Strona główna | O nas | Kontakt  
     

Zamówienia publiczne

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

mgr Adam Piszczatowski

tel. 85 6646708

«« Powrót  

DZP-PN/1/2018

 

Białystok, dnia 21.03.2018 r.

 

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 12a ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania ofert w postępowaniu na dzień 05.04.2018 r. godz. 11:00. Otwarcie ofert – 05.04.2018 r. godz. 11:30.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniach 12 i 13.03.2018 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.

 

ZAPYTANIA:

1.        Dot. Grupy A14, poz. 38: Czy zamawiający wydzieli pozycję do osobnego pakietu, co pozwoli na osiągnięcie większej liczby ofert a tym samym korzystniejszych cen?

2.        Dot. Grupy A10 poz. 16: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji do osobnego zadania. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych cen.

3.        Dot. Grupy A42 poz. 91: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do portów długości 25 mm. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji do osobnego zadania.

 

WYJAŚNIENIA:

(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Ad 1.     Zamawiający wydziela z Grupy A14 poz. 38 i tworzy z niej Grupę A49 (część 134 zamówienia). Grupa A14 po zmianach oraz nowa Grupa A49 zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 2A zmieniony do SIWZ.

Ad 2.     Zamawiający wydziela z Grupy A10 poz. 15 i 16 oraz tworzy z niej Grupę A48 (część 133 zamówienia). Grupa A10 po zmianach oraz nowa Grupa A48 zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 2A zmieniony do SIWZ.

Ad 3.     Zamawiający nie dopuszcza w Grupie A42 w poz. 91 zaoferowania igieł do portów o długości 25 mm. Zamawiający wydziela z Grupy A42 poz. 91 i tworzy z niej Grupę A50 (część 135 zamówienia). Grupa A42 po zmianach oraz nowa Grupa A50 zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 2A zmieniony do SIWZ.

 

Ponadto Zamawiający, w związku z udzielonymi powyżej wyjaśnieniami na zapytania oraz przedłużeniem terminu składania ofert:

1.     zmienia zapisy SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp:

a)    zmienia zapis pkt VI.3.i) SIWZ:

Zamiast: dotyczy Grup A3, A4, A11, A14-A18, A20-A22, A26-A31, A35, A36, A40, A42, A43, B21, C19, C21, C32, C33, C35, C36, C37, E1-E3, F1, F3, F4 i F5

Powinno być: dotyczy Grup A3, A4, A11, A14-A18, A20-A22, A26-A31, A35, A36, A40, A42, A43, A50, B21, C19, C21, C32, C33, C35, C36, C37, E1-E3, F1, F3, F4 i F5

b)    zmienia zapis pkt VI.3.o) SIWZ:

Zamiast: dotyczy Grup A7, A10, A11, A13, A34, A42, F1, F2, F3, F4 i F5

Powinno być: dotyczy Grup A7, A10, A11, A13, A34, A42, A48, A50, F1, F2, F3, F4 i F5

c)     zmienia zapis w pkt XI.2 SIWZ:

Zamiast: 04.04.2018 r.

Powinno być: 05.04.2018 r.

d)    zmienia zapis w pkt B. Załącznika nr 5 do SIWZ:

Zamiast:

Grupa A42

Igły do portów

poz. 88-90:

min. po 2 szt.

poz. 91:

min. 1 szt.

(sterylne)

Powinno być:

Grupa A42

Igły do portów

poz. 88-90:

min. po 2 szt.

(sterylne)

e)    dodaje zapis w pkt B. Załącznika nr 5 do SIWZ:

Grupa A50

Igły do portów

poz. 91:

min. 1 szt.

(sterylne)

2.     zmienia treść ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego:

a)    Miejsce, w którym znajduje się dodawany tekst: Pkt II.2), II.2.1), II.2.4) i II.2.14).

II.2.1)

II.2.4)

II.2.14)

Część

nr

Nazwa

Opis zamówienia

(Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany

w Załącznikach nr 2A, 2B,

2C, 2D, 2E i 2F do SIWZ)

Informacje

dodatkowe

(Kwota wadium)

133

Grupa A48

Igła do portów

          110,00 zł

134

Grupa A49

Strzykawka jednorazowego użytku

            35,00 zł

135

Grupa A50

Igły do portów

              2,00 zł

b)    Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.5).

Zamiast: Dotyczy Części: 3, 4, 8, 9, 11, 12, 14-24, 26-33, 35-46, 48-132.

Powinno być: Dotyczy Części: 3, 4, 8, 9, 11, 12, 14-24, 26-33, 35-46, 48-135

c)     Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.2).

Zamiast: Data: 04/04/2018, (…).

Powinno być: Data: 05/04/2018, (…).

d)    Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.7).

Zamiast: Data: 04/04/2018, (…).

Powinno być: Data: 05/04/2018, (…).

e)    Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: VI.3.6.i).

Zamiast: próbek oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. VI.3.g) SIWZ w części 3, 4, 11, 14-18, 20-22, 26-31, 35, 36, 40, 42, 43, 68, 90, 92, 103, 104, 106, 107, 108, 125-127, 128, 130, 131 i 132

Powinno być: próbek oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. VI.3.g) SIWZ w części 3, 4, 11, 14-18, 20-22, 26-31, 35, 36, 40, 42, 43, 68, 90, 92, 103, 104, 106, 107, 108, 125-127, 128, 130, 131, 132 i 135

f)     Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: VI.3.6.o).

Zamiast: dotyczy Grup A7, A10, A11, A13, A34, A42, F1, F2, F3, F4 i F5: opisów lub innych podobnych materiałów dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia,

Powinno być: dotyczy Grup A7, A10, A11, A13, A34, A42, A48, A50, F1, F2, F3, F4 i F5: opisów lub innych podobnych materiałów dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia.

 

Pozostałe zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

 

Zamawiający zamieszcza Załącznik nr 2A zmieniony oraz Załącznik nr 5 zmieniony do SIWZ (patrz Pliki do pobrania poz. nr 13 i 14). Zamieszczone załączniki uwzględniają zmiany wprowadzone przez Zamawiającego oraz zastępują: Załączniki nr 2A i 5 do SIWZ.

 


 

Białystok, dnia 20.02.2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na dostawę materiałów medycznych

nr referencyjny DZP-PN/1/2018

 

Ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75893-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Materiały medyczne

2018/S 035-075893, Ogłoszenie o zamówieniu, Dostawy.

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)   Nazwa i adresy:

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,

ul. Ogrodowa 12, Białystok, 15-027, Polska, Kod NUTS: PL841,

Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych,

E-mail: zam.publiczne@onkologia.bialystok.pl , Tel.: +48 856646708, Faks: +48 857435913,

Adresy internetowe: Główny adres: www.onkologia.bialystok.pl

I.2)   Wspólne zamówienie

I.3)   Komunikacja: Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.onkologia.bialystok.pl .

Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem: Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, Białystok, 15-027, Polska, Kod NUTS: PL841,

Osoba do kontaktów: Adam Piszczatowski, Andrzej Klimczuk, Krzysztof Gut,

E-mail: zam.publiczne@onkologia.bialystok.pl , Tel.: +48 856646708, Faks: +48 857435913,

Adresy internetowe: Główny adres: www.onkologia.bialystok.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej.

I.4)   Rodzaj instytucji zamawiającej: Podmiot prawa publicznego.

I.5)   Główny przedmiot działalności: Zdrowie.

Sekcja II: Przedmiot

II.1)  Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)   Nazwa: Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych. Numer referencyjny:

DZP-PN/1/2018.

II.1.2)   Główny kod CPV: 33140000

II.1.3)   Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.4)   Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załącznikach nr 2A, 2B, 2C, 2D, 2E i 2F do SIWZ.

II.1.5)   Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)   Informacje o częściach:

To zamówienie podzielone jest na części: tak.

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.

