OGŁOSZENIE

 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku ogłasza otwarty nabór placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa podlaskiego do współpracy
w ramach projektu pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi” (UDA-RPPD.02.05.00-20-0010/17-00)
w zakresie realizacji szkoleń z samobadania piersi dla potencjalnych uczestniczek projektu

 

Umowa dotycząca przedmiotu naboru będzie obejmowała okres od dnia jej zawarcia do 31.12.2019 r.

in

Przedmiotem naboru jest współpraca Placówki POZ z Zamawiającym - BCO w ramach projektu pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi”, nr WND-RPPD.02.05.00-20-0010/17 współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się, w następującym zakresie:

1) Wytypowania przez Placówkę POZ wśród swoich pacjentek 50 osób, które kwalifikują się jako grupa docelowa projektu tzn. kobiety w wieku 50-69 lat, mieszkanki województwa podlaskiego.

2) Realizacji przez Placówkę POZ 5 szkoleń przez lekarzy lub pielęgniarki zatrudnione lub współpracujące z Placówką POZ dla pacjentek swoich placówek, które kwalifikują się jako grupa docelowa projektu oraz przekazania uczestniczkom szkoleń materiałów informacyjno-edukacyjnych.

3)   Prowadzenia i dostarczenia przez Placówkę POZ do Udzielającego zamówienia - BCO dokumentacji projektowej pacjentek zakwalifikowanych do udziału w projekcie,
a uczestniczących w szkoleniach organizowanych przez Placówkę POZ oraz list obecności
z każdego z przeprowadzonych przez Placówkę POZ szkoleń w ramach projektu.

 

Szczegółowe warunki naboru wraz z załącznikami (w tym obowiązujący formularz oferty) Oferenci mogą odebrać w siedzibie Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej Curie Białymstoku ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok.

Wypełniony formularz Oferty wraz z załącznikami należy dostarczyć w jednym egzemplarzu mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres: Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Ogrodowa 12, 15-027 BIAŁYSTOK, z adnotacją: Ogłoszenie o otwartym naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa podlaskiego do współpracy w ramach projektu pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi”.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.08.2019 r. Decyduje data wpływu oferty do jednostki. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni od zakończenia terminu składania ofert, a w przypadku wyboru oferty przez cały okres trwania umowy. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie do 3 dni od upływu terminu składania ofert. Placówki POZ, które złożą oferty, zostaną niezwłocznie powiadomione o wynikach naboru za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o wynikach naboru zostanie również opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania naboru oraz przesunięcia terminów składania ofert
i rozstrzygnięcia naboru bez podania przyczyn.

Ogłoszenie o naborze rak piersi

Wzór umowy rak piersi

Formularz ofertowy rak piersi