztów Wykonawca może wykorzystać istniejący interfejs integracji innego systemu medycznego z LIS funkcjonujący w BCO, jeżeli jest producentem tego systemu (lub osobą uprawnioną do jego licencjonowania i/lub modyfikacji) i nie będzie to naruszało praw producenta LIS i osób trzecich”. Biorąc pod uwagę, że firma PPUH MedLAN W. Mytnik (dostawca systemu PatARCH, startowała w poprzednim anulowanym postępowaniu nr 513810-N-2020 z dnia 2020-02-18 r., mamy prawo zakładać, że tym razem również złoży swoją ofertę. Ten fakt pozwala firmie PPUH MedLAN W. Mytnik znacząco obniżyć koszty wdrożenia, co naszym zdaniem nosi znamiona czynu nieuczciwej konkurencji. Ponadto każdy potencjalny oferent przed terminem złożenia oferty musi pozyskać od firmy PPUH MedLAN W. Mytnik ofertę na integrację, przy czym PPUH MedLAN W. Mytnik nie ma obowiązku takiej oferty przygotować. To generuje dwie skrajne sytuacje:
a) PPUH MedLAN W. Mytnik wiedząc, że złoży ofertę, może podwyższyć koszt integracji w sposób uniemożliwiający potencjalnym Oferentom uzyskanie konkurencyjnej ceny
b) PPUH MedLAN W. Mytnik uzyskuje wiedzę, kto potencjalnie będzie składał oferty i w jakiej minimum wysokości takie oferty będą.
Oczekujemy więc modyfikacji Załącznika 1 w taki sposób, by w ofercie wyszczególnione zostały wszystkie składowe oferty, w tym:
a. Przygotowanie środowiska platformy analitycznej
b. Przygotowanie i uruchomienie hurtowni danych
c. Integracja z systemem AMMS z podziałem na koszty własne i koszty licencji Asseco
d. Integracja z systemem PatARCH z podziałem na koszty własne i koszty licencji MedLan
Oraz modyfikacji formuły cenowej, wyłączając z niej koszty zewnętrzne jakie musi ponieść inny Wykonawca niż Medlan lub Zamawiający powinien zapewnić licencją na integrację z systemem PatArch firmy Medlan.
5. Zapytanie dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, tj. OPZ, pkt. 3.4:
Zamawiający wymaga, cytuję: “Asysta stanowiskowa dla personelu BCO w trakcie rozruchu systemu.” Jednocześnie Zamawiający nie określa oczekiwań co do ilości dni/godzin jakich wymaga przy tym rozruchu.
Prośba o doprecyzowanie podobnie jak w punkcie 3.1 Załącznika nr 2.
6. Zapytanie dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, tj. OPZ, pkt. 3.5:
Prosimy o doprecyzowanie zapisów tego punktu. Zamawiający nie precyzuje czy 5rbh wsparcia dla Ośrodków Współpracujących zawiera się w 20rbh wymienionych powyżej czy też jest to 20rbhw/mc wsparcia dla WOK oraz +5rgb/mc dla Ośrodków Współpracujących? W skali projektu określonego w tym punkcie na 31.12.2021r. jest to istotna informacja wpływająca na wycenę (21 mc x 20rbh = 420rbh, vs. 21 mc x 25rbh = 525rbh)
7. Zapytanie dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, tj. OPZ, pkt. 3.6:
Zamawiający wymaga zaktualizowania formularzy do zbierania danych w dwóch systemach. O ile aktualizacja w powstałym rozwiązaniu, którego potencjalnie możemy być Wykonawcą jest zrozumiała, o tyle wymaganie aktualizacji formularzy w systemie LIS, który dostarczany jest przez firmę PPUH MedLAN W. Mytnik jest dla nas niezrozumiała. Skoro BCO posiada system firmy trzeciej, dedykowany zbieraniu stosownych danych, w którym to systemie odtworzone zostały stosowne formularze, to naszym zdaniem ich dostosowanie do obecnych warunków prawnych (zapisy z rozporządzenia o pilotażu) powinno być obowiązkiem dostawcy systemu PatARCH, a nie potencjalnego wykonawcy rozwiązania, o którym mowa w obecnym postępowaniu.
Wnosimy o zmianę zapisów uwzględniając nasze powyższe uwagi.