II.2)  Opis:

 

II.2.1)

II.2.4)

II.2.14)

II.2.1)

II.2.4)

II.2.14)

Część

nr

Nazwa

Opis zamówienia

(Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany

w Załącznikach nr 2A, 2B,

2C, 2D, 2E i 2F do SIWZ)

Informacje

dodatkowe

(Kwota wadium)

Część

nr

Nazwa

Opis zamówienia

(Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany

w Załącznikach nr 2A, 2B,

2C, 2D, 2E i 2F do SIWZ)

Informacje

dodatkowe

(Kwota wadium)

1

Grupa A1

Fartuch do przygotowywania cytostatyków

500,00 zł

67

Grupa B20

Skalpel bezpieczny

10,00 zł

2

Grupa A2

Fartuch do podawania cytostatyków

250,00 zł

68

Grupa B21

Zestawy do obłożenia pola operacyjnego

1.100,00 zł

3

Grupa A3

Uniwersalny fartuch

10,00 zł

69

Grupa B22

Fartuchy chirurgiczne. Fartuchy urologiczne

1.100,00 zł

4

Grupa A4

Prześcieradło medyczne

210,00 zł

70

Grupa B23

Zestaw do laparotomii

120,00 zł

5

Grupa A5

Rękawice do przygotowywania cytostatyków

60,00 zł

71

Grupa B24

Dreny ssanie/płukanie do aspiratora ultradźwiękowego

150,00 zł

6

Grupa A6

Rękawice do przygotowywania cytostatyków, sterylne

30,00 zł

72

Grupa C1

Igła do neurolizy

40,00 zł

7

Grupa A7

Rękawice chirurgiczne

300,00 zł

73

Grupa C2

Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego

25,00 zł

8

Grupa A8

Czepek chirurgiczny typu beret

20,00 zł

74

Grupa C3

Igła Tuohy

10,00 zł

9

Grupa A9

Czepek chirurgiczny typu furażerka

10,00 zł

75

Grupa C4

Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego

40,00 zł

10

Grupa A10

Igła do portów

700,00 zł

76

Grupa C5

Filtr przeciwbakteryjny do cewnika zewnątrzoponowego,

5,00 zł

11

Grupa A11

Igła do pobierania leków

210,00 zł

77

Grupa C6

Zestaw do kaniulacji

25,00 zł

12

Grupa A12

Igła jednorazowa

7,00 zł

78

Grupa C7

Zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego

90,00 zł

13

Grupa A13

Igła iniekcyjna bezpieczna

90,00 zł

79

Grupa C8

Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego

40,00 zł

14

Grupa A14

Strzykawka jednorazowego użytku

350,00 zł

80

Grupa C9

Kaniula zwykła

15,00 zł

15

Grupa A15

Strzykawka dwuczęściowa

3,00 zł

81

Grupa C10

Zestaw osłony na głowicę USG

6,00 zł

16

Grupa A16

Strzykawka jednorazowego użytku trzyczęściowa

300,00 zł

82

Grupa C11

Zestaw do kaniulacji żyły odłokciowej

15,00 zł

17

Grupa A17

Zbiornik, worki na mocz.

40,00 zł

83

Grupa C12

Elektroda neutralna

200,00 zł

18

Grupa A18

Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny

300,00 zł

84

Grupa C13

Elektroda RF wielorazowego użytku. Wielorazowy adapter.

250,00 zł

19

Grupa A19

Kieliszek do leków

40,00 zł

85

Grupa C14

Elektroda RF wielorazowego użytku. Kaniula prosta RF. Kaniula zakrzywiona RF

1.200,00 zł

20

Grupa A20

Wziernik łyżkowy ginekologiczny

25,00 zł

86

Grupa C15

Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej

80,00 zł

21

Grupa A21

Zestaw do wkłuć centralnych

15,00 zł

87

Grupa C16

Igła do nakłuć lędźwiowych

15,00 zł

22

Grupa A22

Kieszeń samoprzylepna

50,00 zł

88

Grupa C17

Maska chirurgiczna

1,00 zł

23

Grupa A23

Osłona na kończynę

40,00 zł

89

Grupa C18

Mocowanie cewnika zewnątrzoponowego

2,00 zł

24

Grupa A24

Spodenki do kolonoskopii

60,00 zł

90

Grupa C19

Wymiennik ciepła i wilgoci

2,00 zł

25

Grupa A25

Wysokociśnieniowy system drenażu ran

110,00 zł

91

Grupa C20

Dyfuzor do butelki nawilżacza

10,00 zł

26

Grupa A26

Butelka do długotrwałego odsysania ran

15,00 zł

92

Grupa C21

Wkład jednorazowy do odsysania. Dren

45,00 zł

27

Grupa A27

Cewnik do odsysania

6,00 zł

93

Grupa C22

Prowadnica do trudnych intubacji

35,00 zł

28

Grupa A28

Zestaw do drenażu niskociśnieniowego

25,00 zł

94

Grupa C23

Myjki do toalety pacjenta

30,00 zł

29

Grupa A29

Przyrząd pięciodrożny. Przyrząd dwudrożny

130,00 zł

95

Grupa C24

Podkład jednorazowy

12,00 zł

30

Grupa A30

Filtr do podaży Paclitaxelu i innych przetoczeń

20,00 zł

96

Grupa C25

Fiksator do mocowania sond donosowych

12,00 zł

31

Grupa A31

Przyrząd do przetoczeń

35,00 zł

97

Grupa C26

Kaniula dotętnicza

25,00 zł

32

Grupa A32

Przedłużacz do pompy infuzyjnej

35,00 zł

98

Grupa C27

Elektroda do monitorowania BIS

80,00 zł

33

Grupa A33

Przyrząd do przetaczania krwi

20,00 zł

99

Grupa C28

Płytka

1,00 zł

34

Grupa A34

Jednorazowa pompa elastomerowa

1.800,00 zł

100

Grupa C29

Filtry membranowe

4,00 zł

35

Grupa A35

Przyrząd do infuzji

550,00 zł

101

Grupa C30

Filtry

3,00 zł

36

Grupa A36

Zatyczka uniwersalna, do cewników Foleya, sond

5,00 zł

102

Grupa C31

Zestaw rur jednorazowego użytku

20,00 zł

37

Grupa A37

Maszynka do golenia

15,00 zł

103

Grupa C32

Czujnik do pomiaru pulsoksymetrii

35,00 zł

38

Grupa A38

Przedłużacz do pomp infuzyjnych

6,00 zł

104

Grupa C33

Maska anestetyczna

55,00 zł

39

Grupa A39

Cienkościenne igły do wstrzykiwaczy insuliny

25,00 zł

105

Grupa C34

Pułapka wodna

70,00 zł

40

Grupa A40

Cewnik

25,00 zł

106

Grupa C35

Filtr oddechowy do respiratora

30,00 zł

41

Grupa A41

Strzykawka do insuliny

2,00 zł

107

Grupa C36

Filtr do układu oddechowego

55,00 zł

42

Grupa A42

Igły do portów

400,00 zł

108

Grupa C37

Obwód oddechowy

20,00 zł

43

Grupa A43

Zestaw do obsługi portu naczyniowego

30,00 zł

109

Grupa C38

Zestaw do krwawego pomiaru ciśnienia i ośrodkowego ciśnienia żylnego

10,00 zł

44

Grupa A44

Ustniki do inhalatora

8,00 zł

110

Grupa C39

Nebulizator do podawania leku w obwodzie oddechowym

3,00 zł

45

Grupa A45

Misa z celulozy, do mycia pacjentów

2,00 zł

111

Grupa D1

Narzędzia do polipektomii

120,00 zł

46

Grupa A46

Basen jednorazowy z celulozy

2,00 zł

112

Grupa D2

Narzędzia do biopsji i hemostazy

750,00 zł

47

Grupa A47

Pojemniki plastikowe, do preparatów tkankowych

100,00 zł

113

Grupa D3

Narzędzia do koagulacji

40,00 zł

48

Grupa B1

Gąbka chirurgiczna

70,00 zł

114

Grupa D4

Elektrody neutralne

10,00 zł

49

Grupa B2

Worek do wydobywania narządów (retrieval bag)

30,00 zł

115

Grupa D5

Narzędzia do dezynfekcji

120,00 zł

50

Grupa B3

Sterylna foliowa osłona przewodów

25,00 zł

116

Grupa D6

Zaworki biopsyjne z funkcją płukania

5,00 zł

51

Grupa B4

Sterylna foliowa osłona przewodów

10,00 zł

117

Grupa D7

Igły do hemostatazy

40,00 zł

52

Grupa B5

Dren brzuszny

50,00 zł

118

Grupa D8

Pętle odłączalne

30,00 zł

53

Grupa B6

Dren typu redon

30,00 zł

119

Grupa D9

Ustniki

30,00 zł

54

Grupa B7

Dren typu redon

20,00 zł

120

Grupa D10

Proszek do hemostatazy

40,00 zł

55

Grupa B8

Dren łączący typu OP FLEX. Końcówki do odsysania

200,00 zł

121

Grupa D11

Tusz do tatuażu

20,00 zł

56

Grupa B9

Marker skórny

6,00 zł

122

Grupa D12

Pułapki na polipy

15,00 zł

57

Grupa B10

Igła Veressa

12,00 zł

123

Grupa D13

Zestaw do opaskowania żylaków przełyku

6,00 zł

58

Grupa B11

Pudełko do liczenia igieł i ostrzy

30,00 zł

124

Grupa D14

Dreny

150,00 zł

59

Grupa B12

Jednorazowa nakładka na uchwyt cięcia i koagulacji

130,00 zł

125

Grupa E1

Materiały zużywalne do podawania kontrastu i roztworu soli fizjologicznej

2.600,00 zł

60

Grupa B13

Jednorazowy uchwyt z przyciskami cięcia i koagulacji

60,00 zł

126

Grupa E2

Wkłady do podawania kontrastu i roztworu soli fizjologicznej

300,00 zł

61

Grupa B14

Elektroda neutralna z przewodem

50,00 zł

127

Grupa E3

Igła lokalizacyjna

90,00 zł

62

Grupa B15

Elektroda neutralna

90,00 zł

128

Grupa F1

Porty naczyniowe tytanowe zwykłe i niskoprofilowe wraz z kompletnym zestawem do wprowadzania.

2.100,00 zł

63

Grupa B16

Elektroda neutralna

110,00 zł

129

Grupa F2

Porty naczyniowe tytanowe do drenażu jamy otrzewnej i chemioterapii dootrzewnowej.

25,00 zł

64

Grupa B17

Zestaw pojedynczej elektrody systemu ablacji

400,00 zł

130

Grupa F3

Zestaw do przednich niskich resekcji.

700,00 zł

65

Grupa B18

Zestaw drenu

250,00 zł

131

Grupa F4

Jednorazowy port dostępu laparasokopowego. Jednorazowa pokrywa (zawór) uszczelniająca

100,00 zł

66

Grupa B19

Dren płuczący

40,00 zł

132

Grupa F5

Jednorazowy przyrząd do biopsji

180,00 zł

 

II.2.2)   Dodatkowy kod lub kody CPV:

18130000 – Części: 3,

18141000 – Część: 5, 6,

33199000 – Część: 8, 9,

33700000 – Część: 37, 45, 46.

II.2.3)   Miejsce świadczenia usług: Kod NUTS: PL841. Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok.

II.2.5)   Kryteria udzielenia zamówienia:

Kryteria określone poniżej:

Dotyczy Części: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 13, 25, 34 i 47.

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 40

Cena – Waga: 60

Dotyczy Części: 3, 4, 8, 9, 11, 12, 14-24, 26-33, 35-46, 48-132.

