banner UE

OGŁOSZENIE

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku ogłasza otwarty nabór placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa podlaskiego do współpracy w ramach projektu pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi” (UDA-RPPD.02.05.00-20-0010/17-00) w zakresie realizacji szkoleń z samobadania piersi dla potencjalnych uczestniczek projektu

Umowa dotycząca przedmiotu naboru będzie obejmowała okres od dnia jej zawarcia do 31.12.2019 r.
Przedmiotem naboru jest współpraca Placówki POZ z Zamawiającym - BCO w ramach projektu pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi”, nr WND-RPPD.02.05.00-20-0010/17 współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się, w następującym zakresie:

  1. Wytypowania przez Placówkę POZ wśród swoich pacjentek 50 osób, które kwalifikują się jako grupa docelowa projektu tzn. kobiety w wieku 50-69 lat, mieszkanki województwa podlaskiego.
  2. Realizacji przez Placówkę POZ 5 szkoleń przez lekarzy lub pielęgniarki zatrudnione lub współpracujące z Placówką POZ dla pacjentek swoich placówek, które kwalifikują się jako grupa docelowa projektu oraz przekazania uczestniczkom szkoleń materiałów informacyjno-edukacyjnych.
  3. Prowadzenia i dostarczenia przez Placówkę POZ do Udzielającego zamówienia - BCO dokumentacji projektowej pacjentek zakwalifikowanych do udziału w projekcie,
    a uczestniczących w szkoleniach organizowanych przez Placówkę POZ oraz list obecności
    z każdego z przeprowadzonych przez Placówkę POZ szkoleń w ramach projektu.

Szczegółowe warunki naboru wraz z załącznikami (w tym obowiązujący formularz oferty) Oferenci mogą odebrać w siedzibie Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej Curie Białymstoku ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok.
Wypełniony formularz Oferty wraz z załącznikami należy przesłać elektronicznie poprzez system ePUAP lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Ogrodowa 12, 15-027 BIAŁYSTOK, z adnotacją: Ogłoszenie o otwartym naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa podlaskiego do współpracy w ramach projektu pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi”.

W ramach naboru Zamawiający zawrze umowy o współpracy z 5 placówkami POZ z terenu województwa podlaskiego. Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym, do momentu podpisania umów z założoną ilością placówek POZ. Decyduje kolejność zgłoszeń – moment wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Formularz ofertowy rak piersi
Ogłoszenie o naborze rak piersi
Wzór Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych rak piersi
Wzór umowy rak piersi