„Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy” nr WND-RPPD.02.05.00-20-0004/17

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem i Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku.
Okres realizacji projektu: 01.12.2017 – 31.12.2022
Cel projektu:
Głównym celem projektu jest rehabilitacja medyczna i psychologiczna oraz edukacja osób po chorobie onkologicznej w celu umożliwienia im powrotu do pracy. Z uwagi na niski odsetek pacjentów, którzy po chorobie wracają do aktywności zawodowej oraz zwiększającą się zachorowalność na nowotwory niezbędne są działania informacyjno-edukacyjne i medyczne ukierunkowane na edukację w zakresie profilaktyki III-rzędowej i Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Efektem podejmowanych działań będzie powrót do aktywności zawodowej i społecznej pacjentów po chorobie onkologicznej.
Planuje się objąć wsparciem 4900 mieszkańców województwa podlaskiego w wieku 20-64, którzy w latach 2016-2020 zachorowali, bądź zachorują na nowotwór złośliwy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się oraz z Budżetu Państwa.
Wartość projektu: 9 593 375,92 PLN
Wartość dofinansowania: 9 113 238,19 PLN
w tym dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej: 8 154 369,53 PLN
w tym dofinansowanie z BP: 958 868,66 PLN

Więcej informacji na stronie projektu https://idznaprzod.onkologia.bialystok.pl/