BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:

 • 26, 26a i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. Dz.U. z 2021 r. poz. 711 t.j. ze zm. oraz
 • w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm ,ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w BCO przez lekarzy specjalistów z  zakresu  radiodiagnostyki: opisywanie  zdjęć  rtg, wykonywanie biopsji, badanie i opis USG, nadzór oraz konsultacje w zakresie badań radiologicznych, (wymagane doświadczenie w pracy przy opisywaniu badań pacjentów onkologicznych).
 1. Miejsce udzielania  świadczeń:  Zakład Diagnostyki Obrazowej BCO.
 2. Termin zawarcia umowy: od 01.04.2022 r. do  31.03.2024 r.
 3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 107/106, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00. oraz na stronie internetowej BCO/BIP/.
 4. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Kancelaria, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 18.03.2022 r. do godz. 10:00.
 5. Otwarcie ofert 18.03.2022 r. o godz. 11:00.
 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej BCO, BIP), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
 8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust. 1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.).
 9. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.
  ogłoszenie
  specyfikacja
  projekt umowy