Kryterium jakości - Nazwa: Termin jednostkowej dostawy / Waga: 40

Cena – Waga: 60

II.2.6)   Szacunkowa wartość

II.2.7)   Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Okres w miesiącach: 12. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie.

II.2.10)   Informacje o ofertach wariantowych: Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

II.2.11)   Informacje o opcjach: Opcje: tak

Opis opcji: Dopuszcza się możliwość zwiększenia do 30% dostaw przedmiotu zamówienia, w przypadkach zwiększonego zapotrzebowania.

II.2.12)   Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)   Informacje o funduszach Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)     Warunki udziału

III.1.1)  Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.2)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3)  Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dostawy jednorazowych pomp elastomerowych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Co najmniej 2 dostawy o wartości nie mniejszej niż 60.000,00 PLN, każda.

III.1.5)  Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)     Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)  Warunki realizacji umowy: Warunki realizacji umowy zostały opisane w Załączniku nr 4 do SIWZ.

III.2.3)  Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)      Opis

IV.1.1)  Rodzaj procedury: Procedura otwarta.

IV.1.3)  Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)  Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)  Informacje na temat aukcji elektronicznej

VI.8)      Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA):

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie.

IV.2)      Informacje administracyjne

IV.2.1)  Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)  Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 04/04/2018, Czas lokalny: 11:00.

IV.2.3)  Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)  Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski.

IV.2.6)  Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7)  Warunki otwarcia ofert

Data: 04/04/2018, Czas lokalny: 11:30. Miejsce: Dział Zamówień Publicznych BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, Budynek E.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)      Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia:

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie.

VI.2)      Informacje na temat procesów elektronicznych: Stosowane będą płatności elektroniczne.

VI.3)      Informacje dodatkowe:

1.   Wymagane wadia: określono w Sekcji II.2.

2.   O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp nie podlegają wykluczeniu.

3.   Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

a)   którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) Pzp,

b)   wobec których zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp.

4.   Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia:

a)   aktualny na dzień składania ofert JEDZ,

b)   dotyczy Części 1, 2, 5, 6, 7, 10, 13, 25, 34 i 47: próbki oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. VI.1.e)SIWZ, do oceny ofert w kryterium "Jakość";

c)   dotyczy Części 7: dokument potwierdzający zawartość protein lateksowych, wg EN 455-3 w μg/g, rękawic w rozmiarze 7, 7.5, 8, wystawiony przez producenta rękawic;

5.   Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej BCO informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.   Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

a)   informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) Pzp,

b)   odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp,

c)   oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

d)   oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

e)   dotyczy Grupy A34: wykazu dostaw jednorazowych pomp elastomerowych wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami ,o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,

f)    dokumentów dotyczących innych podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu,

g)   pozostałych oświadczeń Wykonawcy (poza wymienionymi w pkt c) i d)) określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ,

h)   wypełnionych Załączników nr 2A-2F do SIWZ w wersji elektronicznej na dowolnym nośniku, w jednym z formatów xls, xlsx lub ods. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. załącznika za pośrednictwem poczty elektronicznej,

i)    próbek oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. VI.3.g) SIWZ w części 3, 4, 11, 14-18, 20-22, 26-31, 35, 36, 40, 42, 43, 68, 90, 92, 103, 104, 106, 107, 108, 125-127, 128, 130, 131 i 132,

j)    dotyczy Grupy A1:

-       dokumentów potwierdzających zgodność oferowanych fartuchów z wymogami dyrektywy PPE 89/686/EEC dot. środków ochrony indywidualnej,

-       dokumentów z przebadania fartuchów na przenikanie cytostatyków,

k)   dotyczy Grupy A2: dokumentów potwierdzających zgodność oferowanych fartuchów z wymogami dyrektywy PPE 89/686/EEC dot. środków ochrony indywidualnej,

l)    dotyczy Grupy A5:

-       dokumentów potwierdzających zgodność oferowanych rękawic z normą EN 455-1-2-3,

-       dokumentów potwierdzających zgodność oferowanych rękawic z wymogami dyrektywy MDD 93/42/EEC i dyrektywy PPE 89/686/EEC dot. środków ochrony indywidualnej,

m) dotyczy Grupy A6:

-       dokumentów potwierdzających zgodność oferowanych rękawic z normą EN 455-1-2-3,

-       dokumentów potwierdzających zgodność oferowanych rękawic z wymogami dyrektywy MDD 93/42/EEC i dyrektywy PPE 89/686/EEC dot. środków ochrony indywidualnej,

-       dokumentów z przebadania rękawic na przenikanie cytostatyków,

n)   dotyczy Grupy A7:

-       dokumentów potwierdzających zgodność oferowanych rękawic z normą EN 455,

-       dokumentów potwierdzających zgodność oferowanych rękawic z normą EN 374-3 lub EN 16523-1,

o)   dotyczy Grup A7, A10, A11, A13, A34, A42, F1, F2, F3, F4 i F5: opisów lub innych podobnych materiałów dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia,

p)   dotyczy Grupy A17 poz. 45: dokumentów potwierdzających czas stosowania spełniający wymagania SIWZ,

q)   dotyczy Grupy A25: dokumentów potwierdzających brak DEHP,

r)   dotyczy Grupy A29: dokumentów potwierdzających brak lateksu,

s)   dotyczy Grupy A30: dokumentów potwierdzających brak DEHP,

t)    dotyczy Grupy A34:

-       dokumentów potwierdzających, że oferowany asortyment może być stosowany przy użytkowaniu i podawaniu leków cytostatycznych,

-       dokumentów potwierdzających brak DEHP,

-       dokumentów potwierdzających klasę IIb wyrobu medycznego, po przeprowadzeniu odpowiedniej dla danego wyrobu procedury oceny zgodności,

u)   dotyczy Grupy A35 poz. 80 i 81: dokumentów potwierdzających brak PCV i ftalanów,

v)   dotyczy Grupy B21 poz. 24, 25, 27, 28 i B22: kart technicznych gotowych wyrobów (po sterylizacji), potwierdzających spełnianie wymagań normy PN-EN 13795 1-3,

w)  dotyczy Grupy D1: instrukcji narzędzia potwierdzającej wskazanie użycia narzędzi również do polipektomii na zimno,

7.   Wymagane dokumenty zostały szczegółowo opisane w SIWZ.

8.   Termin jednostkowej dostawy nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

9.   Termin związania ofertą, o którym mowa w Sekcji IV.2.6): Okres w dniach (od ustalonej daty składania ofert):60 (zgodnie z art. 85 ust. 1 Pzp).

VI.4)      Procedury odwoławcze

VI.4.1)  Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza,

ul. Postępu 17a, Warszawa, 02-676, Polska,

Tel.: +48 224587801, Faks: +48 224587800, E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)  Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)  Składanie odwołań

VI.4.4)  Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza,

ul. Postępu 17 A, Warszawa, 02-676, Polska,

Tel.: +48 224587801, Faks: +48 224587800, E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)      Data wysłania niniejszego ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej: 19/02/2018.

 

Pliki do pobrania:

1 - SIWZ

2 - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3 - Załącznik nr 2A - Formularz cenowy

4 - Załącznik nr 2B - Formularz cenowy

5 - Załącznik nr 2C - Formularz cenowy

6 - Załącznik nr 2D - Formularz cenowy

7 - Załącznik nr 2E - Formularz cenowy

8 - Załącznik nr 2F - Formularz cenowy

9 - Załącznik nr 3 - Wzór oświadczeń

10 - Załącznik nr 4 - Wzór umowy

11 - Załącznik nr 5 - Zestawienie parametrów ocenianych i wymaganych próbek

12 - Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw

13 - Załącznik nr 2A zmieniony

14 - Załącznik nr 5 zmieniony


Data publikacji: 2018-02-20

Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-21

«« Powrót
     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin