ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje że, w wyniku postępowania na najem lokali w budynku nr 5 ( K ) położonego przy ul. Ogrodowej 12 w Białymstoku o powierzchni 29,87m2 i 13,64m2 zostało rozstrzygnięte. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma VOKSEL S.A.

Ogłoszenie o przetargu

Protokół przejęcia powierzchni najmu

wzór umowy

formularz

Informacja o zmianie terminu

umowa najmu wzór

protokół z rozeznania cenowego

Umowa najmu

Ogłoszenie

Formularz Ofertowy

Zaproszenie

protokół

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o wynikach postępowania na wynajem części nieruchomości z przeznaczeniem na postój taksówek osobowych (jedno stanowisko), położonej przy ul. Ogrodowej 12 w Białymstoku (przy wjeździe od ul. Warszawskiej do Przychodni Onkologicznej) oznaczonej nr geodezyjnym 359/5.

Zgodnie z treścią § 19 ust. 1 i ust. 2 Uchwały nr XXIII/271/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2013 r., poz. 274) informuje, iż dotychczasowemu najemcy przysługuje pierwszeństwo do najmu. Prawo pierwszeństwa polega na tym, że dotychczasowy najemca, który złożył ofertę spełniającą warunki przetargu, lecz nie zaproponował najwyższej stawki czynszu, otrzymuje informację od organizatora przetargu o najwyższej stawce zaproponowanej w ofertach spełniających warunki przetargu i w terminie 1 dnia od zakończenia przetargu może złożyć organizatorowi przetargu oświadczenie o przyjęciu wskazanej stawki, jako własnej.

Stowarzyszenie Kulturalnych Kierowców ,, Cooltura Taxi” (dotychczasowy Najemca) skorzystał z prawa pierwszeństwa zgodnie z treścią § 19 ust. 1 i ust. 2 ww. uchwały i w dniu 28.11.2023 r. złożył oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa i przyjęciu stawki najmu, jako własnej.

Na podstawie ww. oświadczenia dokonano wyboru najemcy tj.: Stowarzyszenie Kulturalnych Kierowców ,, Cooltura Taxi”, adres: ul. Składowa 10, kod pocztowy 15-399 Białystok, cena netto – 5 800,00 zł/miesięcznie plus VAT.

Zaproszenie

Formularz ofertowy

Wzór protokołu przejęcia powierzchni najmu

Wzór umowy

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o wynikach postępowania na najem lokalu na II piętrze budynku nr 12 o powierzchni 25 m2 przy ul. Ogrodowej 12 w Białymstoku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej – bufetu ( postępowanie z dnia: 27.06.2023 r.)

Zgodnie z punktem nr 15 warunków postępowania oraz zgodnie z treścią § 19 ust. 1 i ust. 2 Uchwały nr XXIII/271/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2013 r., poz. 274) informuje, iż dotychczasowemu najemcy przysługuje pierwszeństwo do najmu lokalu. Prawo pierwszeństwa polega na tym, że dotychczasowy najemca, który złożył ofertę spełniającą warunki przetargu, lecz nie zaproponował najwyższej stawki czynszu, otrzymuje informację od organizatora przetargu o najwyższej stawce zaproponowanej w ofertach spełniających warunki przetargu i w terminie 1 dnia od zakończenia przetargu może złożyć organizatorowi przetargu oświadczenie o przyjęciu wskazanej stawki, jako własnej.

HASS Wasiluk Spółka Komandytowa (dotychczasowy Najemca) skorzystał z prawa pierwszeństwa zgodnie z treścią § 19 ust. 1 i ust. 2 ww. uchwały i w dniu 13.07.2023 r. złożył oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa i przyjęciu stawki najmu, jako własnej.

Na podstawie ww. oświadczenia dokonano wyboru najemcy tj.: HASS Wasiluk Spółka Komandytowa, adres: ul. Boczna 1, kod pocztowy 15-181 Białystok, cena netto – 3.937,50 zł/miesięcznie plus VAT.


Ogloszenie o przetargu

Wzór umowy

Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia - Zmiana 27.06.2023

Załącznik nr 2 - Oferta Najemcy

Załącznik nr 3 - Oferta Najemcy - ceny dań

Załącznik nr 4 - Protokół zdawczo-odbiorczy

Załącznik nr 5 - Zestawienie kosztów eksploatacyjnych

Załącznik nr 6. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS Wynajmującego

Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszenia ma wynajem lokalu na cele gastronomiczne/bufet.

1. Treść ogłoszenia

2. Ogłoszenie - zmiana terminu skladania ofert

2. Formularz ofertowy

3. Wzór umowy

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o wynikach postępowania na najem fragmentu dachu budynku 6 ,,H” o powierzchni do 49,80 m² ul. Ogrodowej 12 w Białymstoku do wykorzystania gospodarczego pod budowę i eksploatację infrastruktury w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych.

W dniu 27.04.2023 r. zaproszono do udziału w postępowaniu poprzez ogłoszenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Białostockiego Centrum Onkologii. W wyznaczonym terminie do dnia 19.05.2023 r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta dotycząca przedmiotu postępowania:

On Tower Poland Sp. z o.o. ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa.

Z wybranym Wykonawcą została zawarta umowa pisemna na kwotę miesięcznego najmu w kwocie 3503,50 zł/miesięcznie plus VAT, na okres 36 miesięcy.

Zaproszenie do złożenia oferty na dzierżawę nieruchomości

Zaproszenie do złożenia oferty na dzierżawę nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu

Formularz ofertowy

Projekt umowy najmu dachu