banner UE

OGŁOSZENIE
Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku ogłasza otwarty nabór placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa podlaskiego do współpracy  w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi (UDA-RPPD.02.05.00-20-0011/17-00) w zakresie realizacji szkoleń z zakresu profilaktyki raka jelita grubego w tym nawyków żywieniowych i aktywności  fizycznej oraz znaczenia badań profilaktycznych.

Umowa dotycząca przedmiotu naboru będzie obejmowała okres od dnia jej zawarcia do 31.12.2019 r.
Przedmiotem umowy jest współpraca Placówki POZ z Zamawiającym - BCO w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa DZIAŁANIE 2.5. Aktywne i zdrowe starzenie się, w następującym zakresie:

  1. Wytypowania przez Placówkę POZ wśród swoich pacjentów 50 osób, którzy kwalifikują się jako grupa docelowa projektu tzn. mieszkańcy województwa podlaskiego w tym: osoby w wieku 50-65 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego, osoby w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego a także osoby w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha.
  2. Realizacji przez Placówkę POZ 5 szkoleń przez lekarzy lub pielęgniarki zatrudnione lub współpracujące z Placówką POZ dla pacjentów swoich placówek, którzy kwalifikują się jako grupa docelowa projektu oraz przekazania uczestnikom szkoleń materiałów informacyjno-edukacyjnych.
  3. Prowadzenia i dostarczenia przez Placówkę POZ do Zamawiającego - BCO dokumentacji projektowej pacjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie, a uczestniczących
    w szkoleniach organizowanych przez Placówkę POZ oraz list obecności z każdego z przeprowadzonych przez Placówkę POZ szkoleń w ramach projektu.

Szczegółowe warunki naboru wraz z załącznikami (w tym obowiązujący formularz oferty) Oferenci mogą odebrać w siedzibie Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej Curie
w Białymstoku ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok.
Wypełniony formularz Oferty wraz z załącznikami należy przesłać elektronicznie poprzez system ePUAP lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres : Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Ogrodowa 12, 15-027 BIAŁYSTOK, z adnotacją: Ogłoszenie o otwartym naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa podlaskiego do współpracy w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”.

W ramach naboru Zamawiający zawrze umowy o współpracy z 3 placówkami POZ z terenu województwa podlaskiego. Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym, do momentu podpisania umów z założoną ilością placówek POZ. Decyduje kolejność zgłoszeń – moment wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Formularz ofertowy POZ rak jelita grubego
Ogłoszenie o naborze POZ rak jelita grubego
Wzór Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych POZ rak jelita grubego
Wzór umowy POZ rak jelita grubego