BCO logo mini
Białystok, dnia 10.11.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr
oferty
Wykonawcy
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Doświadczenie
projektanta
1
Industria Project Sp. z o.o.
ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk
37,52
40,00
77,52
2
RYSY Architekci Rafał Sieraczyński
ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadło
31,25
18,46
49,71
3
Atelier ZETTA Zenon Zabagło
ul. Pratulińska 10/2, 03-511 Warszawa
60,00
40,00
100,00
ofert
najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Doświadczenie projektanta 40%


Białystok, dnia 30.10.2020 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:
 
a) do dnia 30.10.2020 r. do godz. 10:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 
Oferta nr 1:
Industria Projekt sp. z o.o., ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk
399.750,00 zł
Oferta nr 2:
RYSY Architekci Rafał Sieraczyński, ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadło
480.000,00 zł
Oferta nr 3:
ATELIER ZETTA ZENON ZABAGŁO, ul. Pratulińska 10/2, 03-511 Warszawa
250.001,19 zł
 
b) Zamawiający podał kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
180.000,00 zł
 
c) na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji podanych powyżej. Zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej:
 

 
BCO logo mini
Białystok, dnia 23.10.2020 r.
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego modernizacji i przebudowy budynku nr 5 Białostockiego Centrum Onkologii
nr referencyjny DZP.261.27.2020
 
Identyfikator postępowania: 900b8eae-2719-4e49-99d1-e2e287153389
 
Pliki do pobrania:
2 – SIWZ