Projekt pt. „Zrób mammografię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka piersi w województwie podlaskim”, nr WND-RPPD.02.05.00-20-0015/18, współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.

Lider :         Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Białymstoku (BCO)

Partnerzy:     Łomżyńskie Centrum Medyczne sp. z o.o. (ŁCM)

Stowarzyszenie do Walki z Rakiem z siedzibą w Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym

Okres realizacji:     01.01.2020 - 30.09.2023

Wartość projektu:     2 087 057, 46

Dofinansowanie:     1 977 942, 57

Cel: Przedłużenie wieku aktywności zawodowej i obniżenie śmiertelności kobiet poprzez zwiększenie zgłaszalności do udziału w badaniach mammograficznych, realizowanych w ramach krajowego programu profilaktyki raka piersi.

Grupa docelowa: kobiety, posiadające miejsce zamieszkania pracy lub nauki na obszarze województwa podlaskiego w wieku 50-69 lat.

Projekt zakłada zrekrutowanie i wyedukowanie 2400 kobiet (50-69 lat) oraz przeprowadzenie badań mammograficznych u co najmniej 1200 kobiet.

2450 uczestniczek projektu - kobiety w przedziale wiekowym 50-69 lat (1950 BCO, 500 ŁCM)

  • 2350 udział w poradzie edukacyjnej podstawowej indywidualnej
  • 100 udział w poradzie edukacyjnej podstawowej zbiorowej
  • 2050 udział w poradzie pogłębionej indywidualnej
  • 1200 mammografii (50 % osoby zamieszkujące obszary wiejskie  i obszary do 20 000 mieszkańców; 20 % osoby z obszarów tzw. białych plam (powiaty: zambrowski, kolneński, siemiatycki, wysokomazowiecki, łomżyński, Łomża), pozostałe osoby zamieszkujące obszary miejskie)

Projekt zakłada utworzenie 53 Punktów Informacyjno-Edukacyjnych, które po nawiązaniu współpracy z Podstawowymi Zakładami Opieki Zdrowotnej ulokowane będą w ich siedzibach.

Białostockie Centrum Onkologii  przewiduje zwrot kosztów dojazdu uczestniczki na badanie oraz zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną lub osobą zależną podczas udziału uczestniczki  w badaniu mammograficznym wykonywanym w ramach Projektu.

Projekt „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi”.

Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem.
Okres realizacji projektu: 01.02.2018 r. – 31.01.2020 r.

Cel Projektu:
Głównym celem projektu jest zmniejszenie śmiertelności powodowanej chorobą nowotworową piersi wśród kobiet w wieku 50-69 lat, poprzez  zwiększenie liczby kobiet wykonujących badania profilaktyczne umożliwiające odpowiednio wczesne wykrycie choroby. Z uwagi na niską świadomość zdrowotną społeczeństwa oraz wykrywanie chorób w zaawansowanych stadiach rozwojowych działania edukacyjno-informacyjne ukierunkowane są na poprawę świadomości dbania o własne zdrowie, a przez to zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne (mammograficzne). Efektem podejmowanych działań będzie również przedłużenie wieku aktywności zawodowej kobiet województwa podlaskiego.

Planuje się objąć wsparciem Programem profilaktyki raka piersi 3693 kobiet w wieku 50-69 lat, zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego. W szczególności działaniami projektowymi mają być objęte kobiety z obszarów tzw. „białych plam” (powiat wysokomazowiecki, siemiatycki, zambrowski, łomżyński, kolneński, oraz Suwałki, Sejny), z miejscowości poniżej 20 mieszkańców, obszarach wiejskich. Z uwagi na niski procent zgłaszalności na badania mammograficzne kobiet z w/w obszarów
Zakłada się, że w efekcie działań informacyjno – edukacyjnych 1108 kobiet weźmie udział w badaniach mammograficznych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.

Wartość projektu: 1 514 308,80 PLN
Wartość dofinansowania: 1 420 053,80 PLN
w tym z funduszy Unii Europejskiej: 1287 162,48 PLN