BCO logo mini
Białystok, dnia 31.07.2020 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.
 
Nr
oferty
Wykonawcy
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Termin
dostawy
Zadanie 3 (Część 3) – Wyposażenie.
5
MEDILAB
Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 60
15-531 Białystok
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
 
Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Termin dostawy 40%
 

BCO logo mini
 
Białystok, dnia 29.07.2020 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.
 
Nr
oferty
Wykonawcy
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Termin
dostawy
Zadanie 4 (Część 4) – Dozowniki i ssaki z mocowaniem.
2
Eres Medical Sp. z o.o.
Płouszowice Kol. 64B
21-008 Tomaszowice
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
4
Versamed Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Zwycięstwa 18
15-703 Białystok
45,94
40,00
85,94
-
 
Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Termin dostawy 40%

 


 
BCO logo mini
Białystok, dnia 27.07.2020 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.
 
Nr
oferty
Wykonawcy
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Termin
dostawy
Zadanie 1 (Część 1) – Meble i aparatura medyczna.
4
Versamed Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Zwycięstwa 18
15-703 Białystok
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Zadanie 2 (Część 2) – Aparatura monitorująca i reanimacyjna.
3
Biameditek Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 58
15-620 Białystok
60,00
0,00
60,00
oferta
najkorzystniejsza
Zadanie 5 (Część 5) – Tor wizyjny do endourologii z instrumentarium urologicznym.
1
Medim Sp. z o.o.
ul. Puławska 45B
05-500 Piaseczno
60,00
0,00
60,00
oferta
najkorzystniejsza
 
Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Termin dostawy 40%

Białystok, dnia 16.07.2020 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:
 
a) do dnia 16.07.2020 r. do godz. 09:30, oferty złożyli następujący Wykonawcy:
Oferta nr 1:
Medim Sp. z o.o., ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno
Termin dostawy: (dotyczy Zadania 5) w ciągu 56 dni.
Okres gwarancji: (dotyczy Zadania 5) 24 miesiące.
Zadanie 5 – 777.898,69 zł
Oferta nr 2:
Eres Medical Sp. z o.o., Płouszowice Kol. 64B, 21-008 Tomaszowice
Termin dostawy: (dotyczy Zadania 4) w ciągu 28 dni.
Okres gwarancji: (dotyczy Zadania 4) 24 miesiące.
Zadanie 4 – 24.111,00 zł
Oferta nr 3:
Biameditek Sp. z o.o., ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok
Termin dostawy: (dotyczy Zadania 2) w ciągu 35 dni.
Okres gwarancji: (dotyczy Zadania 2) 24 miesiące.
Zadanie 2 – 72.675,36 zł
Oferta nr 4:
Versamed Sp. z o.o. Sp. k., ul. Zwycięstwa 18, 15-703 Białystok
Termin dostawy:
a) (dotyczy Zadania 1) w ciągu 31 dni.
b) (dotyczy Zadania 4) w ciągu 28 dni.
Okres gwarancji:
a) (dotyczy Zadania 1) 24 miesiące.
b) (dotyczy Zadania 4) 24 miesiące.
Zadanie 1 – 312.414,60 zł
Zadanie 4 – 31.488,48 zł
Oferta nr 5:
MEDILAB Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o.,
ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok
Termin dostawy: (dotyczy Zadania 3) w ciągu 28 dni.
Okres gwarancji: (dotyczy Zadania 3) 24 miesiące.
Zadanie 3 – 96.367,77 zł
 
b) Zamawiający podał kwoty brutto, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Zadanie 1 – 323.689,20 zł
Zadanie 2 –   81.912,90 zł
Zadanie 3 –   94.179,90 zł
Zadanie 4 –   30.348,00 zł
Zadanie 5 – 785.849,56 zł
 
c) na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji podanych powyżej. Zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej:
 
 

Białystok, dnia 13.07.2020 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu na dzień 16.07.2020 r. godz. 9:30. Otwarcie ofert – 16.07.2020 r. godz. 10:00.
 
W związku z przedłużeniem terminu składania ofert, Zamawiający przekazał zmianę ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
 
Zamawiający zmienia:
 
a) na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp, w pkt XI.2 SIWZ:
Zamiast: (…) 14.07.2020 r. do godz. 09:30.
Powinno być: (…) 16.07.2020 r. do godz. 09:30.
 
b) na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp, w Załączniku nr 3.1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Zadanie 1: Meble i aparatura medyczna) pkt XV otrzymuje brzmienie:
XV. Stolik zabiegowy.
1. Stolik wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażony w 3 pojedyncze koła o średnicy 75 mm, wszystkie z blokadą. Blat z pogłębieniem, obracany w poziomie o 360 stopni z możliwością blokady obrotu.
2. Regulacja wysokości za pomocą podnośnika hydraulicznego w zakresie: 960-1330 mm (+/- 5%).
3. Konstrukcja: wymienny – zdejmowalny blat ułatwiający dokładną dezynfekcję, demontowany jednym ruchem dźwigni.
4. Wymiary całkowite [mm]: 750 x 500 x 960-1330 (+/- 5%) [długość x szerokość x wysokość].
 
c) w ogłoszeniu na stronie internetowej w sekcji IV.2.2: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:
Zamiast:
Data: 14/07/2020
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 16/07/2020
Czas lokalny: 09:30
 
d) w ogłoszeniu na stronie internetowej w sekcji IV.2.7: Warunki otwarcia ofert:
Zamiast:
Data: 14/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 16/07/2020
Czas lokalny: 10:00
 
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.
 


Białystok, dnia 08.07.2020 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że dniach 01, 03 i 06.07.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.
 
ZAPYTANIA:
 
Dotyczy Zadania 4 (Część 4) Ssak elektryczny
1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Ssak Medyczny z poziomem głośności równym 45 dB ?
2. Czy Zamawiający dopuści podstawę jezdną na pojedynczych kołach wyposażonych w dwa hamulce? Dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu ramion wózek jest bardzo stabilny
Dotyczy Zadania 2 - poz. IV
3. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 4 z pakietu 2, pozwoli to na udział większej liczbie oferentów oraz uzyskanie lepszej cenowo oferty.
Dotyczy Zadania 2 - poz. IV
4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Pompy do żywienia dojelitowego Amika
   1. Pompa do stosowania zarówno stacjonarnego, przy łóżku pacjenta, jak i przenośnego. Przeznaczona jest wyłącznie do stosowania enteralnego (podaż dożołądkowa, dojelitowa).
   2. Możliwe zaprogramowanie szybkości przepływu diety: 1–600 ml/h.
   3. Zakres ustawienia całkowitej dawki: 1–5000 ml.
   4. Czytelny wyświetlacz, świecący podczas pracy pompy.
   5. Wizualna i akustyczna sygnalizacja problemów (alarmy).
   6. Zacisk do umocowania do stojaka w zestawie.
   7. Podstawowe parametry techniczne:
    1) Dokładność ustawienia szybkości podaży diety: +/- 7% przy 50ml/h
    2) Dokładność ustawienia całkowitej dawki diety: 1 ml.
    3) Zasilanie sieciowe: 100–240 V; 50–60 Hz;
    4) Bateria: wewnętrzna, ładowalna, Ni-MH, 4,8 V/  1.8-2.2Ah (czas ładowania 6h)
    5) Czas pracy z baterii: 24 h przy szybkości podaży 125 ml/h.
    6) Odporność na zalanie wodą: klasa IP35
    7) Masa do 610 g.
    8) Wymiary maks.: 138x 128 x 46 mm.
Dotyczy SIWZ i wzoru umowy
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kary umowne wynikające z §7 ust.  2 oraz 4 liczone były od wartości sprzętu, którego dotyczą?
Dotyczy Zadania 1 – poz. V. Materac powietrzny przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy
6. Prosimy o dopuszczenie zapisu w pkt. 3. : „Komory napełniające się powietrzem i opróżniane na przemian (co druga) w stałym cyklu 9 – minutowym (+/- 1min.)”
Dotyczy Zadania 1 – poz. VI. Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym.
7. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 434 mm, co nieznacznie różni się od parametru wymaganego? Szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym oraz całkowita szerokość przy rozłożonym blacie mieści się w parametrach wymaganych.
Dotyczy Zadania 1 – poz. VII. Parawan teleskopowy montowany do ściany
8. Prosimy o dopuszczenie parawanu teleskopowego przyściennego o regulacji wysięgnika w zakresie 700-2000 mm. Wskazany parametr nieznacznie różni się od zapisów SIWZ, jednocześnie zakres ten jest powszechnie stosowany i dostępny na rynku.
9. Prosimy o dopuszczenie parawanu z zasłonką o wymiarach 2200x1500 mm (szerokośćxwysokość). Oferowany wymiar zasłonki jest dopasowany do regulacji wysięgnika parawanu
Dotyczy Zadania 1 – poz. VIII. Parawan teleskopowy mobilny
10. Prosimy o dopuszczenie parawanu z zasłonką o wymiarach 2200x1500 mm (szerokośćxwysokość). Oferowany wymiar zasłonki jest dopasowany do regulacji wysięgnika oraz regulacji wysokości.
Dotyczy Zadania 1 – poz. X. Stół zabiegowy uniwersalny.
11. Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy o długości całkowitej 2185mm , co nieznacznie różni się od parametru wymaganego?
12. Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z nożną regulacją wysokości za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 470 – 790 mm?
Dotyczy Zadania 1 – poz. XII. Wózek do transportu pacjentów na leżąco i na siedząco.
13. Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy o długości całkowitej 2185mm , co nieznacznie różni się od parametru wymaganego?
14. Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z nożną regulacją wysokości za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 470 – 790 mm?
Dotyczy Zadania 1 – poz. XV. Stolik zabiegowy
15. Prosimy o określenie jakiego rodzaju kół oczekuje Zamawiający. W opisie przedmiotu zamówienia mamy określone 3 rodzaje kół do jednego produktu. Przy wskazanej regulacji wysokości (960-1330 mm) ergonomiczne będzie zastosowanie kół pojedynczych o średnicy 75 mm.
Dotyczy Zadania 1 – poz. XVI. Taboret medyczny z oparciem
16. Prosimy o dopuszczenie taboretu o średnicy podstawy 600 mm oraz średnicy siedziska 350 mm.
17. Prosimy o określenie jakiego rodzaju regulacji wysokości oczekuje Zamawiający: regulacja za pomocą dźwigni ręcznej czy regulacja za pomocą dźwigni nożnej ?
18. Prosimy o dopuszczenie taboretu z regulacją wysokości w zakresie 600-950 mm
19. Prosimy o dopuszczenie taboretu z regulacją wysokości w zakresie 480-600 mm
Dotyczy Zadania 1 – poz. IV. Lodówka medyczna.
20. Prosimy o dopuszczenie lodówki z zakresem pracy min 2-8 st. C
21. Prosimy o dopuszczenie lodówki bez możliwości zmiany strony drzwi
Dotyczy Zadania 1 – poz. VI. Kosz (wózek) na odpady
22. Prosimy o dopuszczenie wózka na odpady podwójnego o wymiarach całkowitych: 860x505x860mm (szerokośćxgłębokośćxwysokość). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Prosimy o dopuszczenie wózka na odpady potrójnego o wymiarach całkowitych: 1285x805x860mm (szerokośćxgłębokośćxwysokość). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ
Dotyczy Zadania 1 – poz. V. Podest ze stali nierdzewnej
23. Prosimy o dopuszczenie podestu o wysokości 220 mm
24. Prosimy o dopuszczenie podestu o szerokości 480 mm
25. Prosimy o dopuszczenie podestu o głębokości 320 mm
 
WYJAŚNIENIA:
(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)
 
Ad 1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ssaka elektrycznego o głośności maksymalnej 45 dB.
Ad 2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ssaka elektrycznego z podstawą jezdną na pojedynczych kołach wyposażonych w dwa hamulce.
Ad 3. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 4. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pompy o parametrach opisanych w zapytaniu.
Ad 5 Tak, kara umowna będzie naliczana od wartości wyposażenia, które zostanie dostarczone z opóźnieniem.
Ad 6. Zmawiający dopuszcza zaoferowanie materaca o parametrach opisanych w zapytaniu.
Ad 7. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki o szerokości 434 mm.
Ad 8 i 9. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie parawanu o regulacji w zakresie 700-2000 mm i zasłonce o wymiarach 2200 x 1500 mm.
Ad 10. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie parawanu o zasłonce o wymiarach 2200 x 1500 mm.
Ad 11 i 12. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu zabiegowego o długości całkowitej 2185 mm i regulacji wysokości w zakresie 470-790 mm.
Ad 13 i 14. Zamawiający uznał, że zapytania dotyczą Wózka transportowego (jak podano w nagłówku do zapytań) a nie stołu zabiegowego (ja podano w zapytaniach). W związku z tym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka transportowego o długości całkowitej 2185 mm i regulacji wysokości w zakresie 470-790 mm.
Ad 15. Zamawiający skreśla w Załączniku 3.1 do SIWZ podpunkty 1) i 2) w pkt XV.3.
Ad 16, 17, 18 i 19. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie taboretu o średnicy podstawy 600 mm oraz średnicy siedziska 350 mm, z regulacją wysokości w zakresie: „do pracy siedzącej”. Zamawiający nie określił i dopuszcza regulację wysokości za pomocą dźwigni ręcznej lub regulację za pomocą dźwigni nożnej.
Ad 20 i 21. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lodówki z zakresem pracy min 2-8℃, bez możliwości zmiany strony drzwi.
Ad 22. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka podwójnego na odpady o wymiarach całkowitych: 860 x 505 x 860 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka potrójnego na odpady o wymiarach całkowitych: 1285 x 805 x 860 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Ad 23, 24 i 25. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podestu o wysokości 220 mm, szerokości 480 mm, głębokości 320 mm.
 
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.
 


Białystok, dnia 30.06.2020 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu na dzień 14.07.2020 r. godz. 9:30. Otwarcie ofert – 14.07.2020 r. godz. 10:00.
 
W związku z przedłużeniem terminu składania ofert, Zamawiający przekazał zmianę ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
 
Zamawiający zmienia:
 
a) w pkt XI.2 SIWZ:
Zamiast: (…) 13.07.2020 r. do godz. 09:30.
Powinno być: (…) 14.07.2020 r. do godz. 09:30.
 
b) w ogłoszeniu na stronie internetowej w sekcji IV.2.2: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:
Zamiast:
Data: 13/07/2020
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 14/07/2020
Czas lokalny: 09:30
 
c) w ogłoszeniu na stronie internetowej w sekcji IV.2.7: Warunki otwarcia ofert:
Zamiast:
Data: 13/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 14/07/2020
Czas lokalny: 10:00
 
d) w ogłoszeniu na stronie internetowej w sekcji VI.3: Informacje dodatkowe:
Zamiast: 1. Wymagane wadia: określono w sekcji II.2.
Powinno być: 1. Wymagane wadia: Część 1 - 3.000,00 zł, Część 2 - 800,00 zł, Część  3 - 900,00 zł, Część 4 - 300,00 zł, Część 5 - 7.500,00 zł.
 
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Białystok, dnia 30.06.2020 r.
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę wyposażenia medycznego oddziałów w Białostockim Centrum Onkologii
nr referencyjny DZP.261.14.2020
 
Identyfikator postępowania: 1ff923d1-f534-4182-bcd0-3e93da53aacf
 
Pliki do pobrania:
2 – SIWZ