BCO logo mini

Białystok, dnia 29.09.2020 r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z Rozdziałem 14 pkt 13 Ogłoszenia o zamówienia (zwanego dalej OoZ), udostępnia informację na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie Rozdziału 14 pkt. 8 OoZ.
 
Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryterium
Cena
Razem
1
FAL-POŻ Grzegorz Falkowski, Łucja Falkowska s.c.
ul. Mostowa 4, 18-100 Łapy
60,72
60,72
 
2
Agencja Ochrony „Lewar-Security” B. Maksymiuk- Rusinowicz
ul. Al. Tysiąclecia PP 10A lok. 145, 15-111 Białystok
76,82
76,82
 
3
JARHEAD Sp. z o.o.
ul. Warszawska 43 lok. 3, 15-062 Białystok
JARHEAD Kamil Stankiewicz
ul. Warszawska 43 lok. 3, 15-062 Białystok
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w OoZ kryteriami: Cena – 100%

 


Białystok, dnia 17.09.2020 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie Rozdziału 11 pkt 8 Ogłoszenia o zamówieniu (zwanego dalej OoZ), informuje:
 
a) do dnia 17.09.2020 r. do godz. 11:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 
Oferta nr 1:
FAL-POŻ Grzegorz Falkowski, Łucja Falkowska s.c., ul. Mostowa 4,
18-100 Łapy
Cena brutto: 823.608,00 zł
Oferta nr 2:
Agencja Ochrony „Lewar-Security” B. Maksymiuk-Rusinowicz,
ul. Al. Tysiąclecia PP 10A lok. 145, 15-111 Białystok
Cena brutto: 650.916,00 zł
Oferta nr 3:
JARHEAD Sp. z o.o., ul. Warszawska 43 lok. 3, 15-062 Białystok
JARHEAD Kamil Stankiewicz, ul. Warszawska 43 lok. 3, 15-062 Białystok
Cena brutto: 500.058,72 zł
 
b) Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 503.907,00 zł brutto.
 
c) na podstawie Rozdziału 5 pkt. 2 OoZ, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji podanych powyżej. Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 5 do OoZ.

 
Białystok, dnia 11.09.2020 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie zapisów Rozdziału 1 pkt. 7 Ogłoszenia o zamówieniu (zwane dalej OoZ), zmienia treść OoZ. W Rozdziale 17 OoZ w tekście wytłuszczonym:
 
Zamiast:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w  celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na  „Kompleksową organizację terapii poznawczo-behawioralnej (3 turnusy), na którą składają się - przeprowadzenie terapii poznawczo-behawioralnej, usługa zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu sali szkoleniowej prowadzonym w trybie przewidzianym w art. 138o ustawy;
 
Powinno być:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w  celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na  „Nadzór i obsługę systemów monitoringu i bezpieczeństwa w Białostockim Centrum Onkologii prowadzonym w trybie przewidzianym w art. 138o ustawy;
 
Pozostała treść OoZ pozostaje bez zmian.

BCO logo mini

Białystok, dnia 09.09.2020 r.
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE W TRYBIE ART. 138o PZP
na nadzór i obsługę systemów monitoringu i bezpieczeństwa w Białostockim Centrum Onkologii
nr referencyjny DZP.261.22.2020
 
Identyfikator postępowania: 11bae6c1-4604-4b8e-ac42-dd0c82a94f0f
 
 
Pliki do pobrania: