BCO logo mini

Białystok, dnia 10.02.2021 r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.
Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryterium
Cena
Razem
Część nr 2, Grupa 2: Panitumabum
2
Amgen sp. z o.o., ul. Puławska 145,
 02-715 Warszawa
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 7, Grupa 7: Nivolumamub
8
Konsorcjum firm:
Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 9, Grupa 9: Regorafenib
5
Farmacol-Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77,
40-431 Katowice
97,85
97,85
8
Konsorcjum firm:
Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120,
54-613 Wrocław
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3,
91-342 Łódź
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 100%

 


Białystok, dnia 08.02.2021 r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.
 
Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryterium
Cena
Razem
Część nr 1, Grupa 1: Axitinibum
3
Pfizer Trading Polska Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16B,
02-092 Warszawa             
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 3, Grupa 3: Pemetrexedum
7
Asclepios S.A., ul. Hubska 44,
50-502 Wrocław 
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
8
Konsorcjum firm:
Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120,
54-613 Wrocław
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3,
91-342 Łódź
98,90
98,90
 
9
Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35,
02-546 Warszawa
89,86
89,86
 
Część nr 4, Grupa 4: Aflibercept
1
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul Bonifraterska 17,
00-203 Warszawa             
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 5, Grupa 5: Enzalutamidum
4
Astellas Pharma Sp. z o. o., ul. Osmańska 14,           
02-823 Warszawa             
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 6, Grupa 6: Methotrexatum
6
Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9,
40-273 Katowice
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 8, Grupa 8: Oxaliplatinum
7
Asclepios S.A., ul. Hubska 44,
50-502 Wrocław 
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
9
Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35,
02-546 Warszawa
85,97
85,97
 
Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 100%

 


 

Białystok, dnia 19.01.2021 r.
Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:
 
a) do dnia 19.01.2021 r. do godz. 08:30, oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 
Oferta nr 1:
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Grupa 4 – 2 126 250,00 zł
Oferta nr 2:
Amgen sp. z o.o., ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Grupa 2 – 2 334 952,25 zł
Oferta nr 3:
Pfizer Trading Polska Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa
Grupa 1 – 97 103,52 zł
Oferta nr 4:
Astellas Pharma sp. z o. o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa
Grupa 5 – 5 865 408,00 zł
Oferta nr 5:
Farmacol-Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice
Grupa 9 – 292 896,00 zł
Oferta nr 6:
Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Grupa 6 – 7 824,60 zł
Oferta nr 7:
Asclepios S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
Grupa 3 –  79 076,00 zł
Grupa 8 –  228 905,00 zł
Oferta nr 8:
Konsorcjum firm:
Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
Grupa 3 – 79 953,00 zł
Grupa 7 – 27 557 696,40 zł
Grupa 9 – 286 597,44 zł
Oferta nr 9:
Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa
Grupa 3 –  87 998,00 zł
Grupa 8 – 266 274,00 zł
 
b) Zamawiający podał kwoty brutto, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Grupa 1 –  173 801,28 zł
Grupa 2 –  2 973 348,00 zł
Grupa 3 –  367 416,00 zł
Grupa 4 –  2 197 350,00 zł
Grupa 5 –  9 494 030,80 zł
Grupa 6 –  7 824,60 zł
Grupa 7 –  27 557 696,40 zł
Grupa 8 –  530 712,00 zł
Grupa 9 –  289 447,68 zł

c) na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji podanych powyżej. Zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej:

 


Białystok, dnia 12.01.2021 r.
Zamawiający informuje, że w dniach 28, 30.11.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.
 
ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA:
(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)
 
1. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 2.5? Każda dostawa jest akceptowana i przyjmowana przez Zamawiającego. Leki z krótszym terminem ważności, niż określony w par. 2.4, jednakże dobrowolnie przyjęte przez Zamawiającego, stają się jego własnością. Z dniem dostawy na Zamawiającego przechodzą też wszelkie ryzyka związane z produktem. Umowa niniejsza nie jest umową najmu ani użyczenia leków, ani sprzedaży na próbę, zatem zakupiony (a wcześniej przecież przyjęty, zaakceptowany) towar winien pozostać własnością nabywcy. „Zwrot leków” oznacza przede wszystkim sprzedaż hurtową przez Zamawiającego, do czego potrzebna jest stosowna koncesja. Przyjęte leki, z uwagi na krótki termin ważności lub jego brak, nie będą podlegać dalszej odsprzedaży, co oznacza dla Wykonawcy rażącą i stuprocentowo pewną stratę.
Ad 1. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
2. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 2.6? Zwrot uprzednio zakupionych  produktów na koszt Wykonawcy nie jest uzasadniony.
Ad 2. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
3. Czy Zamawiający wykreśli w par. 6.5 frazę: „łącznie ze zmianą producenta towarów”? Wadliwość pojedynczego towaru nie powinna wpływać na konieczność zmiany producenta całego zamówienia.
Ad 3. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
4. Wykonawca wnosi o wykreślenie par. 6.11, bowiem terminy załatwienia reklamacji są wyczerpująco określone w pozostałych punktach par. 6. Odwołanie do par. 3.9 jest nieprawidłowe, gdyż terminy  reklamacyjne wskazane w par. 6 są dłuższe, niż określone w par. 3.9, zatem zapisy te są sprzeczne.
Ad 4. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
5. Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 7.1.c z 2% do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.
Ad 5. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
6. Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 7.3 z 5% do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.
Ad 6. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
7. Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów umowy par. 3, pkt 1 , dla Gr 1, w myśl których zobowiązany jest do dostarczenia oryginału faktury w momencie dostawy towaru. Wykonawca załącza do dostawy dokument WZ, zaś wersje elektroniczną faktury dostarcza mailem tego samego dnia (w dniu realizacji zamówienia). Wykonawca wnosi o wyrażenie zgody wyłącznie na taki tryb procedowania i dostarczania dokumentów finansowych.
Ad 7. Treść par. 3 ust. 1 uzyskuje brzmienie:
Dostawca dostarczy leki, o których mowa w par. 2, wraz z fakturą wystawioną w formie papierowej lub w formie elektronicznej, na własny koszt i ryzyko do pomieszczenia Apteki Odbiorcy (komora przyjęć), adres: ul. Ogrodowa 12, kod pocztowy: 15-027 Białystok.
8. Do §3 ust. 8 wzoru umowy prosimy o dopisanie: "(...), chyba że inne okoliczności uzasadniają wystawienie większej ilości faktur (np. odrębne faktury dla środków kontrolowanych i dla produktów przewożonych w niskiej temperaturze).
Ad 8. Treść §3 ust. 8 uzyskuje brzmienie: Dostawca zobowiązuje się wystawienia jednej faktury zgodnej pod względem ilościowym z treścią zamówienia na zasadzie jedno zamówienie – jedna faktura, chyba że inne okoliczności uzasadniają wystawienie większej ilości faktur.
9. Do §5 ust. 12 wzoru umowy. Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy zapisu niezgodnego z art. 552 kodeksu cywilnego, ograniczającego prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień płatności za dostarczone towary.
Ad 9. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
10. Do treści §7 ust. 1 lit. b) i §7 ust. 2 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru/niezrealizowanie w terminie reklamacji poprzez zapis o karze w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości brutto nie dostarczonego w terminie przedmiotu zamówienia?
Ad 10. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
11. Do §7 ust. 1 lit. c wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej zastrzeżonej w §7 ust. 1 lit. c wzoru umowy w taki sposób aby wynosiła 1% dziennie liczonej od wartości brutto nie dostarczonego w terminie przedmiotu zamówienia?
Ad 11. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
 
W związku z udzielonymi wyjaśnieniami w pkt Ad 7 i Ad. 8 Zamawiający udostępnia Załącznik nr 4 Zmieniony do SIWZ. Zamieszczony załącznik uwzględnia zmiany, o których mowa powyżej, oraz zastępuje Załącznik nr 4 do SIWZ.
Plik do pobrania: Załącznik nr 4 Zmieniony
 
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

 


 

BCO logo mini

Białystok, dnia 29.12.2020 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), zmienia treść ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego:
 
a) miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.4).
Zamiast: Oxaliplatinum
Powinno być: Regorafenib
 
b) Zamawiający przekazał zmianę ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

 


 

BCO logo mini

Białystok, dnia 18.12.2020 r.
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę produktów farmaceutycznych
nr referencyjny DZP.261.28.2020
 
Pliki do pobrania:
1 – Ogłoszenie o zamówieniu (2020/S 247-610985)
2 – SIWZ