EFS kolor 2018

FE POWER poziom pl 1 rgb

 
BCO logo mini
Białystok, dnia 14.07.2020 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.
 
Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Parametry techniczne
1
Syntis Sp. z o.o.
ul. Szosa Baranowicka 75, 15-523 Grabówka
60,00
34,71
94,71
 
2
Centrum Informatyki ZETO S.A.
ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok
57,76
40,00
97,76
oferta
najkorzystniejsza
 
Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Parametry techniczne 40%

 


Białystok, dnia 02.07.2020 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:
 
a) do dnia 02.07.2020 r. do godz. 11:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 
Oferta nr 1:
Syntis Sp. z o.o., ul. Szosa Baranowicka 75, 15-523 Grabówka
Cena brutto 268.875,54 zł
Okres gwarancji:
a) komputery mobilne: 36 miesięcy.
b) urządzenia wielofunkcyjne: 36 miesięcy.
Oferta nr 2:
Centrum Informatyki ZETO S.A., ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok
Cena brutto 279.319,47 zł
Okres gwarancji:
a) komputery mobilne: 36 miesięcy.
b) urządzenia wielofunkcyjne: 36 miesięcy.
 
b) Zamawiający podał kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
284.500,00 zł.
 
c) na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji podanych powyżej. Zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej:
 


 

Białystok, dnia 30.06.2020 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia treść SIWZ w załączniku nr 3 do SIWZ w pkt III.3:
 
Zamiast:
Rozdzielczość optyczna: co najmniej 1200 x 1200 dpi
 
Powinno być:
Rozdzielczość optyczna:
a) drukowania: co najmniej 1200 x 1200 dpi
b) skanowania: co najmniej 600 x 600 dpi
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
 

Białystok, dnia 30.06.2020 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu na dzień 02.07.2020 r. godz. 11:00. Otwarcie ofert – 02.07.2020 r. godz. 11:30.
 
Zamawiający zmienia zapisy:
a) w pkt XI.3 SIWZ:
Zamiast: (…) 01.07.2020 r. do godz. 11:00.
Powinno być: (…) 02.07.2020 r. do godz. 11:00.
 
W związku z przedłużeniem terminu składania ofert, Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie internetowej.
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 29.06.2020 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.
 
ZAPYTANIA:
1. Dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia Poz. I.Komputery mobilne – 61 szt.
Zamawiający specyfikuje: (….) Warunki gwarancyjne, wsparcie techniczne. 26. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (…) konfiguracja bieżąca, (…). Czy Zamawiający uzna za równoważną możliwość sprawdzenia konfiguracji bieżącej notebooka  poprzez użycie zainstalowanego na komputerze mobilnym oprogramowania/aplikacji producenta w miejsce wymaganej możliwości sprawdzenia tych danych na witrynie internetowej prowadzonej przez producenta.
Producent nie ma i nie może posiadać informacji o zmianach dokonywanych na jednostce komputerowej przez użytkownika końcowego, nie pozwala mu bowiem na to polityka ochrony danych osobowych- RODO.
 
WYJAŚNIENIA:
(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Ad 1. Zamawiający dopuszcza możliwość sprawdzenia konfiguracji bieżącej notebooka poprzez użycie zainstalowanego na komputerze mobilnym oprogramowania/aplikacji producenta w miejsce wymaganej możliwości sprawdzenia tych danych na witrynie internetowej prowadzonej przez producenta wraz z odpowiednią adnotacją na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ), w tym zakresie.
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Białystok, dnia 29.06.2020 r.
Zamawiający informuje, że w dniach 24, 26.06.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.
 
ZAPYTANIA:
1. Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?
2. Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?
3. Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?
4. Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania?
5. Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?
6. Dot. załącznika Nr 3 do SIWZ, SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, III. Urządzenia wielofunkcyjne – 60 szt.: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzeń wielofunkcyjnych fabrycznie nowych, nigdy nie używanych, objętych gwarancją producenta na wymagany okres, wyprodukowanych w 2018 roku?
7. Dot. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia Poz. III Urządzenie wielofunkcyjne - 60 szt. Zamawiający specyfikuje: (....) 3. Rozdzielczość optyczna: co najmniej 1200 x 1200 dpi. (....). Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający rozumie pod zapisem ,, 3. Rozdzielczość optyczna: co najmniej 1200 x 1200 dpi." parametr odnoszący się do drukowania i skanowania ? Proponujemy zmianę zapisu na 3. Rozdzielczość optyczna druku oraz skanu: co najmniej 1200 x 1200 dpi.
8. Dot. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia poz. I Komputery mobilne - 61 szt. Zamawiający specyfikuje: (....) Warunki gwarancyjne, wsparcie techniczne. 26. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta ((...), data produkcji komputera (może być sam rok produkcji), (...)). (…). Czy Zamawiający uzna za równoważną możliwość sprawdzenia na witrynie internetowej prowadzonej przez producenta: daty rozpoczęcia gwarancji komputera w miejsce w/w wymaganej daty produkcji komputera. Według wiedzy Wykonawcy tylko jeden producent sprzętu komputerowego umieszcza na witrynie internetowej datę produkcji urządzenia, pozostali producenci realizują to poprzez datę startu gwarancji, ponieważ wysłanie komputera z fabryki jest równoznaczne z objęciem go gwarancją, która jest rozpoczyna swój bieg wraz z datą produkcji danego urządzenia.   
 
WYJAŚNIENIA:
(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Ad 1. Tak, Zamawiający wymaga.
Ad 2. Zamawiający wymaga, aby komputery zostały dostarczone z zainstalowanym systemem operacyjnym, jednak Zamawiający nie wymaga zainstalowania sytemu operacyjnego przez producenta komputerów. W przypadku niezainstalowania sytemu operacyjnego przez producenta komputerów obowiązek ten spoczywa na Wykonawcy. Wraz z dostarczanym sprzętem Wykonawca przekaże Zamawiającemu klucze licencyjne. Zamawiający dopuszcza również dostawę komputerów z zapisanym cyfrowym kluczem licencyjnym w systemie BIOS.
Ad 3. Tak, Zamawiający wymaga.
Ad 4. Tak, Zamawiający przewiduje taką możliwość.
Ad 5. Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.
Ad 6. Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzeń wielofunkcyjnych fabrycznie nowych, nigdy nie używanych, objętych gwarancją producenta na wymagany okres, wyprodukowanych w 2018 roku.
Ad 7. Zamawiający opisując rozdzielczość optyczną urządzenia wielofunkcyjnego 1200 x 1200 dpi określa tym samym rozdzielczość optyczną druku oraz skanu.
Ad 8. Zamawiający dopuszcza możliwość sprawdzenia na witrynie internetowej prowadzonej przez producenta: daty rozpoczęcia gwarancji komputera w miejsce wymaganej w SIWZ daty produkcji komputera wraz z odpowiednią adnotacją na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ), w tym zakresie.
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 


EFRR kolor 2018
FE POWER poziom pl 1 rgb
BCO logo mini
Białystok, dnia 23.06.2020 r.
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
nr referencyjny DZP.261.13.2020
 
Identyfikator postępowania: 5db7b22e-ac4d-4d5a-b92f-cac2ab4ff3e4
 
Pliki do pobrania:
2 - SIWZ