FE POWER

„Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka płuc w województwach lubelskim i podlaskim”” nr POWR.05.01.00-00-0003/19

Realizator:        Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

Okres realizacji:     01.04.2020 - 30.11.2023

Wartość projektu:    2 066 391,60

Dofinansowanie:     2 066 391,60

w tym z funduszy Unii Europejskiej: 2 066 391,60

Głównym celem Projektu jest poprawa wykrywalności raka płuca na wczesnym etapie jego rozwoju poprzez prowadzenie odpowiednich działań profilaktycznych w wybranej populacji mieszkańców województw lubelskiego i podlaskiego.

W zakresie edukacji planuje się przeszkolenie 75 osób należących do kadry medycznej oraz 1600 osób z ryzykiem rozwoju raka płuca.

W zakresie badań przesiewowych, diagnostyki wstępnej oraz pogłębionej planuje się zrekrutować 1600 osób:

  • osoby w wieku 55-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat,
  • osoby w wieku 50-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat, u których stwierdza się jeden z czynników ryzyka:
    • ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza, ekspozycja na radon,
    • indywidualna historia zachorowania na raka: przebyty rak płuca (lung cancer survivior), w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od paleni a tytoniu, np. rak pęcherza moczowego, rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia,
    • historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF).