Projekt „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi”.

Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem.
Okres realizacji projektu: 01.02.2018 r. – 31.01.2020 r.

Cel Projektu:
Głównym celem projektu jest zmniejszenie śmiertelności powodowanej chorobą nowotworową piersi wśród kobiet w wieku 50-69 lat, poprzez  zwiększenie liczby kobiet wykonujących badania profilaktyczne umożliwiające odpowiednio wczesne wykrycie choroby. Z uwagi na niską świadomość zdrowotną społeczeństwa oraz wykrywanie chorób w zaawansowanych stadiach rozwojowych działania edukacyjno-informacyjne ukierunkowane są na poprawę świadomości dbania o własne zdrowie, a przez to zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne (mammograficzne). Efektem podejmowanych działań będzie również przedłużenie wieku aktywności zawodowej kobiet województwa podlaskiego.

Planuje się objąć wsparciem Programem profilaktyki raka piersi 3693 kobiet w wieku 50-69 lat, zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego. W szczególności działaniami projektowymi mają być objęte kobiety z obszarów tzw. „białych plam” (powiat wysokomazowiecki, siemiatycki, zambrowski, łomżyński, kolneński, oraz Suwałki, Sejny), z miejscowości poniżej 20 mieszkańców, obszarach wiejskich. Z uwagi na niski procent zgłaszalności na badania mammograficzne kobiet z w/w obszarów
Zakłada się, że w efekcie działań informacyjno – edukacyjnych 1108 kobiet weźmie udział w badaniach mammograficznych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.

Wartość projektu: 1 514 308,80 PLN
Wartość dofinansowania: 1 420 053,80 PLN
w tym z funduszy Unii Europejskiej: 1287 162,48 PLN