EFRR kolor 2017
BCO logo mini 
Białystok, dnia 01.10.2020 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.
 
Nr
oferty
Wykonawcy
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Termin
dostawy
Zadanie 1 (Część 1) – Aparatura monitorująca i reanimacyjna.
1
Biameditek Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 58
15-620 Białystok
60,00
0,00
60,00
oferta
najkorzystniejsza
Zadanie 2 (Część 2) – Respirator stacjonarno-transportowy do terapii niewydolności oddechowej.
1
Biameditek Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 58
15-620 Białystok
60,00
0,00
60,00
oferta
najkorzystniejsza
 
Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Termin dostawy 40%

Białystok, dnia 14.09.2020 r.
Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:
a) do dnia 14.09.2020 r. do godz. 09:30, oferty złożyli następujący Wykonawcy:
Oferta nr 1:
Biameditek Sp. z o.o., ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok
Termin dostawy:
a)            (dotyczy Zadania 1) w ciągu 12 tygodni.
b)            (dotyczy Zadania 2) w ciągu 12 tygodni.
Okres gwarancji:
a)            (dotyczy Zadania 1) 24 miesiące.
b)            (dotyczy Zadania 2) 24 miesiące.
Zadanie 1 – 101 952,00 zł
Zadanie 2 – 116 640,00 zł
b) Zamawiający podał kwoty brutto, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Zadanie 1 – 115.322,40 zł
Zadanie 2 –   118.800,00 zł

Białystok, dnia 09.09.2020 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia treść SIWZ. W Załączniku nr 4 do SIWZ dodaje punkty 12 i 13 ze wzorami oświadczeń, o których mowa w pkt VI.3 b i c SIWZ, tj.:
 
„12. Oświadczamy:
a)* o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu* lub ostatecznej decyzji administracyjnej* o zaleganiu z uiszczaniem podatków*, opłat* lub składek na ubezpieczenia społeczne* lub zdrowotne*,
b)* o wydaniu wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu*/ostatecznej decyzji administracyjnej* o zaleganiu z uiszczaniem podatków*/opłat*/składek na ubezpieczenia społeczne*/zdrowotne* (w załączeniu dokumenty zgodnie z pkt VI.3.b) SIWZ).
13. Oświadczamy, o braku orzeczenia wobec Wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.”
 
W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający zamieszcza Załącznik nr 4 zmieniony do SIWZ, który zastępuje Załącznik nr 4 do SIWZ.
 
Plik do pobrania: Załącznik nr 4 zmieniony
 
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

 
EFRR kolor 2017
 
BCO logo mini
Białystok, dnia 02.09.2020 r.
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę wyposażenia medycznego oddziałów w Białostockim Centrum Onkologii
nr referencyjny DZP.261.18.2020
 
Identyfikator postępowania: fcd2d437-c8fe-45ae-9653-f569b798bebf
 
Pliki do pobrania:
2 – SIWZ