Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.) oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, t.j. ze zm.)

OGŁASZA KONKURS NA:  realizację świadczeń zdrowotnych (edukacji zdrowotnej/promocji zdrowia) przez podmioty, wykonujące działalność leczniczą z województwa podlaskiego, w postaci udzielania profilaktycznych porad edukacyjnych uczestnikom projektu pn. „Zrób kolonoskopię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka jelita grubego w województwie podlaskim.” (nr WND-RPPD.02.05.00-20-0017/18)

 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja świadczeń zdrowotnych (edukacji zdrowotnej/promocji zdrowia) przez podmioty, wykonujące działalność leczniczą:
 • Placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej posiadające ważną umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia i/lub
 • Poradnie Gastroenterologiczne (specjalność w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (dalej: RPWDL) o numerze 1050) posiadające ważną umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia i/lub
 • Podmioty lecznicze wykonujące działania z zakresu oświaty i promocji zdrowia (tryb leczenia w RPWDL o numerze HC.6.7).

Podmioty muszą posiadać miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie województwa podlaskiego, spełniając przynajmniej jeden z niżej wymienionych wymogów:

 • miejsce udzielania świadczeń znajduje się na obszarach tzw. „białych plam” – tj. powiat augustowski, bielski, grajewski, hajnowski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, wysokomazowiecki, zambrowski, i m. Suwałki, m. Łomża i/lub
 • miejsce udzielania świadczeń znajduje się w miejscowościach poniżej 20 000 mieszkańców i/lub
 • miejsce udzielania świadczeń znajduje się na obszarach wiejskich.

Musi być spełniony jeden z trzech powyższych warunków.

      2. Współpraca polegała będzie na utworzeniu w placówce Oferenta punktu informacyjno-edukacyjnego i realizacji wśród pacjentów, kwalifikujących się jako uczestnicy projektu, porad edukacyjnych indywidualnych podstawowych   dotyczących nowotworu jelita grubego.

 1. Termin zawarcia umowy: od dnia podpisania do 31.12.2022 r. (z uwagi na sytuację epidemiologiczną termin może zostać wydłużony na skutek zmiany umowy pomiędzy Zamawiającym a Instytucja Pośredniczącą).
 2. Szczegółowe warunki konkursu ofert są dostępne:
 1. Oferty należy złożyć w wersji papierowej w budynku administracji Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, parter, Dział Kadr i Płac, pok. 107, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockiego Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 15.03.2021 r. do godz. 10:00.
 2. Otwarcie ofert 16.03.2021 r. godz. 10:30.
 3. Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi w siedzibie Zamawiającego (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty złożenia ofert.
 5. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie
  z art. 153 i art. 154 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398, tj. ze zm.).
 6. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia termin rozstrzygnięcia konkursu i/lub/ terminu składnia ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie

specyfikacja

projekt umowy

 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.) oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, t.j. ze zm.)

OGŁASZA KONKURS NA:  realizację świadczeń zdrowotnych (edukacji zdrowotnej/promocji zdrowia) przez podmioty, wykonujące działalność leczniczą z województwa podlaskiego, w postaci udzielania profilaktycznych porad edukacyjnych uczestniczkom projektu pn. „Zrób cytologię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka szyjki macicy w województwie podlaskim.” (nr WND-RPPD.02.05.00-20-0016/18)

 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja świadczeń zdrowotnych (edukacji zdrowotnej/promocji zdrowia) przez podmioty, wykonujące działalność leczniczą:
 • placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej posiadające ważną umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia i/lub
 • Poradnie Położniczo-Ginekologiczne (specjalność w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (dalej: RPWDL) o numerze 1450) posiadające ważną umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia i/lub
 • Poradnie Ginekologiczne (specjalność w RPWDL o numerze 1452) posiadające ważną umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia i/lub
 • Gabinety Profilaktyki Chorób Piersi (specjalność w RPWDL o numerze 1458) posiadające ważną umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia i/lub
 • Podmioty lecznicze wykonujące działania z zakresu oświaty i promocji zdrowia (tryb leczenia w RPWDL o numerze HC.6.7).

Podmiot musi posiadać miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie województwa podlaskiego, tj.:

 • miejsce udzielania świadczeń znajduje się na obszarach tzw. „białych plam” – tj. powiat sejneński, siemiatycki, wysokomazowiecki, suwalski, bielski i m. Suwałki i/lub
 • miejsce udzielania świadczeń znajduje się w miejscowościach poniżej 20 000 mieszkańców i/lub
 • miejsce udzielania świadczeń znajduje się na obszarach wiejskich.

       Musi być spełniony warunek lokalizacji na co najmniej jednym z w/w obszarów.

 1. Współpraca polegała będzie na utworzeniu w placówce Oferenta punktu informacyjno-edukacyjnego i realizacji wśród pacjentek, kwalifikujących się jako uczestniczki projektu, porad edukacyjnych indywidualnych podstawowych oraz indywidualnych pogłębionych, dotyczących nowotworu szyjki macicy.
 2. Termin zawarcia umowy: od dnia podpisania do 31.12.2022 r. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną termin może zostać wydłużony na skutek zmiany umowy pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Pośredniczącą.
 3. Szczegółowe warunki konkursu ofert są dostępne:
 1. Oferty należy złożyć w wersji papierowej w budynku administracji Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, parter, Dział Kadr i Płac, pok. 107, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockiego Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 15.03.2021 r. do godz. 10:00.
 2. Otwarcie ofert 16.03.2021 r. godz. 10:20.
 3. Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi w siedzibie Zamawiającego (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty złożenia ofert.
 5. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie
  z art. 153 i art. 154 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398, tj. ze zm.).
 6. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia termin rozstrzygnięcia konkursu i/lub/ terminu składnia ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie

specyfikacja

regulamin projektu

projekt umowy

 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.) oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, t.j. ze zm.)

OGŁASZA KONKURS NA: realizację świadczeń zdrowotnych (edukacji zdrowotnej/promocji zdrowia) przez podmioty, wykonujące działalność leczniczą z województwa podlaskiego, w postaci udzielania profilaktycznych porad edukacyjnych uczestniczkom projektu pn. „Zrób mammografię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka piersi w województwie podlaskim.” (nr WND-RPPD.02.05.00-20-0015/18)

 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja świadczeń zdrowotnych (edukacji zdrowotnej/promocji zdrowia) przez podmioty, wykonujące działalność leczniczą udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju :
 • Placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej posiadające ważną umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia i/lub
 • Poradnie Położniczo-Ginekologiczne (specjalność w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (dalej: RPWDL o numerze 1450) posiadające ważną umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia i/lub
 • Poradnie Ginekologiczne (specjalność w RPWDL o numerze 1452) posiadające ważną umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia i/lub
 • Gabinety Profilaktyki Chorób Piersi (specjalność w RPWDL o numerze 1458) posiadające ważną umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia i/lub
 • Podmioty lecznicze wykonujące działania z zakresu oświaty i promocji zdrowia (tryb leczenia w RPWDL o numerze HC.6.7).

Podmioty muszą posiadać miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie województwa podlaskiego, na obszarach o bardzo niskim poziomie zgłaszalności kobiet na badania mammograficzne tj.:

 • na obszarach tzw. „białych plam” – tj. powiat zambrowski, kolneński, siemiatycki, wysokomazowiecki, łomżyński i m. Łomża i/lub
 • w miejscowościach poniżej 20 000 mieszkańców i/lub
 • na obszarach wiejskich.

Musi być spełniony warunek lokalizacji na co najmniej jednym z w/w obszarów.

 1. Współpraca polegała będzie na utworzeniu w placówce Oferenta punktu informacyjno-edukacyjnego i realizacji wśród pacjentek, kwalifikujących się jako uczestniczki projektu, porad edukacyjnych indywidualnych podstawowych oraz indywidualnych pogłębionych, dotyczących nowotworu piersi.
 2. Termin zawarcia umowy: od dnia podpisania do 31.12.2022 r. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną termin może zostać wydłużony na skutek zmiany umowy pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Pośredniczącą.
 3. Szczegółowe warunki konkursu ofert są dostępne: w siedzibie BCO – budynek administracji, Białystok, ul. Warszawska 15, pok. Nr 107, Dział Kadr i Płac, w godzinach od 9.00 do 15.00, na stronie internetowej: onkologia.bialystok.pl/ogloszenia/konkurs-ofert
 4. Oferty należy złożyć w wersji papierowej w budynku administracji Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, parter, Dział Kadr i Płac, pok. 107, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockiego Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 15.03.2021 r. do godz. 10:00.
 5. Otwarcie ofert 16.03.2021 r. godz. 10:10.
 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi w siedzibie Zamawiającego (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty złożenia ofert.
 8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art. 153 i art. 154 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398, tj. ze zm.).
 9. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia termin rozstrzygnięcia konkursu i/lub/ terminu składnia ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie

specyfikacja

regulamin projektu

projekt umowy

 

OGŁOSZNENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU KONKURSU OFERT NR 11/KO/2021 ORAZ O AKTUALIZACJI REGULAMINU PROJEKTU

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku /BCO/ z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok /Zamawiający/, przesuwa termin składania oraz termin otwarcia ofert oraz informuje o aktualizacji regulaminu projektu w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez placówki podstawowej opieki zdrowotnej działające na terenie województwa podlaskiego i/lub lubelskiego, w ramach Projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Polsce Wschodniej” o numerze POWR.05.01.00-00-0003/18.

 • składanie ofert, nie później niż do dnia 25.03.2021 r. do godz. 10:00
 • otwarcie ofert w dniu 26.03.2021 r. o godz. 10:10

ogłoszenie

regulamin projektu


Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.) oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, t.j. ze zm.)

OGŁASZA KONKURS NA: udzielanie świadczeń zdrowotnych, przez placówki podstawowej opieki zdrowotnej działające na terenie województwa podlaskiego i/lub lubelskiego, w ramach Projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Polsce Wschodniej” nr POWR.05.01.00-00-0003/18

 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci konsultacji lekarskich oraz konsultacji edukacyjnych/świadomościowych przez placówki podstawowej opieki zdrowotnej włączone do współpracy w zakresie realizacji ogólnopolskiego programu profilaktyki nowotworów skóry ABCDE samokontroli znamion.
 2. Termin zawarcia umowy: od dnia podpisania do 31.08.2022 r.
 3. Szczegółowe warunki konkursu ofert są dostępne:
 1. Oferty należy złożyć w wersji papierowej w budynku administracji Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, parter, Dział Kadr i Płac, pok. 107, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockiego Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 13.03.2021 r. do godz. 10:00.
 2. Otwarcie ofert 15.03.2021 r. godz. 10:00.
 3. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie Zamawiającego (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 4. Termin związania z ofertą wynosi 60 dni od daty złożenia ofert.
 5. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art. 153 i art. 154 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, t.j. ze zm.).
 6. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie

regulamin projektu

specyfikacja

projekt umowy

 

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie: art.26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 tj. Dz.U. z 2020r. poz. 295, w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm., ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych z zakresu chirurgii onkologicznej przez lekarzy specjalistów chirurgii onkologicznej w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, w Oddziale Chirurgii Onkologicznej ze Specjalistycznymi Pododdziałami Leczenia Chorób Nowotworowych/innej komórce BCO. Zakres wykonywanych usług medycznych: wykonywanie procedur medycznych, leczenie i diagnostyka, dyżury medyczne.

 1. Termin zawarcia umowy: od 01.03.2021 r. do 29.02.2024 r.
 2. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, Dział Kadr i Płac BCO, pok. 107, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 7:30 do 15:00 oraz na stronie internetowej BCO
 3. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), Dział Kadr i Płac, pok. 107, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 18.02.2021r. do godz. 10:00.
 4. Otwarcie ofert 19.02.2021r. o godz. 10:20.
 5. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 6. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
 7. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1398 ze zm.).
 8. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie

specyfikacja

projekt umowy

 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.) oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, t.j. ze zm.)

OGŁASZA KONKURS NA: Kierownika medycznego Projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Polsce Wschodniej” nr POWR.05.01.00-00-0003/18

 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci pełnienia funkcji Kierownika medycznego Projektu w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, przez lekarza specjalistę dermatologii lub chirurgii onkologicznej. Zakres wykonywanych usług medycznych: czynny udział w zakresie interpretacji założeń ogólnopolskiego programu profilaktyki nowotworów skóry ABCDE samokontroli znamion, w świetle funkcjonowania jednostki, merytorycznej weryfikacji treści medycznych przekazywanych edukatorom i pacjentom, ocena prawidłowości realizowanych świadczeń.
 2. Termin zawarcia umowy: 01.03.2021 do 31.12.2021
 3. Szczegółowe warunki konkursu ofert są dostępne:
 1. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 18.02.2021 r., do godz. 10:00.
 2. Otwarcie ofert 19.02.2021 r. godz. 10:10
 3. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie Zamawiającego (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 4. Termin związania z ofertą wynosi 60 dni od daty złożenia ofert.
 5. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art. 153 i art. 154 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, t.j. ze zm.).
 6. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie

specyfikacja

projekt umowy

 

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie: art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ze zm. oraz w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm., ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii przez lekarzy specjalistów z zakresu onkologii klinicznej w Oddziale Onkologii Klinicznej/innej komórce Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.

 1. Termin zawarcia umowy: od 01.03.2021 r. do 28.02.2023 r.
 2. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 107, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej BCO
 3. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 17.02.2021 r. do godz. 10:00.
 4. Otwarcie ofert 18.02.2021 r. o godz. 10:10.
 5. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 6. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
 7. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).
 8. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie

specyfikacja

projekt umowy

 

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie: art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ze zm. oraz w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.,

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego przez pielęgniarki/-arzy posiadających specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

 1. Miejsce świadczenia usług: Blok Operacyjny/inna komórka organizacyjna BCO - zadania w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego.
 2. Termin zawarcia umowy: od 01.03.2021 r. do 31.12.2023 r.
 3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 107, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00. oraz na stronie internetowej BCO
 4. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 17.02.2021 r. do godz. 10:00.
 5. Otwarcie ofert 18.02.2021 r. o godz. 10:20.
 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
 8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).
 9. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie

specyfikacja

projekt umowy

 

 BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:

 • 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ze zm. oraz w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm., ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii przez lekarzy specjalistów z zakresu położnictwa i ginekologii oraz ze specjalizacją z ginekologii onkologicznej w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.

 1. Termin zawarcia umowy: od 01.03.2021 r. do 28.02.2023 r.
 2. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 107, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej BCO
 3. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 16.02.2021 r. do godz. 10:00.
 4. Otwarcie ofert 17.02.2021 r. o godz. 10:10.
 5. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 6. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
 7. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).
 8. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie

specyfikacja

projekt umowy

 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.) oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, t.j. ze zm.)

OGŁASZA KONKURS NA: udzielanie świadczeń zdrowotnych, przez placówki podstawowej opieki zdrowotnej działające na terenie województwa podlaskiego i/lub lubelskiego, w ramach Projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Polsce Wschodniej” nr POWR.05.01.00-00-0003/18

 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci konsultacji lekarskich oraz konsultacji edukacyjnych/świadomościowych przez placówki podstawowej opieki zdrowotnej włączone do współpracy w zakresie realizacji ogólnopolskiego programu profilaktyki nowotworów skóry ABCDE samokontroli znamion.
 2. Termin zawarcia umowy: od dnia podpisania do 31.08.2022 r.
 3. Szczegółowe warunki konkursu ofert są dostępne:
 1. Oferty należy złożyć w wersji papierowej w budynku administracji Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, parter, Dział Kadr i Płac, pok. 107, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockiego Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 15.02.2021 r. do godz. 10:00.
 2. Otwarcie ofert 16.02.2021 r. godz. 10:40.
 3. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie Zamawiającego (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 4. Termin związania z ofertą wynosi 60 dni od daty złożenia ofert.
 5. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art. 153 i art. 154 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, t.j. ze zm.).
 6. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie

specyfikacja

regulamin projektu

projekt umowy

 

OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI SZCZEGÓŁOWYCH WARUKÓW KONKURSU OFERT NR 4/KO/2021

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku /BCO/ z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok /Zamawiający/, informuje o modyfikacji Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert nr 4/KO/2021 na realizację zadań świadczeń zdrowotnych (edukacji zdrowotnej/promocji zdrowia) przez podmioty, wykonujące działalność leczniczą z województwa podlaskiego, w postaci udzielania profilaktycznych porad edukacyjnych uczestnikom projektu pn. „Zrób kolonoskopię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka jelita grubego w województwie podlaskim.” (nr WND-RPPD.02.05.00-20-0017/18).

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA

 


Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.) oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, t.j. ze zm.)

OGŁASZA KONKURS NA: na realizację zadań świadczeń zdrowotnych (edukacji zdrowotnej/promocji zdrowia) przez podmioty, wykonujące działalność leczniczą z województwa podlaskiego,

w postaci udzielania profilaktycznych porad edukacyjnych uczestnikom projektu pn. „Zrób kolonoskopię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka jelita grubego w województwie podlaskim.” (nr WND-RPPD.02.05.00-20-0017/18)

 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja świadczeń zdrowotnych (edukacji zdrowotnej/promocji zdrowia) przez podmioty, wykonujące działalność leczniczą (POZ, Poradnie Gastroenterologiczne posiadające kontrakt z NFZ oraz Podmioty lecznicze wykonujące działania z zakresu oświaty i promocji zdrowia) z województwa podlaskiego, których miejsce udzielania świadczeń znajduje się na:

- obszarach tzw. „białych plam” – tj. powiat augustowski, bielski, grajewski, hajnowski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, wysokomazowiecki, zambrowski, i m. Suwałki, m. Łomża),

- w miejscowościach poniżej 20 000 mieszkańców,

- na obszarach wiejskich.

Musi być spełniony jeden z trzech powyższych warunków.

 1. Współpraca polegała będzie na utworzeniu w placówce Oferenta punktu informacyjno-edukacyjnego i realizacji wśród pacjentów, kwalifikujących się jako uczestnicy projektu, porad edukacyjnych indywidualnych podstawowych dotyczących nowotworu jelita grubego.
 2. Termin zawarcia umowy: od dnia podpisania do 31.12.2022 r. (z uwagi na sytuację epidemiologiczną termin może zostać wydłużony na skutek zmiany umowy pomiędzy Zamawiającym a Instytucja Pośredniczącą).
 3. Szczegółowe warunki konkursu ofert są dostępne:
 1. Oferty należy złożyć w wersji papierowej w budynku administracji Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, parter, Dział Kadr i Płac, pok. 107, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockiego Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 15.02.2021 r. do godz. 10:00.
 2. Otwarcie ofert 16.02.2021 r. godz. 10:30.
 3. Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi w siedzibie Zamawiającego (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty złożenia ofert.
 5. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie
  z art. 153 i art. 154 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398, tj. ze zm.).
 6. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia termin rozstrzygnięcia konkursu i/lub/ terminu składnia ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie

specyfikacja

projekt umowy