Skład Rady Społecznej Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku został powołany na podstawie Uchwały Nr 282/5284/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 4 sierpnia 2022 r. zmieniającej uchwałę Nr 51/789/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.

Członkowie Rady Społecznej:

 • Stanisław Sulkowski - Przewodniczący
 • Maryna Krawczuk-Rybak - Zastępca Przewodniczącego
 • Jacek Chańko
 • Marek Chojnowski
 • Cezary Cieślukowski
 • Tadeusz Cybulko
 • Janusz Dzięcioł
 • Ewa Feszler
 • Jakub Fic
 • Robert Jabłoński
 • Joanna Kalinowska
 • Danuta Karniewicz
 • Jarosław Matwiejuk
 • Agata Puchalska
 • Wiktoria Wnorowska
 • Paweł Wnukowski
 • Agnieszka Zaręba
 • Justyna Emilia Żalek

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej w podmiocie leczniczym działa Rada Społeczna, która jest organem:

 1. inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego;
 2. doradczym kierownika.

Do zadań Rady Społecznej należy:

 1. przedstawianie Zarządowi Województwa Podlaskiego wniosków i opinii w sprawach:
  • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury  sprzętu medycznego,
  • związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
  • przyznawania Dyrektorowi Podmiotu nagród,
  • rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Podmiotu,
 2. przedstawianie Dyrektorowi Podmiotu wniosków i opinii w sprawach:
  • planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  • rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  • kredytów bankowych lub dotacji,
  • podziału zysku,
  • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  • regulaminu organizacyjnego,
 3. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 4. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej Podmiotu;
 5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i w statucie Podmiotu.

 

pdf ikonaWykaz uchwał Rady Społecznej 2022.pdf 118 KB

pdf ikonaWykaz uchwał Rady Społecznej 2021.pdf 120 KB

pdf ikonaWykaz uchwał Rady Społecznej 2020.pdf 121 KB

pdf ikonaWykaz uchwał Rady Społecznej 2019.pdf 119 KB