Skład Rady Społecznej Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku został powołany na podstawie Uchwały Nr 282/5284/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 4 sierpnia 2022 r. zmieniającej uchwałę Nr 51/789/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.

Członkowie Rady Społecznej:

 • Stanisław Sulkowski - Przewodniczący
 • Maryna Krawczuk-Rybak - Zastępca Przewodniczącego
 • Jacek Chańko
 • Marek Chojnowski
 • Cezary Cieślukowski
 • Tadeusz Cybulko
 • Janusz Dzięcioł
 • Ewa Feszler
 • Jakub Fic
 • Robert Jabłoński
 • Joanna Kalinowska
 • Danuta Karniewicz
 • Jarosław Matwiejuk
 • Agata Puchalska
 • Wiktoria Wnorowska
 • Paweł Wnukowski
 • Agnieszka Zaręba
 • Justyna Emilia Żalek

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej w podmiocie leczniczym działa Rada Społeczna, która jest organem:

 1. inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego;
 2. doradczym kierownika.

Do zadań Rady Społecznej należy:

 1. przedstawianie Zarządowi Województwa Podlaskiego wniosków i opinii w sprawach:
  • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury  sprzętu medycznego,
  • związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
  • przyznawania Dyrektorowi Podmiotu nagród,
  • rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Podmiotu,
 2. przedstawianie Dyrektorowi Podmiotu wniosków i opinii w sprawach:
  • planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  • rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  • kredytów bankowych lub dotacji,
  • podziału zysku,
  • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  • regulaminu organizacyjnego,
 3. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 4. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej Podmiotu;
 5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i w statucie Podmiotu.

 

pdf ikonaWykaz uchwał Rady Społecznej 2022.pdf 118 KB

pdf ikonaWykaz uchwał Rady Społecznej 2021.pdf 120 KB

pdf ikonaWykaz uchwał Rady Społecznej 2020.pdf 121 KB

pdf ikonaWykaz uchwał Rady Społecznej 2019.pdf 119 KB


dr n. o zdr. Magdalena Joanna Borkowska

 

 

Magdalena Joanna Borkowska


Magdalena Joanna Borkowska – dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, z wykształcenia prawnik. Pochodzi z Augustowa, całe swoje zawodowe życie związana jest z systemem ochrony zdrowia. Przez wiele lat pracowała w Podlaskiej Regionalnej Kasie Chorych oraz Narodowym Funduszu Zdrowia. Pełniła m.in. funkcję zastępcy dyrektora oraz p.o. dyrektora Podlaskiego Oddziału NFZ, była także wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania jednostkami ochrony zdrowia. Do BCO przyszła z Centrali NFZ, gdzie ostatnio pracowała na stanowisku zastępcy dyrektora gabinetu Prezesa.

W codziennej pracy kieruje się słowami wybitnego polskiego psychologa Jacka Santorskiego - zarządzanie polega na tym, żeby robić rzeczy właściwie, a przywództwo, żeby robić właściwe rzeczy. Dlatego też, dyrektor Borkowska duży nacisk kładzie na sprawną organizację pracy, która przejawia się we właściwie określonych zadaniach poszczególnych komórek organizacyjnych oraz delegowaniu kompetencji sprawnej i profesjonalnej kadrze medycznej.

Jak podkreśla dyrektor, szpital to ludzie, a przede wszystkim pacjenci, których dobro jest najwyższą wartością. Strach przed chorobą onkologiczną ma wpływ na najbliższe otoczenie pacjenta, dlatego niezbędne jest holistyczne spojrzenie zarówno na sam proces leczenia, ale także działalność profilaktyczną i edukacyjną.

Jako priorytet traktuje profesjonalną opiekę nad pacjentem oraz dalszy rozwój BCO.


dr n. med. Dorota Elżbieta Kazberuk

Kazberuk

Dr n. med. Dorota Kazberuk jest pracownikiem BCO od 2004 roku. Pracowała kolejno na Oddziale Radioterapii następnie w Zakładzie Radioterapii z Pododdziałem Brachyterapii. Od 2010 roku po zdobyciu specjalizacji z radioterapii onkologicznej, pełniła funkcję koordynatora Pracowni Brachyterapii. Ten czas pozwolił jej na zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu organizacji pracy, motywowania pracowników oraz nabycia  praktycznych umiejętności z zakresu ekonomii szpitala. Pracowała przez ten czas na poprawę wizerunku szpitala i budowanie silnej pozycji BCO na arenie ogólnopolskiej. Od 2006 roku brała udział w organizacji siedmiu cyklicznych, interdyscyplinarnych konferencji w Białowieży o zasięgu ogólnopolskim, które zapisały się na stałe w kalendarzu spotkań onkologicznych w Polsce. 

Białostockie Centrum Onkologii od 1 grudnia 2019r. rozpoczęło realizację w województwie podlaskim pilotażowego programu koordynowanej opieki nad pacjentami onkologicznymi. W pilotażu dr Kazberuk pełni funkcję Koordynatora Medycznego w zakresie wszystkich nowotworów w tym ważnym projekcie. Pilotaż koordynowanej opieki to jeden z elementów Krajowej Sieci Onkologicznej. Najważniejszym zadaniem Krajowej Sieci Onkologicznej jest poprawa sytuacji pacjentów onkologicznych poprzez stworzenie struktury, która zapewni im kompleksową i koordynowaną opiekę onkologiczną, w oparciu o jednolite standardy diagnostyki i leczenia.  Zgodnie z tymi założeniami pacjenci, niezależnie od miejsca swojego zamieszkania, będą mieli zapewniony równy dostęp do świadczeń onkologicznych, będą również monitorowani pod względem postępów i jakości leczenia. Wszystko po to, aby chory onkologicznie nie gubił się w systemie, ale był prowadzony od momentu podejrzenia nowotworu na wszystkich etapach począwszy od diagnostyki, poprzez terapię i rehabilitację.

Dyrektor Kazberuk kolejną już kadencję pełni funkcję Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego w oddziale podlaskim. Od wielu lat bierze udział i organizuje liczne spotkania naukowe z udziałem wielu wybitnych specjalistów z różnych dziedzin medycyny.

Pełniła funkcję Przewodniczącego Stowarzyszenia do Walki z Rakiem przy Białostockim Centrum Onkologii. W tym okresie zainicjowała wiele aktywności o charakterze charytatywnym angażujących zarówno pracowników szpitala wspólnie z pacjentami - chętnych do pomocy innym. Powstały w tym czasie projekty takie jak: onkosakiewki, podziel się talentem i wiele innych. Dyrektor powołała pierwszy OnkoRun – bieg po zdrowie, promujący zdrowy tryb życia i zachęcający do badań profilaktycznych. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się również Uroonko Jamm Session, na którym onkolodzy wspólnie z urologami wykonywali standardy jazzowe.

Okres pandemii zachęcił dr Kazberuk do nawiązywania współpracy z wieloma organizacjami i firmami. Dzięki aktywnej działalności i zaangażowaniu udało się pozyskać ogromną pomoc w zakresie środków ochrony indywidualnej dla personelu medycznego i pacjentów leczonych w Białostockim Centrum Onkologii, dzięki czemu udało się przetrwać najtrudniejsze momenty tego okresu. Odbyło się również w tym czasie wiele webinariów, dzięki którym mogliśmy się podzielić doświadczeniami z radzeniem sobie z pandemią.


Jacek Roleder

Roleder

Z wykształcenia ekonomista, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zarządzania i finansów w ochronie zdrowia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a także praktycznej psychologii społecznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie.

Specjalista z ponad 20-letnim doświadczeniem w kierowaniu zespołem. Zajmował się opracowaniem strategii rozwoju oraz jej realizacją w jednostkach, tj. NFZ oraz PZU. Od kwietnia 2016 roku pełnił funkcję dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem. Umiejętności tj. zarządzanie zasobami ludzkimi, jakością świadczonych usług, logistyka czy motywowanie ludzi pomogły Jackowi Rolederowi w sprawnym i skutecznym kierowaniu Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Białymstoku oraz Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie. W swojej pracy zorientowany na jakość i profesjonalizm.

Misja Szpitala: PACJENT W CENTRUM UWAGI

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku jest jedyną w województwie podlaskim wysokospecjalistyczną placówką zajmującą się rozpoznawaniem i leczeniem chorób nowotworowych. Białostockie Centrum Onkologii ma długą historię z początkami przy Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym. Od 1993 r. ma patrona - Marię Skłodowską-Curie. W roku 2016 BCO obchodziło jubileusz 60-lecia.

W centrum funkcjonuje Specjalistyczny Szpital Onkologiczny z oddziałami stacjonarnymi: Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej, Radioterapii, Onkologii Ginekologicznej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Chirurgii Onkologicznej ze Specjalistycznymi Pododdziałami Leczenia Chorób Nowotworowych, w tym Pododdziałami Leczenia Bólu i Urologii oraz jedynymi na Podlasiu ośrodkami zapewniającymi pacjentom kompleksową opiekę w leczeniu i diagnostyce raka piersi (Breast Cancer Unit) oraz nowotworów przewodu pokarmowego (Colorectal Cancer Unit). Dziennie w Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej przyjmujemy około 500 pacjentów, którzy korzystają z poradni: onkologii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chemioterapii nowotworów, ginekologii onkologicznej, radioterapii, chorób piersi, przewodu pokarmowego, stomijnej, leczenia bólu, urologicznej, rehabilitacyjnej, anestezjologicznej, psychologicznej.

Naszym Pacjentom oferujemy pełną diagnostykę obrazową nowotworów, w tym tomosyntezę i mammografię spektralną, badania ultrasonograficzne, PET, scyntygrafię, tomografię komputerową oraz rezonans magnetyczny. Dodatkowo, w BCO funkcjonują zakłady: diagnostyki laboratoryjnej, patomorfologii, medycyny nuklearnej, fizyki medycznej, rehabilitacji oraz pracownia endoskopii.

Centrum prowadzi tzw. skojarzone leczenie nowotworów łączące wszystkie metody terapeutyczne (chirurgia, radioterapia, chemioterapia, immunoterapia), co znacznie poprawia uzyskiwane wyniki leczenia. Onkologia kliniczna realizuje programy terapeutyczne wykorzystujące leki najnowszej generacji. Onkologia ginekologiczna prowadzi leczenie chirurgiczne, radioterapię i chemioterapię. Radioterapia dysponująca czterema przyspieszaczami liniowymi stosuje nowoczesne techniki radioterapii: IMRT, IGRT, stereotaksję oraz techniki klasyczne. W pracowni brachyterapii HDR prowadzona jest brachyterapia prostaty metodą SWIFT, brachyterapia nowotworów piersi, w tym: APBI, przełyku, oskrzela oraz nowotworów ginekologicznych. W oddziale chirurgii onkologicznej oprócz klasycznych zabiegów chirurgicznych wykonywane są m.in.: zabiegi oznaczania tzw. węzła wartownika, zabiegi rekonstrukcyjne piersi oraz termoablacja zmian przerzutowych w wątrobie. W Centrum działa też poradnia psychologiczna.

Centrum, jako jedyne w województwie, posiada Podlaskie Biuro Rejestracji Nowotworów, które dostarcza wiedzy o zachorowaniach i zgonach z powodu nowotworów złośliwych z terenu województwa podlaskiego władzom samorządowym, Wojewodzie oraz Krajowemu Rejestrowi Nowotworów w Warszawie. Na bazie Centrum działa Stowarzyszenie do Walki z Rakiem, które gromadzi i przekazuje środki pieniężne na rzecz poprawy jakości i komfortu leczenia chorych onkologicznych.

