Deklaracja dostępności Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Białostockie Centrum Onkologii.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, pliki publikowane po 23.09.2020 r. są dostępne.
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne, mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów strony, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, lub stanowią przekierowanie do materiałów znajdujących się na stronach internetowych innych instytucji
 • w części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie będą posiadały napisy maksymalnie do 7 dni od daty opublikowania filmu. Do filmów umieszczonych na naszej stronie po 23 września 2020r., które nie mają napisów planujemy je dodać do 31.12.2022
 • dokumenty sprzed 23 września 2018r. nie są dostępne cyfrowo. Jeśli potrzebujesz, któregoś z nich w formie dostępnej skontaktuj się z nami.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Nowik.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 856784144

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrekcja Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
 • Adres: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.
  ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 857435913

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.
Adres: ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok

PLAN BCO

Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w jednym kompleksie budynków (blok: A, B, C, D, F, H, I, J) połączonych ściśle ze sobą komunikacyjnie stałymi łącznikami.

 • Budynek B (wejście od ul. Warszawskiej) – główne wejście do budynku; wejście jest dostępne z poziomu terenu. Znajduje się tu:
 • Główne wejście do Szpitala, Przychodni Onkologicznej oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej
 • Punkt informacyjny
 • Główna Rejestracja Szpitala
 • Izba Przyjęć
 • Szatnia
 • Budynek K - (wejście od ul. Ogrodowej) – z uwagi na planowane prace budowlane wejście będzie tymczasowo niedostępne.
 • Budynek C – (wejście od ul. Warszawskiej) – wejście jest dostępne z poziomu terenu.
 • Wejście dla osób z niepełnosprawnością: wejście główne (budynek B). Przy tym wejściu dostępne są również dyżurne wózki dla osób z niepełnosprawnością.
 • Przed budynkiem BCO od ul. Ogrodowej znajdują się 2 miejsca postojowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.
 • Od ul. Warszawskiej (przy wjeździe na parking podziemny) znajduje się podnośnik dla osób z niepełnosprawnością pozwalający na przedostanie się pacjentów na teren BCO.
 • Toalety są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością, znajdują się przy głównej Rejestracji na parterze oraz w Poradniach na I i III piętrze
 • Okienko głównej Rejestracji Szpitala (budynek B) posiada ladę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnością.
 • W Szpitalu są dostępne windy umożliwiające dotarcie na wybrane piętro. Windy posiadają napisy w alfabecie brajla.
 • Na 3 kondygnacjach parkingu podziemnego znajdującego się przy ul. Warszawskiej 15 znajduje się 13 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością oraz winda. Osoby z niepełnosprawnością posiadające niebieską kartę parkingową zwolnione są z opłat za parking na terenie BCO.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 20a ust.1-6) osoba z niepełnosprawnością wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej.

Warunkiem wejścia na teren kompleksu szpitalnego z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w: uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia na teren kompleksu szpitalnego z psem asystującym nie zwalnia osoby z niepełnosprawnością  z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba z niepełnosprawnością nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 • W budynku zainstalowana jest pętla indukcyjna w głównej Rejestracji Szpitala (budynek B).
 • Szpital zapewnia dostęp do usług tłumacza PJM.

Świadczenie usługi tłumaczenia jest bezpłatne  dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz.721 i Nr 171, poz.1016). Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić Szpitalowi chęć skorzystania ze świadczenia tłumacza PJM, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie może być dokonane drogą mejlową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , faxem na numer  (85) 743 59 13 bądź osobiście w Kancelarii Szpitala przy ul. Warszawskiej 15 z wykorzystaniem druku: FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie chęci skorzystania z usługi tłumacza migowego – plik PDF plik DOCX

Pracownik Białostockiego Centrum Onkologii kontaktuje się bezpośrednio z osobą zgłaszającą, w sposób przez nią wskazany, potwierdzając możliwość realizacji zgłoszenia i jednocześnie ustalając sposób jego realizacji lub informuje o braku możliwości realizacji świadczenia.

 • Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej lub osoby z niepełnosprawnością do konkretnego punktu. Taką potrzebę należy zgłosić w Punkcie Obsługi Pacjenta.

 

Dyrekcja i Administracja Szpitala

Adres: ul. Warszawska 15, 15-062 Białystok, Parter, I piętro

 • Budynek G – przy głównym wejściu do budynku od ulicy Warszawskiej znajdują się schody oraz winda, którą można dostać się na poszczególne piętra budynku.

W budynku znajdują się pomieszczenia Dyrekcji i administracji Szpitala (Parter oraz I piętro). Na drugim piętrze znajduje się Centrum Profilaktyki Nowotworów.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Poziome ciągi komunikacyjne są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Skład Rady Społecznej Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku został powołany na podstawie Uchwały Nr 282/5284/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 4 sierpnia 2022 r. zmieniającej uchwałę Nr 51/789/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.

Członkowie Rady Społecznej:

 • Stanisław Sulkowski - Przewodniczący
 • Maryna Krawczuk-Rybak - Zastępca Przewodniczącego
 • Jacek Chańko
 • Marek Chojnowski
 • Cezary Cieślukowski
 • Tadeusz Cybulko
 • Janusz Dzięcioł
 • Ewa Feszler
 • Jakub Fic
 • Robert Jabłoński
 • Joanna Kalinowska
 • Danuta Karniewicz
 • Jarosław Matwiejuk
 • Agata Puchalska
 • Wiktoria Wnorowska
 • Paweł Wnukowski
 • Agnieszka Zaręba
 • Justyna Emilia Żalek

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej w podmiocie leczniczym działa Rada Społeczna, która jest organem:

 1. inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego;
 2. doradczym kierownika.

Do zadań Rady Społecznej należy:

 1. przedstawianie Zarządowi Województwa Podlaskiego wniosków i opinii w sprawach:
  • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury  sprzętu medycznego,
  • związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
  • przyznawania Dyrektorowi Podmiotu nagród,
  • rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Podmiotu,
 2. przedstawianie Dyrektorowi Podmiotu wniosków i opinii w sprawach:
  • planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  • rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  • kredytów bankowych lub dotacji,
  • podziału zysku,
  • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  • regulaminu organizacyjnego,
 3. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 4. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej Podmiotu;
 5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i w statucie Podmiotu.


Magdalena Joanna Borkowska

Dyrektor Borkowska


Magdalena Joanna Borkowska – dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, z wykształcenia prawnik. Pochodzi z Augustowa, całe swoje zawodowe życie związana jest z systemem ochrony zdrowia. Przez wiele lat pracowała w Podlaskiej Regionalnej Kasie Chorych oraz Narodowym Funduszu Zdrowia. Pełniła m.in. funkcję zastępcy dyrektora oraz p.o. dyrektora Podlaskiego Oddziału NFZ, była także wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania jednostkami ochrony zdrowia. Do BCO przyszła z Centrali NFZ, gdzie ostatnio pracowała na stanowisku zastępcy dyrektora gabinetu Prezesa.

W codziennej pracy kieruje się słowami wybitnego polskiego psychologa Jacka Santorskiego - zarządzanie polega na tym, żeby robić rzeczy właściwie, a przywództwo, żeby robić właściwe rzeczy. Dlatego też, dyrektor Borkowska duży nacisk kładzie na sprawną organizację pracy, która przejawia się we właściwie określonych zadaniach poszczególnych komórek organizacyjnych oraz delegowaniu kompetencji sprawnej i profesjonalnej kadrze medycznej.

Jak podkreśla dyrektor, szpital to ludzie, a przede wszystkim pacjenci, których dobro jest najwyższą wartością. Strach przed chorobą onkologiczną ma wpływ na najbliższe otoczenie pacjenta, dlatego niezbędne jest holistyczne spojrzenie zarówno na sam proces leczenia, ale także działalność profilaktyczną i edukacyjną.

Myślą przewodnią nowej dyrektor BCO jest „zarządzanie i przywództwo w zmianie”. Jako priorytet traktuje profesjonalną opiekę nad pacjentem oraz dalszy rozwój BCO.


dr n. med. Dorota Elżbieta Kazberuk

Kazberuk

Dr n. med. Dorota Kazberuk jest pracownikiem BCO od 2004 roku. Pracowała kolejno na Oddziale Radioterapii następnie w Zakładzie Radioterapii z Pododdziałem Brachyterapii. Od 2010 roku po zdobyciu specjalizacji z radioterapii onkologicznej, pełniła funkcję koordynatora Pracowni Brachyterapii. Ten czas pozwolił jej na zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu organizacji pracy, motywowania pracowników oraz nabycia  praktycznych umiejętności z zakresu ekonomii szpitala. Pracowała przez ten czas na poprawę wizerunku szpitala i budowanie silnej pozycji BCO na arenie ogólnopolskiej. Od 2006 roku brała udział w organizacji siedmiu cyklicznych, interdyscyplinarnych konferencji w Białowieży o zasięgu ogólnopolskim, które zapisały się na stałe w kalendarzu spotkań onkologicznych w Polsce. 

Białostockie Centrum Onkologii od 1 grudnia 2019r. rozpoczęło realizację w województwie podlaskim pilotażowego programu koordynowanej opieki nad pacjentami onkologicznymi. W pilotażu dr Kazberuk pełni funkcję Koordynatora Medycznego w zakresie wszystkich nowotworów w tym ważnym projekcie. Pilotaż koordynowanej opieki to jeden z elementów Krajowej Sieci Onkologicznej. Najważniejszym zadaniem Krajowej Sieci Onkologicznej jest poprawa sytuacji pacjentów onkologicznych poprzez stworzenie struktury, która zapewni im kompleksową i koordynowaną opiekę onkologiczną, w oparciu o jednolite standardy diagnostyki i leczenia.  Zgodnie z tymi założeniami pacjenci, niezależnie od miejsca swojego zamieszkania, będą mieli zapewniony równy dostęp do świadczeń onkologicznych, będą również monitorowani pod względem postępów i jakości leczenia. Wszystko po to, aby chory onkologicznie nie gubił się w systemie, ale był prowadzony od momentu podejrzenia nowotworu na wszystkich etapach począwszy od diagnostyki, poprzez terapię i rehabilitację.

Dyrektor Kazberuk kolejną już kadencję pełni funkcję Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego w oddziale podlaskim. Od wielu lat bierze udział i organizuje liczne spotkania naukowe z udziałem wielu wybitnych specjalistów z różnych dziedzin medycyny.

Pełniła funkcję Przewodniczącego Stowarzyszenia do Walki z Rakiem przy Białostockim Centrum Onkologii. W tym okresie zainicjowała wiele aktywności o charakterze charytatywnym angażujących zarówno pracowników szpitala wspólnie z pacjentami - chętnych do pomocy innym. Powstały w tym czasie projekty takie jak: onkosakiewki, podziel się talentem i wiele innych. Dyrektor powołała pierwszy OnkoRun – bieg po zdrowie, promujący zdrowy tryb życia i zachęcający do badań profilaktycznych. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się również Uroonko Jamm Session, na którym onkolodzy wspólnie z urologami wykonywali standardy jazzowe.

Okres pandemii zachęcił dr Kazberuk do nawiązywania współpracy z wieloma organizacjami i firmami. Dzięki aktywnej działalności i zaangażowaniu udało się pozyskać ogromną pomoc w zakresie środków ochrony indywidualnej dla personelu medycznego i pacjentów leczonych w Białostockim Centrum Onkologii, dzięki czemu udało się przetrwać najtrudniejsze momenty tego okresu. Odbyło się również w tym czasie wiele webinariów, dzięki którym mogliśmy się podzielić doświadczeniami z radzeniem sobie z pandemią.


Jacek Roleder

Roleder

Z wykształcenia ekonomista, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zarządzania i finansów w ochronie zdrowia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a także praktycznej psychologii społecznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie.

Specjalista z ponad 20-letnim doświadczeniem w kierowaniu zespołem. Zajmował się opracowaniem strategii rozwoju oraz jej realizacją w jednostkach, tj. NFZ oraz PZU. Od kwietnia 2016 roku pełnił funkcję dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem. Umiejętności tj. zarządzanie zasobami ludzkimi, jakością świadczonych usług, logistyka czy motywowanie ludzi pomogły Jackowi Rolederowi w sprawnym i skutecznym kierowaniu Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Białymstoku oraz Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie. W swojej pracy zorientowany na jakość i profesjonalizm.

Misja Szpitala: PACJENT W CENTRUM UWAGI

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku jest jedyną w województwie podlaskim wysokospecjalistyczną placówką zajmującą się rozpoznawaniem i leczeniem chorób nowotworowych. Białostockie Centrum Onkologii ma długą historię z początkami przy Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym. Od 1993 r. ma patrona - Marię Skłodowską-Curie. W roku 2016 BCO obchodziło jubileusz 60-lecia.

W centrum funkcjonuje Specjalistyczny Szpital Onkologiczny z oddziałami stacjonarnymi: Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej, Radioterapii, Onkologii Ginekologicznej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Chirurgii Onkologicznej ze Specjalistycznymi Pododdziałami Leczenia Chorób Nowotworowych, w tym Pododdziałami Leczenia Bólu i Urologii oraz jedynymi na Podlasiu ośrodkami zapewniającymi pacjentom kompleksową opiekę w leczeniu i diagnostyce raka piersi (Breast Cancer Unit) oraz nowotworów przewodu pokarmowego (Colorectal Cancer Unit). Dziennie w Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej przyjmujemy około 500 pacjentów, którzy korzystają z poradni: onkologii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chemioterapii nowotworów, ginekologii onkologicznej, radioterapii, chorób piersi, przewodu pokarmowego, stomijnej, leczenia bólu, urologicznej, rehabilitacyjnej, anestezjologicznej, psychologicznej.

Naszym Pacjentom oferujemy pełną diagnostykę obrazową nowotworów, w tym tomosyntezę i mammografię spektralną, badania ultrasonograficzne, PET, scyntygrafię, tomografię komputerową oraz rezonans magnetyczny. Dodatkowo, w BCO funkcjonują zakłady: diagnostyki laboratoryjnej, patomorfologii, medycyny nuklearnej, fizyki medycznej, rehabilitacji oraz pracownia endoskopii.

Centrum prowadzi tzw. skojarzone leczenie nowotworów łączące wszystkie metody terapeutyczne (chirurgia, radioterapia, chemioterapia, immunoterapia), co znacznie poprawia uzyskiwane wyniki leczenia. Onkologia kliniczna realizuje programy terapeutyczne wykorzystujące leki najnowszej generacji. Onkologia ginekologiczna prowadzi leczenie chirurgiczne, radioterapię i chemioterapię. Radioterapia dysponująca czterema przyspieszaczami liniowymi stosuje nowoczesne techniki radioterapii: IMRT, IGRT, stereotaksję oraz techniki klasyczne. W pracowni brachyterapii HDR prowadzona jest brachyterapia prostaty metodą SWIFT, brachyterapia nowotworów piersi, w tym: APBI, przełyku, oskrzela oraz nowotworów ginekologicznych. W oddziale chirurgii onkologicznej oprócz klasycznych zabiegów chirurgicznych wykonywane są m.in.: zabiegi oznaczania tzw. węzła wartownika, zabiegi rekonstrukcyjne piersi oraz termoablacja zmian przerzutowych w wątrobie. W Centrum działa też poradnia psychologiczna.

Centrum, jako jedyne w województwie, posiada Podlaskie Biuro Rejestracji Nowotworów, które dostarcza wiedzy o zachorowaniach i zgonach z powodu nowotworów złośliwych z terenu województwa podlaskiego władzom samorządowym, Wojewodzie oraz Krajowemu Rejestrowi Nowotworów w Warszawie. Na bazie Centrum działa Stowarzyszenie do Walki z Rakiem, które gromadzi i przekazuje środki pieniężne na rzecz poprawy jakości i komfortu leczenia chorych onkologicznych.

 

Kalendarium Onkologii w Białymstoku

1953 r. – Powstanie pierwszej poradni onkologicznej i wydzielenie 10 łóżek szpitalnych w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym w Białymstoku – prof. Stefan Soszka,

rys1

1961 r. – Utworzenie Ośrodka Onkologicznego przy Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym w Białymstoku ( przychodnia, szpital z 72 łóżkami i salą do aplikacji radu) – lek. med. Helena Gulanowska

1977 r. – Powstanie Specjalistycznego Onkologicznego ZOZ w Białymstoku (178 łóżek) – dyrektor dr n. med. Ludwik Ostrowski

rys2

1983 - 1993 – Włączenie Specjalistycznego Onkologicznego ZOZ w strukturę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

1993 r. – Utworzenie samodzielnej jednostki onkologicznej pod nazwą Regionalny Ośrodek Onkologiczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, obejmującej opieką ludność czterech województw (białostockie, łomżyńskie, suwalskie, olsztyńskie), tj. ok. 2,3 mln mieszkańców (178 łóżek szpitalnych) – dyrektor dr n. med. Lech Zaremba

1998 r. - Przekształcenie RCO w Białostocki Ośrodek Onkologiczny im. Marii Skłodowskiej-Curie, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej działający na terenie województwa podlaskiego zamieszkałego przez 1,3 mln ludności – dr n. med. Lech Zaremba

2004 r. – Zmiana nazwy Ośrodka na Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej- Curie w Białymstoku (173 łóżka szpitalne), obejmujące opieką mieszkańców województwa podlaskiego oraz powiatów: Ełk, Giżycko, Pisz, Olecko, Gołdap. Doposażenie zakładu radioterapii w nowoczesną zintegrowaną linię radioterapeutyczną firmy ELEKTA - dyrektor
dr n. med.Lech Zaremba

2005 r. – Utworzenie Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z przekształcenia funkcjonującego od lat 80 XX wieku w Białostockim Centrum Onkologii - Zakładu Onkologii AMB (kierownik Kliniki – prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz). Klinika Onkologii UMB funkcjonuje na bazie Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Od 2006 – Realizacja Narodowego Programu Walki z Chorobami Nowotworowymi, w tym:

 • Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i realizacja tego Programu
 • Wojewódzki Rejestr Nowotworów,
 • doposażenie Zakładu Radioterapii,
 • poprawa wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych –zakup cyfrowego aparatu rezonansu magnetycznego.

2007 r. - Wdrożenie systemu brachyterapii konformalnej prostaty w czasie rzeczywistym (SWIFT)

2008 r. – Uzyskanie przez BCO certyfikatu ISO 9001:2000 (obecnie ISO 9001:2008) w zakresie zarządzania jakością w dziedzinie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych

pol

2008 r. – operacje rekonstrukcji piersi

2009 r.

 • przekształcenie Oddziału Dziennego Rehabilitacji w Zakład Rehabilitacji
 • przekształcenie Pracowni Medycyny Nuklearnej w Zakład Medycyny Nuklearnej

2010 r. – Rozpoczęcie leczenia pacjentek z rakiem piersi metodą brachyterapii przy pomocy balonu Contura.

2011 r. – Uzyskanie przez BCO certyfikatu akredytacyjnego Ministerstwa Zdrowia w zakresie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego
Certyfikat nr: 2011/35

2012 r. – Zakup aparatu do hipertermii głębokiej

2013 r. – Utworzenie Pracowni Psychologii

2014 r. – Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego i zakup rezonansu magnetycznego oraz zestawu do termoablacji.

Uruchomienie Pracowni PET - (Spółka Voxel) w siedzibie BCO

2015 r. – zakończenie I etapy modernizacji infrastruktury BCO i Otwarcie nowej siedziby Oddziału Chirurgii Onkologicznej z pododdziałem leczenia bólu, Bloku Operacyjnego, Izby Przyjęć, Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej.