Skład Rady Społecznej Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku został powołany na podstawie Uchwały Nr 51/789/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę Nr 304/4395/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Rady Społecznej w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.

Członkowie Rady Społecznej:

 • Stanisław Sulkowski-Przewodniczący
 • Jan Perkowski
 • Jacek Chańko
 • Jakub Fic
 • Teresa Hernik
 • Elwira Horosz-Ponichtera
 • Robert Jabłoński
 • Maryna Krawczuk-Rybak
 • Wiktoria Łapińska
 • Sebastian Łukaszewicz
 • Marek Mieczkowski
 • Henryk Owsiejew
 • Marcin Sutkowski
 • Paweł Wnukowski
 • Dariusz Zajączek
 • Agnieszka Zaręba
 • Justyna Emilia Żalek
 • Marcin Moniuszko

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej w podmiocie leczniczym działa Rada Społeczna, która jest organem:

 1. inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego;
 2. doradczym kierownika.

Do zadań Rady Społecznej należy:

 1. przedstawianie Zarządowi Województwa Podlaskiego wniosków i opinii w sprawach:
  • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury  sprzętu medycznego,
  • związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
  • przyznawania Dyrektorowi Podmiotu nagród,
  • rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Podmiotu,
 2. przedstawianie Dyrektorowi Podmiotu wniosków i opinii w sprawach:
  • planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  • rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  • kredytów bankowych lub dotacji,
  • podziału zysku,
  • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  • regulaminu organizacyjnego,
 3. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 4. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej Podmiotu;
 5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i w statucie Podmiotu.


Magdalena Joanna Borkowska


Magdalena Joanna Borkowska – dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, z wykształcenia prawnik. Pochodzi z Augustowa, całe swoje zawodowe życie związana jest z systemem ochrony zdrowia. Przez wiele lat pracowała w Podlaskiej Regionalnej Kasie Chorych oraz Narodowym Funduszu Zdrowia. Pełniła m.in. funkcję zastępcy dyrektora oraz p.o. dyrektora Podlaskiego Oddziału NFZ, była także wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania jednostkami ochrony zdrowia. Do BCO przyszła z Centrali NFZ, gdzie ostatnio pracowała na stanowisku zastępcy dyrektora gabinetu Prezesa.

W codziennej pracy kieruje się słowami wybitnego polskiego psychologa Jacka Santorskiego - zarządzanie polega na tym, żeby robić rzeczy właściwie, a przywództwo, żeby robić właściwe rzeczy. Dlatego też, dyrektor Borkowska duży nacisk kładzie na sprawną organizację pracy, która przejawia się we właściwie określonych zadaniach poszczególnych komórek organizacyjnych oraz delegowaniu kompetencji sprawnej i profesjonalnej kadrze medycznej.

Jak podkreśla dyrektor, szpital to ludzie, a przede wszystkim pacjenci, których dobro jest najwyższą wartością. Strach przed chorobą onkologiczną ma wpływ na najbliższe otoczenie pacjenta, dlatego niezbędne jest holistyczne spojrzenie zarówno na sam proces leczenia, ale także działalność profilaktyczną i edukacyjną.

Myślą przewodnią nowej dyrektor BCO jest „zarządzanie i przywództwo w zmianie”. Jako priorytet traktuje profesjonalną opiekę nad pacjentem oraz dalszy rozwój BCO.


lek. med. Dorota Elżbieta Kazberuk

Jacek RolederZ wykształcenia ekonomista, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zarządzania i finansów w ochronie zdrowia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a także praktycznej psychologii społecznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie.

Specjalista z ponad 20-letnim doświadczeniem w kierowaniu zespołem. Zajmował się opracowaniem strategii rozwoju oraz jej realizacją w jednostkach, tj. NFZ oraz PZU. Od kwietnia 2016 roku pełnił funkcję dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem. Umiejętności tj. zarządzanie zasobami ludzkimi, jakością świadczonych usług, logistyka czy motywowanie ludzi pomogły Jackowi Rolederowi w sprawnym i skutecznym kierowaniu Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Białymstoku oraz Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie. W swojej pracy zorientowany na jakość i profesjonalizm.

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku jest jedyną w województwie podlaskim wielospecjalistyczną placówką zajmującą się rozpoznawaniem i leczeniem chorób nowotworowych. Białostockie Centrum Onkologii ma długą historię z początkami przy Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym. Od 1993 r. ma patrona - Marię Skłodowską-Curie. W roku 2016 BCO obchodziło jubileusz 60-lecia.

W centrum funkcjonują następujące jednostki diagnostyczno-lecznicze:

 • Specjalistyczny Szpital Onkologiczny z oddziałami stacjonarnymi: chirurgii onkologicznej z poddziałem chirurgii piersi i rekonstrukcji oraz pododdziałem leczenia bólu, onkologii klinicznej z pododdziałem chemioterapii dziennej, radioterapii, onkologii ginekologicznej, anestezjologii i intensywnej terapii;
 • Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna: poradnia onkologii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chemioterapii nowotworów, ginekologii onkologicznej, radioterapii, chorób piersi, leczenia bólu, genetyczna, psychologiczna;
 • Zakłady: radioterapii, diagnostyki obrazowej, diagnostyki laboratoryjnej, patomorfologii, medycyny nuklearnej, fizyki medycznej, rehabilitacji oraz pracownia endoskopii;

Centrum prowadzi tzw. skojarzone leczenie nowotworów łączące wszystkie metody terapeutyczne (chirurgia, radioterapia, chemioterapia, immunoterapia), co znacznie poprawia uzyskiwane wyniki leczenia. Onkologia kliniczna realizuje programy terapeutyczne wykorzystujące leki najnowszej generacji. Onkologia ginekologiczna prowadzi leczenie chirurgiczne, radioterapię i chemioterapię. Radioterapia dyskontująca czterema przyspieszaczami liniowymi stosuje nowoczesne techniki radioterapii: IMRT, IGRT, stereotaksję oraz techniki klasyczne. W pracowni brachyterapii HDR prowadzona jest brachyterapia prostaty metodą SWIFT, brachyterapia nowotworów piersi, w tym: APBI, przełyku, oskrzela oraz nowotworów ginekologicznych. W oddziale chirurgii onkologicznej oprócz klasycznych zabiegów chirurgicznych wykonywane są m.in.: zabiegi oznaczania tzw. węzła wartownika, zabiegi rekonstrukcyjne piersi oraz termoablacja zmian przerzutowych w wątrobie. W Centrum działa też poradnia psychologiczna.

Centrum, jako jedyne w województwie posiada Podlaskie Biuro Rejestracji Nowotworów, które dostarcza wiedzy o zachorowaniach i zgonach z powodu nowotworów złośliwych z terenu województwa podlaskiego władzom samorządowym, Wojewodzie oraz Krajowemu Rejestrowi Nowotworów w Warszawie. Na bazie Centrum działa Stowarzyszenie do Walki z Rakiem, które gromadzi i przekazuje środki pieniężne na rzecz poprawy jakości i komfortu leczenia chorych onkologicznych.

Od kilkunastu lat Centrum nieustannie się modernizuje. W roku 2018 BCO uzyskało certyfikat ISO 9001:2018 w zakresie: ,,profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych”, a w roku 2011 certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia dla lecznictwa szpitalnego. BCO otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację dwóch projektów pt. ,,Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi" oraz projektu pt. ,, Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy”.

ISO

Kalendarium Onkologii w Białymstoku

1953 r. – Powstanie pierwszej poradni onkologicznej i wydzielenie 10 łóżek szpitalnych w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym w Białymstoku – prof. Stefan Soszka,

rys1

1961 r. – Utworzenie Ośrodka Onkologicznego przy Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym w Białymstoku ( przychodnia, szpital z 72 łóżkami i salą do aplikacji radu) – lek. med. Helena Gulanowska

1977 r. – Powstanie Specjalistycznego Onkologicznego ZOZ w Białymstoku (178 łóżek) – dyrektor dr n. med. Ludwik Ostrowski

rys2

1983 - 1993 – Włączenie Specjalistycznego Onkologicznego ZOZ w strukturę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

1993 r. – Utworzenie samodzielnej jednostki onkologicznej pod nazwą Regionalny Ośrodek Onkologiczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, obejmującej opieką ludność czterech województw (białostockie, łomżyńskie, suwalskie, olsztyńskie), tj. ok. 2,3 mln mieszkańców (178 łóżek szpitalnych) – dyrektor dr n. med. Lech Zaremba

1998 r. - Przekształcenie RCO w Białostocki Ośrodek Onkologiczny im. Marii Skłodowskiej-Curie, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej działający na terenie województwa podlaskiego zamieszkałego przez 1,3 mln ludności – dr n. med. Lech Zaremba

2004 r. – Zmiana nazwy Ośrodka na Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej- Curie w Białymstoku (173 łóżka szpitalne), obejmujące opieką mieszkańców województwa podlaskiego oraz powiatów: Ełk, Giżycko, Pisz, Olecko, Gołdap. Doposażenie zakładu radioterapii w nowoczesną zintegrowaną linię radioterapeutyczną firmy ELEKTA - dyrektor
dr n. med.Lech Zaremba

2005 r. – Utworzenie Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z przekształcenia funkcjonującego od lat 80 XX wieku w Białostockim Centrum Onkologii - Zakładu Onkologii AMB (kierownik Kliniki – prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz). Klinika Onkologii UMB funkcjonuje na bazie Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Od 2006 – Realizacja Narodowego Programu Walki z Chorobami Nowotworowymi, w tym:

 • Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i realizacja tego Programu
 • Wojewódzki Rejestr Nowotworów,
 • doposażenie Zakładu Radioterapii,
 • poprawa wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych –zakup cyfrowego aparatu rezonansu magnetycznego.

2007 r. - Wdrożenie systemu brachyterapii konformalnej prostaty w czasie rzeczywistym (SWIFT)

2008 r. – Uzyskanie przez BCO certyfikatu ISO 9001:2000 (obecnie ISO 9001:2008) w zakresie zarządzania jakością w dziedzinie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych

pol

2008 r. – operacje rekonstrukcji piersi

2009 r.

 • przekształcenie Oddziału Dziennego Rehabilitacji w Zakład Rehabilitacji
 • przekształcenie Pracowni Medycyny Nuklearnej w Zakład Medycyny Nuklearnej

2010 r. – Rozpoczęcie leczenia pacjentek z rakiem piersi metodą brachyterapii przy pomocy balonu Contura.

2011 r. – Uzyskanie przez BCO certyfikatu akredytacyjnego Ministerstwa Zdrowia w zakresie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego
Certyfikat nr: 2011/35

2012 r. – Zakup aparatu do hipertermii głębokiej

2013 r. – Utworzenie Pracowni Psychologii

2014 r. – Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego i zakup rezonansu magnetycznego oraz zestawu do termoablacji.

Uruchomienie Pracowni PET - (Spółka Voxel) w siedzibie BCO

2015 r. – zakończenie I etapy modernizacji infrastruktury BCO i Otwarcie nowej siedziby Oddziału Chirurgii Onkologicznej z pododdziałem leczenia bólu, Bloku Operacyjnego, Izby Przyjęć, Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej.