Białystok, dnia 11.01.2021 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, na podstawie art. 138o ust. 4 Pzp informuje o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o Pzp pn.: Nadzór i obsługa systemów monitoringu i bezpieczeństwa w Białostockim Centrum Onkologii.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, Krajowy numer
identyfikacyjny 5065737900000, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, woj. podlaskie,
państwo Polska, tel. 857 435 913, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 857 435 913.
Adres strony internetowej (url): www.onkologia.bialystok.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór i obsługa systemów monitoringu i bezpieczeństwa w Białostockim Centrum Onkologii
Numer referencyjny:
DZP.261.22.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi społeczne
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi całodobowego nadzoru i obsługi systemów monitoringu technicznego instalacji i urządzeń budynkowych oraz systemów bezpieczeństwa w Białostockim Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty jest w dokumencie stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: Nie.
II.5) Główny Kod CPV: 79711000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone w trybie art. 138o Pzp na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 Pzp.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.01.2021 r.
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość (bez VAT)
669.600,00 zł
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA WYKLUCZONYCH WYKONAWCÓW/ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY
FAL-POŻ Grzegorz Falkowski, Łucja Falkowska s.c., ul. Mostowa 4, 18-100 Łapy – cena 823.608,00 zł


BCO logo mini
Białystok, dnia 02.12.2020 r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z Rozdziałem 14 pkt 13 Ogłoszenia o zamówienia (zwanego dalej OoZ), udostępnia informację na stronie internetowej o:
 
a) unieważnieniu decyzji wyboru najkorzystniejszej udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 29.09.2020 r.,
b) wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z Rozdziałem 14 pkt 8 OoZ.
 
Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryterium
Cena
Razem
1
FAL-POŻ Grzegorz Falkowski, Łucja Falkowska s.c.
ul. Mostowa 4, 18-100 Łapy
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
2
Agencja Ochrony „Lewar-Security” B. Maksymiuk-Rusinowicz
ul. Al. Tysiąclecia PP 10A lok. 145, 15-111 Białystok
 
3
JARHEAD Sp. z o.o.
ul. Warszawska 43 lok. 3, 15-062 Białystok
JARHEAD Kamil Stankiewicz
ul. Warszawska 43 lok. 3, 15-062 Białystok
 
Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w OoZ kryteriami: Cena – 100%

 BCO logo mini

Białystok, dnia 29.09.2020 r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z Rozdziałem 14 pkt 13 Ogłoszenia o zamówienia (zwanego dalej OoZ), udostępnia informację na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie Rozdziału 14 pkt. 8 OoZ.
 
Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryterium
Cena
Razem
1
FAL-POŻ Grzegorz Falkowski, Łucja Falkowska s.c.
ul. Mostowa 4, 18-100 Łapy
60,72
60,72
 
2
Agencja Ochrony „Lewar-Security” B. Maksymiuk- Rusinowicz
ul. Al. Tysiąclecia PP 10A lok. 145, 15-111 Białystok
76,82
76,82
 
3
JARHEAD Sp. z o.o.
ul. Warszawska 43 lok. 3, 15-062 Białystok
JARHEAD Kamil Stankiewicz
ul. Warszawska 43 lok. 3, 15-062 Białystok
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w OoZ kryteriami: Cena – 100%

 


Białystok, dnia 17.09.2020 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie Rozdziału 11 pkt 8 Ogłoszenia o zamówieniu (zwanego dalej OoZ), informuje:
 
a) do dnia 17.09.2020 r. do godz. 11:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 
Oferta nr 1:
FAL-POŻ Grzegorz Falkowski, Łucja Falkowska s.c., ul. Mostowa 4,
18-100 Łapy
Cena brutto: 823.608,00 zł
Oferta nr 2:
Agencja Ochrony „Lewar-Security” B. Maksymiuk-Rusinowicz,
ul. Al. Tysiąclecia PP 10A lok. 145, 15-111 Białystok
Cena brutto: 650.916,00 zł
Oferta nr 3:
JARHEAD Sp. z o.o., ul. Warszawska 43 lok. 3, 15-062 Białystok
JARHEAD Kamil Stankiewicz, ul. Warszawska 43 lok. 3, 15-062 Białystok
Cena brutto: 500.058,72 zł
 
b) Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 503.907,00 zł brutto.
 
c) na podstawie Rozdziału 5 pkt. 2 OoZ, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji podanych powyżej. Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 5 do OoZ.

 
Białystok, dnia 11.09.2020 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie zapisów Rozdziału 1 pkt. 7 Ogłoszenia o zamówieniu (zwane dalej OoZ), zmienia treść OoZ. W Rozdziale 17 OoZ w tekście wytłuszczonym:
 
Zamiast:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w  celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na  „Kompleksową organizację terapii poznawczo-behawioralnej (3 turnusy), na którą składają się - przeprowadzenie terapii poznawczo-behawioralnej, usługa zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu sali szkoleniowej prowadzonym w trybie przewidzianym w art. 138o ustawy;
 
Powinno być:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w  celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na  „Nadzór i obsługę systemów monitoringu i bezpieczeństwa w Białostockim Centrum Onkologii prowadzonym w trybie przewidzianym w art. 138o ustawy;
 
Pozostała treść OoZ pozostaje bez zmian.

BCO logo mini

Białystok, dnia 09.09.2020 r.
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE W TRYBIE ART. 138o PZP
na nadzór i obsługę systemów monitoringu i bezpieczeństwa w Białostockim Centrum Onkologii
nr referencyjny DZP.261.22.2020
 
Identyfikator postępowania: 11bae6c1-4604-4b8e-ac42-dd0c82a94f0f
 
 
Pliki do pobrania: