BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:

 • 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633 oraz
 • w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm. ,

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych przez lekarza specjalistę onkologii klinicznej w Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej/ Pododdziale Chemioterapii Dziennej Białostockiego Centrum Onkologii Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku. Zakres wykonywanych usług medycznych: udzielanie porad ambulatoryjnych, konsultacji, leczenie, diagnostyka, procedury medyczne.
 2. Termin zawarcia umowy: od 01.07.2022 r. do 30.06.2024 r.
 3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 106, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej BCO/BIP/.
 4. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Kancelaria, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12, 15-027  Białystok, nie później niż do dnia 22.06.2022 r. do godz. 11:00.
 5. Otwarcie ofert  22.06.2022 r. o godz. 11:30.
 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej, BIP), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
 8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.).
 9. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogloszenie
specyfikacja
projekt umowy

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:

 • 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633 oraz w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm. ,ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii przez lekarzy specjalistów z zakresu radiodiagnostyki - opisywanie badań TK, MR,    wykonywanie biopsji, badań usg, nadzór nad opisywaniem badań przez rezydentów, konsultacje badań, dyżury medyczne w gotowości.

 1. Termin zawarcia umowy: od 01.07.2022 r. do  30.09.2024r.
 2. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 106, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej BCO/BIP/.
 3. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Kancelaria, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  Ogrodowa 12, 15-027  Białystok, nie później niż do dnia 22.06.2022 r. do godz. 11:00.
 4. Otwarcie ofert  22.06.2022 r. o godz. 11:20.
 5. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej, BIP), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 6. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
 7. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.).
 8. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogloszenie
specyfikacja
projekt umowy

 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (dalej jako BCO) z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 t. j. (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, t.j. ze zm.) ze zmianami oraz w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1285 ze zm.)

OGŁASZA KONKURS NA:

udzielanie świadczeń medycznych w postaci badań dermatoskopowych lub wideodermatoskopowych wraz z konsultacją lekarza specjalisty na terenie Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białystoku w ramach Projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Polsce Wschodniej” nr POWR.05.01.00-00-0003/18

 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci badań dermatoskopowych lub wideodermatoskopowych wraz z konsultacją lekarza specjalisty na terenie Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białystoku, w związku z realizacją ogólnopolskiego programu profilaktyki nowotworów skóry ABCDE samokontroli znamion.
 2. Termin zawarcia umowy: od dnia podpisania umowy do 31.08.2022r.
 3. Szczegółowe warunki konkursu ofert są dostępne: w siedzibie BCO – Dział Kadr i Płac (ul.Warszawska 15 „budynek administracji”, parter, pok. nr 106, w godzinach od 8:00 do 15.00, na stronie internetowej: www.onkologia.bialystok.pl/ogloszenia/konkurs-ofert , /BIP/.
 1. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Kancelaria, Białystok, ul. Warszawska 15  lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  Ogrodowa 12, 15-027  Białystok, nie później niż do dnia  22.06.2022 r. do godz. 11:00.
 2. Otwarcie ofert 22.06.2022 r. o godz. 11:10.
 3. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej, BIP), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 4. Termin związania ofertą 30 dni od daty upływu terminu złożenia ofert.
 5. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art.154 1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.).
 6. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogloszenie
specyfikacja
projekt umowy

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (dalej jako BCO) z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 t. j. (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, t.j. ze zm.) ze zmianami oraz w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1285 ze zm.)

OGŁASZA KONKURS NA:
udzielanie świadczeń medycznych w postaci badań dermatoskopowych lub wideodermatoskopowych wraz z konsultacją lekarza specjalisty na terenie Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białystoku w ramach Projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Polsce Wschodniej” nr POWR.05.01.00-00-0003/18 

 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci badań dermatoskopowych lub wideodermatoskopowych wraz z konsultacją lekarza specjalisty na terenie Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białystoku, w związku z realizacją ogólnopolskiego programu profilaktyki nowotworów skóry ABCDE samokontroli znamion.
 2. Termin zawarcia umowy: od dnia podpisania umowy do 31.08.2022r.
 3. Szczegółowe warunki konkursu ofert są dostępne: w siedzibie BCO – Dział Kadr i Płac  (ul. Warszawska 15 „budynek administracji”, parter, pok. nr 106, w godzinach od 8:00 do 15.00, na stronie internetowej: www.onkologia.bialystok.pl/ogloszenia/konkurs-ofert , /BIP/.
 1. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  Ogrodowa 12, 15-027  Białystok, nie później niż do dnia  23.05.2022 r. do godz. 10:00.
 2. Otwarcie ofert 23.05.2022 r. o godz. 10:40.
 3. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej, BIP), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 4. Termin związania ofertą 30 dni od daty upływu terminu złożenia ofert.
 5. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art.154 1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.).
 6. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie
specyfikacja
projekt umowy

OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA  W  KONKURSIE  OFERT NR 29/KO/2022

 Dyrektor Białostockiego  Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku /BCO/ z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, przesuwa termin składania i otwarcia ofert w Konkursie nr 29 KO 2022 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą na terenie województwa podlaskiego, w ramach Projektu pn. „Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi w województwie lubelskim i podlaskim” nr POWR.05.01.00-00-0033/20

 • składanie ofert, nie później niż do dnia 30.05.2022 r. do godz.11:00
 • otwarcie ofert w dniu  30.05.2022 r. o godz. 11:30

ogloszenie o przesunieciu terminu

 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (dalej jako BCO) z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 t. j. (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, t.j. ze zm.) ze zmianami oraz w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1285 ze zm.)

OGŁASZA KONKURS NA:
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą na terenie województwa podlaskiego, w ramach Projektu pn. „Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi w województwie lubelskim i podlaskim” nr POWR.05.01.00-00-0033/20

 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie przeprowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych i/lub warsztatów psychologicznych i/lub porad dietetycznych i/lub psychologicznych.
 2. Termin zawarcia umowy: od dnia podpisania umowy do 30.06.2023.
 3. Szczegółowe warunki konkursu ofert są dostępne: w siedzibie BCO – Dział Kadr i Płac (ul. Warszawska 15 „budynek administracji”, parter, pok. nr 106, w godzinach od 8:00 do 15.00, na stronie internetowej: www.onkologia.bialystok.pl/ogloszenia/konkurs-ofert , /BIP/.
 1. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  Ogrodowa 12, 15-027  Białystok, nie później niż do dnia  23.05.2022 r. do godz. 10:00.
 2. Otwarcie ofert 23.05.2022 r. o godz. 10:30.
 3. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej, BIP), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 4. Termin związania ofertą 60 dni od daty upływu terminu złożenia ofert.
 5. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art.154 1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.).
 6. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie
specyfikacja
projekt umowy

 

W związku z realizacją Projektu pn. „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka płuc w województwach lubelskim i podlaskim.” nr POWR.05.01.00-00-0003/19 , który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne,

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:
art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633 oraz w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze  zm.,

Ogłasza konkurs na pełnienie funkcji Koordynatora naukowego Projektu pn. „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka płuc w województwach lubelskim i podlaskim.”

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, przez lekarza specjalistę, ze stopniem /tytułem naukowym co najmniej: doktor nauk medycznych, posiadającego specjalizację z zakresu onkologii klinicznej lub radioterapii onkologicznej. Zakres wykonywanych usług medycznych: kierowanie i nadzór nad zadaniami realizowanymi przez Zespół specjalistów zaangażowanych do udzielania świadczeń medycznych na potrzeby Programu, reprezentowanie Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku w Radzie Naukowej Programu, stały nadzór merytoryczny nad realizacją Projektu.
 2. Termin zawarcia umowy: od 01.06.2022 r. do 30.06.2023 r.
 3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 106, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej BCO/BIP: onkologia.bialystok.pl/ogloszenia/konkurs-ofert.
 4. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Kancelaria, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii Ogrodowa 12, 15-027  Białystok, nie później niż do dnia 19.05.2022 r. do godz. 10:00.
 5. Otwarcie ofert 19.05.2022 r. o godz. 10:30.
 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej, BIP), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
 8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.).
 9. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie
specyfikacja
projekt umowy
program zal do umowy

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:

 • 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633 oraz
 • w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm,ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych: 
 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych przez lekarza specjalistę z zakresu położnictwa i ginekologii w Białostockim Centrum Onkologii Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.
 2. Termin zawarcia umowy: od 01.06.2022 r. do 31.05.2024 r.
 3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 106, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej BCO/BIP/.
 4. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Kancelaria, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  Ogrodowa 12, 15-027  Białystok, nie później niż do dnia 19.05.2022 r. do godz. 10:00.
 5. Otwarcie ofert 19.05.2022 r. o godz. 10:20.
 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej, BIP), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
 8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.).
 9. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie
specyfikacja
projekt umowy

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:

 • 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633 oraz
 • w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm , ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych: 
 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych: koordynowanie Centrum Leczenia Nowotworów Skóry – Skin Cancer Melanoma Unit Białostockiego Centrum Onkologii Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku przez lekarza specjalistę  chirurgii  onkologicznej.
 2. Termin zawarcia umowy: od 01.06.2022 r. do 31.05.2024 r.
 3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 106, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej BCO/BIP/.
 4. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Kancelaria, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  Ogrodowa 12, 15-027  Białystok, nie później niż do dnia 19.05.2022 r. do godz. 10:00.
 5. Otwarcie ofert 19.05.2022 r. o godz. 10:10.
 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej, BIP), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
 8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.).
 9. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie

specyfikacja

projekt umowy

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:

 • 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633 oraz
 • w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm, ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych: 
 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów dermatologii i wenerologii w Poradni Dermatologicznej Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej Białostockiego Centrum Onkologii Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.
 2. Termin zawarcia umowy: od 01.06.2022 r. do 31.05.2024 r.
 3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 106, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej BCO/BIP/.
 4. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Kancelaria, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  Ogrodowa 12, 15-027  Białystok, nie później niż do dnia 18.05.2022 r. do godz. 10:00.
 5. Otwarcie ofert 18.05.2022 r. o godz. 10:30.
 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej, BIP), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
 8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.).
 9. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie
specyfikacja
projekt

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:

 • 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633
 • oraz w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm., ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych: 
 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych przez lekarza specjalistę endokrynologii w Poradni Endokrynologii Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej Białostockiego Centrum Onkologii Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.
 2. Termin zawarcia umowy: od 01.06.2022 r. do 31.05.2024 r.
 3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 106, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej BCO/BIP/.
 4. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Kancelaria, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  Ogrodowa 12, 15-027  Białystok, nie później niż do dnia 18.05.2022 r. do godz. 10:00.
 5. Otwarcie ofert 18.05.2022 r. o godz. 10:20.
 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej, BIP), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
 8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.).
 9. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogloszenie
specyfikacja
projekt umowy

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:

 • 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633 oraz
 • w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze ,ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych: 
 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów onkologii klinicznej lub lekarzy specjalistów radioterapii onkologicznej w Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej Białostockiego Centrum Onkologii Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku. Zakres wykonywanych usług medycznych: udzielanie porad ambulatoryjnych, konsultacji, leczenie i diagnostyka.
 2. Termin zawarcia umowy: od 01.06.2022 r. do 31.05.2024 r.
 3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 106, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej BCO/BIP/.
 4. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Kancelaria, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  Ogrodowa 12, 15-027  Białystok, nie później niż do dnia 18.05.2022 r. do godz. 10:00.
 5. Otwarcie ofert 18.05.2022 r. o godz. 10:10.
 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej, BIP), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
 8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.).
 9. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogloszenie

specyfikacja
projekt umowy