TREŚĆ OGŁOSZENIA

TREŚĆ OGŁOSZENIA

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:

 • art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zmianami oraz
 • w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zmianami,

ogłasza konkurs na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

opisu badań rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych

 1. Przedmiotem zamówienia jest na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisu badań rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych na okres 36 miesięcy.
 2. Termin zawarcia umowy: od listopada 2019r. na okres 36 miesięcy.
 3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO pok. 4, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej BCO: www.onkologia.bialystok.pl/ogloszenia/konkurs-ofert.
 4. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), III piętro, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 14.11.2019r. do godz. 10.00.
 5. Otwarcie ofert 14.11.2019r. o godz.10.30
 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert,
 8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1373 ze zm.).
 9. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

SPECYFIKACJA (SWKO)

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWKO

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SWKO

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SWKO "Umowa główna" 

ZAŁĄCZNIK NR 3 (c.d.) "Umowa powierzenia przetwarzania danych"

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SWKO

 

oraz dodatkowo (dotyczyczy tylko pilotażu onkologicznego)

Zał.A1     Zał.A2    Zał.A3    Zał.A4   Zał.A5

 

 

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:

 • art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zmianami oraz
 • w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zmianami,

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarzy specjalistów z radioterapii onkologicznej w Zakładzie Radioterapii/innej komórce BCO. Zakres wykonywanych usług medycznych: wykonywanie procedur medycznych, leczenie i diagnostyka, dyżury medyczne oraz dodatkowo koordynowanie Zakładem Radioterapii.
 2. Termin zawarcia umowy: od 01.01.2020r. do 31.12.2021r.
 3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO pok. 4, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej BCO: www.onkologia.bialystok.pl/ogloszenia/konkurs-ofert.
 4. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), III piętro, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 15.11.2019r. do godz. 10.00.
 5. Otwarcie ofert 15.11.2019r. o godz.10.15
 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert,
 8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1510 ze zm.).
 9. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

SPECYFIKACJA

WZÓR UMOWY

Ogłoszenie o wyniku naboru placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa podlaskiego do współpracy w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17 w zakresie realizacji szkoleń z zakresu profilaktyki raka jelita grubego, w tym nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej oraz znaczenia badań profilaktycznych

W dniu 21.10.2019 r. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku nr 59 z dnia 21 października 2019 r., w celu wyboru placówki POZ na podstawie oceny ofert złożonych w odpowiedzi na nabór placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa podlaskiego do współpracy w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”(UDA-RPPD.02.05.00-20-0011/17-00) w zakresie realizacji szkoleń z zakresu profilaktyki raka jelita grubego w tym nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej oraz znaczenia badań profilaktycznych, dokonała otwarcia ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert. Komisja Konkursowa stwierdziła, że w dniu 18.10.2019r. wpłynęła oferta:

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
  ul. Al.Niepodległości 9, 19-100 Mońki
  NIP: 546-11-93-353
  REGON: 050652956

W konkursie ofert, Komisja Konkursowa wybrała:

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach, ul. Al.Niepodległości 9, 19-100 Mońki, NIP: 546-11-93-353, REGON: 050652956, którego oferta spełniała wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

Ogłoszenie o wyniku naboru placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa podlaskiego do współpracy w ramach projektu pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi” (UDA-RPPD.02.05.00-20-0010/17-00) w zakresie realizacji szkoleń z samobadania piersi dla potencjalnych uczestniczek projektu

W dniu 21.10.2019 r. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku nr 60 z dnia 21 października 2019 r., w celu wyboru placówki POZ na podstawie oceny ofert złożonych w odpowiedzi na nabór placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa podlaskiego do współpracy w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi” (UDA-RPPD.02.05.00-20-0010/17-00), w zakresie realizacji szkoleń z samobadania piersi dla potencjalnych uczestniczek projektu, dokonała otwarcia ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert. Komisja Konkursowa stwierdziła, że w dniu 18.10.2019r. wpłynęła oferta:

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
  ul. Al.Niepodległości 9, 19-100 Mońki
  NIP: 546-11-93-353
  REGON: 050652956

W konkursie ofert, Komisja Konkursowa wybrała:

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach, ul. Al.Niepodległości 9, 19-100 Mońki, NIP: 546-11-93-353, REGON: 050652956, którego oferta spełniała wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:

 • art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zmianami oraz
 • w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zmianami,

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii, przez: pielęgniarki/-arzy z zakresu pielęgniarstwa; świadczenie usług: Pododdział Leczenia Bólu/inna komórka lub oddział BCO,
 2. Termin zawarcia umowy: od 01.12.2019r. do 30.11.2021r.
 3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO pok. 4, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. oraz na stronie internetowej BCO
 4. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), III piętro, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 13.11.2019r. do godz. 10.00.
 5. Otwarcie ofert 13.11.2019r. o godz.10.15.
 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert,
 8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1373 ze zm.).
 9. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

SPECYFIKACJA

WZÓR UMOWY

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", informuje o :

- przesunięciu terminu składania ofert na dzień 24.10.2019 r. do godz. 10:00

- przesunięciu terminu otwarcia ofert na dzień 24.10.2019 r. o godz. 10:15

TEŚĆ OGŁOSZENIA

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:

 • art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zmianami oraz
 • w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zmianami,
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.12.2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2423 t.j. ze zm.), z uwzględnieniem jego zmian,
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1902),

ogłasza konkurs na pełnienie funkcji:

 1. Koordynatora medycznego w zakresie pilotażu onkologicznego nowotworu złośliwego jajnika
 2. Koordynatora medycznego w zakresie pilotażu onkologicznego nowotworu złośliwego gruczołu krokowego
 3. Koordynatora medycznego w zakresie pilotażu onkologicznego nowotworu złośliwego jelita grubego
 4. Koordynatora medycznego w zakresie pilotażu onkologicznego nowotworu złośliwego płuca
 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarzy specjalistów (ginekologia onkologiczna lub radioterapia onkologiczna), wymagane doświadczenie w pracy w szpitalu onkologicznym min 3 lata. Zakres wykonywanych usług medycznych: koordynowanie w zakresie pilotażu onkologicznego nowotworu złośliwego (jajnika lub gruczołu krokowego lub jelita grubego lub płuca) oraz merytoryczna kontrola i nadzór nad realizacją planu postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.
 2. Termin zawarcia umowy: od 01.11.2019r. do 30.04.2021r. (18 m-cy)
 3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO pok. 4, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej BCO: www.onkologia.bialystok.pl/ogloszenia/konkurs-ofert.
 4. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), III piętro, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 22.10.2019r. do godz. 10.00.
 5. Otwarcie ofert 22.10.2019r. o godz.10.15
 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert,
 8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1510 ze zm.).
 9. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

SPECYFIKACJA

WZÓR UMOWY

TREŚĆ OGŁOSZENIA

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:

 • art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zmianami oraz
 • w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zmianami,

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii, przez:pielęgniarki/-arzy z zakresu pielęgniarstwa; świadczenie usług: Zakład Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego/inna komórka lub oddział BCO,

 1. Termin zawarcia umowy: od 16.10.2019r. do 30.09.2021r.
 2. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO pok. 4, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. oraz na stronie internetowej BCO
 3. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), III piętro, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 08.10.2019r. do godz. 10.00.
 4. Otwarcie ofert 08.10.2019r. o godz.10.15.
 5. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 6. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert,
 7. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1510 ze zm.).
 8. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

SPECYFIKACJA

WZÓR UMOWY