W związku z realizacją Projektu pn. „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka płuc w województwach lubelskim i podlaskim.” nr POWR.05.01.00-00-0003/19 , który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku /BCO/ z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie: art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, t.j. ze zm.) oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1337, t.j. ze zm.),

Ogłasza konkurs na pełnienie funkcji koordynatora naukowego Projektu pn. „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka płuc w województwach lubelskim i podlaskim.”

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, przez lekarza specjalistę, z tytułem co najmniej dr nauk medycznych, posiadającego specjalizację z zakresu onkologii klinicznej lub radioterapii onkologicznej. Zakres wykonywanych usług medycznych: organizacja i kierowanie Centrum Badań Przesiewowych Raka Płuca (CBPRP), reprezentowanie projektu w Radzie Naukowej Programu, organizacja i nadzór pracy Wielodyscyplinarnego Zespołu Badań Przesiewowych Raka Płuca, stały nadzór nad realizacją Projektu.
 2. Termin zawarcia umowy: od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r.
 3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 107, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej BCO: onkologia.bialystok.pl/ogloszenia/konkurs-ofert.
 4. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 21.05.2021 r. do godz. 10:00.
 5. Otwarcie ofert dnia 24.05.2021 r o godz.10:10.
 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Termin związania ofertą to 30 dni od daty złożenia ofert.
 8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art. 153 i art. 154 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398, t.j. ze zm.).
 9. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie

specyfikacja

wzór umowy

 

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:

 • 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 711 t.j. ze zm. oraz
 • w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.,

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego przez pielęgniarki/-arzy posiadających specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

 1. Miejsce świadczenia usług: Blok Operacyjny/inna komórka organizacyjna BCO - zadania w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego.
 2. Termin zawarcia umowy: od 01.06.2021 r. do 31.12.2023 r.
 3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 107, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00. oraz na stronie internetowej BCO
 4. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 19.05.2021 r. do godz. 10:00.
 5. Otwarcie ofert 20.05.2021 r. o godz. 10:20.
 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
 8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).
 9. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 ogłoszenie

specyfikacja

wzór umowy

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (dalej jako BCO) z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 t. j. (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, t.j. ze zm.) ze zmianami oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, t.j. ze zm.)

OGŁASZA KONKURS NA: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie przeprowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych, warsztatów psychologicznych oraz porad dietetycznych i psychologicznych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą na terenie województwa lubelskiego w ramach Projektu pn. „Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi w województwie lubelskim i podlaskim” o numerze POWR.05.01.00-00-0033/20

 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie przeprowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych, warsztatów psychologicznych oraz porad dietetycznych i psychologicznych.
 2. Termin zawarcia umowy: od dnia podpisania do 30.06.2023 r.
 3. Szczegółowe warunki konkursu ofert są dostępne:
 1. Oferty należy dostarczyć w wersji papierowej, osobiście lub listownie, do siedziby administracji Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białystoku, ul. Warszawska 15, 15-062 Białystok, nie później niż do dnia 20.05.2021 r., do godz. 10:00.
 2. Otwarcie ofert 21.05.2021 r. godz. 10:10.
 3. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie Zamawiającego (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 4. Termin związania z ofertą wynosi 60 dni od daty złożenia ofert.
 5. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art. 153 i art. 154 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, t.j. ze zm.).
 6. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie

specyfikacja

projekt umowy

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE SWKO, WZORU UMOWY I PRZESUNIĘCIU TERMINU KONKURSU OFERT NR 23/KO/2021

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku /BCO/ z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok /Zamawiający/, informuje o zmianie Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert i wzoru umowy oraz przesuwa termin składania oraz termin otwarcia ofert w konkursie na udzielanie świadczeń medycznych przez lekarzy specjalistów z zakresu onkologii klinicznej w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

składanie ofert, nie później niż do dnia 20.05.2021 r. do godz. 10:00

 • otwarcie ofert w dniu 21.05.2021 r. o godz. 10:20

ogłoszenie

specyfikacja

projekt umowy


 BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:

 • 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ze zm. oraz
 • w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm., ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii przez lekarzy specjalistów z zakresu onkologii klinicznej w Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej oraz Pododdziale Chemioterapii Dziennej Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.
 2. Termin zawarcia umowy: od dnia podpisania do 31.05.2023 r.
 3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 107, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej BCO
 4. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 17.05.2021 r. do godz. 10:00.
 5. Otwarcie ofert 18.05.2021 r. o godz. 10:10.
 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
 8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).
 9. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie

specyfikacja

projekt umowy

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie: art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ze zm. oraz w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.,

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii przez:a) pielęgniarki/arzy z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego, ze specjalizacją lub w trakcie uzyskiwania specjalizacji/lub kursem kwalifikacyjnym; świadczenie usług: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii /inna komórka organizacyjna,b) pielęgniarki/arzy z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego, ze specjalizacją lub w trakcie uzyskiwania specjalizacji/lub kursem kwalifikacyjnym; świadczenie usług: Blok Operacyjny/inna komórka organizacyjna, c) pielęgniarki/arzy z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego, ze specjalizacją/lub kursem kwalifikacyjnym; świadczenie usług: Blok Operacyjny/inna komórka organizacyjna
 2. Termin zawarcia umowy: od 01.05.2021 r. do 30.04.2023 r.
 3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 107, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej BCO
 4. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 20.04.2021 r. do godz. 10:00.
 5. Otwarcie ofert 21.04.2021 r. o godz. 10:20.
 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
 8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).
 9. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie

specyfikacja

wzór umowy

 

 

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie: art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ze zm. oraz w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.,

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii przez lekarzy specjalistów z zakresu radiodiagnostyki - opisywanie badań TK, MR, wykonywanie biopsji, badań usg, nadzór nad opisywaniem badań przez rezydentów, konsultacje badań, dyżury medyczne w gotowości.

 1. w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.
 2. Termin zawarcia umowy: od 01.05.2021 r. do 30.04.2023 r.
 3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 107, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej BCO
 4. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 20.04.2021 r. do godz. 10:00.
 5. Otwarcie ofert 21.04.2021 r. o godz. 10:10.
 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
 8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).
 9. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie

specyfikacja

wzór umowy

 

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie: art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 tj. Dz.U. z 2020r. poz. 295, w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm., ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarzy specjalistów z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii/innej komórce organizacyjnej BCO.

 1. Termin zawarcia umowy: od 01.05.2021 r. do 30.04.2024 r.
 2. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, Dział Kadr i Płac pok. 107, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9:00 do 15:00. oraz na stronie internetowej BCO.
 3. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Warszawska 15 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 16.04.2021r. do godz. 10:00.
 4. Otwarcie ofert 19.04.2021 r. o godz. 10:00.
 5. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 6. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert,
 7. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1398 ze zm.).
 8. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie

specyfikacja

projekt umowy

 

OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU KONKURSU OFERT NR 19/KO/2021

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku /BCO/ z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok /Zamawiający/, przesuwa termin składania oraz termin otwarcia ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych, przez placówki podstawowej opieki zdrowotnej działające na terenie województwa podlaskiego i/lub lubelskiego, w ramach Projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Polsce Wschodniej” nr POWR.05.01.00-00-0003/18

składanie ofert, nie później niż do dnia 19.05.2021 r. do godz. 10:00

 • otwarcie ofert w dniu 20.05.2021 r. o godz. 10:10

ogłoszenie


OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU KONKURSU OFERT NR 19/KO/2021

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku /BCO/ z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok /Zamawiający/, przesuwa termin składania oraz termin otwarcia ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych, przez placówki podstawowej opieki zdrowotnej działające na terenie województwa podlaskiego i/lub lubelskiego, w ramach Projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Polsce Wschodniej” nr POWR.05.01.00-00-0003/18

składanie ofert, nie później niż do dnia 05.05.2021 r. do godz. 10:00

 • otwarcie ofert w dniu 06.05.2021 r. o godz. 10:20

ogłoszenie


Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.) oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, t.j. ze zm.)

OGŁASZA KONKURS NA: udzielanie świadczeń zdrowotnych, przez placówki podstawowej opieki zdrowotnej działające na terenie województwa podlaskiego i/lub lubelskiego, w ramach Projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Polsce Wschodniej” nr POWR.05.01.00-00-0003/18

 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci konsultacji lekarskich oraz konsultacji edukacyjnych/świadomościowych przez placówki podstawowej opieki zdrowotnej włączone do współpracy w zakresie realizacji ogólnopolskiego programu profilaktyki nowotworów skóry ABCDE samokontroli znamion.
 2. Termin zawarcia umowy: od dnia podpisania do 31.08.2022 r.
 3. Szczegółowe warunki konkursu ofert są dostępne:
 1. Oferty należy złożyć w wersji papierowej w budynku administracji Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, parter, Dział Kadr i Płac, pok. 107, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockiego Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 19.04.2021 r. do godz. 10:00.
 2. Otwarcie ofert 20.04.2021 r. godz. 10:20.
 3. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie Zamawiającego (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 4. Termin związania z ofertą wynosi 60 dni od daty złożenia ofert.
 5. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art. 153 i art. 154 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, t.j. ze zm.).
 6. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie

specyfikacja

regulamin projektu

wzór umowy

 

OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU KONKURSU OFERT NR 18/KO/2021

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku /BCO/ z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok /Zamawiający/, przesuwa termin składania oraz termin otwarcia ofert w konkursie na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie przeprowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych, warsztatów psychologicznych oraz porad dietetycznych i psychologicznych, przez podmioty wykonujące działalność leczniczą na terenie województwa podlaskiego w ramach Projektu pn. „Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi w województwie lubelskim i podlaskim” o numerze POWR.05.01.00-00-0033/20

składanie ofert, nie później niż do dnia 12.05.2021 r. do godz. 10:00

 • otwarcie ofert w dniu 13.05.2021 r. o godz. 10:10

ogłoszenie

 


OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU KONKURSU OFERT NR 18/KO/2021

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku /BCO/ z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok /Zamawiający/, przesuwa termin składania oraz termin otwarcia ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie przeprowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych, warsztatów psychologicznych oraz porad dietetycznych i psychologicznych, przez podmioty wykonujące działalność leczniczą na terenie województwa podlaskiego w ramach Projektu pn. „Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi w województwie lubelskim i podlaskim” o numerze POWR.05.01.00-00-0033/20

składanie ofert, nie później niż do dnia 05.05.2021 r. do godz. 10:00

 • otwarcie ofert w dniu 06.05.2021 r. o godz. 10:10

ogłoszenie

 


Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (dalej jako BCO) z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 t. j. (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, t.j. ze zm.) ze zmianami oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, t.j. ze zm.) OGŁASZA KONKURS NA: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie przeprowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych, warsztatów psychologicznych oraz porad dietetycznych i psychologicznych, przez podmioty wykonujące działalność leczniczą na terenie województwa podlaskiego w ramach Projektu pn. „Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi w województwie lubelskim i podlaskim” o numerze POWR.05.01.00-00-0033/20

 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie przeprowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych, warsztatów psychologicznych oraz porad dietetycznych i psychologicznych.
 2. Termin zawarcia umowy: od dnia podpisania do 30.06.2023 r.
 3. Szczegółowe warunki konkursu ofert są dostępne:
 1. Oferty należy dostarczyć w wersji papierowej, osobiście lub listownie, do siedziby administracji Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białystoku, ul. Warszawska 15, 15-062 Białystok, nie później niż do dnia 19.04.2021 r., do godz. 10.00.
 2. Otwarcie ofert 20.04.2021 r. godz. 10:10.
 3. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie Zamawiającego (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 4. Termin związania z ofertą wynosi 60 dni od daty złożenia ofert.
 5. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art. 153 i art. 154 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, t.j. ze zm.).
 6. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie

specyfikacja

wzór umowy

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.) oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, t.j. ze zm.)

OGŁASZA KONKURS NA: udzielanie świadczeń medycznych przez lekarzy specjalistów z zakresu gastroenterologii w postaci przeprowadzania badań kolonoskopowych w Pracowni Endoskopii Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku w ramach Projektu pn. „Zrób kolonoskopię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka jelita grubego w województwie podlaskim” nr WND.RPPD.02.05.00-20-0017/18

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych z zakresu gastroenterologii w postaci przeprowadzania badań kolonoskopowych w Pracowni Endoskopii Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku przez lekarzy specjalistów z zakresu gastroeneterologii w ramach realizacji Projektu „Zrób kolonoskopię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka jelita grubego w województwie podlaskim”.
 2. Termin zawarcia umowy: od dnia podpisania do 31.12.2022 r.
 3. Szczegółowe warunki konkursu ofert są dostępne:
 1. Oferty należy złożyć w wersji papierowej w budynku administracji Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, parter, Dział Kadr i Płac, pok. 107, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockiego Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 22.03.2021 r. do godz. 10:00.
 2. Otwarcie ofert 23.03.2021 r. godz. 10:10.
 3. Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi w siedzibie Zamawiającego (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia ofert.
 5. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie
  z art. 153 i art. 154 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398, tj. ze zm.).
 6. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia termin rozstrzygnięcia konkursu i/lub/ terminu składnia ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie

specyfikacja

projekt umowy

 

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:

 • 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 295
 • w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm., ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu urologii przez lekarzy specjalistów urologów

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych z zakresu urologii w Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarzy specjalistów urologów w Oddziale Chirurgii Onkologicznej ze Specjalistycznymi Pododdziałami Leczenia Chorób Nowotworowych/Oddziale/Pododdziale Urologii/innej komórce BCO. Zakres wykonywanych usług medycznych: wykonywanie procedur medycznych, leczenie i diagnostyka.

 1. Termin zawarcia umowy: od 01.04.2021 r. do 31.03.2023 r.
 2. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 107, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej BCO
 3. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 19.03.2021 r. do godz. 10:00.
 4. Otwarcie ofert 22.03.2021 r. o godz. 10:10.
 5. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 6. Termin związania ofertą 30 dni od daty upływu terminu złożenia ofert.
 7. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).
 8. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie

specyfikacja

projekt umowy