BCO logo mini
 
Białystok, dnia 05.11.2020 r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.
 
Nr
oferty
Wykonawcy
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Gwarancja
Zadanie 1 (Część 1) – Rozbudowa serwerowni.
2
Konsorcjum:
ITSyntis Sp. z o.o. S.k.
ul. Szosa Baranowicka 75
15-523 Grabówka
Syntis Sp. z o.o.
ul. Szosa Baranowicka 75
15-523 Grabówka
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Zadanie 2 (Część 2) – Rozbudowa infrastruktury sieciowej.
2
Konsorcjum:
ITSyntis Sp. z o.o. S.k.
ul. Szosa Baranowicka 75
15-523 Grabówka
Syntis Sp. z o.o.
ul. Szosa Baranowicka 75
15-523 Grabówka
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Zadanie 3 (Część 3) – Stanowiska robocze.
2
Konsorcjum:
ITSyntis Sp. z o.o. S.k.
ul. Szosa Baranowicka 75
15-523 Grabówka
Syntis Sp. z o.o.
ul. Szosa Baranowicka 75
15-523 Grabówka
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
3
Centrum Informatyki ZETO S.A.
ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok
54,72
40,00
94,72
 
Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Gwarancja 40%

 


 
BCO logo mini
Białystok, dnia 29.10.2020 r.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w Zadaniu 4 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp. W tym zadaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Białystok, dnia 15.10.2020 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:
 
a) do dnia 15.10.2020 r. do godz. 10:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 
Oferta nr 1:
POZIOM 7 G. Iwaniec S. Bober Spółka Jawna,
ul. Jana Kochanowskiego 30A, 33-100 Tarnów
Okres gwarancji: (dotyczy Zadania 4) 12 miesięcy.
Zadanie 4 –  78.670,45 zł
Oferta nr 2:
ITSyntis Sp. z o.o. Sp.k., ul. Szosa Baranowicka 75, 15-523 Grabówka
Syntis Sp. z o.o., ul. Szosa Baranowicka 75; 15-523 Grabówka
Okres gwarancji: (dotyczy Zadania 1) 60 miesięcy.
Okres gwarancji: (dotyczy Zadania 2) 60 miesięcy.
Okres gwarancji: (dotyczy Zadania 3) 60 miesięcy.
Zadanie 1 – 1.214.927,58 zł
Zadanie 2 –      24.860,76 zł
Zadanie 3 –    191.732,40 zł
Oferta nr 3:
Centrum Informatyki ZETO S.A., ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok
Okres gwarancji: (dotyczy Zadania 3) 60 miesięcy.
Zadanie 3 – 210.248,82 zł
 
b) Zamawiający podał kwoty brutto, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
 
Zadanie 1 – 1.178.340,00 zł
Zadanie 3 –    191.902,14 zł
Zadanie 2 – 41.822,46 zł
Zadanie 4 – 88.469,96 zł
 
c) na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji podanych powyżej. Zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej:
 

Białystok, dnia 09.10.2020 r.
 
Zamawiający informuje, że w dniu 08.10.2020 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.
 
ZAPYTANIA:
 
1. Dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zadanie 3: Stanowiska robocze. Poz. F.   Urządzenie wielofunkcyjne – 10 szt.
Zamawiający specyfikuje:
(….)
23. Odbiornik papieru umieszczony na górze drukarki: minimum 250 arkuszy, A4 80 g/m2
(…)
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia wielofunkcyjnego o pojemności odbiornika papieru umieszczonego na górze drukarki: 150 arkuszy, A4 80 g/m2.
Według wiedzy Wykonawcy urządzenia MFP specyfikowanej przez Zamawiającego klasy (min. waga max. 19 kg ) wyposażone są w odbiornik papieru o pojemności max. 150 arkuszy A4.
 
WYJAŚNIENIA:
(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)
 
Ad 1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia wielofunkcyjnego o pojemności odbiornika papieru umieszczonego na górze drukarki: minimum 150 arkuszy, A4 80 g/m2
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Białystok, dnia 08.10.2020 r
 
Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu na dzień 15.10.2020 r. godz. 10:00. Otwarcie ofert – 15.10.2020 r. godz. 10:30.
 
Jednocześnie Zamawiający zmienia:
 
1. treść SIWZ:a) w pkt XI.2.
Zamiast: (…) 09.10.2020 r. do godz. 10:00.
Powinno być: (…) 15.10.2020 r. do godz. 10:00.
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.
 
2. treść ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego:
a) miejsce, w którym znajduje się zmieniana data: IV.2.2)
Zamiast: Data: 09/10/2020, Czas lokalny: 10:00.
Powinno być: Data: 15/10/2020, Czas lokalny: 10:00.
b) miejsce, w którym znajduje się zmieniana data: IV.2.7)
Zamiast: Data: 09/10/2020, Czas lokalny: 10:30.
Powinno być: Data: 15/10/2020, Czas lokalny: 10:30.

Białystok, dnia 02.10.2020 r.

Zamawiający informuje, że w dniu 02.10.2020 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.

ZAPYTANIA:
1. Dotyczy wyjaśnień udzielonych w dniu 30.09.2020 r.
Prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na pyt 8 i 14. Zamawiający odpuszcza możliwość przykręcenia ramki/kieszeni na potrzeby montażu dysków 3,5", ale nie odnosi się do sposobu demontażu dysku m.2, a taki dysk jest wymagany.
Wobec powyższego czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Stacji do monitoringu sieci ze stanowiskiem zarządzającym i Zestaw komputerowego typu SFF, wyposażonych  w obudowę o konstrukcji  wymagającej użycia narzędzi do demontażu dysku m.2. Wszystkie dyski m.2 przykręcane są śrubą.
2 Dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zadanie 3: Stanowiska robocze
Poz. A. Zestaw komputerowy typu All In One – 23 szt
Zamawiający specyfikuje:
7
Wyposażenie multimedialne
(…)
3.    Wbudowany przycisk zmiany sygnału video.
(…)
14
Wymagania dodatkowe
1.   Wbudowane porty: min. 1 x DP out, min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz, w tym: 1 x 1x USB 3.1 TYP C, 2 x USB 3.2 TYP A Gen 2; min. 1 port audio-out, Bezprzewodowa karta sieci WiFi AX, Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika).
(….)

Czy Z
amawiający dopuści zaoferowanie  Zestawu komputerowego typu All In One o parametrach:
- bez wbudowanego przycisku zmiany sygnału video ,
Przycisk taki pozwala skorzystać z wyświetlacza AiO innemu podłączonemu urządzeniu, nie jest to funkcjonalność konieczna do typowej pracy biurowej, do jednej jednostki komputerowej zazwyczaj podłącza się kilka wyświetlaczy, a nie odwrotnie, Zamawiający nie wspomina o również takim zastosowaniu Zestawu komputerowego typu All In One.
- 7 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz, w konfiguracji  4 x USB 3.1 typ A Gen 2, 2 x USB 3.1 typ A Gen 1, 1 x USB 3.1 typ-C Gen 2 ?
Prędkość złącza USB 3.2 typ A gen.2  jest istotna dla pamięci przenośnych USB typu pendrive, w dobie RODO użytkownicy końcowi nie mają okazji z tego korzystać, porty USB są bowiem często blokowane.

WYJAŚNIENIA:
(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Ad 1. Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Stacji do monitoringu sieci ze stanowiskiem zarządzającym i Zestawu komputerowego typu SFF, wyposażonych w obudowę o konstrukcji wymagającej użycia narzędzi do demontażu dysku m.2. Dysk M.2 może być mocowany przy pomocy śruby.
Ad 2. Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komputera All-in-One bez przycisku umożliwiającego zmianę sygnału wideo oraz dopuszcza zaoferowanie 7 portów wyprowadzonych na zewnątrz w konfiguracji 4 x USB 3.1 typ A Gen 2, 2 x USB 3.1 typ A Gen 1, 1 x USB 3.1 typ-C Gen 2.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


Białystok, dnia 30.09.2020 r.

Zamawiający informuje, że w dniach 22, 23, 24 i 25.09.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.

ZAPYTANIA:
1. Dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zadanie 3: Stanowiska robocze. Poz. A. Zestaw komputerowy typu All In One – 23 szt
Zamawiający specyfikuje:
8.
Obudowa
5.Wymagania funkcjonalności stand’u :
a)    zakres pochyłu minimum 35°, przód -5°, tył 30°
b)    regulacja wysokości minimum 10cm
c)    pivot
d)    obrót podstawy lewo/prawo w zakresie 90° (45 lewo/45 prawo)

C
zy Zamawiający dopuści zaoferowanie Zestawu komputerowego typu All In One wyposażonego w stand o funkcjonalności
a) zakres pochyłu -5° to +18° (±2°),
według wiedzy Wykonawcy jest to wystarczający zakres do ergonomicznej pracy użytkownika końcowego.
b) Bez funkcji pivot,
Funkcja pivot nie jest wykorzystywana przez użytkowników w typowej pracy biurowej. Korzystają z niej głównie projektanci, na komputerach z zaawansowaną grafiką (Zamawiający nie wspomina o takim zastosowaniu komputerów).
2. Dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zadanie 3: Stanowiska robocze. Poz. A. Zestaw komputerowy typu All In One – 23 szt
Zamawiający specyfikuje:
10
BIOS
4. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:
a)    wersji BIOS,
b)    nr seryjnym komputera,
c)    ilości zainstalowanej pamięci RAM,
d)    prędkości zainstalowanych pamięci RAM,
e)    technologii wykonania pamięci,
f)     sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki,
g)    typie zainstalowanego procesora,
h)    ilości rdzeni zainstalowanego procesora,
i)     typowej prędkości zainstalowanego procesora,
j)     minimalnej i maksymalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora,
k)    pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych
l)     wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M SATA,
m)   MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,
n)    zintegrowanym układzie graficznym,
o)    kontrolerze audio.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Zestawu komputerowego typu All In One
, bez możliwości odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, informacji minimalnej i maksymalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora. Z punktu widzenia użytkownika końcowego informacja o min. i max. osiąganej przez procesor prędkości nie jest istotna. Procesor automatycznie dostosowuje swoją prędkość w zależności od potrzeby systemu operacyjnego  i zainstalowanego biurowego oprogramowania użytkowego. Istotna jest prędkość nominalna, typowa, procesora, która decyduje o wydajności całego komputera mobilnego, ponadto jest to prędkość którą kieruje się użytkownik (nie prędkość min. i max.) oceniając czy dany procesor spełnia jego wymagania.
3. Dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zadanie 3: Stanowiska robocze. Poz. A. Zestaw komputerowy typu All In One – 23 szt
Zamawiający specyfikuje:
13
Certyfikaty i standardy
3.   Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 (lub równoważną).

Czy Zamawiający dopuści zaoferowa
nie  Zestawu komputerowego typu All In One światowego markowego producenta wyprodukowanego zgodnie z normą ISO 14001 w miejsce wymaganej normy ISO 50001?
4. Dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zadanie 3: Stanowiska robocze. Poz. A. Zestaw komputerowy typu All In One – 23 szt
Zamawiający specyfikuje:
14
Wymagania dodatkowe
(…)
5.Wbudowany napęd optyczny DVDRW

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 
Zestawu komputerowego typu All In One wyposażonego w zewnętrzny napęd optyczny DVDRW  podłączany poprzez złącze USB?
5, 6, 7. Dotyczą Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zadanie 3: Stanowiska robocze. Poz. A. Zestaw komputerowy typu All In One – 23 szt
Zamawiający specyfikuje:
15
Wsparcie techniczne
Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego)

5.
Dotyczy tabeli powyżej. Według wiedzy Wykonawcy użytkownik końcowy samodzielnie nie diagnozuje i nie naprawia sprzętu komputerowego.  Zajmują się tym wykwalifikowani serwisanci.
Wobec powyższego czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Zestawu komputerowego typu All In One wiodącego światowego producenta, który  dysponuje dedykowanym portalem technicznym umożliwiającym Zamawiającemu zgłaszanie awarii, ale bez możliwości  samodzielnego zamawiania zamiennych komponentów.
6. Dotyczy tabeli powyżej. Czy Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie umożlwiające: automatyczną identyfikację komputera, konfigurację fabryczną, konfigurację bieżąca, rodzaj gwarancji, datę wygaśnięcia gwarancji, aktualizacje, diagnostykę, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego za pomocą kilku różnych narzędzi (witryn, aplikacji itp.) producenta Zestawu komputerowego typu All In One, w miejsce powyżej wymaganej jednej witryny internetowej prowadzonej przez producenta?
7. Dotyczy tabeli powyżej. Czy Zamawiający zgodzi się na rezygnację z wymogu sprawdzenia na witrynie internetowej prowadzonej przez producenta daty produkcji komputera. Według wiedzy Wykonawcy istotna z punktu widzenia użytkownika jest data startu gwarancji a nie data produkcji komputera.
8, 9. Dotyczą Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zadanie 3: Stanowiska robocze.  Poz. B. Stacja do monitoringu sieci ze stanowiskiem zarządzającym – 2 szt.
Zamawiający specyfikuje:
8
Obudowa
(…)
5.Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i dysków twardych bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych).
4.   Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).
5.   Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED przycisku POWER (tzn. barw i miganie):
a)    w szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, uszkodzenie kontrolera video, awarię CMOS baterii, awarię BIOS’u, awarię procesora.
b)    Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji,
(…)

8. Dotyczy tabeli powyżej. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  Stacji do monitoringu sieci ze stanowiskiem zarządzającym, wyposażonej w obudowę o konstrukcji  pozwalającej na demontaż dysku m.2 ( dostarczenia takiego dysku wymaga Zamawiający) z użyciem narzędzi (wszystkie dyski m.2 przykręcane są śrubą) i  demontaż  dysku 3,5”  (dostarczenia takiego dysku wymaga Zamawiający) bez użycia narzędzi, przy czym  dysk 3,5” ma śruby dystansowe, ale wyjęcie dysku nie wymaga odkręcenia tych śrub dystansowych, z kolei potencjalny dysk 2,5” (Zamawiający nie wymaga dostarczenia takiego dysku) byłby przykręcony do ramki/kieszeni 3,5” która ma śruby dystansowe i wkładana jest w kieszeń?
9. Dotyczy tabeli powyżej. Czy Zamawiający zrezygnuje z funkcjonalności  realizowanej przez wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem, polegającej na sygnalizacji awarii CMOS baterii?
10, 11. Dotyczą Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zadanie 3: Stanowiska robocze.  Poz. B. Stacja do monitoringu sieci ze stanowiskiem zarządzającym – 2 szt.
Zamawiający specyfikuje:
9
Bezpieczeństwo
(…)
2.   Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi realizować funkcjonalności: sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, test procesora, test pamięci, test wentylatora dla procesora, test podłączonego wyświetlacza, test napędu optycznego, test portów USB, test dysku twardego, test podłączonych kabli, test podłączonego głośnika

10. Dotyczy tabeli powyżej. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  Stacji do monitoringu sieci ze stanowiskiem zarządzającym wyposażonej w zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem, który nie realizuje funkcjonalności: sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego i testu wentylatora dla procesora, przy czym funkcjonalność ta / test jest robiony/ sprawdzany przy każdym uruchomieniu komputera w sposób samoczynny procedurą POST?
11. Dotyczy tabeli powyżej. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  Stacji do monitoringu sieci ze stanowiskiem zarządzającym wyposażonej w zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem, który nie realizuje funkcjonalności test podłączonego wyświetlacza i test podłączonych kabli?
12, 13. Dotyczą Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zadanie 3: Stanowiska robocze.  Poz. B. Stacja do monitoringu sieci ze stanowiskiem zarządzającym – 2 szt.
Zamawiający specyfikuje:
11
Certyfikaty i standardy
(….)
3.   Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 (lub równoważną).
4.   Certyfikat TCO Edge (lub równoważny), wymagana certyfikacja na stronie:
http://tcocertified.com/product-finder/ (lub równoważnej).
(….)
12. Dotyczy tabeli powyżej. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  Stacji do monitoringu sieci ze stanowiskiem zarządzającym światowego markowego producenta wyprodukowanej zgodnie z normą ISO 14001 w miejsce wymaganej promy ISO 50001?
13. Dotyczy tabeli powyżej. Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie Stacji do monitoringu sieci ze stanowiskiem zarządzającym markowego producenta posiadającej certyfikat  TCO Certified Desktops 8?
14, 15. Dotyczą Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zadanie 3: Stanowiska robocze. Poz.C. Zestaw komputerowy typu SFF – 20 szt.
Zamawiający specyfikuje:
8
Obudowa
(…)
5.Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i dysków twardych bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych).
6.   Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).
7.   Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED przycisku POWER (tzn. barw i miganie):
c)    w szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, uszkodzenie kontrolera video, awarię CMOS baterii, awarię BIOS’u, awarię procesora.
d)    Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji,
(…)