8. Zapytanie dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, tj. OPZ, pkt. 3.8:
Zamawiający punktuje maksymalną ilością punktów dostępność Wykonawcy w wymiarze minimum 11h na dobę (w tym w święta i dni ustawowo wolne od pracy). Przy systemie który nie jest krytyczny dla pracy szpitala taki zapis jest naszym zdaniem niezrozumiały i nieadekwatny do potrzeb Zamawiającego.
Wnosimy o ograniczenie zapisu do 8h dziennie, w dni robocze.
9. Zapytanie dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, tj. OPZ, pkt. 3.9 i 3.10:
Zamawiający podaje oczekiwane czasy reakcji na zgłoszenie serwisowe oraz czas naprawy systemu, przy czym maksymalną ilość punktów można uzyskać za reakcję poniżej 1h oraz naprawę błędu krytycznego max w ciągu 2h. Dotychczas nie spotkaliśmy się z takimi wymaganiami nawet w stosunku do systemów klasy HIS, które z natury rzeczy wpływają na pracę całego szpitala. Tutaj natomiast mamy do czynienia z systemem wspierającym, który nie jest krytyczny dla pracy szpitala, a uzyskanie oczekiwanych czasów reakcji wymagałoby podniesienia kosztów w ofercie o kilkaset procent, co
byłoby działaniem na szkodę Zamawiającego. Takie zapisy w naszej ocenie są nieuzasadnione i po raz kolejny wskazują na konkretnego Wykonawcę, który ma już wdrożony system w BCO klasy HIS i/lub LIS.
Wnosimy o zmianę zapisów SIWZ do adekwatnych czasów reakcji na naprawy błędów jakie są używane w przypadku systemów niebędących krytycznymi dla działania szpitala.
 
WYJAŚNIENIA:
(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Ad 1. Na potrzeby realizacji zadania Zamawiający udostępni maszynę wirtualną posiadającą 4 rdzenie procesora, 4GB pamięci RAM oraz dysk o pojemności 100 GB. Jeżeli Wykonawca udowodni, że powyższe wymagania są niewystarczające, Zamawiający jest w stanie udostępnić większe zasoby.
Ad 2. Według wiedzy Zamawiającego, producent systemu HIS (Asseco Poland S.A.) jest w stanie udostępnić interfejs umożliwiający realizację zadania na różne sposoby. W związku z tym, że nie istnieje jedna uniwersalna metoda integracji systemów, Zamawiający nie narzuca technologii sposobu pobierania danych z systemu AMMS, jednakże wymaga, aby to działanie nie naruszało praw podmiotów trzecich. Zamawiający zdając sobie sprawę, że integrację systemów można wykonać na wiele sposobów, nie narzuca konkretnej technologii, pozostawiając ją do wyboru Wykonawcy według jego preferencji. Dlatego też Zamawiający zdecydował o zakupie interfejsu integracyjnego w ramach niniejszego postępowania, aby każdy z Wykonawców mógł wybrać i uzgodnić z producentem HIS rozwiązanie najbardziej mu optymalne pod względem funkcjonalnym jak i kosztowym. Zamawiający pozostawia treść OPZ w tym zakresie bez zmian.
Ad 3. Zamawiający kierując się racjonalnym wydatkowaniem środków publicznych bierze pod uwagę możliwość wykorzystania istniejącego oprogramowania lub jego fragmentów (tzw. reusability), by ponownie nie ponosić kosztów, jeżeli posiada taką funkcjonalność w ramach poprzednich zakupów. Zamawiający nie wymaga dostarczenia dodatkowej licencji od Wykonawcy na potrzeby realizacji tego zadania, jeśli Wykonawca posiada już licencję pozwalającą na integrację z systemem HIS Zamawiającego i może ją wykorzystać na potrzeby niniejszego Zamówienia. Zamawiający pozostawia treść OPZ w tym zakresie bez zmian.
Ad 4. Zamawiający kierując się racjonalnym wydatkowaniem środków publicznych bierze pod uwagę możliwość wykorzystania istniejącego oprogramowania lub jego fragmentów (tzw. reusability), by ponownie nie ponosić kosztów, jeżeli posiada taką funkcjonalność w ramach poprzednich zakupów. Zamawiający nie wymaga dostarczenia dodatkowej licencji od Wykonawcy na potrzeby realizacji tego zadania, jeśli Wykonawca posiada już licencję pozwalającą na integrację z systemem LIS Zamawiającego i może ją wykorzystać na potrzeby niniejszego Zamówienia. Jeżeli Zamawiający może wykorzystać istniejące oprogramowanie i infrastrukturę redukując tym samym koszt Zamówienia, leży to w interesie publicznym. Zamawiający pozostawia treść OPZ w tym zakresie bez zmian.
Ad 5. Zamawiający wymaga asysty dla personelu Zamawiającego w trakcie rozruchu systemu w liczbie godzin wystarczającej na przekazanie niezbędnej wiedzy personelowi i samodzielną obsługę dostarczanego systemu. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca jako podmiot profesjonalny, posiadający doświadczenie w podobnych projektach, jest w stanie oszacować niezbędny czas i zasoby potrzebne do realizacji tego zadania, zakładając średni poziom umiejętności personelu administracyjnego i medycznego. Zamawiający nie potrafi ocenić, jak intuicyjny i prosty w obsłudze produkt przygotuje Wykonawca i ile roboczogodzin będzie musiał przeznaczyć na jego wdrożenie i przeszkolenie z użytkowania. Zamawiający potwierdza, że asystę stanowiskową należy przeprowadzić dla liczby osób wskazanej w pkt. 3.1 OPZ. Zamawiający pozostawia treść OPZ w tym zakresie bez zmian.
Ad 6. Treść OPZ pkt. 3.5 zawiera spójnik "oraz", co oznacza, że Zamawiający oczekuje miesięcznego wsparcia technicznego w zakresie 20 rbh na rzecz Zamawiającego i dodatkowo 5 rbh na rzecz Ośrodków Współpracujących.
Ad 7. Zamawiający we własnym zakresie wynegocjuje aktualizację formularzy, która zostanie wykonana przez dostawcę systemu LIS. Jednak w takim przypadku Zamawiający wymaga aktualizacji interfejsu integracji od Wykonawcy z systemem LIS.
Ad 8. Personel Zamawiającego odpowiedzialny za pilotaż onkologiczny w zależności od dnia tygodnia pracuje od 7:00 do 16:40 lub dłużej, jeśli wymaga tego sytuacja. Dodatkowo Ośrodki Współpracujące pracują w różnych godzinach częściowo niepokrywających się z godzinami pracy Zamawiającego. Intencją Zamawiającego jest zapewnienie profesjonalnej pomocy technicznej zarówno dla samego siebie jak i Ośrodków Współpracujących. Dodatkowo, dzień sprawozdawczy mierników pilotażu onkologicznego jest dla Zamawiającego dniem podwyższonego ryzyka i tym samym Zamawiający chce się zabezpieczyć we wsparcie techniczne, biorąc pod uwagę wysokość potencjalnych strat finansowych jakie może ponieść z tytułu nieterminowego przekazania sprawozdania. Zamawiający pozostawia treść punktu 3.8 OPZ bez zmian.
Ad 9. Zamawiający został wyróżniony mogąc brać udział w pilotażu onkologicznym i tym samym system niezbędny do naliczania mierników jest kluczowym systemem raportowania. Intencją Zamawiającego jest zapewnienie profesjonalnej i szybkiej pomocy technicznej zarówno dla samego siebie jak i Ośrodków Współpracujących. Wykonawca dostarczając profesjonalne narzędzie pozbawione błędów nie powinien obawiać się błędów krytycznych i tym samym krótkich czasów reakcji na zgłoszenia serwisowe oraz krótki czas naprawy systemu. Zamawiający podkreśla, że treść umowy zezwala na zdalne świadczenie usług serwisowych Wykonawcy, co ma znaczący wpływ na szybkość reakcji Wykonawcy i wysokość ponoszonych przez niego kosztów. Biorąc pod uwagę wysokość potencjalnych strat finansowych jakie może ponieść z tytułu nieterminowego przekazania sprawozdania, Zamawiający pozostawia treść OPZ w tym zakresie bez zmian.
 
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

BCO logo mini
Białystok, dnia 12.03.2020 r.
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na platformę informatyczną na potrzeby realizacji zadań w ramach programu pilotażu onkologicznego
nr referencyjny DZP.261.8.2020
 
Pliki do pobrania:
2 – SIWZ