BCO logo mini

Białystok, dnia 16.09.2020 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.
 
Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Termin realizacji zamówienia
Zadanie 1 (część 1): dostawa i montaż mebli na wymiar
1
Tronus Polska Sp. z o.o.
ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa
-
-
-
 
2
Mikomax Warszawa Sp. z o.o.
ul. Młynarska 8/12, 01-194 Warszawa
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Zadanie 2 (część 2): dostawa sof, foteli biurkowych, krzeseł dostawnych
1
Tronus Polska Sp. z o.o.
ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa
-
-
-
 
2
Mikomax Warszawa Sp. z o.o.
ul. Młynarska 8/12, 01-194 Warszawa
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Zadanie 3 (część 3): dostawa i montaż mebli metalowych
1
Tronus Polska Sp. z o.o.
ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa
3,03
0
3,03
 
3
Silesia Meble Sp. z o.o.
ul. Główna 63, 44-230 Bełk
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
4
Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o. ul. Grójecka 128 lok 51, 02-383 Warszawa
50,85
40,00
90,85
 
Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Termin realizacji zamówienia 40%

 


Białystok, dnia 02.09.2020 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:
 
a) do dnia 02.09.2020 r. do godz. 10:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 
Oferta nr 1:
Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa
Zadanie 1:
Cena brutto: 394.153,50 zł
Termin wykonania zamówienia: w ciągu 8 tygodni
Zadanie 2:
Cena brutto: 129.014,70 zł
Termin wykonania zamówienia: w ciągu 8 tygodni
Zadanie 3:
Cena brutto: 2.214.295,20 zł
Termin wykonania zamówienia: w ciągu 8 tygodni
Oferta nr 2:
Mikomax Warszawa Sp. z o.o., ul. Młynarska 8/12, 01-194 Warszawa
Zadanie 1:
Cena brutto: 543.306,00 zł
Termin wykonania zamówienia: w ciągu 6 tygodni
Zadanie 2:
Cena brutto: 250.587,11 zł
Termin wykonania zamówienia: w ciągu 6 tygodni
Oferta nr 3:
Silesia Meble Sp. z o.o., ul. Główna 63, 44-230 Bełk
Zadanie 3:
Cena brutto: 111.980,59 zł
Termin wykonania zamówienia: w ciągu 6 tygodni
Oferta nr 4:
Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o., ul. Grójecka 128 lok 51, 02-383 Warszawa
Zadanie 3:
Cena brutto: 132.138,90 zł
Termin wykonania zamówienia: w ciągu 6 tygodni
 
b) Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Zadanie 1: 569.711,40 zł; Zadanie 2: 261.498,00 zł; Zadanie 3: 81.376,80 zł.
 
c) na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji podanych powyżej. Zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej:
 


Białystok, dnia 26.08.2020 r.
 
 
Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że w dniach 25 i 26.08.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.
 
ZAPYTANIA:
1. Dot. Zadania 3:
Proszę o informację, czy Zamawiający dysponuje rzutem pomieszczenia / projektem rozmieszczenia regałów. Zamawiający w formularzu cenowym podaje ilości poszczególnych modułów, jednak wycena np. 5 osobnych modułów o długości 100 cm, wyjdzie mniej korzystnie niż wycena regału o łącznej długości 500 cm szczególnie biorąc pod uwagę podane ilości.
2. Dot. Zadania 3:
W załączniku nr 2.3 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy – Zadanie 3 ; Zamawiający w tabeli w punkcie 2 i 3 opisuje regały przesuwne. W punkcie 2 jest zapis : „ regały oferujące minimum 750 mb półki użytkowej” taki sam zapis widnieje przy regałach w punkcie 3. Według opisanych ilości oraz parametrów regałów w punkcie 2 metrów bieżących (biorąc pod uwagę ze mają ro być regały metrowe, dwustronne, ilość półek 6+1, 60 sztuk) będzie 720 natomiast w punkcie 3 tych metrów (8 regałów metrowych jednostronnych, z litością z półek 6+1) będzie tylko 48. Łącznie daje to ilość 768 mb czyli spełnia warunki tych minimum 750 mb, ale tylko i wyłącznie po zsumowaniu tych dwóch pozycji. Proszę w związku z tym o dokładne określenie wymaganej ilości metrów bieżących oraz parametrów regałów.
3. Dot. Zadania 3:
W tym samym załączniku w tabeli w punkcie 3 opisane są regały przesuwne jednostronne. Proszę o informacje czy aby Zamawiającemu chodzi o regały przesuwne jednostronne czy może o jednostronne stacjonarne? Najczęściej przy zabudowie archiwum w regały stosuje się pojedyncze regały (jednostronne) stacjonarne, które są uzupełnieniem tych przesuwnych. Jeśli faktycznie Zamawiający chce żeby regały jednostronne były regałami przesuwnymi to ze względu na konstrukcję oraz bezpieczeństwo użytkowników głębokość tych regałów nie może mieć 300 mm. Najbezpieczniej byłoby zastosować głębokość 400 mm. W takiej sytuacji rodzi się pytanie czy regały zmieszczą się w pomieszczeniu archiwum. Bardzo proszę o doprecyzowanie tej kwestii. Proszę również jeżeli Zamawiający jest w posiadaniu rzutu pomieszczenia archiwum o dołączenie rysunku do dokumentacji przetargowej.
4. Dot. Zadania 3:
W tabeli w punktach 2 i 3 opisane regały mają mieć wysokość do 219 cm, ale mają też mieć 6+1 półek , odstępy między pólkami 33 cm, grubość półki 3 cm oraz ramę wysokości 140 mm, to wszystko da nam wysokość regałów 234 cm. Proszę wiec o informację jaka faktycznie ma być wysokość regałów lub ile półek maja te regały posiadać.
5. Dot. Zadania 3:
W załączniku nr 2.3 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy – Zadanie 3; Zamawiający w tabeli w punkcie 4 i 5 zapisał szafy metalowe na dokumenty o symbolach W-1800, S-600, G-440, W-500. Proszę o precyzyjne opisanie jakich szaf Zamawiający oczekuje. Te symbole stosuje może jeden z producentów, ale nie są to symbole ogólnie stosowane. Zatem nie mówią one nic o tym jak szafy maja wyglądać oraz jakie maja posiadać  parametry. Proszę o doprecyzowanie tych dwóch punktów.
6. Dot. SIWZ:
W związku z wagą zadanych pytań dotyczących przedmiotowego postępowania oraz krótki czas pozostały do terminu złożenia ofert prosimy o jak najszybsze zajęcie stanowiska w powyższych kwestiach oraz przesunięcie terminu składania ofert.
 
 
WYJAŚNIENIA:
(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Ad 1. Do pozycji nr 1 ,2, 3 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - Zadanie 3 Zmawiający posiada rzut pomieszczenia z naniesionymi regałami. Do pozycji nr 4, 5 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - Zadanie 3 Zamawiający nie posiada rzutu pomieszczenia. Zamawiający udostępnia posiadany rzut pomieszczenia – Plik do pobrania: Rzut piwnicy
Ad 2. Ilość 750 mb półki użytkowej odnosi się łącznie do pozycji 2 i 3.
Ad 3 i 4. Wysokość, głębokość oraz szerokość regału powinny wynikać z możliwości technicznego wykonania elementu oraz parametrów pomieszczenia. System regałów zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. Wysokość pomieszczenia wynosi 240 cm.
Ad 5. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia: Symbol W- wysokość, S- szerokość, G- głębokość. Szafa powinna zachować normy zgodnie z RODO, ilość półek dostosowana do wysokości szafy, odstęp między półkami min. wysokość segregatora.
Ad 6. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
 
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

BCO logo mini
Białystok, dnia 21.08.2020 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) informuje, że w oparciu o art. 11c Pzp zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu:
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.1.1)
 
Zamiast:
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
 
Powinno być:
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Montaż elementów wyposażenia wnętrz powinien odbyć się przed 31.10.2020 r. tj. przed zakończeniem robót budowlanych w budynku administracyjnym BCO nr 16. Zamawiający skraca termin składania ofert, aby zapobiec braku możliwość koordynacji tych dwóch etapów inwestycji.
Brak montażu elementów mebli trwale związanych z przegrodami budowlanymi oraz wyposażenia stałego w znacznym stopniu utrudni zakończenie poszczególnych robót budowlanych w budynku administracyjnym. Pod względem technicznym właściwym byłoby zamontowanie elementów wyposażenia wnętrz będących przedmiotem zamówienia a następnie zakończenie robót ogólnobudowlanych. Niezastosowanie takiego rozwiązania może mieć wpływ na opóźnienie oddania budynku do użytkowania we wcześniej ustalonym terminie. Taka sytuacja spowodowałby dużą reorganizację pod względem personalnym oraz technicznym wynikającym z założeń funkcjonalnych Zamawiającego.
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianę powyższej treści przekazał do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w ogłoszeniu pn. Sprostowanie – Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

BCO logo mini

Białystok, dnia 21.08.2020 r.
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę i montaż mebli biurowych DZP.261.19.2020
 
Identyfikator postępowania: a6701479-dd8b-4062-84c2-7fc6dd0b2f37
 
Pliki do pobrania:
2 – SIWZ