14. Dotyczy tabeli powyżej. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  Zestaw komputerowy typu SFF, wyposażonego w obudowę o konstrukcji  pozwalającej na demontaż dysku m.2 ( dostarczenia takiego dysku wymaga Zamawiający) z użyciem narzędzi (wszystkie dyski m.2 przykręcane są śrubą) i  demontaż  dysku 3,5”  (dostarczenia takiego dysku wymaga Zamawiający) bez użycia narzędzi, przy czym  dysk 3,5” ma śruby dystansowe ale wyjęcie dysku nie wymaga odkręcenia tych śrub dystansowych,  z kolei potencjalny dysk 2,5” (Zamawiający nie wymaga dostarczenia takiego dysku) byłby przykręcony do ramki/kieszeni 3,5” która ma śruby dystansowe i wkładana jest w kieszeń?
15. Dotyczy tabeli powyżej. Czy Zamawiający zrezygnuje z funkcjonalności  realizowanej przez wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem, polegającej na sygnalizacji awarii CMOS baterii?
16, 17. Dotyczą Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zadanie 3: Stanowiska robocze. Poz.C. Zestaw komputerowy typu SFF – 20 szt.
Zamawiający specyfikuje:
9
Bezpieczeństwo
(…)
5.   Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi realizować funkcjonalności: sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, test procesora, test pamięci, test wentylatora dla procesora, test podłączonego wyświetlacza, test napędu optycznego, test portów USB, test dysku twardego, test podłączonych kabli, test podłączonego głośnika

16. Dotyczy tabeli powyżej. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  Zestaw komputerowy typu SFF wyposażonego w zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem, który nie realizuje funkcjonalności: sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego i testu wentylatora dla procesora, przy czym funkcjonalność ta / test jest robiony/ sprawdzany przy każdym uruchomieniu komputera w sposób samoczynny procedurą POST?
17. Dotyczy tabeli powyżej. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  Stacji do monitoringu sieci ze stanowiskiem zarządzającym wyposażonej w zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem, który nie realizuje funkcjonalności test podłączonego wyświetlacza i test podłączonych kabli?
18, 19. Dotyczą Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zadanie 3: Stanowiska robocze. Poz. C. Zestaw komputerowy typu SFF – 20 szt.
Zamawiający specyfikuje:
11
Certyfikaty i standardy
(….)
6.   Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 (lub równoważną).
7.   Certyfikat TCO Edge (lub równoważny), wymagana certyfikacja na stronie:
http://tcocertified.com/product-finder/ (lub równoważnej).
(….)

18. Dotyczy tabeli powyżej. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Zestawu komputerowego typu SFF światowego markowego producenta wyprodukowanej zgodnie z normą ISO 14001 w miejsce wymaganej promy ISO 50001?
19. Dotyczy tabeli powyżej. Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie Stacji do monitoringu sieci ze stanowiskiem zarządzającym markowego producenta posiadającej certyfikat  TCO Certified Desktops 8?
20. Dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zadanie 3: Stanowiska robocze. Poz. B.2. Monitory – 4 sztuki.
Zamawiający specyfikuje:
5
Jasność
Deklarowana jasność co najmniej 300 cd/m2
6
Plamka
Maksimum 0.311 mm

Czy
Zamawiający dopuści zaoferowanie monitora komputerowego 27” o plamce 0.3114 mm (producenci różnie to podają przy tej samej wielkości matrycy) , matrycy IPS i deklarowanej jasności 250 cd/m2, przy pozostałych parametrach bez zmian? Według wiedzy Wykonawcy nie będzie to miało wpływu na komfort pracy użytkownika.
21. Dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zadanie 3: Stanowiska robocze. Poz. C.2. Monitory – 20 szt., Poz. D. Monitor komputerowy – 6 szt.
Zamawiający specyfikuje:
2
Wymiar monitora
Przekątna ekranu: min. 23’’
6
Plamka
Maksimum 0.265 mm
10
Pobór mocy
(…)
2.    Max podczas spoczynku 0,3W

Czy Zamawiający dopuści zaoferow
anie monitora komputerowego o przekątnej ekranu 23,8”, plamce  0.2745mm , matrycy IPS i poborze energii podczas spoczynku 0,32W? Jest to rozwiązanie korzystniejsze dla użytkownika końcowego.
22. Dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zadanie 3: Stanowiska robocze. Poz. A. Zestaw komputerowy typu All In One – 23 szt.
Zamawiający specyfikuje:
14
Wymagania dodatkowe
1.   Wbudowane porty: min. 1 x DP out, min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz, w tym: 1 x 1x USB 3.1 TYP C, 2 x USB 3.2 TYP A Gen 2; min. 1 port audio-out, Bezprzewodowa karta sieci WiFi AX, Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika).
2.   Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki  dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w: min. 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM, min. 1 złącze M.2 dedykowane dla dysków, min. 1 złącze M.2 dedykowane dla karty sieciowej bezprzewodowej.
3.   Klawiatura USB w układzie polski programisty
4.   Mysz USB
5.   Wbudowany napęd optyczny DVDRW

Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie Zestaw komputerowy typu All In One w
yposażonego 1 port audio combo , w miejsce wymaganego 1 port audio-out? Jest to rozwiązanie korzystniejsze z punktu widzenia użytkownika.
23. Dotyczy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zadanie 2 – Rozbudowa infrastruktury sieciowej, Przełącznik sieciowy LAN – 6 sz.
W wymaganych  parametrach Zamawiający w specyfikuje m. in.:
„17. Pamięć FLASH min 1GB”
Aby umożliwić złożenie oferty na przełącznikach renomowanego dostawcy zwracam się z pytaniem czy Zamawiający  dopuści przełącznik spełniającego wymóg: Pamięć FLASH min 512MB?
24. Dotyczy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zadanie 2 – Rozbudowa infrastruktury sieciowej, Przełącznik sieciowy LAN – 6 sz.
W wymaganych  parametrach Zamawiający w specyfikuje m. in.:
„25. Urządzenie musi być przeznaczone do de-duplikacji, dedykowane do przechowywania kopii zapasowych.”
Proszę o szersze wyjaśnienie tego wymogu, zapis jest nietypowy dla urządzeń klasy przełącznik sieciowy.
25. Dotyczy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zadanie 2 – Rozbudowa infrastruktury sieciowej, Kontroler WiFi – 20 szt.
Przy określeniu parametrów technicznych punktów dostępowych (AP) Zamawiający specyfikuje m.in.
6. Wbudowana w AP antena dookólna o wzmocnieniu min. 5,25dBi dla 2,4GHz i min. 5,5dBi dla 5GHz,
Aby umożliwić złożenie oferty na produktach renomowanego dostawcy  zwracam się z pytaniem czy Zamawiający dopuści punkt dostępowy (AP)  posiadający anteny o wzmocnieniu 3,9 dBi dla 2,4 i 5,4dBi dla 5Ghz przy uwzględnieniu sumarycznej przepustowości urządzenia większej niż specyfikowanej, o której mowa w pytaniu 4? (dotyczy zapytania nr 26 – dopisek Zamawiającego)
26. Dotyczy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zadanie 2 – Rozbudowa infrastruktury sieciowej, Kontroler WiFi – 20 szt.
Przy określeniu parametrów technicznych punktów dostępowych (AP) Zamawiający specyfikuje m.in.
8. Minimalna przepustowość: min. 400Mbps dla 2,4GHz i 876Mbps dla 5GHz,
Aby umożliwić złożenie oferty na produktach renomowanego dostawcy  zwracam się z pytaniem czy Zamawiający dopuści punkty dostępowe (AP)  posiadające parametry przepustowości:
Minimalna przepustowość: min. 300Mbps dla 2,4GHz i 1300Mbps dla 5GHz?
Sumaryczna przepustowość takiego AP jest większa od specyfikowanej.
27. Dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zadanie 3: Stanowiska robocze. Poz. B. Stacja do monitoringu sieci ze stanowiskiem zarządzającym – 2 szt., Poz. C. Zestaw komputerowy typu SFF – 20 szt.
Zamawiający specyfikuje:
9
Bezpieczeństwo
1.   Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego
2.   Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi realizować funkcjonalności: sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, test procesora, test pamięci, test wentylatora dla procesora, test podłączonego wyświetlacza, test napędu optycznego, test portów USB, test dysku twardego, test podłączonych kabli, test podłączonego głośnika

28. Dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zadanie 3: Stanowiska robocze. Poz. B. Stacja do monitoringu sieci ze stanowiskiem zarządzającym – 2 szt., Poz. C. Zestaw komputerowy typu SFF – 20 szt.
Zamawiający specyfikuje:
8
Obudowa
1.   Typu small form factor (SFF) z obsługą kart PCI Express tylko o niskim profilu.
2.   Napęd optyczny.
3.  Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej i poziomej, wyposażona w dystanse gumowe zapobiegające poślizgom obudowy i zarysowaniu lakieru.
4.   Zasilacz o mocy max. 180W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%,
5.   Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i dysków twardych bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych).
6.   Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).
7.   Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED przycisku POWER (tzn. barw i miganie):
a)    w szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, uszkodzenie kontrolera video, awarię CMOS baterii, awarię BIOS’u, awarię procesora.
b)    Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji,
8.   Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz wpisanym na stałe w BIOS.

WYJAŚNIENIA:
(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Ad 1. Zamawiający dopuszcza monitor z mniejszym zakresem pochyłu, tj. minimum: 23°, przód -5°, tył 18° bez funkcji PIVOT
Ad 2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komputerów typu All In One wyposażonych w BIOS z możliwością, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: prędkości nominalnej procesora w miejsce wymaganej informacji o min. i max. osiąganej prędkości zainstalowanego procesora.
Ad 3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń wyprodukowanych zgodnie z normą ISO 14001 (lub równoważną).
Ad 4. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania oddzielnych napędów zewnętrznych, napędy powinny być wbudowane w obudowę komputera (w oprawie monitora lub w stopie podstawy komputera).
Ad 5. Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komputerów typu All In One producenta, który dysponuje dedykowanym portalem technicznym umożliwiającym Zamawiającemu zgłaszanie awarii, bez możliwości samodzielnego zamawiania zamiennych komponentów.
Ad 6. Tak, Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie umożlwiające: automatyczną identyfikację komputera, konfigurację fabryczną, konfigurację bieżąca, rodzaj gwarancji, datę wygaśnięcia gwarancji, aktualizacje, diagnostykę, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego za pomocą kilku różnych narzędzi (witryn, aplikacji itp.) producenta Zestawu komputerowego typu All In One, pod warunkiem, że wskazane witryny lub aplikacje nadal będą prowadzone przez producenta urządzenia.
Ad 7. Zamawiający dopuszcza do wymogu sprawdzenia niepełną datę produkcji komputera, wymagany jest rok produkcji.
Ad 8. Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość przykręcenia ramki/kieszeni na potrzeby montażu dysków 3,5".
Ad 9. Tak, Zamawiający dopuszcza rezygnację z informacji o awarii CMOS baterii w wbudowanym wizualnym systemie diagnostycznym stacji.
Ad 10. Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Stacji do monitoringu sieci ze stanowiskiem zarządzającym wyposażonej w zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem, który nie realizuje funkcjonalności: sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, testu wentylatora dla procesora, jeżeli test ten jest wykonywany przy każdym uruchomieniu komputera w sposób samoczynny procedurą POST.
Ad 11. Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Stacji do monitoringu sieci ze stanowiskiem zarządzającym wyposażonej w zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem, który nie realizuje funkcjonalności testu podłączonego wyświetlacza i testu podłączonych kabli.
Ad 12. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń wyprodukowanych zgodnie z normą ISO 14001 (lub równoważną).
Ad 13. Tak, Zamawiający dopuszcza certyfikat TCO Certified Desktops 8 (lub równoważny).
Ad 14. Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość przykręcenia ramki/kieszeni na potrzeby montażu dysków 3,5".
Ad 15. Tak, Zamawiający dopuszcza rezygnację z informacji o awarii CMOS baterii w wbudowanym wizualnym systemie diagnostycznym stacji.
Ad 16. Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu komputerowego typu SFF wyposażonego w zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem, który nie realizuje funkcjonalności: sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, testu wentylatora dla procesora, jeżeli test ten jest wykonywany przy każdym uruchomieniu komputera w sposób samoczynny procedurą POST.
Ad 17. Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu komputerowego typu SFF wyposażonego w zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem, który nie realizuje funkcjonalności testu podłączonego wyświetlacza i testu podłączonych kabli.
Ad 18. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń wyprodukowanych zgodnie z normą ISO 14001 (lub równoważną).
Ad 19. Tak, Zamawiający dopuszcza certyfikat TCO Certified Desktops 8 (lub równoważny).
Ad 20. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora komputerowego 27” o plamce 0.3114 mm, matrycy IPS i deklarowanej jasności 250 cd/m2.
Ad 21. Zamawiający dopuści zaoferowanie monitora komputerowego o przekątnej ekranu 23,8”, plamce 0.2745 mm, matrycy IPS i poborze energii podczas spoczynku 0,32 W.
Ad 22. Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie zestawu komputerowego typu All In One wyposażonego w 1 port audio combo, w miejsce wymaganego 1 portu audio-out.
Ad 23. Zamawiający dopuszcza przełącznik sieciowy wyposażony w pamięć FLASH min. 512 MB.
Ad 24. Zamawiający w dniu 24.09.2020 r. skreślił pkt A.1.25 w Załączniku nr 3.2 do SIWZ.
Ad 25. Zamawiający dopuszcza punkt dostępowy (AP) posiadający anteny o wzmocnieniu 3,9 dBi dla 2,4 i 5,4 dBi dla 5Ghz przy uwzględnieniu sumarycznej przepustowości urządzenia większej niż specyfikowanej, o której mowa w zapytaniu 26.
Ad 26. Zamawiający dopuszcza punkty dostępowe (AP) posiadające parametry przepustowości: minimalna przepustowość 300Mbps dla 2,4GHz przy uwzględnieniu sumarycznej przepustowości takiego AP większej od specyfikowanej.
Ad 27. Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie Stacji do monitoringu sieci ze stanowiskiem zarządzającym i Zestawu komputerowego typu SFF, wyposażonego w system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego, zlokalizowany na ukrytej partycji dysku twardego i uruchamiany z BIOS.
Ad 28. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Stacji do monitoringu sieci ze stanowiskiem zarządzającym i Zestawu komputerowego typu SFF w obudowie fabrycznie przystosowanej do pracy w orientacji pionowej i poziomej, bez dystansów gumowych zapobiegających poślizgom obudowy i zarysowaniu lakieru.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


Białystok, dnia 24.09.2020 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu na dzień 09.10.2020 r. godz. 10:00. Otwarcie ofert – 09.10.2020 r. godz. 10:30.
 
Jednocześnie Zamawiający zmienia:
 
1. treść SIWZ:
a) w pkt XI.2.
Zamiast: (…) 30.09.2020 r. do godz. 10:00.
Powinno być: (…) 09.10.2020 r. do godz. 10:00.
 
b) w pkt V.1.2.c.
Zamiast:
Dotyczy Zadania 3:
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że:
- na świadczenie usług serwisowych posiada ISO 9001 (lub równoważną),
- na świadczenie usług serwisowych dotyczących oferowanych serwerów posiada autoryzacje producenta.
Powinno być:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 
c) w Załączniku nr 3.1 do SIWZ skreśla w tabeli pkt B.1.21.4
 
d) w Załączniku nr 3.2 do SIWZ skreśla pkt A.1.25
 
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.
 
2. treść ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego:
 
a) miejsce, w którym znajduje się zmieniana data: IV.2.2).
Zamiast: Data: 30/09/2020, Czas lokalny: 10:00.
Powinno być: Data: 09/10/2020, Czas lokalny: 10:00.
 
b) miejsce, w którym znajduje się zmieniana data: IV.2.7).
Zamiast: Data: 30/09/2020, Czas lokalny: 10:30.
Powinno być: Data: 09/10/2020, Czas lokalny: 10:30.
 
c) miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.1).
Zamiast
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Powinno być:
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 
d) miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.2).
Zamiast:
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Powinno być:
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 
e) miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.3).
Zamiast:
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Określenie warunków: dotyczy zadania 1: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że:
a) na świadczenie usług serwisowych posiada ISO 9001 (lub równoważną),
b) na świadczenie usług serwisowych dotyczących oferowanych serwerów posiada autoryzacje producenta.
Powinno być:
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 
Zamawiający przekazał sprostowanie/zmianę ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

 
BCO logo mini
Białystok, dnia 18.09.2020 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na budowę zapasowej serwerowni wraz z doposażeniem stanowisk pracy oraz rozbudową systemu telekomunikacyjnego
nr referencyjny DZP.261.16.2020

Identyfikator postępowania: 0b96881e-8d00-4163-9875-d4ff98bb5c50

Pliki do pobrania:
2 – SIWZ