Procedura składania i rozpatrywania skarg i wniosków w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

I.  W związku ze stanem epidemii wprowadzonym na terenie Polski skargi i wnioski można kierować telefonicznie lub mailowo do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta BCO:

lek. Piotr Skalij: tel. 85 66 46 722, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
gab. 1 bud. H, piętro I
lub
przesłać na adres: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok

II.  Procedura składania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie bądź ustnie do protokołu.
 2. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie.
 3. W protokole umieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko, adres osoby zgłaszającej oraz zwięzły opis treści sprawy.
 4. Skargi i wnioski pisemne wpływają do sekretariatu Dyrektora Centrum, gdzie podlegają rejestracji w Rejestrze skarg i wniosków, po czym zostają odpowiednio przekazane Dyrektorowi Centrum.
 5. Dyrektor Centrum kieruje sprawę do wyjaśnienia przez odpowiedniego merytorycznie pracownika.
 6. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 7. Skarga lub wniosek mogą być składane w imieniu własnym lub innej osoby za jej pisemną zgodą.
 8. Zgłoszone skargi i wnioski powinny być rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia lub wpłynięcia wniosku lub skargi. Rozpatrzenie skargi lub wniosku powinno być poprzedzone analizą wszystkich okoliczności sprawy.
 9. W przypadku nie załatwienia skargi lub wniosku w terminie, o którym mowa w pkt.8, należy zawiadomić skarżącego lub wnioskodawcę o przyczynach nie załatwienia skargi lub wniosku w tym terminie, oraz wskazać nowy termin do załatwienia skargi lub wniosku.
 10. Wnoszącego skargę lub wniosek należy zawiadomić pisemnie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku.
 11. W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, w odpowiedzi na skargę może być podtrzymane poprzednie stanowisko.

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej -Curie w Białymstoku od dnia 1 grudnia 2019r. rozpoczęło realizację w województwie podlaskim pilotażowego programu koordynowanej opieki nad pacjentami onkologicznymi.

Pilotaż koordynowanej opieki to jeden z elementów Krajowej Sieci Onkologicznej. Najważniejszym zadaniem Krajowej Sieci Onkologicznej jest poprawa sytuacji pacjentów onkologicznych poprzez stworzenie struktury, która zapewni im kompleksową i koordynowaną opiekę onkologiczną, w oparciu o jednolite standardy diagnostyki i leczenia.  Zgodnie z tymi założeniami pacjenci, niezależnie od miejsca swojego zamieszkania, będą mieli zapewniony równy dostęp do świadczeń onkologicznych, będą również monitorowani pod względem postępów i jakości leczenia. Wszystko po to, aby chory onkologicznie nie gubił się w systemie, ale był prowadzony od momentu podejrzenia nowotworu na wszystkich etapach począwszy od diagnostyki, poprzez terapię i rehabilitację.

Pilotaż koordynowanej opieki onkologicznej został uruchomiony w dniu 01.02.2019r. w dwóch województwach: dolnośląskim i świętokrzyskim.

Z dniem 01.12.2019 zostały włączone dwa nowe województwa: podlaskie oraz pomorskie. W województwie podlaskim:

 • Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym w zakresie nowotworów: piersi, jelita grubego, jajnika oraz gruczołu krokowego jest Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,
 • w zakresie nowotworu płuca – Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku.

Rozporządzenie wskazało również ośrodki współpracujące, i jest to:

 • SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego,
 • Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach,
 • Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, oraz
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku.


CALL CENTER

Zapraszamy do kontaktu z CALL CENTER w sprawie szczegółowych informacji o pilotażu onkologicznym pod numerem telefonu: 85-66-46-888 (wewn. 2).

KOORDYNATORKI MEDYCZNE

Po uzyskaniu informacji od lekarza i zakwalifikowaniu do pilotażu onkologiczny w gabinecie lekarskim na wizycie, prosimy o kontakt z koordynatorkami medycznymi, które pomogą Państwu we wszystkich formalnościach związanych z:

 • umawianiem na kolejne wizyty oraz badania diagnostyczne,
 • odbieraniem wyników badań,
 • pomocą w kontakcie z lekarzem psychologiem.

Nr tel. 85-66-46- 888
Nowotwór piersi – nr tel. wew. 200
Nowotwór jajnika, gruczołu krokowego, jelita grubego – nr tel. wew. 202.

SPIS TELEFONÓW BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

Sekretariat Dyrektora  85 66 46 800, fax  85 74 35 913, centrala  85 66 46 711, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok

Sekretariat Zastępcy ds. Ekonomicznych  85 66 46 800

Sekretariat Zastępcy ds. Lecznictwa  85 66 46 800

Kancelaria 85 66 46 885, 85 66 46 886

Główny Księgowy 85 66 46 747

Naczelna  Pielęgniarka  85 66 46 742

Radca Prawny 85 67 84 294

Rzecznik Prasowy 85 66 46 754

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 85 67 84 103

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 85 66 46 713

Stanowisko ds. Obronności i Ochrony Cywilnej 85 66 46 102

Ds. Sanitarno-Epidemiologicznych 85 67 84 122

Służba BHP 85 74 12 447, 733 100 192

Służba p/pożarowa 85 74 12 447, 733 100 192

Kierownik Działu Organizacyjnego 85 66 46 841

Kierownik Działu Rozliczeń 85 66 46 840

Kierownik Działu Planowania i Analiz 85 67 84 295

Kierownik Działu Kadr i Płac 85 66 46 723

Kierownik Działu Zamówień Publicznych 85 66 46 708

Kierownik Działu Informatyki 85 67 84 140, 85 67 84 141

Dział Ekonomiczno-Finansowy 85 66 46 747

Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna

Rejestracja 85 66 46 888

Kierownik Przychodni 85 66 46 763

Izba Przyjęć 85 66 46 710, 85 66 46 165

Kierownik Izby Przyjęć 85 67 84 160

Oddziały Szpitalne

Oddział Onkologii Klinicznej im. dr Ewy Pileckiej z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej
 dyżurka lekarska 85 66 46 722 ( IV piętro), 85 66 46 734 (V piętro)
 dyżurka pielęgniarska 85 66 46 709 (IV piętro), 85 66 46  751 (IV piętro)

Pododdział Chemioterapii Dziennej
 gabinet lekarski 85 66 46 795
 pielęgniarka koordynująca 85 66 46 769

Oddział Radioterapii I
Odcinek A – budynek H, II p.
dyżurka lekarska – 85 66 46 736
dyżurka pielęgniarska – 85 66 46 731

Odcinek B – budynek H, III p.
dyżurka lekarska - 85 66 46 720
dyżurka pielęgniarska – 85 66 46 719

Odcinek C - budynek C, II p.
pielęgniarka koordynująca - 85 67 84 117
dyżurka pielęgniarek - 85 67 84 116

Oddział Chirurgii Onkologicznej ze Specjalistycznymi Pododdziałami Leczenia Chorób Nowotworowych
 dyżurka lekarska 85 66 46 733 (II piętro), 85 67 84 178 (I piętro)
 dyżurka pielęgniarska 85 66 46 735, 85 67 84 176

Pododdział Leczenia Bólu
 dyżurka pielęgniarska  85 67 84 170

Pododdział Urologii
dyżurka pielęgniarek 85 67 84 213

Oddział Onkologii Ginekologicznej
 dyżurka lekarska 85 66 46 725 (parter), 85 66 46 732 (I piętro)
 dyżurka pielęgniarska 85 66 46 727 (parter), 85 66 46 739 (I piętro)

Blok Operacyjny 
 kierownik 85 67 84 185
 pielęgniarka oddziałowa  85 66 46 774

Zakład Radioterapii
 rejestracja 85 66 46 888, 85 66 46 753
 kierownik 85 66 46 830

Zakład Fizyki Medycznej
 kierownik 85 66 46 829

Zakład Diagnostyki Obrazowej
 rejestracja 85 66 46 888
 rejestracja RM 85 66 46 888
 rejestracja TK 85 66 46 888

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
 wyniki 85 66 46 818
 kierownik 85 66 46 822

Zakład Patomorfologii
 wyniki 85 66 46 836
 kierownik  85 66 46 835

Zakład Medycyny Nuklearnej
 rejestracja 85 66 46 767
 kierownik 85 66 46 730

Zakład Rehabilitacji
 sekretariat 85 66 46 813
 kierownik 85 66 46 833

Pracownia Psychologii
 gabinet nr 1 - kierownik 85 66 46 824
 gabinet nr 2 - psycholog 85 66 46 757
 gabinet nr 3 - psycholog 85 66 46 802

Pracownia Endoskopii
 rejestracja 85 66 46 888, 85 74 35 474
 gabinet lekarski  85 67 84 174, 85 67  84 175

Apteka Szpitalna 
 kierownik  85 66 46 778, fax 85 66 46 790

Centralna Sterylizatornia 85 66 46 715

Pracownik Socjalny 85 66 46 898

 

Duszpasterstwo Katolickie

Msza święta – niedziela godz. 10:00
Kaplica jest stale otwarta i znajduje się na I piętrze.
W czasie pandemii udzielanie sakramentów na oddziałach po zgłoszeniu telefonicznym.
Stały kontakt z ks. kapelanem we wszystkie dni w tygodniu przez całą dobę – tel. 603 049 450

 

Kapelaństwo Prawosławne

Nabożeństwo w intencji chorych i personelu celebrowane jest w kaplicy w każdy czwartek godz. 15:00
Wizyty duszpasterskie na oddziałach: wtorek w godz. 9:00-12:00, czwartek 14:-16:00
Udzielanie sakramentów na wezwanie ks. Anatol Fiedoruk - tel. 508 257 909

 

Kościół Chrześcijan Baptystów Zbór w Białymstoku

ul. Kujawska 22 15-552 Białystok
tel. 85 74 10 920

 

Białostockie Centrum Islamskie

ul. Hetmańska 63
15-727 Białystok
tel. 85 65 14 021

poradnia

Koordynator poradni - Mgr Anna Saniukiewicz - psycholog, psychoterapeuta, psychotraumatolog, terapeuta EMDR
Tel. (85) 66 46 757
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Gabinet nr 10, p. II, budynek K

Mgr Ewa Bida - psycholog, psychoterapeuta
Tel. (85) 67 84 224
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Gabinet nr 8, p. II, budynek K

Ewelina Szarkowska - psycholog, psychoonkolog
Tel. (85) 66 46 802
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Gabinet nr 6, p. II, budynek K

Monika Ksepko - psycholog, psychotraumatolog, terapeuta EMDR
Tel. (85) 67 84 192
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Gabinet nr 7, p. II, budynek K

Agnieszka Rybicka - psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychologii klinicznej
Tel. (85) 67 84 225
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Gabinet nr 5, p. II, budynek K

Pracujemy: poniedziałek, wtorek, środa, piątek 8:00-15:00, w czwartki 8:00-17:00

Opieka psychologiczna i psychoterapeutyczna:

 • Poradnictwo psychologiczne
 • Diagnoza psychologiczna
 • Terapia indywidualna
 • Terapia grupowa
 • Terapia rodzinna/ małżeńska
 • Wsparcie społeczne

Poradnia psychologiczna udziela świadczeń osobom dorosłym. Powstała z myślą o dostarczeniu profesjonalnej pomocy z zakresu psychologii, psychologii diagnostycznej, psychoterapii indywidualnej , grupowej, rodzinnej oraz oferuje sesje wsparcia społecznego.

Czym się zajmuje poradnia psychologiczna?
Zadaniem poradni psychologicznej jest przede wszystkim pomaganie ludziom w uporaniu się z rozmaitymi sytuacjami, z którymi sami nie dają  sobie rady  oraz tym, którzy chcą przeżyć swoje życie  w sposób bardziej świadomy i satysfakcjonujący.
Zdarza się, że  już jedna wizyta i przeprowadzona podczas niej konsultacja przynoszą  dobre rezultaty. Czasami jednak problem, z którym pacjent zgłasza się do poradni psychologicznej, okazuje się zdecydowanie bardziej złożony i wymaga dłuższego czasu pracy z pacjentem.
W takiej sytuacji może się okazać potrzeba skorzystania z całego cyklu wizyt u specjalisty. Terapia jest więc drugim, obok udzielania konsultacji, zadaniem poradni psychologicznych.

Jak dostać się do poradni psychologicznej?
Potrzebne jest skierowanie, które wystawione może być przez zasadniczo dowolnego lekarza – do poradni może pacjenta skierować lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, lekarz rodzinny czy np. psychiatra.

Rejestracja znajduje się w budynku Białostockiego Centrum Onkologii wejście od ul. Warszawskiej i pod tel.: (85) 66 46 888.
W naszej codziennej pracy kierujemy się przede wszystkim dobrem pacjenta, udzielając wsparcia psychologicznego i terapeutycznego. Prowadzimy terapię krótko i długoterminową, skierowaną do osób dorosłych, par a także rodzin. Naszą dodatkową zaletą jest lokalizacja. Poradnia mieści się w centrum Białegostoku w Białostockim Centrum Onkologii.

 

INSTRUKCJE DLA PACJENTÓW O PRZEBIEGU BADAŃ I PRZYGOTOWANIU DO BADAŃ W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

MAMMOGRAFIA:

Polega na wykonaniu zdjęć mammograficznych  z wykorzystaniem promieniowania jonizującego uciskając  gruczoł piersiowy  w dwóch projekcjach . Ucisk jest dość silny, ale niezbędny w celu wykonania prawidłowego badania. Może powodować dyskomfort lub krótkotrwały ból. Czasami może zaistnieć konieczność wykonania zdjęć dodatkowych ( powiększenie, poszerzenie). Zdjęcia takie zleca lekarz radiolog po uprzednim obejrzeniu wykonanej mammografii.

 • pacjentka w dniu badania powinna mieć dokładnie umyte i wygolone pachy
 • pacjentka nie powinna tez używać dezodorantów z talkiem oraz innych kosmetyków (krem, oliwka) w obrębie pach i piersi
 • pacjentka powinna zabrać ze sobą poprzednie badania mammograficzne( zdjęcia lub płytkę CD)oraz skierowanie
 • w przypadku badań skriningowych pacjentka powinna mieć do okazania dowód osobisty, na podstawie którego weryfikujemy dane pacjentki i wypełniamy ankietę

UWAGA!
Badanie nie może być wykonywane u kobiet w ciąży. Należy unikać wykonywania badania u kobiet w II połowie cyklu miesiączkowego, u których zaistniała możliwość zapłodnienia.

BADANIE RTG KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO,MIEDNICY I JAMY BRZUSZNEJ:

Badanie  polega na wykonaniu zdjęć radiologicznych z wykorzystaniem   promieniowania jonizującego.- w dniu poprzedzającym badanie pacjent powinien : spożywać pokarmy płynne  nie zawierające błonnika tzn. unikać świeżych warzyw i owoców, otrębów, kaszy ,pieczywa , nie pić napojów gazowanych

 • wskazane jest przyjmowanie Espumisanu ( lek dostępny jest bez recepty ) 3 razy dziennie po 2 kapsułki,
 • w dniu badania należy pozostać na czczo lub co najmniej 6 godzin po posiłku
 • w dniu badania należy się dobrze wypróżnić
 • zalecane jest przedstawienie lekarzowi opisów i zdjęć z poprzednich badań

Postępowanie w/w nie ma zastosowania w sytuacjach nagłych.

W przypadku badań z podaniem kontrastu pacjent otrzymuje pisemną informację o możliwych działaniach niepożądanych środka kontrastowego Gastrografin  i po zapoznaniu się z nimi wyraża pisemną zgodę na skierowaniu na podanie kontrastu.

(Jestem świadomy działań niepożądanych Gastrografiny i wyrażam zgodę na jej zastosowanie doustne).

UWAGA!
Badanie nie może być wykonywane u kobiet w ciąży. Należy unikać wykonywania badania u kobiet w II połowie cyklu miesiączkowego, u których zaistniała możliwość zapłodnienia.

BADANIE USG JAMY BRZUSZNEJ:

Badanie polega na uzyskiwaniu obrazów badanej części ciała za pomocą ultradźwięków. Na odsłonięte części ciała nakładany jest żel, likwidujący warstwę powietrza uniemożliwiającego uzyskiwanie obrazu. Zalecane jest przedstawienie lekarzowi opisów poprzednich badań.

Przygotowanie pacjenta:

 • w przeddzień badania dieta powinna być lekkostrawna
 • przed badaniem min. 6 godzin należy pozostać na czczo
 • przy badaniu pęcherza moczowego i gruczołu krokowego wskazane jest na 1 godzinę     przed badaniem wypić 1-1,5 litra płynu ( woda)
 • należy wziąć ręcznik papierowy do wytarcia

BADANIE USG PIERSI:

Badanie polega na uzyskiwaniu obrazów badanej części ciała za pomocą ultradźwięków. Na odsłonięte części ciała nakładany jest żel, likwidujący warstwę powietrza uniemożliwiającego uzyskiwanie obrazu. Zalecane jest przedstawienie lekarzowi opisów poprzednich badań( usg piersi oraz zdjęcia mammograficzne, jeśli były wykonane).USG piersi jest badaniem uzupełniającym do mammografii.

 • najlepiej wykonywać badanie miedzy 1-10 dniem cyklu miesiączkowego
 • w dniu badania nie powinno  się używać dezodorantu, talku, balsamu ani kremu w okolicy górnej połowy ciała
 • wskazane jest usuniecie owłosienia w okolicach pach
 • należy wziąć ręcznik papierowy do wytarcia

BADANIE USG SZYI ( TARCZYCY, WĘZŁÓW CHŁONNYCH, ŚLINIANEK)

Badanie polega na uzyskiwaniu obrazów badanej części ciała za pomocą ultradźwięków. Na odsłonięte części ciała nakładany jest żel, likwidujący warstwę powietrza uniemożliwiającego uzyskiwanie obrazu. Zalecane jest przedstawienie lekarzowi opisów poprzednich badań.

 • badanie nie wymaga specjalnego przygotowania
 • należy wziąć ręcznik papierowy do wytarcia

BIOPSJA ASPIRACYJNA CIENKOIGŁOWA (BAC) POD KONTROLĄ USG:

Badanie polega na wkłuciu igły do zmiany podejrzanej pod kontrolą USG i pobraniu komórek do badania pod mikroskopem.

 • badanie nie wymaga specjalnego przygotowania
 • należy odsłonić punktowaną część ciała, która jest dezynfekowana
 • należy dostarczyć wyniki  badań USG i zdjęcia mammograficzne

Lokalizacja zmiany podejrzanej o złośliwość  za pomocą sondy ultrasonograficznej i pobranie komórek do badania cytologicznego ( punkcji cienkoigłowej) z obszaru  tej zmiany.

BIOPSJA WĄTROBY:

Biopsja wątroby to badanie, które ma na celu pobranie tkanki wątroby, którą następnie ogląda się pod mikroskopem, by rozpoznać zmiany w budowie komórek. Dzięki temu można zdiagnozować chorobę wątroby i wybrać metodę leczenia.

Przed zabiegiem należy oznaczyć grupę krwi , a ośrodek , w którym wykonuje się zabieg powinien gwarantować możliwość przetoczenia krwi w razie potrzeby. W okresie poprzedzającym zabieg (24h) należy choremu oznaczyć liczbę płytek krwi oraz czas protrombinowy (INR). Jeżeli występuje koagulopatia (PT wydłużony o 4 lub więcej sekund (INR>1.4) należy je skorygować.

BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Tomografia komputerowa to rodzaj badania radiologicznego, które wykorzystuje działanie promieni rentgenowskich. Dzięki badaniu można otrzymać poprzeczny obraz ciała ludzkiego.

ZALECENIA OGÓLNE

 • Przed planowanym badaniem należy pozostać na czczo dobrze nawodniony
 • Osoby stale przyjmujące leki powinny je zażyć w dniu badania o zwykłej porze, a osoby chore na cukrzycę muszą pamiętać o insulinie
 • W przypadku badań wymagających podania środka kontrastowego pacjent proszony jest o wypicie co najmniej 1,5 litra płynów w przeciągu 12 godzin w dniu poprzedzającym badanie
 • Komplet posiadanej dokumentacji medycznej z wynikami dotychczasowych badań, w tym płyty CD, klisze, wypisy ze szpitala
 • Wyniki badania poziomu kreatyniny we krwi, które są niezbędne w przypadku badań wymagających podania środka kontrastowego, gdyż określają wydolność nerek, na które skierowanie wydaje lekarz kierujący

Przebieg badania

PRZYGOTOWANIE

 • Prosimy zgłosić się na badanie 15 minut przed umówioną godziną w celu wypełnienia ankiety medycznej dotyczącej przewlekłych chorób, alergii, przyjmowanych leków oraz ewentualnych przeciwwskazań do przeprowadzenia badania tomograficznego
 • W przypadku niektórych badań TK (np. jamy brzusznej i miednicy małej) podaje się środek kontrastowy, w celu uzyskania wyraźnego obrazu badanego obszaru. Stosuje się zarówno dożylne jak i doustne środki kontrastowe, a także kontrasty dojelitowe w postaci wlewów. Aplikowane przez nas środki kontrastowe należą do bardzo bezpiecznych, rzadko wywołują reakcje alergiczne. Jeśli podanie kontarstu jest wymagane to należy zgłosić się przynajmniej godzinę przed ustalonym terminem badania i przynieść ze sobą 1,5 l niegazowanej wody mineralnej. Technik lub pielęgniarka sporządzi roztwór środka kontrastowego, który następnie powinno się wypić powoli i małymi łykami. W przypadku dożylnego podania kontrastu, tuż przed rozpoczęciem badania, pielęgniarka założy wenflon

BADANIE

 • Większość badań z zastosowaniem tomografii komputerowej przebiega podobnie. Pacjent kładzie się na specjalnym ruchomym stole i podczas badania pozostaje w pozycji leżącej, najczęściej na plecach, ewentualnie na boku lub na brzuchu, w czasie gdy stół przesuwa się przez pierścień tomografu
 • Personel medyczny opuszcza pomieszczenie z aparatem TK, ponieważ stacja komputerowa, który przetwarza informacje o obrazie, znajduje się w osobnym pomieszczeniu, z którego technik obsługuje skaner i monitoruje badanie
 • Badanie jest bezbolesne, zdarza się, że pacjenci mogą mieć nieprzyjemne odczucia związane z podaniem środka kontrastowego, ale nie jest to regułą. Nad pacjentem czuwa technik, lekarz i pielęgniarka, a polecenia wydawane są przez mikrofon
 • Podczas badania pacjent może zostać poproszony o wstrzymanie oddechu i bezruch, gdyż poruszenie ciała, może spowodować błędy na uzyskanych obrazach, co może wiązać się z niemożliwością uzyskania diagnostycznych wyników. Badanie zazwyczaj trwa od kilku do kilkunastu minut.

PO BADANIU

 • Po badaniu z podaniem środka kontrastowego pacjent dla bezpieczeństwa jest proszony o spędzenie kilkudziesięciu minut na terenie pracowni. Jeśli nie wystąpią działania niepożądane, to pacjent może opuścić teren placówki
 • Pacjent proszony jest o wypicie po dwa litry płynów dziennie przez kolejne dwa dni, gdyż obfite spożywanie płynów ma na celu sprawne wydalanie środka kontrastowego z organizmu

BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

ZALECENIA OGÓLNE

 • Przed badaniem pacjent powinien pozostać na czczo dobrze nawodniony
 • Osoby stale przyjmujące leki powinny je zażyć w dniu badania o zwykłej porze, a osoby chore na cukrzycę muszą pamiętać o insulinie
 • Osoby wykonujące badania MR głowy prosimy o unikanie mocnego makijażu
 • Osoby ze wszczepionymi metalicznymi lub elektronicznymi ciałami obcymi, w tym implantami, rozrusznikami, endoprotezami oraz neurostymulatorami są zobowiązane poinformować o tym fakcie podczas rejestracji na badanie
 • W przypadku badań wymagających podania środka kontrastowego pacjent proszony jest o wypicie co najmniej 1,5 litra płynów w przeciągu 12 godzin w dniu poprzedzającym badanie
 • Do pomieszczenia z aparatem MR prosimy nie wnosić metalowych przedmiotów, a w szczególności telefonów komórkowych, kart kredytowych, zegarków lub innych urządzeń elektronicznych. Z uwagi na silne pole magnetyczne przedmioty te mogą ulec uszkodzeniu, spowodować uszkodzenie aparatu MR lub spowodować obrażenia osoby badanej

CO NALEŻY PRZYNIEŚĆ NA BADANIE

 • Komplet posiadanej dokumentacji medycznej z wynikami dotychczasowych badań, w tym płyty CD, klisze, wypisy ze szpitala
 • Wyniki badania poziomu kreatyniny we krwi, które są niezbędne w przypadku badań wymagających podania środka kontrastowego, gdyż określają wydolność nerek, na które skierowanie wydaje lekarz kierujący Przebieg badania

PRZYGOTOWANIE

 • Prosimy zgłosić się na badanie 15 minut przed umówioną godziną w celu wypełnienia ankiety medycznej dotyczącej przewlekłych chorób, alergii, przyjmowanych leków oraz ewentualnych przeciwwskazań do przeprowadzenia badania tomograficznego
 • W przypadku niektórych badań MR podaje się środek kontrastowy, głównie dożylnie, rzadziej doustnie, w celu uzyskania wyraźnego obrazu badanego obszaru. W przypadku dożylnego podania, tuż przed rozpoczęciem badania, pielęgniarka założy wenflon. Aplikowane przez nas środki kontrastowe należą do bardzo bezpiecznych, rzadko wywołują reakcje alergiczne. Jeśli kontarst podawany jest doustnie, to należy zgłosić się przynajmniej godzinę przed ustalonym terminem badania i przynieść ze sobą 1,5 l niegazowanej wody mineralnej. Technik lub pielęgniarka sporządzi roztwór środka kontrastowego, który następnie powinno się wypić powoli i małymi łykami

BADANIE

 • Pacjent zostaje wprowadzony do specjalnego pomieszczenia przez osobę z personelu pracowni i poproszony o położenie się na wygodnym stole do badania, który następnie zostanie wsunięty do wnętrza aparatu skanującego ciało pacjenta
 • Personel medyczny w tym czasie opuszcza pomieszczenie, ponieważ stacja komputerowa, który przetwarza informacje o obrazie, znajduje się w osobnym pomieszczeniu, z którego technik obsługuje skaner i monitoruje badanie
 • Badanie jest bezbolesne, zdarza się, że pacjenci mogą mieć nieprzyjemne odczucia związane z podaniem środka kontrastowego, ale nie jest to regułą. Nad pacjentem czuwa technik, lekarz i pielęgniarka, a polecenia wydawane są przez mikrofon
 • Większość badań MR trwa od 15 do 45 minut, w zależności od badanego obszaru oraz niezbędnej ilości uzyskiwanych obrazów, choć czasem badanie może trwać 60 minut i dłużej. Bardzo ważne dla pacjenta jest pozostanie bez ruchu w trakcie wykonywania badań

PO BADANIU

 • Po badaniu z podaniem środka kontrastowego pacjent dla bezpieczeństwa jest proszony o spędzenie kilkudziesięciu minut na terenie pracowni. Jeśli nie wystąpią działania niepożądane, to pacjent może opuścić teren placówki
 • Pacjent proszony jest o wypicie po dwa litry dziennie przez kolejne dwa dni, gdyż obfite spożywanie płynów ma na celu sprawne wydalanie środka kontrastowego z organizmu

BADANIA EKG

Badanie polega na przyłożeniu pacjentowi elektrod kończynowych i przysercowych oraz wykonaniu zapisu elektrokardiogramu.

 • bezpośrednio przed badaniem zalecany jest pacjentowi chwilowy odpoczynek
 • do badania należy zdjąć biżuterię z kończyn i szyi
 • należy odsłonić kończyny i górną część ciała z odzieży
 • wskazane jest ogolenie klatki piersiowej

Wskazówki dla pacjentów - chemioterapia

Żywienie pacjentów w trakcie chemioterapii

Radioterapia w obszarze głowy i szyi

Radioterapia w obszarze klatki piersiowej

Radioterapia w obszarze jamy brzusznej i miednicy

Brachyterapia gruczołu krokowego

Postępowanie z kaniulą

Tracheostomia

Zalecenia żywieniowe dla pacjentów z odleżynami

Wskazówki po mastektomii

Żywienie w szpitalu

Zapobieganie upadkom

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom

Dokumentacja medyczna

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną (zgodnie z art. 26.1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. (Dz. U. z 2009 r. nr 52, poz. 417 z  późn. zm.) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. (wniosek do pobrania).

Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Dokumentacja medyczna udostępniania jest w formie wyciągów, odpisów lub kopii, a także do wglądu w siedzibie Centrum Dokumentacja medyczna udostępniana jest również:

Podmiotom zewnętrznym:

 1. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
 2. organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru,
 3. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuratorom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
 4. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
 5. organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
 6. podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
 7. zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,
 8. lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia.

Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

Podmiotom wewnętrznym:

 1. dyrekcji centrum,
 2. personelowi medycznemu,
 3. audytorom wewnętrznym,
 4. sekcji dokumentacji chorych i statystyki medycznej, sekcji organizacji świadczeń zdrowotnych

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej.

Zasady ogólne:

 1. udostępnianie dokumentacji na zewnątrz Centrum następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych,
 2. udostępnianie dokumentacji następuje po sprawdzeniu zgodności danych osobowych zawartych w wydawanej dokumentacji z dokumentem tożsamości tj. dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.
 3. dokumentacja medyczna wewnętrzna jest udostępniania na wniosek pacjenta, którego dotyczy lub jego przedstawiciela ustawowego bądź osoby upoważnionej przez pacjenta na miejscu w Centrum – w Dziale Organizacji i Nadzoru.

Zasady udostępniania archiwalnej dokumentacji medycznej wewnątrz zakładu:

 1. Podstawą udostępnienia dokumentacji medycznej wewnątrz Centrum jest wypełniona karta wypożyczeń,
 2. Korzystający z dokumentacji ponosi pełną odpowiedzialność za stan udostępnionej dokumentacji oraz jej kompletność,
 3. Zwrot wypożyczonej dokumentacji potwierdza się na karcie wypożyczeń, sprawdzeniu podlega również stan zwróconej dokumentacji,
 4. Karty wypożyczeń dokumentacji przechowuje się w kolejności numerów zaznaczając na karcie zwroty dokumentacji.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej na zewnątrz:

Dokumentację udostępnia się na zewnątrz w formie wyciągów, odpisów lub kopii, chyba, że uprawniony organ żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji,

Podstawą udostępniania dokumentacji jest:

 1. zakładom ubezpieczeniowym, złożenie oświadczenia o posiadaniu zgody pacjenta na udostępnianie dokumentacji,
 2. innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów, pisemne żądanie udostępnienia dokumentacji medycznej,
  1. pacjentom, osobiste zgłoszenie się pacjenta lub przedstawienie upoważnienia w jego imieniu. Każdy przypadek udostępniania dokumentacji instytucji lub innej osobie niż pacjent należy ewidencjonować.
  2. w przypadku, gdy udostępniany lub wydawany jest oryginał dokumentacji pacjentowi wypełniania jest karta wydania oryginału za potwierdzeniem oraz oświadczenie o zwrocie oryginału po wykorzystaniu, w zakładzie pozostaje kopia dokumentacji,
  3. zwrot wypożyczonej, oryginalnej dokumentacji potwierdza się na karcie wydania, sprawdzeniu podlega stan zwróconej dokumentacji za potwierdzeniem,
  4. Karty wydania oryginałów dokumentacji przechowuje się w kolejności numerów zaznaczając na karcie zwroty dokumentacji za potwierdzeniem,
  5. Koszty udostępnienia dokumentacji, ponoszą podmioty według cennika Białostockiego Centrum Onkologii.

Zasady udostępniania zdjęć rtg:

 1. Zdjęcia rtg wydawane są na wniosek pacjentom na podstawie decyzji lekarza prowadzącego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej za opłatą wg cennika Białostockiego Centrum. Odbiór zdjęć jest potwierdzany w książce, z podaniem rodzaju i ilości wydanych zdjęć rtg.
 2. Udostępnianie wyników w wersji elektronicznej (np. płyta CD z badaniem tomografii komputerowej). Odbiór jest potwierdzany w książce.
 3. Zdjęcia mammograficzne wydawane są pacjentom nieodpłatnie za potwierdzeniem odbioru.

Odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej:

 1. Za sporządzenie wyciągów, odpisów lub kserokopii, dokumentacji medycznej Centrum pobiera opłatę wg cennika Białostockiego Centrum Onkologii.
 2. Prawo do wglądu do dokumentacji medycznej odbywa się w Centrum w Dziale Organizacji i Nadzoru i jest całkowicie nieodpłatne. Każdy pacjent może zapoznać się (osobiście lub przez upoważnioną osobę) z dokumentacją w godzinach pracy Centrum.

Maksymalna wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej (zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. (Dz. U. z 2009 r. nr 52, poz. 417, z  późn. zm.)

 1. jedna strona wyciągu lub odpisu – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych (w I kwartale 2011r. maksymalna opłata – 6,88 zł);
 2. jedna strona kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 (w I kwartale 2011r. maksymalna opłata – 0,69 zł);
 3. sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia , o którym mowa w pkt 1 (w I kwartale 2011r. maksymalna opłata – 6,88 zł).

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 10maja 2018r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.)
 2. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. (Dz. U. z 2009 r. nr 52, poz. 417,  z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( tj. Dz. U. z 2010r. nr 252,  poz. 1697 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Karta praw pacjenta

Prawa i obowiązki pacjenta

Odwiedziny pacjenta

 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta – Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

adres: ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

sekretariat:
tel: (22) 532 82 50
fax: (22) 532 82 30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bezpłatna infolinia:
800-190-590
Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00


Przyjęcia interesantów w Biurze

Poniedziałek - w godzinach od 9.00 do 18.00
Wtorek - w godzinach od 9.00 do 15.00
Środa - w godzinach od 9.00 do 15.00
Czwartek - w godzinach od 9.00 do 15.00
Piątek - w godzinach od 9.00 do 15.00

Godziny pracy Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej:

Rejestracja
poniedziałek 7.30-18.00
wtorek 7.30-18.00
środa 7.30-18.00
czwartek 7.30-18.00
piątek 7.30-18.00
sobota - niedziela: nieczynne

Pacjenci w Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej są przyjmowani według systemu kolejkowego:

 • Pacjent przychodzący do poradni w celu rejestracji do specjalisty, kieruje się do jednego z dwóch automatów i pobiera numerek (rejestracja)
 • Następnie kieruje się do poczekalni i oczekuje na swoją kolejność do rejestracji.
 • Gdy numerek pacjenta pojawi się na ekranach głównych i nad okienkiem rejestracji podchodzi do odpowiedniego okienka z dokumentem potwierdzającym tożsamość : dowód osobisty lub paszport. Pacjent pierwszorazowy zgłasza się ze  skierowaniem (jeżeli jest wymagane do danej poradni) i ksero dokumentacji medycznej.
 • Na każdym piętrze znajduje się automat wydający numerki do gabinetów lekarskich i gabinetów zabiegowych. Po zarejestrowaniu się do lekarza, pacjent kieruje się do automatu na odpowiednim piętrze wskazanym przez rejestratorkę i pobiera numerek (gabinet  i wpisuje nr PESEL)
 • Gdy pobrany numerek pojawi się na monitorze nad gabinetem pacjent wchodzi do gabinetu.
 • W przypadku kiedy pacjent ma zaplanowaną wizytę pobiera numerek z automatu wybierając (gabinet i wpisuje nr PESEL) - nie kieruje się do rejestracji.
 • Pacjent, który chce otrzymać ksero dokumentacji medycznej, kieruje się do Punktu Obsługi Pacjenta na parterze.

W przypadku wizyty pierwszorazowej, konieczne jest założenie historii choroby, stąd wymóg osobistego zgłoszenia się z dokumentami medycznymi do rejestracji.

Pacjent wypełnia stosowne dokumenty i oświadczenia:

 • podaje numer telefonu do kontaktu z pacjentem;
 • wyraża zgodę na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów diagnostycznych i leczenie;
 • zostaje poinformowany o przysługujących mu prawach oraz fakcie przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usług medycznych oraz prawie dostępu do swoich danych i ich poprawiania;
 • wyraża zgodę na przekazywanie informacji o stanie zdrowia wskazanym osobom;
 • upoważnia osoby do dostępu do dokumentacji medycznej;
 • zostaje zapoznany  z klauzulą informacyjną RODO dla pacjentów Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok.

Pacjenci mogą się rejestrować osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, telefonicznie lub przez portal E-zdrowie (który można założyć samodzielnie lub w Punkcie Obsługi Pacjenta Przychodni BCO na parterze) lub w dniu wizyty.

Pacjent pierwszorazowy jest przyjęty przez lekarza w dniu zgłoszenia się do poradni.

Pacjent, który przez telefon umówił się po raz pierwszy na wizytę w poradni specjalistycznej w dniu umówionej wizyty lekarskiej musi zgłosić się do rejestracji przychodni.

Pacjent, który przez telefon umówił się na wizytę w poradni specjalistycznej, a wcześniej korzystał z usług naszych specjalistów w dniu umówionej wizyty lekarskiej udaje się bezpośrednio pod gabinet lekarski.

W przychodni znajdują się następujące poradnie specjalistyczne:

Poradnia Onkologii Ogólnej czynna w godz.:
poniedziałek – 7:30-16:30
wtorek – 7:30-16:30
środa – 7:30-18:00
czwartek, piątek – 8:00-15:05

Poradnia Ginekologii Onkologicznej czynna w godz.:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – 8:00-15:00
czwartek – 8:00-18:00

Poradnia Radioterapii czynna w godz.:
poniedziałek – 7:30-15:05
wtorek – 7:30-15:00
środa – 7:30-18:00
czwartek, piątek – 7:30-15:00

Poradnia Chemioterapii czynna w godz.:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – 7:30-15:05
czwartek – 7:30-18:00

Poradnia Chirurgii Onkologicznej czynna w godz.:
poniedziałek, piątek – 7:30-15:00
wtorek - środa - 7:30-18:00
czwartek – 7:30-15:05

Poradnia Chorób Piersi czynna w godz.:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – 7:30-15:05
wtorek – 7:30-18:00

Poradnia Urologiczna czynna w godz.:
poniedziałek, środa, czwartek – 8:00-13:00
wtorek – 13:00-18:00
piątek - 8:00-12:30

Poradnia Anestezjologiczna czynna w godz.:
poniedziałek - 8.00-12.00
wtorek, środa, czwartek – 8.00-13:00

Poradnia Leczenia Bólu czynna w godz.:
wtorek, środa - 8.00-12.00
czwartek – 14.00-18:00

Poradnia Psychologiczna czynna w godz.:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – 8:00-15:00
czwartek – 8:00-17:00

Pacjenci naszej przychodni mogą skorzystać z konsultacji w zakresie:

 • laryngologii
 • endokrynologii
 • genetyki

Skierowania wymagane są do następujących poradni:

 • Poradnia Rehabilitacji
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 • Poradnia Leczenia Bólu
 • Poradnia Urologiczna
 • Poradnia Psychologiczna
 • na konsultacje z zakresu laryngologii, endokrynologii, genetyki  wydane przez lekarza z naszej przychodni.

Przychodnia Onkologiczna to:

 • specjalistyczna kadra lekarska
 • wykwalifikowana kadra pielęgniarska
 • możliwość pełnej diagnostyki
 • dokumentacja i statystyka medyczna
 • system informatyczny - komputerowa baza danych pacjentów
 • specjalistyczne usługi diagnostyczne i lecznicze
 • nowoczesne standardy i procedury postępowania
 • ambulatorium chemioterapii

 

GODZINY PRACY

Zakład Radioterapii
/poniedziałek-piątek/ 8:00-17:30

Poradnia Rehabilitacji
/poniedziałek, wtorek, piątek 11:00-14:00
/środa/12:00-18:00
/czwartek / 7:30-10:30

Zakład Rehabilitacji – Oddział dzienny
/poniedziałek-środa/ 7:30-15:00
/czwartek-piątek/ 7:30-18:00

Zakład Medycyny Nuklearnej
/poniedziałek-piątek/ 8:00-16:00

Zakład Diagnostyki Obrazowej
/poniedziałek-czwartek/ 8:00-17:00
/piątek/ 8:00-18:00

Pracownia Tomografii Komputerowej
/poniedziałek-piątek/ 8:00-16:00

Pracownia EKG
/poniedziałek-piątek/ 7:30-15:00

IZBA PRZYJĘĆ

 1. Pacjenci z zaplanowanym terminem hospitalizacji zgłaszają się w danym dniu w godzinach od 7.30  do 15.00.
 2. Pacjenci z zaplanowanym zabiegiem w dniu przyjęcia zgłaszają się do godziny 9.00.
 3. Pacjenci zgłaszający się do przyjęcia powinni mieć dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 4. Pacjenci zobowiązani są dostarczyć dokumentację z pobytów w innych szpitalach, oraz posiadać  informacje o przyjmowanych obecnie  lekach (np. lekach kardiologicznych, diabetologicznych i innych).
 5. Przyjmując się na oddział pacjent może zabrać ze sobą (  kapcie, klapki pod prysznic, piżamę lub koszulę nocną, bieliznę osobistą, szlafrok, przybory toaletowe- mydło, szampon, szczotkę i pastę do zębów, dezodorant, grzebień, przybory do golenia itd., ręczniki).
 6. Na oddział szpitalny można zabrać również ( sztućce, kubek ,przyjmowane leki w oryginalnych  opakowaniach, środki higieny osobistej- podpaski, pampersy, książki, czasopisma, chusteczki higieniczne, radio, komórkę).
 7. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach przy łóżku chorego, dlatego też wszelkie wartościowe przedmioty należy zostawić w domu ewentualnie przekazać do depozytu szpitalnego mieszczącego się na Izbie Przyjęć.

ŁÓŻKA HOTELOWE

Informujemy, że istnieje możliwość wynajęcia tzw. łóżek hotelowych przez pacjentów BCO w Centrum Kultury Prawosławnej przy ul. Świętego Mikołaja 5 w Białymstoku.

W celu uzyskania  informacji dotyczących rezerwacji i cennika należy się kontaktować pod nr tel. 85 744 30 10 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podkategorie