 

Kalendarium Onkologii w Białymstoku

1953 r. – Powstanie pierwszej poradni onkologicznej i wydzielenie 10 łóżek szpitalnych w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym w Białymstoku – prof. Stefan Soszka,

rys1

1961 r. – Utworzenie Ośrodka Onkologicznego przy Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym w Białymstoku ( przychodnia, szpital z 72 łóżkami i salą do aplikacji radu) – lek. med. Helena Gulanowska

1977 r. – Powstanie Specjalistycznego Onkologicznego ZOZ w Białymstoku (178 łóżek) – dyrektor dr n. med. Ludwik Ostrowski

rys2

1983 - 1993 – Włączenie Specjalistycznego Onkologicznego ZOZ w strukturę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

1993 r. – Utworzenie samodzielnej jednostki onkologicznej pod nazwą Regionalny Ośrodek Onkologiczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, obejmującej opieką ludność czterech województw (białostockie, łomżyńskie, suwalskie, olsztyńskie), tj. ok. 2,3 mln mieszkańców (178 łóżek szpitalnych) – dyrektor dr n. med. Lech Zaremba

1998 r. - Przekształcenie RCO w Białostocki Ośrodek Onkologiczny im. Marii Skłodowskiej-Curie, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej działający na terenie województwa podlaskiego zamieszkałego przez 1,3 mln ludności – dr n. med. Lech Zaremba

2004 r. – Zmiana nazwy Ośrodka na Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej- Curie w Białymstoku (173 łóżka szpitalne), obejmujące opieką mieszkańców województwa podlaskiego oraz powiatów: Ełk, Giżycko, Pisz, Olecko, Gołdap. Doposażenie zakładu radioterapii w nowoczesną zintegrowaną linię radioterapeutyczną firmy ELEKTA - dyrektor
dr n. med.Lech Zaremba

2005 r. – Utworzenie Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z przekształcenia funkcjonującego od lat 80 XX wieku w Białostockim Centrum Onkologii - Zakładu Onkologii AMB (kierownik Kliniki – prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz). Klinika Onkologii UMB funkcjonuje na bazie Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Od 2006 – Realizacja Narodowego Programu Walki z Chorobami Nowotworowymi, w tym:

 • Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i realizacja tego Programu
 • Wojewódzki Rejestr Nowotworów,
 • doposażenie Zakładu Radioterapii,
 • poprawa wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych –zakup cyfrowego aparatu rezonansu magnetycznego.

2007 r. - Wdrożenie systemu brachyterapii konformalnej prostaty w czasie rzeczywistym (SWIFT)

2008 r. – Uzyskanie przez BCO certyfikatu ISO 9001:2000 (obecnie ISO 9001:2008) w zakresie zarządzania jakością w dziedzinie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych

pol

2008 r. – operacje rekonstrukcji piersi

2009 r.

 • przekształcenie Oddziału Dziennego Rehabilitacji w Zakład Rehabilitacji
 • przekształcenie Pracowni Medycyny Nuklearnej w Zakład Medycyny Nuklearnej

2010 r. – Rozpoczęcie leczenia pacjentek z rakiem piersi metodą brachyterapii przy pomocy balonu Contura.

2011 r. – Uzyskanie przez BCO certyfikatu akredytacyjnego Ministerstwa Zdrowia w zakresie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego
Certyfikat nr: 2011/35

2012 r. – Zakup aparatu do hipertermii głębokiej

2013 r. – Utworzenie Pracowni Psychologii

2014 r. – Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego i zakup rezonansu magnetycznego oraz zestawu do termoablacji.

Uruchomienie Pracowni PET - (Spółka Voxel) w siedzibie BCO

2015 r. – zakończenie I etapy modernizacji infrastruktury BCO i Otwarcie nowej siedziby Oddziału Chirurgii Onkologicznej z pododdziałem leczenia bólu, Bloku Operacyjnego, Izby Przyjęć, Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej.