Skład Rady Społecznej Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku został powołany na podstawie Uchwały Nr 51/789/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę Nr 304/4395/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Rady Społecznej w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.

Członkowie Rady Społecznej:

 • Stanisław Sulkowski-Przewodniczący
 • Jan Perkowski
 • Jacek Chańko
 • Jakub Fic
 • Teresa Hernik
 • Elwira Horosz-Ponichtera
 • Robert Jabłoński
 • Danuta Karniewicz - zmiana w składzie osobowym na mocy Uchwały Nr 196/3353/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 kwietnia 2021 roku
 • Maryna Krawczuk-Rybak
 • Wiktoria Łapińska
 • Sebastian Łukaszewicz
 • Marek Mieczkowski
 • Henryk Owsiejew
 • Marcin Sutkowski
 • Paweł Wnukowski
 • Agnieszka Zaręba
 • Justyna Emilia Żalek
 • Marcin Moniuszko

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej w podmiocie leczniczym działa Rada Społeczna, która jest organem:

 1. inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego;
 2. doradczym kierownika.

Do zadań Rady Społecznej należy:

 1. przedstawianie Zarządowi Województwa Podlaskiego wniosków i opinii w sprawach:
  • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury  sprzętu medycznego,
  • związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
  • przyznawania Dyrektorowi Podmiotu nagród,
  • rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Podmiotu,
 2. przedstawianie Dyrektorowi Podmiotu wniosków i opinii w sprawach:
  • planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  • rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  • kredytów bankowych lub dotacji,
  • podziału zysku,
  • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  • regulaminu organizacyjnego,
 3. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 4. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej Podmiotu;
 5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i w statucie Podmiotu.