Świadczenia, w postaci badań przesiewowych z zakresu profilaktyki nowotworów skóry, będą udzielane w następujących placówkach:

  • Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, tel. 85 66 46 888
  • AM-medica Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 77, 15-703 Michałowo, tel. 85 888 02 22, 85 873 99 55
  • Puls Sp. z o.o., ul. Aleje Jana Pawła II 19, 22-400 Zamość, tel. 84 530 37 43, 84 530 37 44, 84 530 37 46
  • NZOZ „Zdrowie” s.c. Izabela Dorota Anasiewicz-Kostrzewa, Maria Kokoszka, ul. Jana Pawła II 5, 23-300 Janów Lubelski, tel. 15 87 23 099

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w akcji profilaktycznej „Tydzień profilaktyki nowotworów skóry”, realizowanej w dniach od 19 do 23 października 2020. Osoby aktywne zawodowo, w wieku 50-64 lata, u których dotychczas nie zdiagnozowano nowotworu skóry, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci konsultacji edukacyjnych/świadomościowych oraz badania dermatoskopowego wraz z konsultacją specjalistyczną. Celem umówienia się na wizytę, należy zadzwonić pod numer telefonu: 85 66 46 888 (Call Center).

Mając na uwadze aktualną sytuację sanitarno-epidemiologiczną związaną z zakażeniami SARS-CoV-2, informujemy, iż realizacja projektu „Program profilaktyki nowotworów skóry w Polsce Wschodniej” nr POWR.05.01.00-00-0003/18 odbywa się w powszechnie obowiązującym reżimie sanitarnym. Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania jednostki i zasad w niej panujących, są zamieszczane pod adresem: https://www.onkologia.bialystok.pl/koronawirus-covid-19

W obecnej chwili trwa nabór placówek podstawowej opieki zdrowotnej. Zapraszamy do zapoznania się z konkursem ofert zamieszczonym w zakładce Ogłoszenia-Konkurs ofert. Informacje na temat placówek włączonych do realizacji programu, będą na bieżąco aktualizowane. Wszelkich informacji na temat realizacji programu na terenie województw: podlaskiego i lubelskiego, można uzyskać pod nr telefonu 661-561-341.

FE POWER

Okres realizacji projektu: 01-09-2019 do 30-08-2021

Głównym celem Projektu jest zwiększenie, poprzez działania edukacyjne, świadomości grupy docelowej na temat zapobiegania nowotworom skóry i metod samobadania znamion. Z uwagi na niską świadomość społeczeństwa oraz fakt, że nowotwory złośliwe należą do najliczniejszej grupy nowotworów złośliwych u ludzi rasy białej (od kilkunastu lat zajmują 5-te miejsce na liście największych problemów onkologicznych) działania informacyjno-edukacyjne ukierunkowane są na poprawę profilaktyki oraz umiejętność samobadania zmian skórnych. Efektem podejmowanych działań będzie również przedłużenie życia mieszkańców województwa podlaskiego i lubelskiego.

Wsparciem w zakresie Projektu „Profilaktyki nowotworów skóry w Polsce Wschodniej” planuje się objąć 2880 osób aktywnych zawodowo w wieku 15-65 lub starszych, jeżeli nadal pozostają osobami aktywnymi zawodowo lub osobami uczącymi się, z województwa podlaskiego lub lubelskiego lub przebywających tymczasowo na terenie województwa podlaskiego lub lubelskiego, np. w charakterze turysty. Planuje się objąć 1920 osób badaniami przesiewowymi dermatoskopem oraz wideodermatoskopem.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu w ramach Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V, Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne.

Wartość projektu: 1 002 887,50 PLN
Wartość dofinansowania: 1 002 887,50 PLN

Regulamin projektu