BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:

 • 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633 tj. ze zm. oraz
 • w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.,

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresie fizyki medycznej, koordynowanie Zakładem Fizyki Medycznej oraz pełnienie funkcji inspektora ochrony radiologicznej w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku przez specjalistę fizyki medycznej z uprawnieniami inspektora ochrony radiologicznej
 2. Miejsce świadczenia usług: Zakład Fizyki Medycznej
 3. Termin zawarcia umowy: od 01.06.2023 r. do 31.05.2025 r.
 4. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 106, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej BCO/BIP/.
 5. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Kancelaria, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 23.05.2023 r. do godz. 11:00.
 6. Otwarcie ofert 23.05.2023 r. o godz. 11:50.
 7. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej, BIP), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
 9. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.).
 10. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogloszenie

specyfikacja

projekt umowy

 

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:

 • 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.633 tj.ze zm oraz
 • w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze ,

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego przez pielęgniarki/-arzy posiadających specjalizację (lub w trakcie) z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.
 2. Miejsce udzielania świadczeń:  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii/ Blok Operacyjny/ inna komórka organizacyjna BCO.
 3. Termin zawarcia umowy: od 01.06.2023 r. do  31.05.2025 r.
 4. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 106, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej BCO/BIP/.
 5. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Kancelaria, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 23.05.2023 r. do godz. 11:00.
 6. Otwarcie ofert 23.05.2023 r. o godz. 11:40.
 7. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej, BIP), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
 9. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.).
 10. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogloszenie

specyfikacja

projekt umowy

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:

 • 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633 tj. ze zm. oraz
 • w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.,

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów dermatologii i wenerologii w Poradni Dermatologicznej Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.
 2. Termin zawarcia umowy: od 01.06.2023 r. do 31.05.2025 r.
 3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 106, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej BCO/BIP/.
 4. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Kancelaria, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 23.05.2023 r. do godz. 11:00.
 5. Otwarcie ofert 23.05.2023 r. o godz. 11:30.
 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej, BIP), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
 8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.).
 9. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogloszenie

specyfikacja

projekt umowy

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:

 • 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.633 tj.ze zm. oraz
 • w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm,

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii przez lekarzy specjalistów z zakresu radiodiagnostyki - opisywanie badań TK, MR,  wykonywanie biopsji, badań usg, nadzór nad opisywaniem badań przez rezydentów, konsultacje badań,  dyżury medyczne w gotowości.

 1. Termin zawarcia umowy: od  05.2023 r.  do  31.01.2025r.
 2. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr
  i Płac BCO pok. 106, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej BCO/BIP/.
 3. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Kancelaria, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 10.05.2023 r. do godz. 11:00.
 4. Otwarcie ofert 10.05.2023 r. o godz. 11:30.
 5. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej, BIP), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 6. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
 7. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.).
 8. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogloszenie

specyfikacja

projekt umowy

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:

 • 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.633 tj.ze zm oraz
 • w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm. ,

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii przez lekarza specjalistę z zakresu radiodiagnostyki: badanie – oznaczenie zmian za pomocą igły lokalizacyjnej pod kontrolą mammografii oraz opisywanie badań MR (z/bez porównania pierś) w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.  
 2. Termin zawarcia umowy: od  04.2023 r.  do  31.12.2024 r.
 3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 106, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej BCO/BIP/.
 4. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Kancelaria, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 30.03.2023 r. do godz. 11:00.
 5. Otwarcie  ofert  30.03.2023 r. o  godz. 11:30.
 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej, BIP), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
 8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.).
 9. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie

specyfikacja

projekt umowy

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:

 • 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.633 tj.ze zm. oraz
 • w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm. ,

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii w zakresie wykonywania czynności diagnostyki patomorfologicznej - wstępna ocena makroskopowa materiału tkankowego z narządu lub zmiany diagnozowanej wraz z opisem badanego materiału i wykrawanie z tego materiału wycinków do dalszej diagnostyki histopatologicznej (według przyjętych przez PTP zasad), przez lekarza posiadającego co najmniej 5-letnie doświadczenie w  w/w  zakresie.

 1. Termin zawarcia umowy: od  03.04.2023 r.  do  31.03.2024r.
 2. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 106, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej BCO/BIP/.
 3. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Kancelaria, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 23.03.2023 r. do godz. 11:00.
 4. Otwarcie ofert 23.03.2023 r. o godz. 11:40.
 5. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej, BIP), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 6. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
 7. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.).
 8. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogloszenie

specyfikacja

projekt umowy

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:

 • 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.633 tj. ze zm. oraz
 • w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm. ,

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego przez pielęgniarki/-arzy posiadających specjalizację z pielęgniarstwa operacyjnego; miejsce świadczenia usług medycznych: Blok operacyjny/inna komórka organizacyjna BCO.

 1. Termin zawarcia umowy:  od  01.04.2023 r.  do  31.07.2024r.
 2. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 106, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej BCO /BIP/.
 3. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Kancelaria, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 23.03.2023 r. do godz. 11:00.
 4. Otwarcie ofert  23.03.2023 r. o godz. 11:30.
 5. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej, BIP), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 6. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
 7. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.).
 8. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogloszenie

specyfikacja

projekt umowy

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku
z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie: art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (tj.Dz.U. z 2022 r. poz. 633  ze zm.) oraz w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj.  Dz. U. z 2022 r. poz. 2561  ze  zm.),

OGŁASZA KONKURS NA:

na realizację świadczeń zdrowotnych (edukacji zdrowotnej/promocji zdrowia) przez podmioty, wykonujące działalność leczniczą z województwa podlaskiego, w postaci udzielania profilaktycznych porad edukacyjnych uczestniczkom projektu pn. „Zrób cytologię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka szyjki macicy w województwie podlaskim.” (nr WND-RPPD.02.05.00-20-0016/18)

 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja świadczeń zdrowotnych (edukacji zdrowotnej/promocji zdrowia) w postaci udzielania profilaktycznych porad edukacyjnych uczestniczkom projektu przez podmioty wykonujący działalność leczniczą, posiadające miejsce udzielania świadczeń na terenie województwa podlaskiego i udzielające na podstawie ważnej umowy z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
  Podstawowa Opieka Zdrowotna i/lub
  Poradnie Położniczo-Ginekologiczne (specjalność w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (dalej: RPWDL) o numerze 1450) i/lub,
  Poradnie Ginekologiczne (specjalność w RPWDL o numerze 1452) i/lub,
  Gabinety Profilaktyki Chorób Piersi (specjalność w RPWDL o numerze 1458) i/lub
  podmioty lecznicze wykonujące działania z zakresu oświaty i promocji zdrowia (tryb leczenia w RPWDL o numerze HC.6.7).
 1. Współpraca polegała będzie na utworzeniu w placówce Oferenta punktu informacyjno-edukacyjnego i realizacji wśród pacjentek, kwalifikujących się jako uczestniczki projektu, porad edukacyjnych indywidualnych podstawowych oraz indywidualnych pogłębionych, dotyczących nowotworu szyjki macicy.
 2. Termin zawarcia umowy: od dnia zawarcia do 30.09.2023 r. Termin może zostać wydłużony na skutek zmiany umowy pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Pośredniczącą.
 3. Szczegółowe warunki konkursu ofert są dostępne: w siedzibie BCO – budynek administracji, Białystok, ul. Warszawska 15, pok. Nr 106, Dział Kadr i Płac, w godzinach od 9.00 do 15.00; na stronie internetowej BCO: onkologia.bialystok.pl/ogloszenia/konkurs-ofert, /BIP/
 4. Oferty należy złożyć w wersji papierowej w budynku administracji Białostockiego Centrum Onkologii, parter, Kancelaria, Białystok, ul. Warszawska 15 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 08.03.2023 r. do godz. 11:00.
 5. Otwarcie ofert w dniu 08.03.2023r. o godz. 11.30.
 1. Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi w siedzibie Zamawiającego (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej, BIP), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty złożenia ofert.
 3. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań  dotyczących konkursu zgodnie z art. 153 i art. 154 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2561, tj. ze zm.).
 4. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia termin rozstrzygnięcia konkursu i/lub/ terminu składnia ofert bez podania przyczyny.

ogloszenie

specyfikacja

projekt umowy

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie: art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (tj.Dz.U. z 2022 r. poz. 633  ze zm.) oraz w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj.  Dz. U. z 2022 r. poz. 2561  ze  zm.,

OGŁASZA KONKURS NA:

na realizację świadczeń zdrowotnych (edukacji zdrowotnej/promocji zdrowia) przez kadrę medyczną tj. przez osoby z wykształceniem lekarskim, pielęgniarskim lub położniczym  lub przez absolwentów kierunku zdrowie publiczne w postaci udzielania profilaktycznych porad edukacyjnych uczestniczkom projektu  pn. „Zrób mammografię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka piersi w województwie podlaskim.”   (nr WND-RPPD.02.05.00-20-0015/18)

 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja świadczeń zdrowotnych (edukacji zdrowotnej/promocji zdrowia) przez kadrę medyczną (wyłącznie osoby z wykształceniem lekarskim, pielęgniarskim lub położniczym lub przez absolwentów kierunku zdrowie publiczne), w postaci udzielania profilaktycznych porad edukacyjnych dotyczących profilaktyki raka piersi uczestniczkom projektu pn. „Zrób mammografię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka piersi w województwie podlaskim.”
 2. Miejsce udzielania świadczeń: BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12
 3. Termin zawarcia umowy: od dnia zawarcia do 30.09.2023 r. Termin może zostać wydłużony na skutek zmiany umowy pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Pośredniczącą.
 4. Szczegółowe warunki konkursu ofert są dostępne: w siedzibie BCO – budynek administracji, Białystok, ul. Warszawska 15, pok. Nr 106, Dział Kadr i Płac, w godzinach od 9.00 do 15.00;na stronie internetowej BCO: www.onkologia.bialystok.pl/ogloszenia/konkurs-ofert, /BIP/
 1. Oferty należy złożyć w wersji papierowej w budynku administracji Białostockiego Centrum Onkologii, parter, Kancelaria, Białystok, ul. Warszawska 15 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 07.03.2023 r. do godz. 11:00.
 2. Otwarcie ofert w dniu 07.03.2023r. o godz. 11.30.
 3. Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi w siedzibie Zamawiającego (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej, BIP), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty złożenia ofert.
 5. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodniez art. 153 i art. 154 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2561, tj. ze zm.).
 6. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia termin rozstrzygnięcia konkursu i/lub/ terminu składnia ofert bez podania przyczyny.

ogloszenie

specyfikacja

projekt umowy

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:

 • 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.633 tj.ze zm oraz
 • w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze ,

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego przez pielęgniarki/-arzy posiadających specjalizację z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.
 2. Miejsce udzielania świadczeń:  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii/ Blok Operacyjny/ inna komórka organizacyjna BCO.
 3. Termin zawarcia umowy: od 01.03.2023 r. do 02.2025 r.
 4. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 106, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej BCO/BIP/.
 5. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Kancelaria, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 15.02.2023 r. do godz. 11:00.
 6. Otwarcie ofert 15.02.2023 r. o godz. 11:30.
 7. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej, BIP), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
 9. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.).
 10. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogloszenie

specyfikacja

projekt umowy

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:

 • 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.633 tj.ze zm oraz
 • w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm,

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych z zakresu chirurgii ogólnej przez lekarzy  specjalistów chirurgii ogólnej w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.  
 2. Termin zawarcia umowy: od 02.2023 r. do 29.02.2024 r.
 3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 106, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej BCO/BIP/.
 4. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Kancelaria, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul.Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 06.02.2023 r. do godz. 11:00.
 5. Otwarcie ofert  06.02.2023 r. o godz. 11:30.
 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej, BIP), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
 8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.).
 9. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogloszenie

specyfikacja

projekt umowy