OGŁOSZENIE  DOTYCZĄCE   KONKURSU  OFERT  NR  32/KO/ 2024
PRZEDŁUŻENIE TERMINU  SKŁADANIA OFERT ORAZ  ZMIANA  TERMINU  OTWARCIA OFERT

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", w konkursie na  świadczenie usług medycznych: koordynowanie Poradnią Chorób Piersi  Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku  przez  lekarza  specjalistę  chirurgii  onkologicznej, informuje, że:
przedłuża się  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT oraz  zmienia  TERMIN  OTWARCIA  OFERT: oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO),  parter, Kancelaria, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  ul. Ogrodowa 12, 15-027  Białystok, nie później niż do dnia 18.06.2024 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert: dnia  18.06.2024 r.  o  godz. 11:00.
ogłoszenie - przesunięcie

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE  OFERT  NR  32/KO/2024
BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:

 • 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 tj. ze zm. oraz
 • w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2024 r. poz. 146 ze zm.,

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych: koordynowanie Poradnią Chorób Piersi Białostockiego Centrum Onkologii Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku  przez  lekarza  specjalistę  chirurgii  onkologicznej.
 2. Termin zawarcia umowy: od dnia 01.07.2024 r.  do  dnia  30.06.2026 r.
 3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 106, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej BCO/BIP/.
 4. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Kancelaria, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 17.06.2024 r. do godz.11:00.
 5. Otwarcie ofert 17.06.2024 r. o godz. 12:00.
 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej, BIP), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
 8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 146 ze zm.).
 9. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie
specyfikacja
projekt umowy

AKTUALIZACJA
OGŁOSZENIE  DOTYCZĄCE   KONKURSU  OFERT NR  31/KO/2024

PRZEDŁUŻENIE TERMINU  SKŁADANIA OFERT , ZMIANA  TERMINU  OTWARCIA OFERT  ORAZ  ZMIANA SPECYFIKACJI  i  PROJEKTU UMOWY
BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", w konkursie na  świadczenie usług medycznych  z  zakresu  chirurgii  onkologicznej przez lekarza  specjalistę  chirurgii  onkologicznej  w  Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku. Zakres wykonywanych usług medycznych: wykonywanie procedur medycznych, leczenie, diagnostyka, dyżury medyczne; miejsce: Oddział Chirurgii Onkologicznej ze Specjalistycznymi Pododdziałami Leczenia Chorób Nowotworowych – Pododdział  Chirurgii Piersi i Rekonstrukcji  oraz  poradnie specjalistyczne BCO, informuje, że:
1.  przedłuża się  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT oraz  zmienia  TERMIN  OTWARCIA  OFERT:
1)  Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO),  parter, Kancelaria, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027  Białystok, nie później niż do dnia 18.06.2024 r. do godz. 10:00.
2)  Otwarcie ofert:  dnia  18.06.2024 r.  o  godz. 10:45.
2.  zmienia  się  specyfikację  konkursową  oraz  projekt  umowy  do  konkursu  ofert   (w załączeniu  do ogłoszenia)

ogłoszenie - zmiana
aktualna specyfikacja
aktualny projekt umowy

Ogłoszenie o konkursie ofert  NR  31/KO/2024

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:

 • 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 tj. ze zm. oraz
 • w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2024 r. poz. 146 ze zm.,

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych z zakresu chirurgii  onkologicznej przez lekarza  specjalistę  chirurgii  onkologicznej  w  Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku. Zakres wykonywanych usług medycznych: wykonywanie procedur medycznych, leczenie, diagnostyka, dyżury medyczne; miejsce: Oddział Chirurgii Onkologicznej ze Specjalistycznymi Pododdziałami Leczenia Chorób Nowotworowych – Pododdział  Chirurgii Piersi i Rekonstrukcji  oraz  poradnie specjalistyczne BCO
 2. Termin zawarcia umowy: od dnia 01.07.2024 r.  do  dnia  31.03.2027 r.
 3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 106, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej BCO/BIP/.
 4. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Kancelaria, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 17.06.2024 r. do godz. 11:00.
 5. Otwarcie ofert 17.06.2024 r. o godz. 11:45.
 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej, BIP), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
 8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 146 ze zm.).
 9. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie
specyfikacja
projekt umowy

AKTUALIZACJA
OGŁOSZENIE  DOTYCZĄCE   KONKURSU  OFERT NR  30/KO/2024
PRZEDŁUŻENIE TERMINU  SKŁADANIA OFERT , ZMIANA  TERMINU  OTWARCIA OFERT  ORAZ  ZMIANA SPECYFIKACJI  i  PROJEKTU UMOWY
BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", w konkursie na  świadczenie usług medycznych  z  zakresu  chirurgii  onkologicznej przez lekarza  specjalistę  chirurgii  onkologicznej  lub chirurgii  ogólnej w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.  Zakres  wykonywanych usług medycznych: wykonywanie procedur medycznych, leczenie, diagnostyka, dyżury medyczne; miejsce: Oddział Chirurgii Onkologicznej ze Specjalistycznymi Pododdziałami Leczenia Chorób Nowotworowych – Pododdział  Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego – Colorectal  Cancer  Unit,  poradnie specjalistyczne BCO oraz Pracownia Endoskopii, informuje, że:
1.  przedłuża się  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT oraz  zmienia  TERMIN  OTWARCIA  OFERT:
1)  Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO),  parter, Kancelaria, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  ul. Ogrodowa 12, 15-027  Białystok, nie później  niż do dnia 18.06.2024 r. do godz. 10:00.
2)  Otwarcie ofert:  dnia 18.06.2024 r. o  godz. 10:30.
2.  zmienia  się  specyfikację  konkursową  oraz  projekt  umowy  do  konkursu  ofert   (w załączeniu do ogłoszenia)
ogłoszenie - zmiana
aktualna specyfikacja
aktualny  projekt umowy

 Ogłoszenie o konkursie ofert nr 30/ KO/ 2024
BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:

 • 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 tj. ze zm. oraz
 • w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2024 r. poz. 146 ze zm.,

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych z zakresu chirurgii  onkologicznej przez lekarza  specjalistę  chirurgii  onkologicznej lub chirurgii  ogólnej w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.  Zakres  i miejsce wykonywanych usług medycznych: wykonywanie procedur medycznych, leczenie, diagnostyka, dyżury medyczne; miejsce: Oddział Chirurgii Onkologicznej ze Specjalistycznymi Pododdziałami Leczenia Chorób Nowotworowych – Pododdział  Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego – Colorectal  Cancer  Unit,  poradnie specjalistyczne BCO oraz Pracownia Endoskopii.
 2. Termin zawarcia umowy: od dnia 01.07.2024 r.  do  dnia  31.03.2027 r.
 3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 106, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej BCO/BIP/.
 4. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Kancelaria, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 17.06.2024 r. do godz. 11:00.
 5. Otwarcie ofert 17. 06.2024 r. o godz. 11:30.
 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej, BIP), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
 8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 146 ze zm.).
 9. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogloszenie
specyfikacja
projekt umowy


BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:

 • 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 tj. ze zm. oraz
 • w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2024 r. poz. 146 ze zm.,

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych z zakresu pielęgniarstwa oraz koordynowanie zespołem pielęgniarskim i pomocniczym w Pododdziale Leczenia Bólu  przez pielęgniarkę/rza posiadającej/go studia wyższe magisterskie z zakresu pielęgniarstwa oraz specjalizację z zakresu pielęgniarstwa  anestezjologicznego  i  intensywnej opieki,  w Białostockim Centrum Onkologii.
 2. Termin zawarcia umowy: od dnia  01.07.2024 r. do dnia  30.06.2026 r.
 3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 106, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej BCO/BIP/.
 4. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Kancelaria, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 13.06.2024 r. do godz. 11:00.
 5. Otwarcie ofert 13.06.2024 r. o godz. 11:15.
 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej, BIP), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
 8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 146 ze zm.).
 9. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie
specyfikacja
projekt umowy

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:

 • 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 tj. ze zm. oraz
 • w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2024 r. poz. 146 ze zm.,

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych przez lekarza specjalistę radiologii i diagnostyki obrazowej z zakresu radiodiagnostyki: opisywanie badań mammograficznych z kontrastem,  w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku. 
 2. Termin zawarcia umowy: od dnia  .... 06.2024 r. do dnia  31.12.2024 r.
 3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 106, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej BCO/BIP/.
 4. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Kancelaria, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 05.06.2024 r. do godz. 11:00.
 5. Otwarcie ofert  05.06.2024 r. o godz. 11:30.
 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej, BIP), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
 8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 146 ze zm.).
 9. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie
specyfikacja
projekt umowy

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:

 • 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 tj. ze zm. oraz
 • w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2024 r. poz. 146 ze zm.,

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych przez lekarza specjalistę z zakresu kardiologii. Zakres wykonywanych usług medycznych: kontrola stymulatora.
 2. Termin zawarcia umowy: od dnia  06.2024 r.  do  dnia  31.10.2025 r.
 3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 106, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej BCO/BIP/.
 4. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Kancelaria, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 03.06.2024 r. do godz. 11:00.
 5. Otwarcie ofert  03.06.2024 r. o godz. 11:30.
 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej, BIP), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
 8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 146 ze zm.).
 9. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie
specyfikacja
projekt umowy

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:

 • 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 tj. ze zm. oraz
 • w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2024 r. poz. 146 ze zm.,

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych: koordynowanie Centrum Leczenia Nowotworów Skóry – Skin Cancer Melanoma Unit Białostockiego Centrum Onkologii Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku przez  lekarza  specjalistę  chirurgii  onkologicznej w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku. 
 2. Termin zawarcia umowy: od dnia 1.06.2024 r.  do  dnia  28.02.2025 r.
 3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 106, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej BCO/BIP/.
 4. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Kancelaria, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 20.05.2024 r. do godz.11:00.
 5. Otwarcie ofert  20.05.2024 r. o godz. 11:50.
 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej, BIP), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
 8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 146 ze zm.).
 9. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie
specyfikacja
projekt umowy

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:

 • 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 tj. ze zm. oraz
 • w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2024 r. poz. 146 ze zm.,

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych przez lekarza specjalistę endokrynologii w Poradni Endokrynologii Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej Białostockiego Centrum Onkologii Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.
 2. Termin zawarcia umowy: od dnia 1.06.2024 r. do dnia  31.05.2026 r.
 3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 106, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej BCO/BIP/.
 4. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Kancelaria, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 20.05.2024 r. do godz. 11:00.
 5. Otwarcie ofert  20.05.2024 r. o godz. 11:45.
 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej, BIP), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
 8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 146 ze zm.).
 9. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie
specyfikacja
projekt umowy

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:

 • 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 tj. ze zm. oraz
 • w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.,

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych przez lekarza specjalistę położnictwa i ginekologii na Oddziale Onkologii Ginekologicznej w Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku; zakres wykonywanych usług medycznych: leczenie, diagnostyka, wykonywanie procedur medycznych, świadczenia w poradni.
 2. Termin zawarcia umowy: od dnia 1.06.2024 r. do  dnia 31.05.2026 r.
 3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 106, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej BCO/BIP/.
 4. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Kancelaria, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 20.05.2024 r. do godz. 11:00.
 5. Otwarcie ofert  20.05.2024 r. o godz. 11:40.
 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej, BIP), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
 8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.).
 9. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie
specyfikacja
projekt umowy

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:

 • 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 tj. ze zm. oraz
 • w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2024 r. poz. 146 ze zm.,

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów onkologii klinicznej lub radioterapii onkologicznej w Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej Białostockiego Centrum Onkologii Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku. Zakres wykonywanych usług medycznych: udzielanie porad ambulatoryjnych, konsultacji, leczenie i diagnostyka.
 2. Termin zawarcia umowy: od dnia 1.06.2024 r. do dnia 31.05.2026 r.
 3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 106, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej BCO/BIP/.
 4. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Kancelaria, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 20.05.2024 r. do godz. 11:00.
 5. Otwarcie ofert  20.05.2024 r. o godz. 11:30.
 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej, BIP), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
 8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 146 ze zm.).
 9. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie
specyfikacja
projekt umowy

 

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", w konkursie na  świadczenie usług medycznych przez lekarza specjalistę radiologii i diagnostyki obrazowej z zakresu radiodiagnostyki przedłuża  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT oraz  zmienia  TERMIN  OTWARCIA  OFERT:

1. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO),  parter, Kancelaria, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  ul. Ogrodowa 12, 15-027  Białystok, nie później niż do dnia 10.05.2024 r. do godz. 11:00.

2. Otwarcie ofert:  dnia  10.05.2024 r.  o  godz. 11:30.

ogłoszenie - przedłużenie terminu