„Zrób kolonoskopię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka jelita grubego w województwie podlaskim.” (nr WND-RPPD.02.05.00-20-0017/18)

Lider: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

Partnerzy: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Okres realizacji: 01.01.2020 - 31.12.2021
Wartość projektu: 1 962 952, 02
Dofinansowanie: 1 864 804, 41

Grupa docelowa: kobiety i mężczyźni, posiadający miejsce zamieszkania pracy lub nauki na obszarze województwa podlaskiego w wieku 50 - 65 lat

Cel: Przedłużenie wieku aktywności zawodowej i obniżenie śmiertelności mieszkańców województwa podlaskiego przez zwiększenie zgłaszalności do udziału w badaniach kolonoskopowych, realizowanych w ramach krajowego programu profilaktyki raka jelita grubego.

Projekt zakłada zrekrutowanie i wyedukowanie 2000 uczestników , z których 1000 otrzyma wsparcie w postaci badania kolonoskopowego.

2000 uczestników (1000 BCO, 1000 Szpital w Suwałkach):

  • 1400 udział w poradzie podstawowej indywidualnej,
  • 600 udział w poradzie podstawowej zbiorowej,
  • 1000 badań kolonoskopowych (z tego: 50% osoby z obszarów białych plam tj.: powiaty -augustowski, bielski, grajewski, hajnowski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, wysokomazowiecki, zambrowski, M.Łomża, M.Suwałki. 50% osoby zamieszkujące miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców, w tym w szczególności obszary wiejskie).

Białostockie Centrum Onkologii przewiduje zwrot kosztów dojazdu uczestników na badanie oraz zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną lub osobą zależną podczas udziału we wsparciu w postaci badania wykonywanego w ramach Projektu.

DO PROGRAMU BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO KWALIFIKUJĄ SIĘ OSOBY KTÓRE W OSTATNICH 10-CIU LATACH NIE WYKONYWAŁY BADANIA KOLONOSKOPII.

„Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, nr WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17,

Lider Projektu: Szpital Powiatowy w Zambrowie, sp. z o.o.

Partnerzy Projektu: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

                                 Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem

 

Okres realizacji projektu: 01.02.2018 – 31.12.2022

Głównym celem projektu jest zmniejszenie śmiertelności wśród mieszkańców województwa podlaskiego z powodu raka jelita grubego, poprzez zwiększenie o 3000 liczby osób wykonujących badania profilaktyczne, umożliwiające odpowiednio wczesne wykrycie choroby.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się oraz ze środków Budżetu Państwa.

Wartość projektu: 2 485 667,50 zł

Wartość dofinansowania:2 349 141,99 zł

W tym dofinansowanie z środków EFS: 2 112 817,37 zł

W tym dofinansowanie z Budżetu Państwa: 236 324,62 zł