Kierownik Zakładu Radioterapii: dr n. med. Tomasz Maciej Filipowski
tel. 85 6646830 - kierownik
tel. 85 6646770 - pracownia brachyterapii
tel. 85 6646811 - rejestracja

W skład Zakładu Radioterapii wchodzą pracownie:

  • teleradioterapii
  • brachyterapii
  • symulacji
  • modelarni

Zakład Radioterapii Białostockiego Centrum Onkologii realizuje leczenie napromienianiem w trybie ambulatoryjnym oraz w koordynacji z oddziałami Radioterapii pacjentów hospitalizowanych.

Pracownia brachyterapii HDR leczy metodą brachyterapii pacjentów ambulatoryjnie i w trybie leczenia zamkniętego.

Rocznie w Zakładzie Radioterapii napromienia się ok. 1800 chorych głównie z nowotworami piersi, prostaty, głowy i szyi oraz płuca, mózgu, tkanek miękkich i kości a także innych lokalizacji. W pracowni brachyterapii HDR poddawanych jest leczeniu 300 pacjentów rocznie.Zakład radioterapii ściśle współpracuje z zakładem fizyki medycznej, oddziałami łóżkowymi radioterapii, chirurgii, onkologii klinicznej i ginekologii onkologicznej.

Współpracuje z Kliniką Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Kliniką Radioterapii I Instytutu Onkologii w Gliwicach, Instytutem Onkologii w Warszawie.

W Zakładzie Radioterapii oraz pracowni brachyterapii HDR BCO realizowane są cele statutowe szpitala, wypełniany jest kontrakt NFZ radioterapii i brachyterapii chorych jak również prowadzona jest działalność naukowa, udział aktywny w licznych konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. Organizujemy co dwa lata sympozja tematyczne w Białowieży.

APARATURA ZAKŁADU RADIOTERAPII

Zakład Radioterapii BCO dysponuję czterema  nowoczesnymi aparatami, wysokoenergetycznymi przyspieszaczami liniowymi; wszystkie przystosowane  do wykonywania technik statycznych 3-D - IMRT oraz dynamicznych VMAT, radioterapii sterowanej obrazem - IGRT. Weryfikacji ułożenia pacjenta  w technice XVI.

Wszystkie aparaty zostały wyposażone w nowoczesne kolimatory wielolistkowe o grubości 5 mm AGILITY umożliwiające leczenie metodą stereotaksji i jeden aparat Versa HD filtr FFF.

Symulatory firmy ELEKTA: w tym jeden z możliwością wykonania skarnów tomograficznych umożliwiających planowanie 3D.

Do planowania leczenia wykorzystywany jest tomograf komputerowy Siemens z możliwością wykonania wirtualnej symulacji.

Całością zarządza i łączy w jedną całość system zarządzania i weryfikacji MOSAIQ. Posiadamy także system ABC do radioterapii na wstrzymanym oddechu.

Dzięki współpracy z firmą Audiofil-A zainstalowano aparaturę nagłaśniającą umożliwiającą pacjentom słuchanie muzyki relaksacyjnej w trakcie przygotowania i w czasie zabiegów radioterapii.

PRACOWNIA BRACHYETRAPII HDR

Wyposażenie pracowni stanowi aparat do brachyterapii HDR firmy ELEKTA, ze źródłem irydu 192. System planowania leczenia Oncetra Brachy, IPSA.

Pracownia wyposażona jest we wszystkie aplikatory narządowe pozwalające na leczenie nowotworów metodą brachyterapii we wszystkich lokalizacjach.

Pracownia posiada ramię C do weryfikacji pozycji źródeł promieniowania oraz bezpośredni dostęp do symulatora z możliwością wykonania tomografii komputerowej w celu planowania 3D.

Do brachyterapii prostaty wykorzystywany jest system SWIFT pozwalający na planowanie w czasie rzeczywistym (Real time) sprzężony z aparatem USG oraz systemem planowania leczenia 3D.

W brachyterapii oskrzelowej wykorzystywany jest bronchofiberoskop Olympus z możliwością archiwizacji danych Endobase.

Wykonywane są aplikacje ginekologiczne w tym z wykorzystaniem techniki planowania 3D- przestrzennej konformalnej z użyciem tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego.

Do leczenia nowotworów sutka używamy aplikatora Contura (SenoRx) oraz aplikatorów śródtkankowych Comfort (ELEKTA).  Leczenie odbywa się  techniką  APBI (częściowe napromienianie piersi) pozwalająca na skrócenie czasu leczenia wybranych pacjentek, do pięciu dni.

Leczymy również inne lokalizacje narządowe przy pomocy całego zestawu aplikatorów śródtkankowych, stycznych i wewnątrzprzewodowych.

Pracownia ściśle współpracuje z klinikami brachyterapii Instytutu Onkologii w Warszawie i Gliwicach.

PERSONEL ZAKŁADU RADIOTERAPII Z PRACOWNIĄ BRACHYTERAPII HDR

Lekarze: 

Dr n. med. Tomasz Filipowski - kierownik
Lek. med. Ewa Rożkowska - z-ca kierownika
dr n. med. Dorota Kazberuk - koordynująca pracę pracowni brachyterapii HDR
Dr n. med. Joanna Topczewska
Lek. med. Anna Kozłowska
Lek. med. Anna Szmigiel-Trzcińska
Lek. med. Michał Niksa
Lek. med. Rafał Maksim
Dr n. med. Krystyna Syczewska

Pielęgniarki:

mgr Ewa Sawicka - Pielęgniarka Koordynująca
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
mgr Iga Ciecierska - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
mgr Angelika Grzybowska - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
mgr Magdalena Kondracka - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
mgr Elżbieta Sznajderuk - specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki
Barbara Perkowska - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego

Salowa: Lena Malecka

Technicy radioterapii:

Gruszka Ewa – kierownik zespołu techników elektroradiologii
Bielicki Krzysztof - st. tech. elektroradiologii
Czaczkowska Agata - st. tech elektroradiologii
mgr Czauderna  Jolanta - asystent elektroradiologii
Figzał Dorota - st. tech elektroradiologii
Gawryluk Marta - st. tech. elektroradiologii
Gąsowska Iwona - st. tech elektroradiologii
Gąsowski Marcin - st. tech elektroradiologii
Jarosz Anna - specjalista tech. radioterapii
Jurczykowski Cezary - specjalista tech. radioterapii
Kateusz Anna - st. tech. elektroradiologii
Kateusz Piotr - st. tech. elektroradiologii
Klisz Joanna - specjalista tech. radioterapii
Kobylski Piotr - specjalista tech. radioterapii
Koćmierowska Barbara - specjalista tech. radioterapii
Kołtun Liliana - specjalista tech. radioterapii
Kozłowska Beata - st. tech elektroradiologii
Okłota Artur - specjalista tech. radioterapii
Onoszko Aneta - specjalista tech. radioterapii
mgr Pasyńczuk Adam - tech. elektroradiologii
Patejuk Marcin - st. tech elektroradiologii
Piłka Magdalena - tech. elektroradiologii
Różańska-Zimnoch Małgorzata - st. tech. elektroradiologii
Słota Iwona - st. tech elektroradiologii
Sołowiej Beata - st. tech. elektroradiologii
mgr Sosnowska Justyna - tech. elektroradiologii
Szot Izabela - specjalista tech. radioterapii
Tołkin Jolanta - specjalista tech. radioterapii
Wasiluk Natalia - st. tech. elektroradiologii
Więsław Małgorzata - spec. tech. radioterapii
Wołpiuk  Katarzyna - st. tech elektroradiologii
mgr Wyszpiański Patryk - asystent elektroradiologii

Sekretariat:

Radulska Mirosława 
Tołkacz Anna
Gryko Emilia
Iwona Krasowska

RADIOTERAPIA

Radioterapia jest metodą leczenia nowotworu przy użyciu promieniowania.

Celem napromieniania jest zniszczenie lub unieszkodliwienie komórek nowotworowych. Do leczenia używa się aparatów nazywanymi przyspieszaczami. To nowoczesne urządzenia do emisji energii promieniowania sterowane komputerowo.
Radioterapia  może być stosowana jako samodzielna metoda leczenia  lubteż wspólnie z chirurgią i chemioterapią. Stosowana jest w różnym czasie przed, po lub rzadziej w trakcie innej metody leczenia.

Aparat (przyspieszacz) zbudowany jest z głowicy z której „wysyłane” jest promieniowanie oraz stołu terapeutycznego na którym leży pacjent ( ta część aparatu jest widoczna w kabinie). Podobnie jak przy badaniu rentgenowskim promieniowania nie widać, pacjent nie czuje i nie słyszy   działania promieni, i nie boli go sam zabieg napromieniania.Odgłosy jakie wydobywają się z aparatu to ruch głowicy i osłon wmontowanych w głowicę. Promieniowanie działa tylko na pacjenta i nie wydostaje się na zewnątrz, nie powoduje zagrożenia dla innych ludzi.

Nowoczesna radioterapia polega na dostosowaniu promieniowania do osobistej budowy każdego pacjenta. W tym celu wykonujemy badanie tomografii komputerowej w ułożeniu pacjenta tak jak będzie napromieniany.
W celu zapewnienia dokładności i powtarzalności ułożenia stosujemy specjalne podkładki, maski, i usztywniacze nazywane stabilizatorami.
Lekarze wspólnie z fizykami ustalają warunki w jakich promieniowanie będzie najlepsze dla konkretnego pacjenta, jest to wykonanie „planu leczenia”. Następnie taki plan jest sprawdzany „na sucho” tj bez pacjenta przy pomocy specjalnych przyrządów pomiarowych. Dopiero po takiej weryfikacji pacjent jest zapraszany na radioterapię. Nowoczesna radioterapia jest podzielona na dużą ilość dawek codziennie przez okres od 5 do 8 tygodni oprócz soboty, niedzieli i świąt.

Skąd wiadomo, że ułożenie pacjenta w trakcie zabiegu jest prawidłowe, lub ze zabieg przebiega prawidłowo i promieniowanie trafia do celu. Do tego służy nam specjalny system weryfikacji ułożenia. Przy pierwszym ułożeniu pacjenta aparat obraca się o 3600 ( dookoła pacjenta) i wykonuje tomografię. Jest ona porównywana z badaniem tomograficznym, które było wykonane przed leczeniem. Jeśli komputer nie wykryje poruszenia pacjent jest napromieniany, jeśli natomiast jest jakieś odchylenie to technik poprawia ułożenie pacjenta lub stołu i dopiero zaczyna napromieniać.
Czynność ta jest powtarzana przez cały czas radioterapii raz w tygodniu lub częściej.

!--

-->