Skład Rady Społecznej Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku został powołany na podstawie Uchwały Nr 282/5284/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 4 sierpnia 2022 r. zmieniającej uchwałę Nr 51/789/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.

Członkowie Rady Społecznej:

 • Stanisław Sulkowski - Przewodniczący
 • Maryna Krawczuk-Rybak - Zastępca Przewodniczącego
 • Jacek Chańko
 • Marek Chojnowski
 • Cezary Cieślukowski
 • Tadeusz Cybulko
 • Janusz Dzięcioł
 • Ewa Feszler
 • Jakub Fic
 • Robert Jabłoński
 • Joanna Kalinowska
 • Danuta Karniewicz
 • Jarosław Matwiejuk
 • Agata Puchalska
 • Wiktoria Wnorowska
 • Paweł Wnukowski
 • Agnieszka Zaręba
 • Justyna Emilia Żalek

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej w podmiocie leczniczym działa Rada Społeczna, która jest organem:

 1. inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego;
 2. doradczym kierownika.

Do zadań Rady Społecznej należy:

 1. przedstawianie Zarządowi Województwa Podlaskiego wniosków i opinii w sprawach:
  • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury  sprzętu medycznego,
  • związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
  • przyznawania Dyrektorowi Podmiotu nagród,
  • rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Podmiotu,
 2. przedstawianie Dyrektorowi Podmiotu wniosków i opinii w sprawach:
  • planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  • rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  • kredytów bankowych lub dotacji,
  • podziału zysku,
  • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  • regulaminu organizacyjnego,
 3. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 4. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej Podmiotu;
 5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i w statucie Podmiotu.