EFRR

Tytuł projektu: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Białostockiego Centrum Onkologii”

Okres realizacji: 01.08.2017 – 31.07.2019

Cel Projektu: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym. Wzrost oszczędności energii w budynku i redukcja emisji CO2. Podniesienie jakości infrastruktury publicznej dzięki zwiększeniu komfortu termicznego w obiekcie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka Niskoemisyjna, Działania 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne

Wartość projektu: 892.877,00 zł
Wartość dofinansowania: 579.570,55 zł
w tym z funduszy Unii Europejskiej: 579.570,55 zł

EFRR

Tytuł projektu: „Poprawa dostępności i jakości diagnostyki onkologicznej i onkologicznych procedur medycznych poprzez doposażenie Białostockiego Centrum Onkologii”
Okres realizacji projektu: 20.11.2018 – 30.06.2019

Cel Projektu:
Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości funkcjonowania opieki w zakresie diagnostyki, sprawności zabiegowej i opieki nad pacjentem onkologicznym, w szczególności w diagnostyce i terapii nowotworów płus, piersi i prostaty.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia oraz ze środków budżetu Województwa Podlaskiego.

Wartość projektu: 6.277.000,00 zł
Wartość dofinansowania: 6.277.000,00 zł
w tym z funduszy Unii Europejskiej: 5.335.450,00 zł

EFRR

Tytuł projektu: „Poprawa jakości i dostępności do zabiegów chemioterapii onkologicznej poprzez utworzenie centralnej pracowni leków cytostatycznych wraz z przebudową i adaptacją apteki szpitalnej i centralnej sterylizatorni w Białostockim Centrum Onkologii”

Okres realizacji projektu: 09.07.2018 r. – 23.02.2021 r.

Cel Projektu:
Głównym celem projektu jest zmniejszenie nierówności w zakresie stanu zdrowia mieszkańców województwa podlaskiego poprzez lepszy dostęp do usług zdrowotnych w zakresie chorób nowotworowych. Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości i dostępności do zabiegów chemioterapii onkologicznej poprzez utworzenie centralnej pracowni leków cytostatycznych wraz z przebudową i adaptacją apteki szpitalnej oraz centralnej sterylizatorni.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia oraz ze środków budżetu Województwa Podlaskiego.

Wartość projektu: 13.364.663,37 zł
Wartość dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej: 6.522.357,71 zł